Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2134(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0389/2005

Indgivne tekster :

A6-0389/2005

Forhandlinger :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Afstemninger :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0037

Vedtagne tekster
PDF 61kWORD 88k
Torsdag den 2. februar 2006 - Bruxelles
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 2004
P6_TA(2006)0037A6-0389/2005

Europa-Parlamentets beslutning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for FUSP, herunder deres finansielle virkninger for Den Europæiske Unions almindelige budget - 2004 (2005/2134(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til årsrapporten fra Rådet (7961/2005 PESC 272 FIN 117 PE 70),

-   der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, som blev undertegnet i Rom den 29. oktober 2004,

-   der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 12. december 2003,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(1), herunder især punkt 40,

-   der henviser til EU-traktatens artikel 21,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 16-17. juni 2005 og især dets erklæring om ratifikationen af traktaten om en forfatning for Europa,

-   der henviser til konklusionerne fra formandskabet for det Europæiske Råd af 15.-16. december 2005 om de finansielle overslag 2007-2013,

-   der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa(2),

-   der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2003)(3),

-   der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om den europæiske sikkerhedsstrategi(4),

-   der henviser til sin beslutning af 9. juni 2005 om reformen af FN(5),

-   der henviser til sin beslutning af 6. juli 2005 om en verdensomspændende indsats for at udrydde fattigdom(6),

-   der henviser til sin beslutning af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem EU og Rusland(7),

-   der henviser til sin beslutning af 9. juni 2005 om de transatlantiske forbindelser(8) og til de otte fælleserklæringer fra det seneste topmøde mellem EU og USA i Washington DC den 20. juni 2005,

-   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2003 om fred og værdighed i Mellemøsten(9),

-   der henviser til sin beslutning af 27. januar 2005 om situationen i Mellemøsten(10),

-   der henviser til sin beslutning af 6. juli 2005 om Den Europæiske Union og Irak - Rammen for et engagement(11),

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(12);

-   der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A6-0389/2005),

A.   der henviser til, at Rådet fortsætter med at anvende en a posteriori-fremgangsmåde med blot at fremsende en fortegnelse over de Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske (FUSP) aktiviteter, der er blevet udført i det foregående år, i stedet for at høre Parlamentet på forhånd i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999;

B.   der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har anmodet Rådet om i stedet for denne praksis at høre Parlamentet med henblik på at sikre, at Parlamentets synspunkter virkelig får indflydelse på de valg, der træffes for det kommende år;

C.   der henviser til, at den betænkningstid om ratifikationen af forfatningstraktaten, som Det Europæiske Råd i Bruxelles vedtog den 16.-17. juni 2005, nu bør følges op af en optimal gennemførelse af de eksisterende traktater med henblik på at etablere en FUSP, som kan tackle det globale ansvar og de trusler og udfordringer, som verden står over for i dag;

D.   der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for, at Unionens forbindelser med hvert enkelt tredjeland og hver enkelt region bør have et passende niveau og tage hensyn til Unionens interesser, til hvor tæt de enkelte tredjelande og regioner befinder sig på den europæiske model og de europæiske værdier, samt til at Unionen er ved at udvikle sig til en af de vigtigste geopolitiske aktører i verden og derfor har brug for stærke og pålidelige politiske og økonomiske partnere;

E.   der henviser til, at udbygning og konsolidering af demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne og de grundlæggende friheder er overordnede mål for FUSP'en;

F.   der henviser til, at der for FUSP'en og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP) bør fastsættes et budget, som er i overensstemmelse med målsætningerne, og beklager, at der på nuværende tidspunkt kun er afsat utilstrækkelige finansielle midler til de to politikområder; der endelig beklager, at finansieringen af Den Europæiske Unions militære operationer fortsat alt for ofte er unddraget demokratisk kontrol;

1.   bemærker den udtømmende årsberetning, som Rådet fremlagde i midten af april 2005 om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for FUSP i 2004; finder på den baggrund, at Parlamentet er velinformeret om begivenhederne i 2004; gentager imidlertid, at det ønsker at blive fuldt ud inddraget og er berettiget til hvert år at blive hørt på forhånd om de kommende aspekter og valg i henhold til de eksisterende traktater;

2.   anmoder derfor Retsudvalget om at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at indbringe Rådets praksis for Domstolen, idet Rådet blot underretter Parlamentet og fremsender en fortegnelse over FUSP-aktiviteter, der blev udført i det foregående år, i stedet for i begyndelsen af hvert år at høre Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg for det pågældende år og derefter underrette Parlamentet om, hvordan Parlamentets synspunkter er inddraget, som fastlagt i artikel 21 i EU-traktaten og i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999;

3.   opfordrer på det kraftigste Rådet til at arbejde for en mere åben, gennemsigtig og ansvarlig FUSP ved at give tilsagn om at orientere Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg om alle samlinger i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) og alle topmøder, som er afholdt sammen med de vigtigste internationale partnere;

Indvirkning af betænkningstiden om ratifikationen af forfatningstraktaten på de vigtigste aspekter og principielle valg for FUSP i 2006

4.   minder om de skridt, der allerede er taget som forberedelse til anvendelsen af nogle af bestemmelserne i den nye forfatningstraktat vedrørende FUSP/ESFP, såsom oprettelsen af Det Europæiske Forsvarsagentur, udviklingen af "kampgruppe"-konceptet, etableringen af en langt mere udviklet naboskabspolitik og anvendelsen af solidaritetsbestemmelsen om forebyggelse af terrortrusler eller -angreb;

5.   gentager inden for rammerne af de eksisterende traktater sin opfordring til Rådet og den højtstående repræsentant/Rådets generalsekretær om at deltage aktivt i en årlig drøftelse om de vigtigste aspekter og principielle valg inden for FUSP for det kommende år samt om den europæiske sikkerhedsstrategi med både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter;

6.   mener, at den betænkningstid om ratifikationen af forfatningstraktaten, som Det Europæiske Råd i Bruxelles vedtog den 16.-17. juni 2005, er en god lejlighed til at afdække og undersøge eventuelle eksisterende mangler på FUSP/ESFP-området, og hvordan disse mangler kan afhjælpes på en hensigtsmæssig måde, primært ved at udnytte de eksisterende traktater mest muligt og derefter ved at anvende de nye forfatningsbestemmelser, når de træder i kraft;

7.   beklager i denne forbindelse indstillingen hos nogle medlemsstater, der på trods af Det Europæiske Råds vedtagelse af forfatningstraktaten af indenrigspolitiske grunde har misbrugt deres vetoret i vigtige udenrigspolitiske spørgsmål; pointerer, at FUSP ikke blot kan reduceres til et vedhæng til de enkelte medlemsstaters udenrigspolitik, og opfordrer derfor samtlige medlemsstater til at optræde konstruktivt i overensstemmelse med ånden i forfatningen, så EU bliver i stand til at spille en effektiv rolle på den globale scene;

Specifikke forslag til tematiske aspekter for 2006

8.   glæder sig over Rådets fremgangsmåde med at gruppere de vigtigste begivenheder inden for FUSP- og ESFP-området under de forskellige tematiske aspekter i den europæiske sikkerhedsstrategi, som Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003;

9.   anmoder om, at Den Europæiske Unions sikkerhedsstrategi ajourføres, idet såvel dens civile og militære fokus som dens væsentlige begreber præventiv indsats og effektiv multilateralisme, som afspejler begrebet "responsibility to protect", der blev vedtaget på FN's topmøde i september 2005, opretholdes; mener, at både klimaændringer og stigningen i antallet af fattige i verden nu også bør opfattes som alvorlige trusler mod Unionens sikkerhed og kræver resolut handling, håndgribelige kompromiser og en fast tidsplan; er dog af den opfattelse, at spredningen af masseødelæggelsesvåben må betragtes som den farligste trussel mod den internationale sikkerhed;

10.   fremhæver den vigtige udenrigspolitiske dimension af de energipolitiske problemstillinger; henstiller, at der ved en ajourføring af den europæiske sikkerhedspolitik bør tages særligt hensyn til EU' stigende afhængighed af energi og andre strategiske forsyninger fra lande og områder, der bliver stadig mere ustabile, ved at fokusere på mulige fremtidige scenarier og spørgsmålet om adgang til samt udvikling af alternative kilder; mener, at Ruslands seneste ensidige indstilling af gasleverancerne kræver en strategisk reaktion fra EU; opfordrer Kommissionen til at forelægge en meddelelse om de udenrigs- og naboskabspolitiske aspekter af energipolitikken;

11.   betragter derfor det nationale forsvar som en helt afgørende bestanddel af Den Europæiske Unions sikkerhedsstrategi, idet det omfatter de ydre grænser og vigtige infrastrukturer;

12.   henviser i denne sammenhæng til sin opfattelse, at sikkerhed er et overordnet kollektivt begreb, der ikke udelukkende kan tilpasses et enkelt lands interesser og krav, og at sikkerhed bør tilstræbes i en multilateral sammenhæng;

13.   fremhæver betydningen af NATO's rolle i forbindelse med Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik;

14.   fremhæver Den Europæiske Unions vitale interesse i en styrkelse af det globale lederskab, de internationale institutioner og værdien af den internationale ret; mener, at et af de vigtigste mål for FUSP bør være at inddrage Kina og Indien som kommende stormagter samt Rusland i ansvaret for det globale lederskab og for løsningerne på de globale udfordringer; understreger den helt afgørende rolle, som de transatlantiske partnere bør spille i fællesskab i denne sammenhæng;

15.   fordømmer på det kraftigste de omfattende terrorangreb i London den 7. juli 2005; udtrykker sin solidaritet med det britiske folk og udtrykker sin medfølelse med ofrene for disse brutale angreb og med deres familier;

16.   gentager på ny, at kampen mod terrorisme bør være et af Unionens højt prioriterede mål og betragtes som en væsentlig del af dens optræden udadtil, samtidig med at vigtigheden af at respektere menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder understreges; mener, at skillelinjen mellem den interne og eksterne sikkerhed synes at blive mere flydende; fastholder, at det er helt afgørende at fremhæve denne interne og eksterne prioritet i alle Unionens forbindelser med tredjelande og regioner, ligesom der bør gøres en langt større indsats for at styrke det internationale samarbejde i kampen mod terrorismen; opfordrer på ny Rådet til orientere Udenrigsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender udtømmende og høre dem om spørgsmålet om EU's liste over terrororganisationer;

17.   pointerer, at det haster med at dæmme op for den tiltagende fattigdom i verden, at bekæmpe stigmatisering og diskrimination samt at bekæmpe alvorlige sygdomme og understreger igen vigtigheden af at fastholde Unionens forpligtelser om at nå millenniumudviklingsmålene;

18.   anerkender den afgørende betydning af Unionens aktioner i forbindelse med konfliktforebyggelse og genoprettelse af lov og orden og bekræfter sit tilsagn om at bekæmpe straffrihed for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og andre alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, bl.a. ved at styrke Den Internationale Straffedomstols rolle;

19.   fastholder, at det er nødvendigt fortsat at støtte gennemførelsen af EU's strategi om masseødelæggelsesvåben på internationalt plan, i højere grad at prioritere afvæbningsinitiativer samt ikke-spredning, at styrke de multilaterale traktater om ordninger vedrørende ikke-spredning samt at afsætte de nødvendige finansielle midler til gennemførelse af EU's strategi om masseødelæggelsesvåben; udtrykker sin beklagelse over stats- og regeringsledernes manglende evne til inden for rammerne af FN at nå til enighed om undertegnelsen af en ny og omfattende traktat om ikke-spredning af kernevåben;

20.   finder, at migrationen, herunder håndteringen af ulovlig indvandring, bør indtage en fremtrædende plads i Unionens optræden udadtil, både i dens forbindelser med oprindelses- og transitlandene; kræver, at Parlamentet regelmæssigt holdes orienteret gennem Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udenrigsudvalget;

21.   slår til lyd for, at forsvaret får en mere fremtrædende placering i europæisk strategisk tænkning, og at beskyttelsen af Unionens ydre grænser kommer til at udgøre et væsentligt aspekt; mener, at en fælles forvaltning af de ydre grænser bør være en vigtig bestanddel af den europæiske naboskabspolitik; er af den opfattelse, at Unionen bør anskaffe fælles udstyr til beskyttelse af sine ydre grænser;

22.   henstiller, at der tages hensyn til nogle medlemsstaters bekymring i forbindelse med deres energiforsyning, idet energiforsyningen kan anvendes som et politisk instrument;

Parlamentets prioriteter i de forskellige geografiske områder for 2006

23.   mener, at de successive udvidelser af Unionen, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 16.-17. december 2004, fortsat bør stå øverst på Unionens politiske dagsorden i 2006 sammen med udviklingen af en egentlig europæisk naboskabspolitik, herunder et specifikt udformet europæisk økonomisk og politisk samarbejdsområde for de europæiske lande;

24.   støtter Rådets synspunkt, at de fremtidige prioriteter for FUSP i en Union, der har som mål at blive en global aktør, på mange måder giver sig selv, og at navnlig det transatlantiske partnerskab, Mellemøsten, Balkan, Østeuropa, konfliktsituationer, fremme af fred, alle aspekter af sikkerhed og den fortsatte kamp mod terrorisme og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben fortsat bør være i centrum for FUSP i 2006;

25.   anmoder Rådets formandskab om at holde Parlamentet underrettet om ændringen af mandatet for og planlægningen af EUFOR-missionen (European Union Force) i Bosnien-Hercegovina samt om udviklingen i kampgruppeinitiativet; mener, at der bør ske betydelige forbedringer i samarbejdet med FN, og at samarbejdet med NATO bør være mere effektivt på baggrund af erfaringerne fra EU's nylige civile og militære aktioner; mener, at EU må være indstillet på at overtage politiopgaverne i Kosovo;

26.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at spille en aktiv rolle i den igangværende proces med forfatningsreformen i Bosnien-Hercegovina med henblik på at nå til enighed mellem de politiske kræfter og i offentligheden for at komme videre end den institutionelle ramme, der er fastlagt i Dayton-aftalerne, at strømline og gøre den nuværende institutionelle opbygning mere rationel med for at kunne etablere en mere effektiv og levedygtig stat, også med henblik på den fremtidige europæiske integration med henblik på skabe forudsætningerne for et repræsentativt demokrati, hvor de nuværende etniske skillelinjer elimineres;

27.   opfordrer Rådet til at spille en aktiv rolle med henblik på at finde en konstruktiv løsning på grundlag af international ret og de relevante resolutioner, som er vedtaget af FN's Sikkerhedsråd med henblik på at løse problemet med Kosovos fremtidige status under overholdelse af områdets territoriale integritet og respekt for mindretallenes rettigheder, ligesom Unionens politik på Balkan ikke må bringes i fare, og der bør ydes et bidrag til at konsolidere freden, stabiliteten og sikkerheden i området generelt; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at udforme en fælles strategi i dette spørgsmål, til aktivt at deltage i forhandlingerne inden for rammerne af kontaktgrupperne og at arbejde snævert sammen med FN; glæder sig over de fremskridt, der er gjort i forholdet til Serbien-Montenegro, og som har ført til, at der er indledt forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale;

28.   opfordrer indtrængende Rådet til at gøre udsigten til et EU-medlemskab til den højeste prioritet på trods af den nuværende interne krise i forbindelse med forfatningens ratificering; er af den opfattelse, at en tiltrædelse af landene på Vestbalkan er et yderligere skridt hen imod Europas

29.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere bestræbelserne på at afslutte forhandlingerne om indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftaler med landene på det vestlige Balkan og bekræfter atter sin støtte til disse landes tiltrædelsesudsigter i overensstemmelse med "Thessaloniki-dagsordenen";

30.   gentager, at Afrikas udvikling skal prioriteres i Unionens optræden udadtil på grundlag af det grundlæggende solidaritetsprincip, og at Unionen i dette øjemed skal gå i spidsen for opfyldelsen af Afrikas enorme behov med det endelige mål at styrke freden, stabiliteten, velstanden, god regeringsførelse (specielt ved at bekæmpe korruption) og overholdelse af menneskerettighederne i regionen; opfordrer i denne sammenhæng til en mere intensiv politisk dialog; bifalder Kommissionens initiativ til at udforme en samlet strategi for Afrika, som går ud over de traditionelle politikker for udviklingsbistand og tilstræber økonomisk og social genopbygning af landene på det afrikanske kontinent; forventer, at de afrikanske regeringer overholder deres forpligtelser med hensyn til demokrati, retsstatsforhold og overholdelse af menneskerettighederne;

31.   erkender, at De Forenede Nationer har anmodet Den Europæiske Union om at bidrage til sikkerheden under det kommende valg i Den Demokratiske Republik Congo i form af en militær mission; anmoder Rådet om grundigt at undersøge de eksisterende muligheder;

32.   fremhæver, at konfliktforebyggelse, krisestyring, fredsbevarelse, operationel støtte og lokal kapacitetsopbygning i medfør af princippet om afrikansk ejerskab er af største vigtighed, mens sult og fattigdom, økonomisk ulighed og politisk uretfærdighed, vold i samfundet, der skærper konflikterne, voldelige fordrivelser, epidemier, knaphed på ressourcer samt de mange økologiske risici er de mest akutte problemer for den afrikanske befolkning; er alvorligt bekymret over, at det internationale samfund ikke er i stand til at reagere fyldestgørende på de alvorlige krigsforbrydelser og overtrædelser af menneskerettighederne i Darfur, der kan karakteriseres som folkedrab;

33.   opfordrer Rådet og Kommissionen til snarest muligt sammen med Parlamentet at gennemføre en generel evaluering af EU's topmøder med Indien, Kina (september 2005), Rusland (oktober 2005), Ukraine og Canada (november 2005), idet der tages højde for, at konceptet med "strategiske partnerskaber" nødvendigvis skal baseres på udveksling og fremme af fælles værdier, og at Parlamentet under alle omstændigheder skal inddrages fuldt ud;

34.   understreger, at det nuværende partnerskab med Rusland snarere er pragmatisk end strategisk, idet det afspejler fælles økonomiske interesser, uden at der er tale om nogen fremskridt med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsprincippet; forventer i denne forbindelse konkrete resultater af den netop indførte bilaterale høring vedrørende menneskerettighederne; mener, at et reelt partnerskab bør skabe en positiv og retfærdig løsning på spørgsmålet om grænsetraktater med nogle naboer og føre til en egentlig fredsproces i Tjetjenien med inddragelse af alle demokratiske elementer i samfundet med henblik på at finde en fredelig løsning på konflikten; understreger vigtigheden af en dialog mellem EU og Rusland om spørgsmål, der vedrører deres fælles naboområder, og håber, at Rusland vil indtage en mere gennemsigtig og upartisk holdning over for disse; anmoder om, at aftalen mellem EU og Rusland om de fire fælles rum straks gennemføres; støtter, at begge parter arbejder sammen om krisestyring;

35.   henstiller, at der foretages en våbenreduktion i Kaliningrad-regionen;

36.   mener, at der kun er opnået begrænsede resultater med den politik, som Den Europæiske Union har ført over for Belarus, og foreslår derfor nye foranstaltninger, som skal styrke forbindelserne til Belarus' folk, så dette kan få gavn af de fordele, som demokratiet rummer;

37.   understreger behovet for at forbedre forbindelserne med Kina, således at der ikke kun sker fremskridt inden for handel og økonomi, men også vedrørende spørgsmål om menneskerettigheder og demokrati; gentager derfor sit krav om en bindende EU-adfærdskodeks for våbeneksport og opfordrer Rådet til ikke at ophæve våbenembargoen, før der er gjort betydelige fremskridt på menneskerettighedsområdet og med hensyn til våbeneksportkontrol i Kina samt vedrørende forbindelserne mellem Kina og Taiwan; støtter det britiske formandskabs forslag om at sikre et tættere samarbejde mellem EU og Kina om energisikkerhed og klimaændringer; understreger nødvendigheden af et tættere samarbejde inden for rammerne af WTO med henblik på at finde en løsning på de alvorlige bilaterale samhandelsproblemer og Kinas overholdelse af Verdenshandelsorganisationens internationale standarder;

38.   opfordrer Rådet til inden for rammerne af mellemøsten-kvartetten (USA, Rusland, EU og FN) at gøre en fornyet indsats for at genoptage forhandlingerne mellem Israel og palæstinenserne og mener, at der bør opstilles en omfattende strategi for hele det mellemøstlige område for at styrke freden, sikkerheden og demokratiet;

39.   understreger, at det er nødvendigt at fremskynde Barcelona-processen for at tilvejebringe en mere harmonisk økonomisk, social og demokratisk udvikling i de pågældende lande;

40.   er af den opfattelse, at en dialog om menneskerettighederne ud fra de relevante EU-retningslinjer kun er en acceptabel mulighed, hvis der er tilstrækkelig opbakning i partnerlandet til en forbedring af menneskerettighedssituationen i området; opfordrer derfor Rådet til regelmæssigt at evaluere resultaterne af disse dialoger for at fastslå, i hvilken udstrækning forventningerne er blevet opfyldt; gentager sin anmodning om i højere grad at blive inddraget i denne proces;

41.   mener, at Unionen skal gøre sit bedste for at samarbejde med de irakiske myndigheder, FN og andre relevante aktører for at bidrage til Iraks forfatningsproces efter valget den 15. december 2005; glæder sig over den fælles FUSP-aktion vedrørende Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak og anbefaler yderligere aktioner, der skal finansieres over EU's budget; støtter åbningen af en delegation fra Kommissionen i Baghdad i løbet af de kommende måneder;

42.   mener, at fremme af national solidaritet, stabilitet, fred og demokratisk og økonomisk udvikling, som skal afkobles fra fremstillingen af opium, fortsat skal prioriteres højest i Unionens politik for Afghanistan i de kommende år; støtter udvidelsen af den internationale sikringsstyrke (ISAF) i NATO-regi med henblik på at styrke det nyvalgte parlaments rolle, men understreger, at sikringen af grænserne må prioriteres og betoner, at denne opgave bør udføres under et FN-mandat; mener, at bekæmpelsen af terrorismen, som gennemføres af Enduring Freedom-operationen, som gennemføres af USA, ikke bør kædes sammen med ISAF's genopbygningsmission; finder det påkrævet, at Den Europæiske Union navnlig støtter udviklingen af stabile nationale institutioner, den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling, afvæbning af private militser og bekæmpelse af dyrkning af og handel med narkotika;

43.   minder om, at det længe har støttet en forhandlingsløsning, hvor Iran ville blive en aktiv partner i regionen, som respekterer menneskerettighederne; opfordrer på ny Iran til at tage alle nødvendige skridt med henblik på at genoprette det internationale samfunds tillid i overensstemmelse med Parlamentets forslag i punkt 46 i dets beslutning af 17. november 2005(13); støtter kraftigt det internationale atomenergiagenturs (IAEA) opfattelse, at på nuværende tidspunkt er en intensiv kontrol fra Agenturets side kombineret med en aktiv dialog mellem alle de involverede parter den bedste måde til at opnå fremskridt; understreger behovet for, at EU og USA arbejder snævert sammen i denne sag og fører en kohærent politik over for hele regionen ved både at fokusere på det iranske folk og styre og det definitive mål, som er en demokratisering af landet; håber, at forhandlingerne mellem EU-3 (Tyskland, Frankrig og UK) og Iran kan genoptages så hurtigt som muligt med inddragelse af det russiske forslag om, at Iran skal overføre sine aktiviteter med henblik på berigelse af uran til Rusland; henstiller, at der foretages en regelmæssig ajourføring og gennemføres en regelmæssig dialog om disse spørgsmål sammen med andre internationale aktører som Kina, Rusland og udviklingslandene;

44.   understreger, at det er en afgørende udfordring for begge parter at afholde et vellykket fjerde topmøde mellem EU og Latinamerika i Wien i maj 2006, samt at topmødet er en god lejlighed til at fastlægge et reelt indhold i deres strategiske associering med henblik på at få mest muligt ud af det enorme potentiale; mener, at det bør undlades at sende noget negativt økonomiske signal i året for topmødet;

45.   beklager, at der ofte fra Rådets og Kommissionens side ikke er blevet taget hensyn til dets beslutninger og betænkninger vedrørende de forskellige geografiske områder, som er af interesse for Unionen; pointerer, at disse indeholder værdifulde bidrag til drøftelsen om, i hvilken retning Unionens politik over for disse geografiske områder bør udvikle sig; henstiller, at menneskerettigheds- og demokratiklausulen udvides til at omfatte alle nye aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande og mener, at der er behov for i højere grad at inddrage Europa-Parlamentet i fastlæggelsen af forhandlingsmandatet ved sådanne aftaler;

Finansieringen af FUSP

46.   mener, at så længe forfatningstraktaten ikke er ratificeret, bør den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 snarest revideres, således at den tilpasses Unionens nye politiske, institutionelle og økonomiske situation;

47.   foreslår, at strukturen i den reviderede interinstitutionelle aftale bør tage højde for de aktioner, Unionen skal gennemføre i overensstemmelse med den europæiske sikkerhedsstrategi, og de budgetkompromiser i denne forbindelse, der er indeholdt i de finansielle overslag;

48.   mener ikke, at Rådets holdning til de finansielle overslag 2007-2013 afspejler EU's ambitioner om at optræde som en global partner; beklager de foreslåede nedskæringer af udgiftsniveauerne med hensyn til eksterne aktioner og politikker, både beløbene som sådan og deres andel af de samlede udgifter; mener, at der hermed udsendes et forkert signal vedrørende EU's politiske prioriteringer og dets vilje til at opnå resultater inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

49.   anbefaler, at den reviderede interinstitutionelle aftale bør gå et skridt videre og fastlægge, at de fælles omkostninger til militæroperationer inden for rammerne af FUSP bør finansieres over EU's budget, hvilket ville indebære afskaffelse af den eksisterende praksis med medlemsstaternes underbudgetter eller opstartsfinansiering;

50.   foreslår, at den reviderede interinstitutionelle aftale også bør indeholde bestemmelser om, at finansieringen af de fælles omkostninger til sådanne operationer også bør tages fra fællesskabsbudgettet ved fremtidige ESFP-operationer i kampen mod terrorisme i stedet for at anvende eksisterende regler, f.eks. at "udgifterne ligger der, hvor de falder", eller andre ad hoc-ordninger såsom den såkaldte "Athena-mekanisme";

o
o   o

51.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter, FN's generalsekretær, NATO's generalsekretær og Europarådets formand.

(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
(2) EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0132.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0133.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0237.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0289.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0207.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0238.
(9) EFT C 82 E af 1.4.2004, s. 610.
(10) EUT C 253 E af 13.10.2005, s. 35.
(11) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0288.
(12) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.
(13) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0439.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik