Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0150(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0333/2005

Ingediende teksten :

A6-0333/2005

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/01/2006 - 7.4

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0004

Aangenomen teksten
PDF 331kWORD 219k
Dinsdag 17 januari 2006 - Straatsburg
Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren ***I
P6_TA(2006)0004A6-0333/2005
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0366)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0249/2005),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0333/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie als gewijzigd;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie;

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.


Standpunt van het europees parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 januari 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren
P6_TC1-COD(2005)0150

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  De binnenwateren spelen een belangrijke rol in de vervoersnetwerken van de Gemeenschap. Om zoals beschreven in het witboek van de Commissie "Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen" tot vervoer te komen dat niet alleen economisch doelmatig is, maar ook minder energie verbruikt en minder schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, wordt de binnenvaart in het kader van de doelstellingen van het gemeenschappelijke vervoerbeleid bevorderd.

(2)  Voor de verdere ontwikkeling en monitoring van zowel het gemeenschappelijke vervoerbeleid als de vervoercomponent in het regionaal beleid en de trans-Europese netwerken heeft de Commissie statistieken over het goederenvervoer over de binnenwateren nodig.

(3)  De statistieken over de binnenvaart zijn tot nu opgesteld uit hoofde van Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de binnenwateren(2). Deze richtlijn beantwoordt niet langer aan de eisen van deze tijd. Vervanging door een nieuw, doeltreffender instrument met een groter toepassingsgebied is dan ook noodzakelijk.

(4)  De statistieken over de verschillende vormen van vervoer in de Gemeenschap moeten worden opgesteld met behulp van gemeenschappelijke concepten en standaards. Doel is statistieken over de verschillende vormen van vervoer te verkrijgen die in de praktijk zoveel mogelijk met elkaar kunnen worden vergeleken.

(5)  Vervoer over de binnenwateren komt niet in alle lidstaten voor en derhalve is het toepassingsgebied van deze verordening beperkt tot die lidstaten waar deze vorm van vervoer bestaat.

(6)  Daar de doelstelling van het overwogen optreden, namelijk het uitwerken van gemeenschappelijke statistische standaards voor de productie van geharmoniseerde gegevens, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat de verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(7)  Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek(3) vormt een referentiekader voor de bepalingen van de onderhavige verordening.

(8)  De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(4).

(9)  Overeenkomstig artikel 3 van Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad(5) is het Comité statistisch programma geraadpleegd, dat bij dit besluit in het leven is geroepen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden gemeenschappelijke regels vastgelegd voor de productie van statistieken van de Gemeenschap van het goederenvervoer over de binnenwateren.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) gegevens over de binnenvaart op hun grondgebied.

2.  De lidstaten verstrekken de gegevens zoals beschreven in artikel 4, lid 1, wanneer in het kader van de binnenlandse binnenvaart, de internationale binnenvaart of de doorvaart in het totaal méér dan een miljoen ton goederen per jaar over hun binnenwateren wordt vervoerd.

3.  In afwijking van lid 2 verstrekken de lidstaten de gegevens zoals beschreven in artikel 4, lid 2, wanneer geen internationale of doorvaart op hun binnenwateren plaatsvindt, maar in het kader van de binnenlandse binnenvaart in het totaal méér dan een miljoen ton goederen over de binnenwateren wordt vervoerd.

4.  Deze verordening is niet van toepassing op:

   a) het goederenvervoer met vaartuigen met een laadvermogen van minder dan 50 ton;
   b) vaartuigen die hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers worden gebruikt;
   c) veerponten;
   d) vaartuigen die uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt door haven- en andere autoriteiten;
   e) vaartuigen die alleen voor bunkering of opslag worden gebruikt;
   f) niet voor goederenvervoer bestemde vaartuigen zoals vissersschepen, baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en plezierboten.

Artikel 3

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

   a) "binnenwater" een niet van de zee deel uitmakend wateroppervlak geschikt voor bevaring door schepen met een capaciteit van ten minste 50 ton bij normale belading, met inbegrip van zowel bevaarbare rivieren en meren als bevaarbare kanalen;
   b) "binnenvaartschip" een schip dat voor goederenvervoer of openbaar personenvervoer over binnenwateren is ontworpen;
   c) "nationaliteit van het schip" het land waar het binnenvaartschip is geregistreerd.

Artikel 4

Verzameling van gegevens

1.  De gegevens worden verzameld aan de hand van de tabellen in bijlage A tot en met D.

2.  In het in artikel 2, lid 3 bedoelde geval worden de gegevens verzameld overeenkomstig de tabel van bijlage E.

3.  Ten behoeve van de verordening worden de goederen geclassificeerd volgens bijlage F.

Artikel 5

Toezending van gegevens

1.  De eerste referentieperiode gaat in op 1 januari 2007. De gegevens worden zo snel mogelijk en uiterlijk vijf maanden na afloop van de relevante referentieperiode toegezonden.

2.  In de eerste drie jaar waarin deze verordening van kracht is, kan de in lid 1 genoemde termijn voor toezending van de gegevens worden verlengd volgens de in artikel 10, lid 2, beschreven procedure. De maximumtermijn, eventueel toegestane verlengingen inbegrepen, bedraagt acht maanden te rekenen vanaf het einde van de referentieperiode.

De verlengde termijnen voor toezending van de gegevens staan aangegeven in bijlage G.

Artikel 6

Verspreiding

De statistieken van de Gemeenschap die op basis van de in artikel 4 beschreven gegevens worden opgesteld, worden verspreid met min of meer dezelfde regelmaat als bij de toezending van de verzamelde gegevens.

Artikel 7

Kwaliteit van de gegevens

1.  De Commissie (Eurostat) werkt volgens de procedure in artikel 10, lid 2 eisen en criteria voor de te hanteren methoden uit, die waarborgen dat gegevens van goede kwaliteit worden geproduceerd.

2.  De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens van goede kwaliteit worden toegezonden.

3.  De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de toegezonden gegevens. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) een verslag met inlichtingen en cijfers over de kwaliteitscontroles die op de toegezonden gegevens zijn uitgevoerd.

Artikel 8

Uitvoeringsverslag

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk ...(6) en na raadpleging van het Comité statistisch programma een verslag voor over de uitvoering van de verordening. Dit verslag bevat met name:

   a) een afweging van de kosten en baten van de geproduceerde statistieken voor de Gemeenschap, de lidstaten, de leveranciers en de gebruikers van de statistische gegevens;
   b) een beoordeling van de kwaliteit van de geproduceerde statistieken;
   c) een beschrijving van mogelijke verbeteringen en aanpassingen die in het licht van het verkregen materiaal noodzakelijk worden geacht.

Artikel 9

Uitvoeringsmaatregelen

De uitvoeringsmaatregelen voor de verordening, met inbegrip van de maatregelen die nodig zijn in verband met economische en technische ontwikkelingen, worden vastgelegd volgens de procedure in artikel 10, lid 2. Dit geldt voor:

   a) de aanpassing van de drempel voor de statistische verwerking van de binnenvaart (artikel 2);
   b) de bijstelling van de definities en de goedkeuring van aanvullende definities (artikel 3);
   c) de wijziging van de reikwijdte van de te verzamelen gegevens en van de inhoud van de bijlagen (artikel 4);
   d) de vastlegging van de regels voor de toezending van gegevens aan de Commissie (Eurostat), met inbegrip van de standaards voor de onderlinge uitwisseling van gegevens (artikel 5);
   e) de vastlegging van de regels voor de verspreiding van de statistieken door de Commissie (Eurostat) (artikel 6);
   f) de uitwerking en publicatie van de eisen en criteria op het punt van de te hanteren methoden (artikel 7).

Artikel 10

Comitéprocedure

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij artikel 1 van Besluit 89/382/EEG, Euratom.

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op drie maanden vastgesteld.

3.  Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11

Overgangsbepalingen

1.  De lidstaten verstrekken de statistische resultaten over het jaar 2006 volgens Richtlijn 80/1119/EEG.

2.  Richtlijn 80/1119/EEG wordt per 1 januari 2007 ingetrokken.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

BIJLAGE A

Tabel A1. Goederenvervoer naar soort goederen (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfa-numerieke tekens

"A1"

Rapporterend land

2 letters

ISO-landencode

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

Land/regio van lading

2 letters of

4 alfa-numerieke tekens

ISO-landencode of NUTS 2

Land/regio van lossing

2 letters of

4 alfa-numerieke tekens

ISO-landencode of NUTS 2

Soort vervoer

1 cijfer

1 = nationaal

2 = internationaal (m.u.v. doorvaart)

3 = doorvaart

Soort goederen

2 cijfers

NST 2000

Soort verpakking

1 cijfer

1= in containers

2= niet in containers

Vervoerd gewicht

ton

Tonkilometers

tkm

BIJLAGE B

Tabel B1. Vervoer naar scheepsvlag en soort vaartuig (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfa-numerieke tekens

"B1"

Rapporterend land

2 letters

ISO-landencode

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

Land/regio van lading

2 letters of

4 alfa-numerieke tekens

ISO-landencode of NUTS 2

Land/regio van lossing

2 letters of

4 alfa-numerieke tekens

ISO-landencode of NUTS 2

Soort vervoer

1 cijfer

1 = nationaal

2 = internationaal (m.u.v. doorvaart)

3 = doorvaart

Soort vaartuig

1 cijfer

1= motorschip

2= schip zonder eigen aandrijving

3= motortankschip

4= tankschip zonder eigen aandrijving

5= overige schepen voor goederenvervoer

Nationaliteit van het vaartuig

2-letters

ISO-landencode

Vervoerd gewicht

ton

Tonkilometers

tkm

Tabel B2. Vaartuigverkeer (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfa-numerieke tekens

"B2"

Rapporterend land

2 letters

ISO-landencode

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

Aantal beladen vaartuigen

vaartuig

Aantal lege vaartuigen

vaartuig

Vaartuigkilometer (beladen vaartuigen)

vaartuig-kilometer

Vaartuigkilometer (lege vaartuigen)

vaartuig-kilometer

NB: Toezending van de gegevens vermeld in tabel B2 is facultatief.

BIJLAGE C

Tabel C1. Containervervoer naar soort goederen (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfa-numerieke tekens

"C1"

Rapporterend land

2 letters

ISO-landencode

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

Land/regio van lading

2 letters of

4 alfa-numerieke tekens

ISO-landencode of NUTS 2

Land/regio van lossing

2 letters of

4 alfa-numerieke tekens

ISO-landencode of NUTS 2

Soort vervoer

1 cijfer

1 = nationaal

2 = internationaal (m.u.v. doorvaart)

3 = doorvaart

Grootte van de containers

1 cijfer

1 = 20-voet

2 = 40-voet

3 = groter dan 20-voet, maar kleiner dan 40-voet

4 = groter dan 40-voet

Beladingstoestand

1 cijfer

1 = beladen containers

2 = lege containers

Soort goederen

2 cijfers

NST 2000

Vervoerd gewicht*

ton

Tonkilometers*

tkm

Twenty feet equivalent unit

TEU

TEU-kilometer

TEUkm

* Uitsluitend voor beladen containers

BIJLAGE D

Tabel D1. Vervoer naar scheepsvlag (kwartaalgegevens)

Elementen

Codering

Nomenclatuur

Eenheid

Tabel

2 alfa-numerieke tekens

"D1"

Rapporterend land

2 letters

ISO-landencode

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

Kwartaal

2 alfa-numerieke tekens

"Q1, Q2, Q3 of Q4"

Soort vervoer

1 cijfer

1= nationaal

2= internationaal (m.u.v. doorvaart)

3= doorvaart

Nationaliteit van het vaartuig

2 letters

ISO-landencode

Vervoerd gewicht

ton

Tonkilometers

tkm

Tabel D2. Containervervoer naar scheepsvlag (kwartaalgegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

Tabel

2 alfa-numerieke gegevens

"D2"

Rapporterend land

2 letters

ISO-landencode

Jaar

4 cijfers

"yyyy"

Kwartaal

2 alfa-numerieke tekens

"Q1, Q2, Q3 of Q4"

Soort vervoer

1 cijfer

1 = nationaal

2 = internationaal (m.u.v. doorvaart)

3 = doorvaart

Nationaliteit van het vaartuig

2 letters

ISO-landencode

Beladingstoestand

1 cijfer

1 = beladen containers

2 = lege containers

Vervoerd gewicht*

ton

Tonkilometers*

tkm

Twenty feet equivalent unit

TEU

TEU-kilometer

TEUkm

* Uitsluitend voor beladen containers

BIJLAGE E

Tabel E1. Goederenvervoer (jaargegevens)

Elementen

Codering

Classificatie

Eenheid

2 alfa-numerieke tekens

"E1"

2 letters

ISO-landencode

4 cijfers

"yyyy"

ton

tkm

BIJLAGE F

Goederennomenclatuur

NST-2000

NST-2000-groepen

Omschrijving

Producten in de CPA-afdelingen

01

Producten van de landbouw, jacht en bosbouw; vis en visserijproducten

01, 02, 05

02

Steenkool en bruinkool; turf; ruwe aardolie en aardgas; uranium en thorium

10, 11, 12

03

Metaalertsen en andere delfstoffen

13, 14

04

Voedings- en genotmiddelen

15, 16

05

Textiel en textielproducten; leder en lederwaren

17, 18, 19

06

Hout; hout- en kurkwaren (exclusief meubelen); vlechtwerk; pulp, papier en papierwaren; drukwerk en opgenomen media

20, 21, 22

07

Cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen

23

08

Chemische producten en synthetische of kunstmatige vezels; producten van rubber of kunststof

24, 25

09

Overige niet-metaalhoudende minerale producten

26

10

Metalen in primaire vorm; producten van metaal, andere dan machines en apparaten

27, 28

11

Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.; kantoormachines en computers; elektrische machines en apparaten, n.e.g.; radio-, televisie- en telecommunicatieapparatuur; medische apparatuur en instrumenten, precisie- en optische instrumenten, uurwerken

29, 30, 31, 32, 33

12

Transportmiddelen

34, 35

13

Meubelen; overige goederen en producten, n.e.g.

36

14

Secundaire grondstoffen; gemeentelijk afval en overig niet elders in de CPA gespecificeerd afval

37 + gemeentelijk afval (als gegeven voor CPA-afdeling 90) en overig niet elders in de CPA gespecificeerd afval

15

Brieven, pakketten

NB: Deze groep is normaliter bestemd voor goederen die worden vervoerd door posterijen en koerierdiensten die in NACE Rev.1, afdeling 64, geregistreerd staan.

16

Uitrusting en materiaal voor het vervoer van goederen

NB: Onder deze groep vallen lege containers, pallets, kisten, kratten, rolcontainers en dergelijke. Goederenvoertuigen die op een ander voertuig geplaatst zijn, vallen hier eveneens onder.

Het feit dat er een code voor dit soort materiaal bestaat, betekent nog niet dat dit als goederen moet worden aangemerkt. Of dit het geval is, hangt af van de regels voor de gegevensverzameling voor iedere vorm van vervoer.

17

Vervoerde goederen in het kader van particuliere of bedrijfsverhuizingen; separaat van passagiers vervoerde bagage; voor reparatiedoeleinden vervoerde voertuigen; overige niet voor de markt bestemde goederen, n.e.g.

18

Gegroepeerde goederen: diverse soorten goederen die gezamenlijk worden vervoerd

NB: Indien separate registratie onder groep 01 tot en met 16 een vertekend beeld oplevert, moet van deze groep gebruik worden gemaakt.

19

Niet identificeerbare goederen: goederen die om de een of andere reden niet te identificeren zijn en daarom ook niet in de groepen 01 tot en met 16 kunnen worden opgenomen

NB.: Indien de rapporterende eenheid geen gegevens over het soort vervoerde goederen heeft, moeten de goederen in deze groep worden geregistreerd.

20

Overige goederen, n.e.g.

NB.: Deze groep is bestemd voor goederen die niet in een van de groepen 01 tot en met 19 kunnen worden opgenomen. Aangezien deze groepen voor alle denkbare soorten vervoerde goederen bestemd zijn, is registratie onder groep 20 niet gebruikelijk. Hier opgenomen gegevens dienen dan ook nog eens gecontroleerd te worden.

BIJLAGE G

Verlengingen van de termijn voor toezending (artikel 5, lid 2)

Lidstaat

Verlengde toezendingstermijn na afloop van de referentieperiode

Laatste jaar waarvoor de verlenging wordt verleend

België

8 maanden

2009

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 17 januari 2006.
(2) PB L 339 van 15.12.1980, blz. 30. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.
(3) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
(5) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
(6)* 3 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Juridische mededeling - Privacybeleid