Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0026/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/01/2006 - 4.9
CRE 18/01/2006 - 4.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 45k
Onsdag den 18. januar 2006 - Strasbourg
Afghanistan
P6_TA(2006)0017RC-B6-0026/2006

Europa-Parlamentets beslutning om Afghanistan

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan,

-   der henviser til, at det nye parlament i Afghanistan holdt sit åbningsmøde den 19. december 2005 efter valgene den 18. september 2005,

-   der henviser til, at den proces, som blev indledt med Bonn-aftalen af 5. december 2001, de facto er afsluttet med valget af en nationalforsamling,

-   der henviser til, at der er i samtlige 34 provinser landet over er valgt et provinsråd,

-   der henviser til fælleserklæringen EU-Afghanistan ("Committing to a new EU-Afghan Partnership"), som blev underskrevet i Strasbourg den 16. november 2005,

-   der henviser til den internationale konference i London, som indledes den 31. januar 2006 med henblik på indgåelse af en post-Bonn-Afghanistanaftale om det internationale samfunds støtte i forbindelse med de udfordringer med hensyn til sikkerhed, god forvaltning og udvikling, som Afghanistan er stillet over for,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at vedtagelsen af en ny forfatning i januar 2004, præsidentvalget i oktober 2004 og provinsvalget i september 2005, som blev afholdt med deltagelse af millioner af registrerede vælgere, har været vigtige trin i en overgangsproces, hvor der skal etableres mere repræsentative og demokratiske institutioner, og derved bidrager til at skabe en fredelig og bæredygtig fremtid for Afghanistan efter 25 år med konflikter og undertrykkelse,

B.   der henviser til, at tilvejebringelse af et behørigt sikkerhedsniveau stadig er en prioritet i Afghanistan, navnlig i de sydlige og sydøstlige provinser, hvilket fortsat kræver international tilstedeværelse til bekæmpelse af terrorismen og genindførelse af fredelige forhold i landet som helhed,

C.   der henviser til, at det fortsat er tvingende nødvendigt at træffe foranstaltninger mod kønsdiskriminationen, som nåede ukendte højder under Taleban-styret, herunder traditioner som indespærring i hjemmet og tvangsægteskaber,

D.   der henviser til, at den omsiggribende opium- og heroinproduktion risikerer at få varige konsekvenser for landets politik, idet den er ødelæggende for samfundet og virker forvridende på en skrøbelig økonomi, samtidig med at den befæster en korrupt narkoelite,

1.   udtrykker sin sympati med den afghanske befolkning, som igennem hele Bonn-processen, og navnlig i forbindelse med de to valg, udviste en usædvanlig vilje til at overvinde de vanskeligheder, som en post-konfliktsituation medfører, og et engagement til fordel for fred og demokrati;

2.   glæder sig over de vellykkede valg for nylig, som var en usædvanlig stor præstation i betragtning af valgenes kompleksitet og de operative udfordringer, hvilket Den Europæiske Unions valgobservatørmission også nævner i sin rapport; beklager dog, at otte kandidater samt en række valgmedarbejdere, gejstlige og andre blev dræbt i tiden forud for valget, og at EU's valgobservatører indberettede uregelmæssigheder og svindel i en række provinser;

3.   glæder sig over, at kvindelige kandidater udgjorde ca. 10 % af det samlede antal kandidater, og at kvinderne takket være systemet med reserverede mandater for kvinder opnåede 27,3 % af mandaterne i Wolesi Jirga (underhuset) og næsten 30 % i provinsrådet; mener, at valgloven fremover bør formuleres mere klart for at sikre, at de reserverede mandater udgør et minimum og ikke maksimum af det antal mandater, der kan indtages af kvinder;

4.   mener, at de afghanske myndigheder som helhed, men især præsidentembedet, regeringen, nationalforsamlingen og provinsrådene, efter disse valg vil fremstå med fuld folkelig legitimitet, og at det afghanske folks forventninger nu må opfyldes med god og ansvarlig regeringsførelse, først og fremmest vedtagelse af såvel bæredygtige reformer, som skal forbedre befolkningens livskvalitet, som troværdige foranstaltninger, der fremmer ligestilling mellem kønnene og etnisk ligestilling;

5.   mener, at Afghanistan efter afslutningen af denne proces i regionen nu er blandt de førende lande, hvad angår demokratisering, og opfordrer derfor det internationale samfund og navnlig deltagerne i London-konferencen til at tage behørigt hensyn dertil;

6.   understreger, at det i lyset af den afghanske befolknings tvingende behov er vigtigt at forenkle og forbedre koordineringen mellem donorerne, herunder en nedbringelse af tidskrævende procedurer; opfordrer derfor FN til at forestå denne koordinering og tilskynder Rådet og Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne arbejder sammen om en fælles indsats for at bedre at tilgodese det afghanske folks interesser;

7.   mener, at der i forbindelse med det fremtidige partnerskab med Afghanistan i højere grad må lægges vægt på begrebet afghansk "ejerskab" og på at give de afghanske myndigheder og civilsamfundet et større ansvar for at træffe strategiske valg ved udviklingen af deres land, mens EU vil etablere en mere eksplicit forbindelse mellem bistand og resultater, navnlig god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne og forsvarlig økonomisk projektstyring;

8.   kræver, at EU-finansieringen bliver gjort mere gennemskuelig, eftersom EU er den næststørste donor i Afghanistan, og kræver ligeledes, at internationale organisationer, som administrerer projekter, der samfinansieres af EU, skal være mere gennemsigtige, hvad angår deres finansieringskilder; mener, at Parlamentet bør yde et direkte og konkret bidrag ved at tilbyde uddannelsesmuligheder for parlamentsembedsmænd og parlamentsmedlemmer;

9.   deler den opfattelse, at det er nødvendigt at definere en "post-Bonn-proces", og støtter afholdelse af en donorkonference i FN-regi i London i januar 2006 for at vurdere, hvilken politisk og finansiel støtte, der er behov for til den foreløbige nationale udviklingsstrategi for Afghanistan, som den afghanske regering agter at forelægge; mener, at denne strategi bør lægge vægt på bæredygtighed og særlige mål som f.eks.:

   - respekt for menneskerettighederne og særlig kvinders rettigheder og retsstatsprincippet
   - god regeringsførelse og opbygning af institutioner, særlig en velfungerende administration og en uafhængig dommerstand, der kan gribe ind over for den udbredte korruption, samt en veluddannet politistyrke, eftersom stabiliteten i Afghanistan i øjeblikket er truet indefra i højere grad end udefra
   - oprettelse af et kontrol- og magtbalancesystem for at fastlægge de enkelte institutioners roller og beføjelser og fremme politisk pluralisme;

10.   bekræfter, at de afghanske problemer må løses inden for en regional ramme; opfordrer derfor Rådet og Kommissionen til at udvikle en politik for stabilitet og demokrati i regionen;

11.   glæder sig i den sammenhæng over, at Afghanistan for nylig er blevet medlem af SAARC (Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde), og opfordrer samtlige nabolande til inden for rammerne af dette regionale samarbejde at afstå fra indblanding i Afghanistans suverænitet;

12.   anser det for hensigtsmæssigt, at Europa-Parlamentet opretter en delegation for forbindelser med det afghanske parlament for at kunne indvirke positivt på demokratiseringsprocessen i Afghanistan;

13.   opfordrer Kommissionen til for at bistå Afghanistan og at øge samarbejdet at undersøge, hvorvidt det er tilrådeligt at indgå en associeringsaftale EU/Afghanistan;

14.   fordømmer alle terrorhandlinger imod den civile befolkning, politiet, lokale nødhjælpsarbejdere og internationale styrker, og lykønsker det afghanske folk, navnlig de afghanske kvinder, som trodsede intimidering og trusler for at deltage i valgene, enten som kandidater, valgpersonale, lokale observatører eller vælgere;

15.   bekræfter på ny nødvendigheden af, at de afghanske myndigheder i samarbejde med de internationale styrker i landet fortsætter bekæmpelsen af terrorisme og gør en ende på splittelsen;

16.   glæder sig over muligheden for, at ISAF (International Security Assistance Force) udvider sine aktiviteter i landet, også til de sydlige provinser, og støtter en samlet - eller mere integreret - kommandostruktur for alle operationer, der udføres af de internationale styrker i Afghanistan; opfordrer til en løsning på problemet med de såkaldte nationale undtagelser, der hindrer et velfungerende samarbejde mellem de forskellige nationale styrker i landet;

17.   fordømmer overførelsen af flere hundrede mænd, som blev taget til fange af amerikanske styrker efter invasionen i Afghanistan i 2002, til det illegale Guantánamo-fængsel, hvor tortur og anden mishandling begået af amerikansk personel ifølge talrige vidnesbyrd har været en almindelig foreteelse, og opfordrer til omgående lukning af dette fængsel;

18.   mener, at støtte fra befolkningen er afgørende for at opnå gode resultater i kampen mod terrorisme; opfordrer derfor NATO og koalitionsstyrkerne til at revidere reglerne for operationer og alle foranstaltninger, som vil kunne forbedre sikkerhedsstandarderne og beskyttelsen af den civile befolkning, som er berørt af militære aktioner i kampområder, samt at overholde Genève-konventionen fuldt ud; kræver, at USA lukker eventuelle hemmelige "sorte" fængsler i landet;

19.   er dybt foruroliget over den illegale narkotikaproduktion, som den beskrives i det seneste Afghan Opium Survey 2005 udarbejdet af FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet, og navnlig over de seneste statistikker over det indenlandske forbrug af heroin, som kan skabe en hiv/aids-krise i regionen;

20.   gør opmærksom på, at en strategi for bekæmpelse af narkotika, som udelukkende er baseret på udryddelse og indførelse af alternative indtægtskilder, er forbundet med ekstremt store omkostninger og er dybt ineffektiv; opfordrer deltagerne i ovennævnte London-konference til at overveje forslaget om en autoriseret produktion af opium til medicinske formål, som en række lande allerede har fået bevilget;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, London-konferencens formand, Afghanistans regering og parlament, FN's og SAARC's generalsekretærer samt regeringerne i USA, alle SAARC-lande, Rusland, Iran, Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Kina.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik