Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0025/2006

Viták :

PV 16/01/2006 - 14
CRE 16/01/2006 - 14

Szavazatok :

PV 18/01/2006 - 4.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 125kWORD 51k
2006. január 18., Szerda - Strasbourg
A homofóbia Európában
P6_TA(2006)0018RC-B6-0025/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása a homofóbiáról Európában

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Egyezményében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben meghatározott nemzetközi és európai emberi jogi kötelezettségekre,

–   tekintettel az EU jog emberi jogi rendelkezéseire, és nevezetesen az Európai Unió alapjogi chartájára(1) és az EK-Szerződés 6. és 7. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikkére, amely felhatalmazza a Közösséget, hogy intézkedéseket fogadjon el, többek között a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére és az egyenlőség elvének előmozdítására,

–   tekintettel a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvre(2) és a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvre(3), melyek tiltanak minden, nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló közvetett vagy közvetlen megkülönböztetést,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 21. cikke (1) bekezdésére, amely szerint "tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés",

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére

A.   mivel a homofóbia meghatározható, mint alaptalan félelem és idegenkedés a homoszexualitástól és a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű személyektől, mely a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz és a szexizmushoz hasonló előítéleten alapul,

B.   mivel a homofóbia különböző formákban jelenik meg a magán- és a közszférában, mint a gyűlöletbeszéd és felbujtás a megkülönböztetésre, a nevetségessé tétel, szóbeli, lelki és fizikai erőszak csakúgy, mint az üldöztetés és a gyilkosság, a megkülönböztetés az egyenlőség elvének megsértésével, valamint a jogok igazolatlan és indokolatlan korlátozása, melyek gyakran a közrend, a vallásszabadság és lelkiismereti kifogás jogának okai mögött rejtőznek,

C.   mivel nemrégiben egy sor aggasztó esemény történt számos EU tagállamban, amiről a sajtó és a nem kormányzati szervezetek is széles körűen beszámoltak, a meleg büszkeségi vagy egyenlőségi menetek betiltásától kezdve a vezető politikusok és vallási vezetők által használt lázító, gyűlölködő vagy fenyegető nyelvezetig, a megfelelő rendőri védelem biztosításának hiánya vagy akár a békés tüntetések feloszlatása, homofób csoportok erőszakos tüntetései, és változások bevezetése az alkotmányokba az azonos neműek egyesülésének kifejezett megtiltására,

D.   mivel ugyanakkor pozitív, demokratikus és toleráns reakciók is láthatóak voltak néhány esetben a közvélemény, a civil társadalom, valamint a helyi és regionális hatóságok felől, melyek a homofóbia ellen tüntettek csakúgy, mint az igazságszolgáltatási rendszer részéről a megkülönböztetés legfeltűnőbb és illegális formáinak megszüntetésével,

E.   mivel néhány tagállamban az azonos nemű partnerek nem élvezik valamennyi jogot és védelmet, mint a házas ellenkező nemű partnerek, következésképpen megkülönböztetéstől és hátrányoktól szenvednek,

F.   mivel ugyanakkor több európai ország halad az egyenlő lehetőségek, beilleszkedés és tisztelet biztosítása felé, és a szexuális irányultságon, nemi kifejezésmódon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni védelem, valamint az azonos nemű családok elismerése felé;

G.   mivel a Bizottság kijelentette elkötelezettségét az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának biztosítására az EU-ban, valamint felállította az emberi jogokért felelős biztosokból álló csoportot,

H.   mivel nem minden EU tagállam vezetett be jogrendjébe olyan rendelkezéseket, melyek védik a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű személyek jogait, amint azt a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvek előírják, valamint nem mindannyiuk küzd a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen és mozdítja elő az egyenlőséget,

I.   mivel mind uniós, mind tagállami szinten további intézkedésre van szükség a homofóbia megszüntetése és a szabadság kultúrája, a polgárok közötti és jogrendjükön belüli tolerancia és egyenlőség előmozdításának érdekében,

1.   határozottan elítél minden, a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést;

2.   felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű személyek védve legyenek a homofób gyűlöletbeszédtől és erőszaktól és hogy az azonos nemű partnerek ugyanabban a tiszteletben, méltóságban és védelemben részesüljenek, mint a társadalom többi része;

3.   sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy határozottan ítéljék el a homofób gyűlöletbeszédet és felbujtást, valamint biztosítsák, hogy a gyülekezési jogot – amelyet minden emberi jogi szerződés biztosít – a gyakorlatban is tiszteletben tartják;

4.   felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden ágazatban tilos legyen a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés azáltal, hogy új irányelvekre vagy általános keretre irányuló javaslatával létrehozza a Szerződés 13. cikkére épülő, a megkülönböztetés minden alapját az összes ágazatban számba vevő megkülönböztetés-ellenes csomagot;

5.   sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy oktató jellegű tájékoztatás – mint például az iskolákban, az egyetemeken és a médiában a homofóbia ellen tartott kampányok – , valamint közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot;

6.   megerősíti álláspontját a "Egyenlőséget mindenkinek" évvel kapcsolatos javaslatát, mely álláspont szerint a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a Szerződés 13. cikkében és a határozat 2. cikkében hivatkozott megkülönböztetések minden formájával egyformán foglalkoztak és kezelték azokat, amint arra parlamentnek a javaslatra vonatkozó 2005. december 13-i álláspontja(4) is hivatkozik, és emlékezteti a Bizottságot ígéretére, hogy szoros ellenőrzés alatt tartja az ügyet és jelentést tesz a Parlamentnek;

7.   sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy minden tagállam átültesse és megfelelően hajtsa végre a 2000/78/EK irányelvet, és indítson jogsértési eljárást azon tagállamok ellen, amelyek nem így tesznek; felhívja továbbá a Bizottságot annak biztosítására, hogy az alapvető jogoknak az EU-ban történő védelméről szóló éves jelentés teljes és átfogó információt tartalmazzon a tagállamokban előforduló homofób gyűlölet szította bűncselekményekről és erőszakról;

8.   sürgeti a Bizottságot olyan irányelvjavaslat elkészítésére, amelynek tárgya az EK-Szerződés 13. cikkében említett összes indokra alapuló megkülönböztetés elleni védelem a 2000/43/EK irányelvvel azonos hatállyal;

9.   sürgeti a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 13. cikkén alapuló irányelvek megsértése esetén fontolja meg büntetőjogi szankciók alkalmazását;

10.   felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek meg bármilyen, a homofóbia és a szexuális irányultság miatti megkülönböztetés elleni harcban általuk alkalmasnak ítélt lépést, valamint támogassák és hajtsák végre az egyenlőség elvét társadalmukban és jogrendjükben;

11.   sürgeti a tagállamokat olyan jogszabályok elfogadására, amelyek az öröklés, a vagyonjogi szabályok, a bérlemények, a nyugdíjak, az adózás, a társadalombiztosítás stb. terén megszüntetik azt a megkülönböztetést, amellyel az azonos nemű partnerek szembesülnek;

12.   üdvözli a néhány tagállamban a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű személyek helyzetének javítására a közelmúltban tett lépéseket és elhatározza, hogy a helyes gyakorlat kicserélésének érdekében szemináriumot szervez 2006. május 17-én (nemzetközi homofóbia ellenes nap);

13.   megismétli kérését, hogy a Bizottság terjesszen elő az uniós polgárok, családtagjaik és bármely nemű bejelentett partnereik számára a mozgás szabadságát biztosító javaslatokat, ahogyan arra a Parlament 2004. október 14-i, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről szóló ajánlása(5) is hivatkozik;

14.   felhívja az érintett tagállamokat, hogy végre teljes mértékben ismerjék el a homoszexuális embereket, mint a náci rezsim célpontjait és áldozatait;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, tagállamok, valamint a csatlakozás előtt álló és tagjelölt államok kormányainak.

(1) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
(2) HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
(3) HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0489.
(5) HL C 166. E, 2005.7.7., 58. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat