Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0389/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0389/2005

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0037

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 404kWORD 111k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - 2004
P6_TA(2006)0037A6-0389/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2004 (2005/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου (7961/2005 PESC 272 FIN 117 PE 70),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης που υπεγράφη στις 29 Οκτωβρίου 2004 στη Ρώμη,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(1), και συγκεκριμένα την παράγραφο 40,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 και ειδικότερα τη δήλωσή της σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15-16 Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013,

–   έχοντας υπόψη το από 12 Ιανουαρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος της Ευρώπης(2),

–   έχοντας υπόψη το από 14 Απριλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (2003)(3),

–   έχοντας υπόψη το από 14 Απριλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας(4),

–   έχοντας υπόψη το από 9 Ιουνίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών(5),

–   έχοντας υπόψη το από 6 Ιουλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την παγκόσμια έκκληση για δράση κατά της φτώχειας: πώς θα θέσουμε τη φτώχεια στο περιθώριο της ιστορίας(6),

–   έχοντας υπόψη το από 26 Μαΐου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας(7),

–   έχοντας υπόψη το από 9 Ιουνίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις(8) και τις οκτώ κοινές δηλώσεις στις οποίες κατέληξε η τελευταία σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 20 Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το από 23 Οκτωβρίου 2003 ψήφισμά του σχετικά με την ειρήνη και την αξιοπρέπεια στη Μέση Ανατολή(9),

–   έχοντας υπόψη το από 27 Ιανουαρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή(10),

–   έχοντας υπόψη το από 6 Ιουλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράκ – πλαίσιο δέσμευσης(11),

–   έχοντας υπόψη το από 28 Απριλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος(12),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 112, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0389/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί την πρακτική "εκ των υστέρων", δηλαδή διαβιβάζει απλώς έναν περιγραφικό κατάλογο των δραστηριοτήτων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) για το προηγούμενο έτος αντί να ζητεί προηγουμένως τη γνώμη του Κοινοβουλίου, όπως προβλέπει το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου του 1999,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως καλέσει το Συμβούλιο να αντικαταστήσει την πρακτική αυτή με πραγματική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου επηρεάζουν πραγματικά τη διαμόρφωση των επιλογών για το επόμενο έτος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος προβληματισμού για τη διαδικασία επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005, πρέπει να συνοδευτεί από τη βέλτιστη εφαρμογή των ισχυουσών συνθηκών, ώστε η ΚΕΠΠΑ να καταστεί ικανή να αναλαμβάνει ευθύνες σε παγκόσμια κλίμακα και να αντιμετωπίζει τις απειλές και τις προκλήσεις του σημερινού κόσμου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει την άποψη ότι οι σχέσεις της Ένωσης με όλες τις τρίτες χώρες και περιοχές πρέπει να βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο, συνυπολογίζοντας τα συμφέροντα της Ένωσης, την εγγύτητα κάθε τρίτης χώρας και περιοχής προς το ευρωπαϊκό πρότυπο και τις ευρωπαϊκές αξίες, καθώς και το γεγονός ότι η Ένωση αναδεικνύεται σε μείζονα γεωπολιτικό παράγοντα της παγκόσμιας σκηνής και, ως εκ τούτου, χρειάζεται ισχυρούς και αξιόπιστους πολιτικούς και οικονομικούς εταίρους,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν γενικούς στόχους της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να είναι αξιόπιστες, η ΚΕΠΠΑ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) πρέπει να αποκτήσουν προϋπολογισμούς οι οποίοι να είναι αντίστοιχοι των φιλοδοξιών τους και αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι, σήμερα, οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται για τις δύο αυτές πολιτικές παραμένουν ανεπαρκείς· εκφράζοντας τη λύπη του, τέλος, για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη πολύ συχνά εκτός δημοκρατικού ελέγχου,

1.   λαμβάνει υπό σημείωση την εκτενέστατη ετήσια έκθεση που του υπέβαλε το Συμβούλιο στα μέσα Απριλίου 2005 σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ για το 2004· θεωρεί κατά συνέπεια ότι είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με όσα συνέβησαν το 2004· επαναλαμβάνει, ωστόσο, το αίτημά του για πλήρη συμμετοχή και το δικαίωμά του να γνωμοδοτεί κάθε χρόνο εκ των προτέρων σχετικά με τις μελλοντικές πτυχές και επιλογές, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες συνθήκες·

2.   καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει τη σκοπιμότητα προσφυγής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της πρακτικής του Συμβουλίου που ενημερώνει απλώς το Κοινοβούλιο και υποβάλλει περιγραφικό κατάλογο των δραστηριοτήτων της ΚΕΠΠΑ για το προηγούμενο έτος, αντί να το καλεί να γνωμοδοτεί στις αρχές κάθε έτους σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές για το συγκεκριμένο έτος και να υποβάλλει στη συνέχεια έκθεση στο Κοινοβούλιο, στην οποία θα εξετάζεται εάν και με ποιον τρόπο ελήφθη υπόψη η συμβολή του τελευταίου, όπως προβλέπει το άρθρο 21 της Συνθήκης ΕΕ και η διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999·

3.   προτρέπει εντόνως το Συμβούλιο να προωθήσει ιδιαίτερα το άνοιγμα, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα της ΚΕΠΠΑ, δεσμευόμενο να προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προβαίνει στον απολογισμό κάθε Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων και κάθε συνόδου υψηλού επιπέδου που πραγματοποιείται με σημαντικούς διεθνείς εταίρους·

Επίπτωση της περιόδου προβληματισμού για τη διαδικασία επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης στις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ για το 2006

4.   υπενθυμίζει τα βήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της νέας Συνταγματικής Συνθήκης σχετικά με τις ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, όπως η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, η ανάπτυξη της ιδέας των μάχιμων μονάδων, η θέσπιση πολύ πιο ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και η εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών ή επιθέσεων·

5.   επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο των ισχυουσών συνθηκών, το αίτημά του προς το Συμβούλιο και τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου να συμμετάσχουν ενεργώς στον ετήσιο διάλογο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ για το επόμενο έτος, καθώς και σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με τα εθνικά κοινοβούλια·

6.   πιστεύει ότι η περίοδος προβληματισμού για τη διαδικασία επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης, που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005, αποτελεί άριστη ευκαιρία για τον περαιτέρω εντοπισμό και εξέταση τυχόν αδυναμιών στους τομείς των ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ και των τρόπων κατάλληλης αντιμετώπισής τους, αρχικώς μέσω της μέγιστης αξιοποίησης των ισχυουσών συνθηκών και, κατόπιν, όταν έρθει η στιγμή, σύμφωνα με τις νέες συνταγματικές διατάξεις·

7.   εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για τη στάση ορισμένων κρατών μελών τα οποία, παρά την έγκριση του Συντάγματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έκαναν χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων για εσωτερικούς λόγους· επισημαίνει ότι η ΚΕΠΠΑ δεν μπορεί να υποβαθμιστεί σε απλό προσάρτημα της εξωτερικής πολιτικής κάθε κράτους μέλους και, συνεπώς, καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενεργούν κατά τρόπο εποικοδομητικό σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος, ούτως ώστε να μπορέσει η ΕΕ να διαδραματίσει αποτελεσματικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή·

Ειδικές προτάσεις σχετικά με διάφορες θεματικές ενότητες για το 2006

8.   χαιρετίζει την προσέγγιση του Συμβουλίου για συγκέντρωση των βασικών εξελίξεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ σε ομάδες για τις διάφορες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στη στρατηγική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003·

9.   ζητεί τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλη διατήρηση της πολιτικοστρατιωτικής διπλής προσέγγισης και των βασικών εννοιών της προληπτικής συμμετοχής και της αποτελεσματικής πολυμερούς δράσης, ώστε να αντανακλάται η "ευθύνη προάσπισης" όπως αυτή εγκρίθηκε στη Σύνοδο του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2005· πιστεύει ότι τόσο οι κλιματικές αλλαγές όσο και η εξάπλωση της φτώχειας στον κόσμο πρέπει να θεωρηθούν μείζονες απειλές κατά της ασφάλειας της Ένωσης, οι οποίες απαιτούν τη ανάληψη αποφασιστικής δράσης, την επίτευξη απτών συμβιβασμών και την τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος· αλλά πιστεύει ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής θα πρέπει να θεωρείται ως η πλέον επικίνδυνη απειλή για τη διεθνή ασφάλεια·

10.   υπογραμμίζει τη σημαντική διάσταση εξωτερικής πολιτικής των ζητημάτων ενεργειακής ασφάλειας· συνιστά η επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εξάρτησης της Ένωσης από τον ενεργειακό και άλλο στρατηγικό εφοδιασμό από χώρες και περιοχές που είναι περισσότερο παρά ποτέ ασταθείς, αναδεικνύοντας πιθανά μελλοντικά σενάρια και το ζήτημα της πρόσβασης σε και της ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών· πιστεύει ότι οι πρόσφατες μονομερείς διακοπές παράδοσης φυσικού αερίου από τη Ρωσία απαιτούν στρατηγική απάντηση από την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ανακοίνωση σχετικά με τις πτυχές της ενεργειακής πολιτικής που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική γειτονίας·

11.   θεωρεί συνεπώς την εσωτερική άμυνα ζωτικό τμήμα της στρατηγικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αφορά τα εξωτερικά σύνορα και τις βασικές υποδομές·

12.   επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την άποψή του ότι η ασφάλεια αποτελεί μια συλλογική έννοια που τα περιλαμβάνει όλα, η οποία δεν μπορεί να προσαρμόζεται μόνο στα συμφέροντα και τις απαιτήσεις μιας χώρας και πρέπει να επιδιώκεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο·

13.   υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου του ΝΑΤΟ σε συνδυασμό με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.   υπογραμμίζει το ζωτικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, των διεθνών θεσμικών οργάνων και της αξίας του διεθνούς δικαίου· είναι της γνώμης ότι ένας από τους κύριους στόχους της ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να είναι η συμμετοχή της Κίνας και της Ινδίας, ως αναδυόμενων δυνάμεων, καθώς και της Ρωσίας, στην ευθύνη για την κατάσταση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και για λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις· τονίζει τον αναντικατάστατο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν από κοινού οι διατλαντικοί εταίροι σε αυτό το πλαίσιο·

15.   καταδικάζει απερίφραστα τις μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου 2005· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον βρετανικό λαό και ιδιαίτερα τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα των βάρβαρων αυτών επιθέσεων και τις οικογένειές τους·

16.   επαναλαμβάνει εκ νέου ότι η πάταξη της τρομοκρατίας πρέπει να θεωρείται μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης και βασική συνιστώσα της εξωτερικής της δράσης, αλλά επιβεβαιώνει συγχρόνως τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών· πιστεύει ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεν θα πρέπει να θεωρείται πλέον τόσο σαφής· επιμένει ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνισθεί πλήρως η εν λόγω εσωτερική και εξωτερική προτεραιότητα στο πλαίσιο των κάθε είδους συναλλαγών με τρίτες χώρες και περιοχές και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στη μάχη κατά της τρομοκρατίας· καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να ενημερώνει στο ακέραιο την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και να διαβουλεύεται μαζί τους στο ζήτημα του καταλόγου τρομοκρατικών οργανώσεων που τηρεί η ΕΕ·

17.   τονίζει την επιτακτική ανάγκη να τεθεί τέρμα στην εξάπλωση της φτώχειας στον κόσμο, να πάψουν ο στιγματισμός και οι διακρίσεις και να καταπολεμηθούν οι μεγάλες ασθένειες· επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσει η Ένωση τις δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

18.   αναγνωρίζει την αποφασιστική σημασία της δράσης της Ένωσης στην πρόληψη των συγκρούσεων και τις προσπάθειες για οικοδόμηση της ειρήνης και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύοντας μεταξύ άλλων τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

19.   τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση, κατά τρόπο συνεκτικό, της εφαρμογής της κοινοτικής στρατηγικής για τα όπλα μαζικής καταστροφής σε διεθνές επίπεδο, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες αφοπλισμού καθώς και σε θέματα που αφορούν τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, να ενισχυθούν οι πολυμερείς συνθήκες στις οποίες βασίζονται τα καθεστώτα μη διάδοσης και να διατεθούν οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί πόροι για την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής για τα όπλα μαζικής καταστροφής· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία των μεγάλων κρατών και των κυβερνήσεών τους να καταλήξουν, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε συμφωνία για την υπογραφή συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

20.   πιστεύει ότι τα μεταναστευτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του ζητήματος της παράνομης μετανάστευσης, θα πρέπει να αποτελέσουν κυρίαρχη συνιστώσα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στις σχέσεις της τόσο με χώρες προέλευσης όσο και με χώρες διέλευσης· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, μέσω της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων·

21.   θεωρεί ότι η εσωτερική άμυνα αξίζει μεγαλύτερη προβολή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σκέψης και ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο· θεωρεί ότι η κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· είναι της γνώμης ότι η Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει κοινό εξοπλισμό για την προστασία των εξωτερικών της συνόρων·

22.   ζητεί να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό τους, καθώς το θέμα του ενεργειακού εφοδιασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο άσκησης πολιτικής·

Προτεραιότητες του Κοινοβουλίου στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές για το 2006

23.   πιστεύει ότι οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ένωσης, όπως αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004, πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή του πολιτικού προγράμματος της Ένωσης το 2006 μαζί με την ανάπτυξη πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικά καθορισμένου ευρωπαϊκού οικονομικού και πολιτικού χώρου για τις ευρωπαϊκές χώρες·

24.   στηρίζει την άποψη του Συμβουλίου ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι μελλοντικές προοπτικές της ΚΕΠΠΑ για την Ένωση που επιδιώκει να καταστεί παγκόσμιος παράγοντας, διαμορφώνονται από μόνες τους και ότι, ειδικότερα, η Μεσόγειος, οι διατλαντικές σχέσεις και η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, η Ανατολική Ευρώπη και οι εμπόλεμες καταστάσεις, η προαγωγή της ειρήνης, η ασφάλεια σε όλες τις πτυχές της και ο συνεχιζόμενος αγώνας για την πάταξη της τρομοκρατίας, ο αφοπλισμός και η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ΚΕΠΠΑ για το 2006·

25.   καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο για την αναθεώρηση της εντολής και τον σχεδιασμό της αποστολής EUFOR (European Union Force) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και για τις εξελίξεις όσον αφορά την πρωτοβουλία για τις μάχιμες μονάδες· πιστεύει ότι η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματική με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τις πρόσφατες πολιτικοστρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ· είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει την αστυνομική αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο·

26.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη συνεχιζόμενη διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και στην κοινή γνώμη σχετικά με την υπέρβαση του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται στις συμφωνίες του Ντέιτον, τον εξορθολογισμό της παρούσας θεσμικής αρχιτεκτονικής έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικότερο και βιώσιμο κράτος, ενόψει επίσης της μελλοντικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και να καθοριστούν οι συνθήκες για μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία που να καταργεί τις σημερινές εθνοτικές διαιρέσεις·

27.   ζητεί από το Συμβούλιο να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εξεύρεση εποικοδομητικής λύσης η οποία να απορρέει από το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σκοπό να αντιμετωπισθεί το ζήτημα του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου κατά τρόπο που να διασφαλίζει συγχρόνως την εδαφική του ακεραιότητα, να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να μη θέτει σε κίνδυνο την γενική πολιτική της Ένωσης στα Βαλκάνια και να συμβάλει στην παγίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική, να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις και στις ομάδες επαφής και να συνεργασθούν στενά με τον ΟΗΕ· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις σχέσεις με τη Σερβία-Μαυροβούνιο, η οποία οδήγησε στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης·

28.   προτρέπει το Συμβούλιο να καταστήσει την προοπτική της ΕΕ για τα Βαλκάνια ύψιστη προτεραιότητα παρά την σημερινή εσωτερική κρίση όσον αφορά τη διαδικασία επικύρωσης του Συντάγματος· είναι της γνώμης ότι η μελλοντική ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει πρόσθετο βήμα προς την επανένωση της Ευρώπης·

29.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, σύμφωνα με την "Ατζέντα της Θεσσαλονίκης'·

30.   επαναλαμβάνει ότι η ανάπτυξη της Αφρικής πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης βάσει της θεμελιώδους αρχής της αλληλεγγύης και ότι, για τον σκοπό αυτό, η Ένωση πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της Αφρικής, με απώτερο στόχο την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ευημερίας, της χρηστής διακυβέρνησης (ιδιαίτερα μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς) στην περιοχή και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, εν προκειμένω, την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για κοινή στρατηγική υπέρ της Αφρικής η οποία να προχωρεί πέραν των παραδοσιακών πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας και να επιδιώκει την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των χωρών της αφρικανικής ηπείρου· αναμένει από τις αφρικανικές κυβερνήσεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για προσήλωση στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.   αναγνωρίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην ασφάλεια των επερχόμενων εκλογών στη Δημοκρατία του Κονγκό με στρατιωτική αποστολή· ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τις υφιστάμενες δυνατότητες·

32.   τονίζει ότι η πρόληψη και η διαχείριση των συγκρούσεων, η ειρήνευση, η επιχειρησιακή υποστήριξη και η τοπική ανάπτυξη ικανοτήτων, σύμφωνα με την αρχή της "αφρικανικής αυτοδιάθεσης", έχουν πράγματι τεράστια σημασία, ενώ η πείνα και η φτώχια, η οικονομική ανισότητα, η πολιτική αδικία, η κλιμάκωση των συγκρούσεων μέσω της οικονομίας της βίας, οι βίαιες απελάσεις, οι επιδημίες, η ανεπάρκεια πόρων και πολλοί οικολογικοί κίνδυνοι παραμένουν τα πιο σοβαρά προβλήματα για τον πληθυσμό της Αφρικής· ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αντιδράσει επαρκώς στα μαζικά εγκλήματα πολέμου και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορούν να παραλληλισθούν με γενοκτονία στο Νταρφούρ·

33.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντάξουν μαζί με το Κοινοβούλιο, στο τέλος του 2005, συνολική αξιολόγηση των συνόδων κορυφής της ΕΕ με την Ινδία, την Κίνα (Σεπτέμβριος 2005), τη Ρωσία (Οκτώβριος 2005), την Ουκρανία και τον Καναδά (Νοέμβριος 2005), λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των "στρατηγικών εταιρικών σχέσεων" πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία αποδοχή και την προαγωγή κοινών αξιών και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμετέχει πλήρως στις σχετικές διαδικασίες·

34.   τονίζει ότι η υφιστάμενη εταιρική σχέση με τη Ρωσία είναι περισσότερο πραγματιστική παρά στρατηγική, καθώς αντανακλά κοινά οικονομικά συμφέροντα χωρίς να επιτυγχάνεται πρόοδος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· αναμένει, εν προκειμένω, απτά αποτελέσματα από τη διμερή διαβούλευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ξεκίνησε πρόσφατα· θεωρεί ότι μια γνήσια εταιρική σχέση πρέπει να προσβλέπει σε μια φιλική και δίκαιη λύση του ζητήματος των σχετικών με τα σύνορα συνθηκών που έχουν συναφθεί με ορισμένους γείτονες και να αποτελέσει το έναυσμα για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία στην Τσετσενία με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών συνιστωσών της κοινωνίας με σκοπό την ειρηνική επίλυση της εκεί διαμάχης· υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα που αφορούν την κοινή γειτονία τους και εκφράζει την ελπίδα ότι η Ρωσία θα υιοθετήσει διαφανέστερη και δικαιότερη προσέγγιση προς τους κοινούς τους γείτονες· ζητεί να εφαρμοσθεί χωρίς καθυστερήσεις η συμφωνία για τους τέσσερις κοινούς χώρους ΕΕ-Ρωσίας· στηρίζει το κοινό έργο αμφότερων των εταίρων σε σχέση με τη διαχείριση κρίσεων·

35.   ζητεί τη μείωση των όπλων στην περιοχή του Καλίνιγκραντ·

36.   θεωρεί ότι η πολιτική που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λευκορωσία είχε λίγα αποτελέσματα και, συνεπώς, προτείνει την ανάπτυξη νέων μέτρων ούτως ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί με τους πολίτες της Λευκορωσίας και να τους δοθεί η δυνατότητα να απολαύσουν τα προνόμια που προσφέρει η δημοκρατία·

37.   τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων με την Κίνα έτσι ώστε να επιτευχθεί πρόοδος όχι μόνο στους τομείς του εμπορίου και της οικονομίας, αλλά και σε ζητήματα που άπτονται της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου· για τον σκοπό αυτό, επαναλαμβάνει το αίτημά του σχετικά με δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και καλεί το Συμβούλιο να μην άρει το εμπάργκο όπλων έως ότου σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελέγχων των εξοπλισμών στην Κίνα και στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών των Στενών· στηρίζει την πρόταση της βρετανικής Προεδρίας του Συμβουλίου για στενότερη συνεργασία ΕΕ-Κίνας σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και τις κλιματικές αλλαγές· υποστηρίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την επίλυση των σοβαρών διμερών εμπορικών προβλημάτων και τη συμμόρφωση της Κίνας προς τα διεθνή πρότυπα του εν λόγω οργανισμού·

38.   ζητεί από το Συμβούλιο να ανανεώσει τις προσπάθειες, στο πλαίσιο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή (ΗΠΑ, Ρωσική Ομοσπονδία, ΕΕ και ΟΗΕ), ώστε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί συνολική στρατηγική για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δημοκρατίας·

39.   υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στη Διαδικασία της Βαρκελώνης με στόχο την ενίσχυση της ισορροπημένης οικονομικής, κοινωνικής και δημοκρατικής ανάπτυξης των ενδιαφερομένων χωρών·

40.   είναι της γνώμης ότι, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, οι διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αποδεκτή επιλογή μόνον εφόσον υπάρχει επαρκής δέσμευση της χώρας εταίρου για βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου· ζητεί, συνεπώς, από το Συμβούλιο να αξιολογεί τα αποτελέσματα τέτοιων διαλόγων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνει σε ποιον βαθμό εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες του· επαναλαμβάνει το αίτημά του να συμμετάσχει σε μεγαλύτερο βαθμό στην εν λόγω διαδικασία·

41.   πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεργαστεί με τις ιρακινές αρχές, τα Ηνωμένα Έθνη και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, ώστε να συμβάλει στη διαδικασία θέσπισης Συντάγματος στο Ιράκ και να προετοιμάσει το μελλοντικό δημοψήφισμα για το Σύνταγμα και έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών που διενεργήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2005· χαιρετίζει την κοινή δράση ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ενοποιημένη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ και ζητεί τη χρηματοδότηση περισσότερων δράσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· στηρίζει την εγκαινίαση αντιπροσωπείας της Επιτροπής στη Βαγδάτη εντός των επόμενων μηνών·

42.   πιστεύει ότι η προώθηση της εθνικής αλληλεγγύης, της σταθερότητας, της ειρήνης και της ανάπτυξης της δημοκρατίας και της οικονομίας, η οποία πρέπει να πάψει να εξαρτάται από την παραγωγή οπίου, πρέπει να αποτελεί σταθερά την προμετωπίδα της πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με το Αφγανιστάν κατά τα επόμενα έτη· στηρίζει την επέκταση της διεθνούς δύναμης ασφάλειας για το Αφγανιστάν (ISAF), υπό νατοϊκή διοίκηση, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του νεοεκλεγέντος εθνικού κοινοβουλίου, αλλά τονίζει ότι η σημερινή προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων και, με αυτό το πνεύμα, προτείνει αυτή η αποστολή να ανατεθεί στον ΟΗΕ· είναι της γνώμης ότι η επιχείρηση "Διαρκής Ελευθερία" δεν θα πρέπει να συγχωνευθεί με την αποστολή ανασυγκρότησης της διεθνούς δύναμης ασφάλειας για το Αφγανιστάν (ISAF)· θεωρεί αναγκαίο να παράσχει η Ένωση ειδική υποστήριξη για την ανάπτυξη ισχυρών εθνικών θεσμών, την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, τον αφοπλισμό των ιδιωτικών παραστρατιωτικών σωμάτων και τη λήψη μέτρων για τη καταπολέμηση της καλλιέργειας και του εμπορίου ναρκωτικών·

43.   υπενθυμίζει τη σταθερή υποστήριξή του για εξεύρεση από κοινού συμπεφωνημένης λύσης με το Ιράν, ώστε η χώρα να καταστεί ενεργός εταίρος στην περιοχή, σεβόμενη τα δικαιώματα του ανθρώπου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ιράν να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας σύμφωνα με τις προτάσεις που διατυπώνονται στην παράγραφο 46 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2005(13)· υποστηρίζει ενθέρμως την άποψη της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας ότι, στην παρούσα φάση, ο καλύτερος τρόπος για να σημειωθεί πρόοδος είναι ο αυστηρός έλεγχος εκ μέρους του Οργανισμού σε συνδυασμό με ενεργό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεργασθούν εκ του σύνεγγυς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ στο θέμα αυτό και να διατηρήσουν σταθερή πολιτική έναντι της περιοχής στο σύνολό της, στο επίκεντρο της οποίας πρέπει να είναι ο ιρανικός λαός και το καθεστώς αλλά επίσης ο τελικός στόχος του εκδημοκρατισμού της χώρας· ελπίζει ότι θα ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ-3 (Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο βασίλειο) και Ιράν εμπερικλείοντας την πρόταση της Ρωσίας για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού του ουρανίου από το Ιράν στη Ρωσία· συνιστά την τακτική ενημέρωση, και τον στενό διάλογο επ' αυτών των ζητημάτων, άλλων διεθνών παραγόντων όπως η Κίνα, η Ρωσία και οι αναπτυσσόμενες χώρες·

44.   υπογραμμίζει ότι η πραγματική επιτυχία της IV συνόδου κορυφής EE-ΛΑΚ (Λατινική Αμερική και Καραϊβική) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2006 στη Βιέννη αποτελεί αποφασιστική πρόκληση για αμφότερους τους εταίρους αλλά και άριστη ευκαιρία να αποκτήσει πραγματική υπόσταση η στρατηγική τους σύνδεση, ώστε να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της· πιστεύει ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια να μην σταλεί, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αρνητικό σήμα κατά το έτος διοργάνωσης της συνόδου κορυφής·

45.   εκφράζει τη λύπη του διότι συχνά τα ψηφίσματα και οι εκθέσεις που έχει συντάξει σχετικά με τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος, δεν ελήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο και την Επιτροπή· τονίζει ότι προσφέρουν σημαντικά στοιχεία στον διάλογο σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία θα έπρεπε να εξελιχθεί η πολιτική της Ένωσης έναντι των εν λόγω γεωγραφικών περιοχών· ζητεί την επέκταση της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλες τις νέες συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εκπόνηση της αντίστοιχης εντολής διαπραγμάτευσης για τέτοιες συμφωνίες·

Η χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ

46.   εκκρεμούσης της επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης, πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα πολιτική, θεσμική και δημοσιονομική κατάσταση της Ένωσης·

47.   προτείνει να ληφθούν υπόψη στη δομή της αναθεωρημένης διοργανικής συμφωνίας οι δράσεις τις οποίες πρόκειται να αναλάβει η Ένωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας και οι σχετικοί δημοσιονομικοί συμβιβασμοί που περιλαμβάνονται στις δημοσιονομικές προοπτικές·

48.   θεωρεί ότι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 δεν αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ ως παγκόσμιου εταίρου· εκφράζει τη λύπη του για τις προτεινόμενες μειώσεις στα επίπεδα δαπανών για τις εξωτερικές δράσεις και πολιτικές, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό της ολικής δαπάνης· πιστεύει ότι κάτι τέτοιο εκπέμπει λανθασμένο σήμα ως προς τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ και ως προς την ετοιμότητά της να δώσει αποτελέσματα στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

49.   συνιστά, η αναθεωρημένη διοργανική συμφωνία να προχωρήσει ένα βήμα περαιτέρω, προβλέποντας ότι το κοινό κόστος για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, διακόπτοντας έτσι την ακολουθούμενη σήμερα πρακτική της διάθεσης επικουρικών προϋπολογισμών ή νέων χρηματοδοτικών πόρων από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

50.   προτείνει, η αναθεωρημένη διοργανική συμφωνία να προβλέπει επίσης ότι σε περίπτωση μελλοντικών επιχειρήσεων ΕΠΑΑ, και παρά τους ισχύοντες κανόνες, όπως η αρχή ότι "έκαστος καλύπτει τις δικές του δαπάνες" ή άλλων ad hoc μηχανισμών, όπως ο λεγόμενος "μηχανισμός Αθηνά", η χρηματοδότηση του κοινού κόστους τέτοιων επιχειρήσεων να καλύπτεται επίσης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό·

o
o   o

51.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και στον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) EE C 247 Ε της 6.10.2005, σ. 88.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0132.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0133.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0237.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0289.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0207.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0238.
(9) ΕΕ C 82 E της 1.4.2004, σ. 610.
(10) ΕΕ C 253 E της 13.10.2005, σ. 35.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0288.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0150.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0439.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου