Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0150(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0333/2005

Predložena besedila :

A6-0333/2005

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/01/2006 - 7.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0004

Sprejeta besedila
PDF 473kWORD 197k
Torek, 17. januar 2006 - Strasbourg
Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh ***I
P6_TA(2006)0004A6-0333/2005
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0366)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0249/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0333/2005),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. januarja 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh
P6_TC1-COD(2005)0150

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Celinske plovne poti so pomemben del prometnih omrežij Skupnosti, pri čemer je spodbujanje prevoza po celinskih plovnih poteh eden od ciljev skupne prometne politike zaradi gospodarske učinkovitosti in za zmanjševanje porabe energije ter okoljskih vplivov na prevoz, kakor je opisano v Beli knjigi Komisije: Evropska prometna politika za leto 2010: čas odločitve.

(2)  Komisija potrebuje statistične podatke o prevozu blaga po celinskih plovnih poteh za spremljanje in razvoj skupne prometne politike, pa tudi tistih delov regionalne politike in politike vseevropskega omrežja, ki zadevajo promet.

(3)  Statistični podatki o prevozu po celinskih plovnih poteh se zbirajo v skladu z Direktivo Sveta 80/1119/EGS z dne 17. novembra 1980 o statističnih poročilih glede prevoza blaga po celinskih plovnih poteh(2), ki ne ustreza več sedanjim potrebam na tem področju. Zato je primerno to direktivo nadomestiti z novim instrumentom, ki razširja njeno področje uporabe in izboljšuje njeno učinkovitost.

(4)  Statistične podatke Skupnosti o vseh načinih prevoza je treba zbrati v skladu s skupnimi koncepti in standardi, s ciljem doseči najboljšo možno primerljivost med vrstami prevoza.

(5)  Prevoz po celinskih plovnih poteh ni prisoten v vseh državah članicah, zato so učinki te uredbe omejeni na tiste države članice, kjer ta način prevoza obstaja.

(6)  Ker cilj ukrepa, ki ga je treba sprejeti, in sicer oblikovanje skupnih statističnih standardov, ki omogočajo pripravo usklajenih podatkov, države članice ne morejo doseči v zadostni meri in jih lahko bolje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta uredba ne posega dlje, kakor je potrebno za dosego tega cilja.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti(3) predstavlja referenčni okvir za določbe te uredbe.

(8)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(4)

(9)  Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom(5) je bil posvetovan v skladu s členom 3 navedenega sklepa –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa skupna pravila za pripravo statističnih podatkov Skupnosti o prevozu po celinskih plovnih poteh.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Države članice sporočijo Komisiji (Eurostatu) podatke o prevozu po celinskih plovnih poteh na njihovem nacionalnem ozemlju.

2.  Države članice, v katerih celotna količina letno prepeljanega blaga po celinskih plovnih poteh v okviru nacionalnega, mednarodnega ali tranzitnega prevoza preseže milijon ton, predložijo podatke, navedene v členu 4(1).

3.  Z izvzetjem od odstavka 2, države članice, v katerih ni mednarodnega ali tranzitnega prevoza po celinskih plovnih poteh, vendar v katerih celotna količina letno prepeljanega blaga po celinskih plovnih poteh v okviru nacionalnega prevoza preseže milijon ton, predložijo samo podatke, zahtevane v členu 4(2).

4.  Ta uredba se ne uporablja za:

   a) prevoz blaga s plovili z nosilnostjo pod 50 ton;
   b) plovila, ki se uporabljajo zlasti za prevoz potnikov;
   c) plovila, ki se uporabljajo za prevoz vozil;
   d) plovila, ki jih pristaniške uprave in javni organi uporabljajo izključno v netrgovske namene;
   e) plovila, ki se uporabljajo izključno za oskrbovanje z gorivom ali skladiščenje goriva;
   f) plovila, ki se ne uporabljajo za prevoz blaga, kakor so ribiške ladje, plavajoči bagri, plavajoče delavnice, plovila za bivanje in plovila za prosti čas.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

   a) "celinska plovna pot" pomeni vodni odsek, ki ni del morja, po katerem lahko plujejo plovila z dovoljeno obremenitvijo, ki ni manjša od 50 ton, kadar so običajno natovorjena. Ta izraz zajema plovne reke, jezera in kanale;
   b) "plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh" pomeni plavajoče plovilo, namenjeno za prevoz blaga ali javni prevoz potnikov po celinskih plovnih poteh;
   c) "nacionalnost plovila" se nanaša na državo, v kateri je plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh registrirano.

Člen 4

Zbiranje podatkov

1.  Podatki se zbirajo v skladu s preglednicami, določenimi v Prilogah A do D.

2.  V primeru iz člena 2(3) se podatki zbirajo v skladu s tabelo, navedeno v Prilogi E.

3.  V tej uredbi je blago uvrščeno v skladu s Prilogo F.

Člen 5

Sporočanje podatkov

1.  Prvo obdobje opazovanja se začne 1. januarja 2007. Podatke se sporoči čim prej in ne pozneje kakor pet mesecev po koncu ustreznega obdobja opazovanja.

2.  V obdobju prvih treh let uporabe te uredbe, se rok, dovoljen za sporočanje podatkov iz odstavka 1, lahko podaljša v skladu s postopkom iz člena 10(2). Najdaljši rok, dovoljen za sporočanje statističnih podatkov, vključno z vsemi odobrenimi podaljšanji, ne sme preseči osmih mesecev od konca obdobja opazovanja.

Podaljšanja roka, ki so dovoljena za sporočanje statističnih podatkov, so navedena v Prilogi G.

Člen 6

Razširjanje

Statistične podatke Skupnosti na podlagi podatkov iz člena 4, se razširja s pogostnostjo, ki je podobna tisti, določeni za sporočanje podatkov držav članic.

Člen 7

Kakovost podatkov

1.  Komisija (Eurostat) v skladu s postopkom iz člena 10(2) razvije in objavi metodološke zahteve in merila, določena za zagotovitev kakovosti pripravljenih podatkov.

2.  Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti sporočenih podatkov.

3.  Komisija (Eurostat) oceni kakovost sporočenih podatkov. Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo poročilo s takšnimi informacijami in podatki, ki jih ta lahko zahteva za preverjanje kakovosti sporočenih podatkov.

Člen 8

Poročilo o izvajanju

V ...(6) in po posvetovanju z Odborom za statistični program Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe. Navedeno poročilo zlasti:

   a) oceni koristi, ki so jih Skupnost, države članice in nosilci ter uporabniki statističnih informacij v okviru pripravljenih statističnih podatkov pridobili glede na njihove stroške;
   b) oceni kakovost pripravljenih statističnih podatkov;
   c) določi področja za morebitne izboljšave in vse spremembe, za katere se izkaže, da so potrebne glede na pridobljene rezultate.

Člen 9

Izvedbeni ukrepi

Ukrepi za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi, ki upoštevajo gospodarske in tehnične trende, se določijo v skladu s postopkom iz člena 10(2). Takšni ukrepi zadevajo:

   a) prilagoditev praga za statistično pokrivanje prevoza po celinskih plovnih poteh (člen 2);
   b) prilagoditev opredelitev pojmov in sprejetje dodatnih opredelitev pojmov (člen 3);
   c) prilagoditev obsega zbiranja podatkov in vsebine prilog (člen 4);
   d) pogoje za sporočanje podatkov Komisiji (Eurostatu), vključno s standardi izmenjave podatkov (člen 5);
   e) pogoje za razširjanje rezultatov s strani Komisije (Eurostata) (člen 6);
   f) razvoj in objava metodoloških zahtev in meril (člen 7).

Člen 10

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s členom 1 Sklepa 89/382/EGS, Euratom.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Prehodne določbe

1.  Države članice predložijo statistične rezultate za leto 2006 v skladu z Direktivo 80/1119/EGS.

2.  Direktiva 80/1119/EGS se razveljavi z začetkom veljavnosti razveljavitve od 1. januarja 2007.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V....,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA A

Preglednica A1. Prevoz blaga glede na vrsto blaga (letni podatki)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"A1"

Država poročevalka

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Država/regija natovarjanja

dvomestna črkovna ali

alfa-4

oznaka države po ISO ali NUTS2

Država/regija raztovarjanja

dvomestna črkovna ali

alfa-4

oznaka države po ISO ali NUTS2

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1 = nacionalni

2 = mednarodni (razen tranzitnega)

3 = tranzitni

Vrsta blaga

dvomestna numerična

NST 2000

Vrsta embalaže

enomestna numerična

1= blago v zabojnikih

2= blago, ki ni v zabojnikih

Prepeljane tone

tone

Tonski kilometri

tonski kilometri

PRILOGA B

Preglednica B1. Prevoz glede na nacionalnost in vrsto plovila (letni podatki)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"B1"

Država poročevalka

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Država/regija natovarjanja

dvomestna črkovna ali

alfa-4

oznaka države po ISO ali NUTS2

Država/regija raztovarjanja

dvomestna črkovna ali

alfa-4

oznaka države po ISO ali NUTS2

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1 = nacionalni

2 = mednarodni (razen tranzitnega)

3 = tranzitni

Vrsta plovila

enomestna numerična

1= barža na lastni pogon

2= barža brez lastnega pogona

3= tankerska barža na lastni pogon

4= tankerska barža brez lastnega pogona

5= druga plovila za prevoz blaga

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Prepeljane tone

tone

Tonski kilometri

tonski kilometri

Preglednica B2. Ladijski promet (letni podatki)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"B2"

Država poročevalka

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Število natovorjenih plovil

plovila

Število praznih plovil

plovila

Plovni kilometri (natovorjena plovila)

plovni kilometri

Plovni kilometri (prazna plovila)

plovni kilometri

OPOMBA: Določba navedena v tej preglednici B2 ni obvezna.

PRILOGA C

Preglednica C1. Prevoz v zabojnikih glede na vrsto blaga (letni podatki)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"C1"

Država poročevalka

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Država/regija natovarjanja

dvomestna črkovna ali

alfa-4

oznaka države po ISO ali NUTS2

Država/regija raztovarjanja

dvomestna črkovna ali

alfa-4

oznaka države po ISO ali NUTS2

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1 = nacionalni

2 = mednarodni (razen tranzitnega)

3 = tranzitni

Velikost zabojnikov

enomestna numerična

1 = 20' prevoznih enot

2 = 40' prevoznih enot

3 = > 20' in < 40' prevoznih enot

4 = > 40' prevoznih enot

Status natovorjenosti

enomestna numerična

1 = natovorjeni zabojniki

2 = prazni zabojniki

Vrsta blaga

dvomestna numerična

NST 2000

Prepeljane tone*

tone

Tonski kilometri*

tonski kilometri

TEU

TEU

TEU/km

TEU/km

* Samo za natovorjene zabojnike

PRILOGA D

Preglednica D1. Prevoz glede na nacionalnost plovil (četrtletni podatki)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"D1"

Država poročevalka

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Četrtletje

alfa-2

"Q1, Q2, Q3 ali Q4"

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1 = nacionalni

2 = mednarodni (razen tranzitnega)

3= tranzitni

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Prepeljane tone

tone

Tonski kilometri

tonski kilometri

Preglednica D2. Prevoz v zabojnikih glede na nacionalnost plovil (četrtletni podatki)

Elementi

Oznaka

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"D2"

Država poročevalka

dvočrkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Četrtletje

alfa-2

"Q1, Q2, Q3 ali Q4"

Vrsta prevoza

enomestna numerična

1 = nacionalni

2 = mednarodni (razen tranzitnega)

3 = tranzitni

Nacionalnost plovila

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Položaj pri natovarjanju

enomestna numerična

1 = natovorjeni zabojniki

2 = prazni zabojniki

Prepeljane tone*

tone

Tonski kilometri*

tonski kilometri

TEU

TEU

TEU/km

TEU/km

* Samo za natovorjene zabojnike

PRILOGA E

Preglednica E1. Prevoz blaga (letni podatki)

Elementi

Šifra

Nomenklatura

Enota

Preglednica

alfa-2

"E1"

Država poročevalka

dvomestna črkovna

oznaka države po ISO

Leto

štirimestna numerična

"yyyy"

Skupaj prepeljanih ton

tone

Skupaj tonskih kilometrov

tonski kilometri

PRILOGA F

Nomenklatura blaga

NST-2000

NST-2000

skupine

Opis blaga

Opredeljen glede na proizvode v področjih CPA

01

Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi; ribe in drug ribiški ulov

01, 02, 05

02

Premog in lignit; šota; surova nafta in zemeljski plin; uranova in torijeva ruda

10, 11, 12

03

Rude in kamnine

13, 14

04

Hrana, pijače, tobačni izdelki

15, 16

05

Tekstil, tekstilni in krzneni izdelki, oblačila; usnje, obutev in usnjeni izdelki

17, 18, 19

06

Les ter leseni in plutovinasti izdelki (razen pohištva); pletarski izdelki; vlaknine, papir in papirni izdelki; tiskano gradivo in posneti nosilci zapisa

20, 21, 22

07

Koks, naftni derivati, jedrsko gorivo

23

08

Kemikalije, kemični izdelki in umetna vlakna; izdelki iz gume in plastičnih mas

24, 25

09

Drugi nekovinski mineralni izdelki

26

10

Kovine; kovinski izdelki, razen strojev in naprav

27, 28

11

Stroji in naprave, d. n.; pisarniški stroji in računalniki; električni stroji in naprave, d. n.; radijske, televizijske in komunikacijske naprave in oprema; medicinski, finomehanični in optični instrumenti; ure

29, 30, 31, 32, 33

12

Vozila in plovila

34, 35

13

Pohištvo; drugi izdelki, d. n.

36

14

Sekundarne surovine; komunalni odpadki in drugi odpadki, ki v CPA niso določeni drugje

37 + komunalni odpadki (za vnos v področje 90 CPA) in drugi odpadki, ki v CPA niso določeni drugje

15

Pošta, paketi

Opomba: ta postavka se običajno uporablja za blago, ki ga prepeljejo poštne uprave in specializirane kurirske službe iz področja 64 NACE Rev. 1

16

Oprema in material, ki se uporablja pri prevozu blaga

Opomba: ta postavka zajema izdelke, kakor so prazni zabojniki, palete, škatle in varnostne kletke. Zajema tudi vozila, ki se uporabljajo, da vsebujejo blago, kadar se vozilo prevaža na drugem vozilu.

Obstoj oznake za to vrsto materiala ne posega v vprašanje, ali se ti materiali štejejo kot "blago", saj je to odvisno od pravil za zbiranje podatkov za vsak način prevoza.

17

Blago, premeščeno med selitvijo gospodinjstev in pisarniških prostorov; prtljaga, prepeljana ločeno od potnikov; motorna vozila, premeščena zaradi popravila; drugo netržno blago, d. n.

18

Blago v skupinah: mešane vrste blaga, ki se prevažajo skupaj

Opomba: ta postavka se uporablja, kadar se šteje, da blago ni primerno za uvrstitev v posamezne skupine 01-16.

19

Nedoločljivo blago: blago, ki ga iz kakršnega koli razloga ni možno določiti in ga zato ni mogoče uvrstiti v skupine 01-16.

Opomba: namen te postavke je zajeti blago, kadar poročevalska enota nima podatkov o vrsti blaga, ki se prevaža.

20

Drugo blago d. n.

Opomba: ta postavka zajema vse predmete, ki jih ni možno uvrstiti v katero koli od skupin 01-19. Ker naj bi skupine 01-19 zajemale vse predvidene kategorije prepeljanega blaga, je treba na skupino 20 gledati kot na neobičajno in bi lahko ustvarila potrebo po nadaljnjem preverjanju podatkov, navedenih pod to postavko.

PRILOGA G

Podaljšanje roka, dovoljenega za sporočanje (člen 5(2))

Država članica

Podaljšan rok za sporočanje po koncu obdobja opazovanja

Zadnje leto, za katero je podaljšanje odobreno

Belgija

8 mesecev

2009

(1)1 Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. januar 2006.
(2)2 UL L 339, 15.12.1980, str. 30. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
(3)1 UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(4)2 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(5)3 UL L 181, 28.6.1989, str.47
(6)* Treh letih po začetku veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov