Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2134(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0389/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0389/2005

Keskustelut :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Äänestykset :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0037

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 80k
Torstai 2. helmikuuta 2006 - Bryssel
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004
P6_TA(2006)0037A6-0389/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma neuvoston vuosittaisesta selvityksestä Euroopan parlamentille YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista sekä niiden taloudellisista vaikutuksista Euroopan unionin yleiseen talousarvioon – 2004 (2005/2134(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston vuosittaisen selvityksen (7961/2005 PESC 272 FIN 117 PE 70),

–   ottaa huomioon Roomassa 29. lokakuuta 2004 allekirjoitetun Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan turvallisuusstrategian,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1), ja erityisesti sen 40 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion päätelmät 16. ja 17. kesäkuuta 2005 pidetyssä Brysselin Eurooppa-neuvoston kokouksesta ja erityisesti Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointia koskevan julkilausuman,

–   ottaa huomioon 15.–16. joulukuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät rahoitusnäkymistä vuosiksi 2007–2013,

–   ottaa huomioon 12. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta(2),

–   ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (2003)(3),

–   ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin turvallisuusstrategiasta(4),

–   ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta(5),

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Global Call to Action Against Poverty -kampanja: köyhyyden poistaminen(6),

–   ottaa huomioon 26. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteista(7),

–   ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman transatlanttisista suhteista(8) ja Washingtonissa 20. kesäkuuta 2005 järjestetyn EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen päätteeksi annetut kahdeksan yhteistä julkilausumaa,

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman rauhasta ja ihmisarvosta Lähi-idässä(9),

–   ottaa huomioon 27. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Lähi-idän tilanteesta(10),

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionista ja Irakista – Kehys suhteiden kehittämiselle(11),

–   ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2004 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta(12),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0389/2005),

A.   ottaa huomioon, että neuvosto edelleen toimittaa jälkikäteen vain kuvailevan luettelon edellisenä vuonna toteutetuista yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toimista, sen sijaan, että se kuulisi Euroopan parlamenttia etukäteen, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa ja 6. toukokuuta 1999 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään,

B.   ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti pyytänyt neuvostoa korvaamaan menettelynsä parlamentin todellisella kuulemisella, jotta parlamentin näkemykset todella vaikuttavat seuraavaa vuotta koskeviin valintoihin,

C.   katsoo, että perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointiprosessin harkinta-aika, josta Brysselissä 16. ja 17. kesäkuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, olisi liitettävä läheisesti nykyisten perussopimusten parhaaseen mahdolliseen täytäntöönpanoon, jotta YUTP pystyy vastaamaan nykyajan maailmanlaajuiseen vastuuseen, uhkiin ja haasteisiin,

D.   ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut näkemyksensä, jonka mukaan unionin suhteita kolmansiin maihin ja alueisiin olisi ylläpidettävä asianmukaisella tasolla siten, että niissä on otettava huomioon unionin edut samoin kuin se, missä määrin kukin kolmansista maista on mukautunut eurooppalaiseen malliin ja arvoihin, ja se, että unionista on kehittymässä yksi maailman tärkeimpiä geopoliittisia toimijoita, minkä vuoksi se tarvitsee vahvoja ja luotettavia poliittisia ja taloudellisia kumppaneita,

E.   ottaa huomioon, että demokratian ja oikeusvaltion kehittäminen ja lujittaminen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen ovat YUTP:n yleisiä tavoitteita,

F.   katsoo YUTP:n ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) uskottavuuden edellyttävän, että budjettimäärärahojen on vastattava YUTP:n ja ETPP:n tavoitteita, ja pitää valitettavana sitä, että tällä hetkellä näille kahdelle toimintalohkolle osoitetut määrärahat ovat edelleen riittämättömiä; pitää valitettavana myös sitä, että Euroopan unionin sotilaallisten operaatioiden rahoitus on edelleen liian useissa tapauksissa demokraattisen valvonnan ulottumattomissa,

1.   ottaa huomioon neuvoston huhtikuun puolivälissä 2005 toimittaman tyhjentävän vuosittaisen selvityksen YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista vuodelle 2004; katsoo saaneensa sen myötä hyvät tiedot vuoden 2004 tapahtumista; toistaa kuitenkin vaatimuksensa, jonka mukaan parlamentin on päästävä osallistumaan täysimääräisesti toimien valmisteluun perussopimusten mukaisesti, ja muistuttaa, että parlamentilla on kunkin vuoden alussa oikeus tulla ennakoivasti kuulluksi tulevista kysymyksistä ja valinnoista;

2.   pyytää näin ollen oikeudellisten asioiden valiokuntaa tutkimaan, voidaanko neuvosto haastaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska sen käytäntönä on antaa parlamentille tietoja jälkikäteen ja toimittaa vain kuvaileva luettelo edellisenä vuotena toteutetuista YUTP:n toimista sen sijaan, että se Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti todella kuulisi parlamenttia kunkin vuoden alussa asianomaisen vuoden tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja sen jälkeen antaisi parlamentille selvityksen siitä, onko parlamentin panos otettu huomioon ja miten se mahdollisesti on otettu huomioon;

3.   kehottaa painokkaasti neuvostoa edistämään avoimempaa, läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa YUTP:a sitoutumalla saapumaan Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan kokoukseen raportoimaan jokaisesta yleisten asioiden neuvoston ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksesta ja jokaisesta keskeisten kansainvälisten kumppanien kanssa pidetystä korkean tason huippukokouksesta;

Perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointiprosessin harkinta-ajan vaikutukset YUTP:n tärkeimpiin näkökohtiin ja perusvalintoihin vuodelle 2006

4.   palauttaa mieliin jo toteutetut ennakoivat toimet uuden perustuslaista tehdyn sopimuksen tiettyjen määräysten soveltamiseksi YUTP:aan ja ETPP:aan, kuten Euroopan puolustusviraston perustaminen, "taisteluosaston" käsitteen kehittäminen, Euroopan naapuruuspolitiikan merkittävä tehostaminen ja solidaarisuuslausekkeen soveltaminen terrorismin uhan ja terrorihyökkäysten torjumiseksi;

5.   toistaa nykyisten perussopimusten mukaisesti neuvostolle ja korkealle edustajalle/neuvoston pääsihteerille antamansa kehotuksen osallistua aktiivisesti seuraavaa vuotta koskevien YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja sekä Euroopan turvallisuusstrategiaa koskevaan vuosittaiseen vuoropuheluun Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa;

6.   katsoo, että Brysselin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 16. ja 17. kesäkuuta 2005 päätetty perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointiprosessin harkinta-aika tarjoaa oivallisen tilaisuuden jatkaa YUTP:n ja ETPP:n mahdollisten puutteiden tunnistamista ja tarkastelua ja miettiä, miten nämä puutteet olisi korjattava asianmukaisesti siten, että ensi vaiheessa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle nykyisiä perussopimuksia ja toisessa vaiheessa, kun se aika tulee, sovelletaan uuden perustuslain määräyksiä;

7.   pitää tässä suhteessa valitettavana joidenkin jäsenvaltioiden asennetta, jonka vuoksi ne ovat sisäpoliittisista syistä käyttäneet veto-oikeuttaan tärkeissä ulkopoliittisissa asioissa, vaikka Eurooppa-neuvosto oli hyväksynyt perustuslain; huomauttaa, ettei YUTP:aa voida alistaa pelkäksi yksittäisten jäsenvaltioiden ulkopolitiikan apuvälineeksi, ja kehottaa sen vuoksi kaikkia jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti perustuslain hengessä, jotta EU pystyy toimimaan tehokkaasti maailmannäyttämöllä;

Erityisehdotuksia erilaisista aihekohtaisista kysymyksistä vuodelle 2006

8.   pitää myönteisenä neuvoston käytäntöä ryhmittää YUTP:n ja ETPP:n pääkehityslinjat Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan unionin turvallisuusstrategian eri aihekohtaisten kysymysten mukaisesti;

9.   kehottaa, että Euroopan unionin turvallisuusstrategia saatetaan ajan tasalle, että jako siviili- ja sotilasasioihin säilytetään, ja että samalla säilytetään ennalta ehkäisevien toimien ja tehokkaan monenvälisyyden ratkaisevan tärkeät tavoitteet YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2005 vahvistetun "suojeluvastuun" mukaisesti; katsoo, että sekä ilmastonmuutosta että köyhyyden leviämistä maailmassa olisi tällä hetkellä pidettävä merkittävinä myös unionin turvallisuuteen kohdistuvina uhkina, mikä edellyttää päättäväisiä toimia, konkreettisia kompromisseja ja tiukkaa aikataulua; katsoo kuitenkin, että joukkotuhoaseiden leviämistä olisi pidettävä vaarallisimpana kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuvana uhkana;

10.   korostaa, että energiaturvallisuuskysymyksillä on tärkeä ulkopoliittinen ulottuvuus; suosittelee, että Euroopan unionin turvallisuuspolitiikan ajan tasalle saattamisessa olisi kiinnitettävä huomiota unionin kasvavaan riippuvuuteen yhä epävakaammiksi käyviltä mailta ja alueilta saatavasta energiasta ja muista strategisista toimituksista, ja korostaa mahdollisia tulevia skenaarioita sekä vaihtoehtoisten energialähteiden saatavuutta ja kehittämistä; katsoo, että Venäjän äskettäin yksipuolisesti päättämät kaasutoimitusten keskeytykset edellyttävät strategista vastinetta EU:n taholta; pyytää komissiota antamaan tiedonannon energiapolitiikan ulkosuhteita ja lähialuesuhteita koskevista näkökohdista;

11.   pitää näin ollen sisäistä puolustusta Euroopan unionin turvallisuusstrategian olennaisena osana, koska se koskee ulkorajoja ja välttämätöntä infrastruktuuria;

12.   toistaa tässä yhteydessä näkemyksensä, jonka mukaan turvallisuus on kaikenkattava kollektiivinen käsite, jota ei voida räätälöidä yhden maan etujen ja vaatimusten mukaiseksi, ja jota päinvastoin on tavoiteltava monenvälisissä puitteissa;

13.   korostaa Naton roolin merkitystä yhdessä Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa;

14.   korostaa, että maailmanlaajuisen hallinnon, kansainvälisten instituutioiden ja kansainvälisen oikeuden aseman vahvistaminen on Euroopan unionin elintärkeiden etujen mukaista; katsoo, että YUTP:n yhtenä keskeisenä tavoitteena olisi oltava, että toisaalta Kiina ja Intia nousevina valtioina ja toisaalta Venäjä kantavat oman vastuunsa maailmanlaajuisen hallinnon tilasta ja maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisuista; korostaa transatlanttisten kumppaneiden yhteistyön korvaamattomuutta on tässä asiassa;

15.   tuomitsee jyrkästi Lontooseen 7. heinäkuuta 2005 tehdyt laajamittaiset terrori-iskut; ilmaisee solidaarisuutensa Ison-Britannian kansalle ja esittää erityisesti surunvalittelunsa näiden raakojen hyökkäysten uhreille ja heidän omaisilleen;

16.   toistaa jälleen kerran, että terrorismin torjuntaa on pidettävä unionin painopistealana ja ratkaisevana osana sen ulkoista toimintaa, mutta korostaa samassa yhteydessä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittamisen merkitystä; katsoo, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden raja on muuttumassa epämääräisemmäksi; korostaa, että tämä sisäinen ja ulkoinen painopisteala on tehtävä ehdottoman selväksi kaikissa unionin yhteyksissä kolmansiin maihin ja alueisiin, ja että kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjunnassa olisi tehostettava merkittävästi; kehottaa jälleen kerran neuvostoa antamaan parlamentin ulkoasianvaliokunnalle ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle täydelliset tiedot ja kuulemaan niitä terrorijärjestöjä koskevasta EU:n luettelosta;

17.   korostaa, että köyhyyden leviäminen maailmassa on ehdottomasti pysäytettävä nopeasti, että leimautumista, syrjintää ja tärkeimpiä sairauksia on torjuttava, ja vahvistaa jälleen, että unionin on ehdottomasti täytettävä vuosituhannen kehitystavoitteiden noudattamiseen liittyvät sitoumuksensa;

18.   tunnustaa unionin toimien ratkaisevan merkityksen konfliktien ehkäisemisessä ja rauhan rakentamisessa ja toistaa olevansa sitoutunut torjumaan sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista rankaisematta jättämistä muun muassa vahvistamalla kansainvälisen rikostuomioistuimen asemaa;

19.   vaatii, että EU:n joukkotuhoasestrategian täytäntöönpanoa on edistettävä johdonmukaisesti kansainvälisellä tasolla, että aseriisunta-aloitteisiin ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota, että joukkotuhoaseiden monenvälisiä levittämiskieltosopimuksia on vahvistettava ja että EU:n joukkotuhoasestrategian täytäntöönpanoon on osoitettava tarvittavat määrärahat; pitää valitettavana, että valtiot ja hallitukset eivät ole saaneet YK:n puitteissa aikaiseksi uuden ja kokonaisvaltaisen ydinsulkusopimuksen allekirjoittamista;

20.   katsoo, että maahanmuuttokysymysten ja erityisesti laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevan kysymyksen on oltava erityisen keskeisessä asemassa unionin ulkoisissa toimissa ja unionin suhteissa sekä alkuperämaihin että kauttakulkumaihin; pyytää neuvostoa ja komissiota raportoimaan asiasta säännöllisesti parlamentille kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kautta;

21.   katsoo, että sisäinen puolustus ansaitsee merkittävämmän aseman eurooppalaisessa strategisessa ajattelussa ja että unionin ulkorajojen suojelun pitäisi olla sen tärkeä osa-alue; katsoo, että ulkorajojen yhteinen valvonta olisi sisällytettävä olennaisena osana Euroopan naapuruuspolitiikkaan; katsoo, että unionin olisi hankittava yhteistä laitteistoa ulkorajojensa suojelua varten;

22.   kehottaa ottamaan huomioon eräiden jäsenvaltioiden energiaturvallisuuteen liittyvät huolet, koska energian toimitusta voidaan käyttää politiikan välineenä;

Parlamentin painopistealat eri maantieteellisillä alueilla vuonna 2006

23.   katsoo, että kuten Eurooppa-neuvosto on todennut 16. ja 17. joulukuuta 2004, unionin jatkuva laajentuminen olisi säilytettävä unionin poliittisten tavoitteiden kärjessä vuonna 2006 yhdessä Euroopan todellisen naapuruuspolitiikan kanssa, Euroopan maita varten erityisesti suunniteltu Euroopan taloudellinen ja poliittinen alue mukaan luettuna;

24.   tukee neuvoston näkemystä, jonka mukaan YUTP:n tulevat painopistealat unionissa, joka pyrkii olemaan maailmanlaajuinen toimija, määrittyvät monella tavoin itsestään ja jonka mukaan erityisesti Välimeren alueen, transatlanttisen kumppanuuden, Lähi-idän, Balkanin alueen, Itä-Euroopan ja konfliktitilanteiden sekä rauhan edistämisen, kaikkien turvallisuusnäkökohtien, käynnissä olevan terrorismin torjunnan, aseriisunnan ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen on oltava edelleen YUTP:n ytimessä vuonna 2006;

25.   kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota tiedottamaan parlamentille Euroopan unionin johtamien joukkojen (EUFOR) valtuuksien tarkistamisesta ja toiminnan suunnittelusta Bosnia ja Hertsegovinassa sekä siitä, miten taisteluosastoaloite edistyy; katsoo, että yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa olisi tehostettava merkittävästi ja että yhteistyö Naton kanssa olisi tehokkaampaa EU:n äskettäisistä siviili- ja sotilasoperaatioista saadun kokemuksen perusteella; katsoo, että EU:n olisi oltava valmis vastaamaan Kosovon poliisioperaatiosta;

26.   kehottaa neuvostoa ja komissiota omaksumaan aktiivisen roolin Bosnia-Hertsegovinan meneillään olevassa perustuslakiuudistuksessa, jotta poliittisten toimijoiden ja yleisen mielipiteen keskuudessa päästäisiin yhteisymmärrykseen Daytonin sopimuksen institutionaalisen kehyksen ylittämisestä, nykyisten rakenteiden virtaviivaistamisesta ja järkevöittämisestä tehokkaamman ja omavaraisemman valtion luomiseksi, myös ottaen huomioon Euroopan yhdentymisen tulevaisuudessa, sekä sellaisten edustuksellisen demokratian ehtojen luomisesta, joilla poistetaan nykyiset etniset jaottelut;

27.   kehottaa neuvostoa toimimaan aktiivisesti, jotta Kosovon tulevasta asemasta voidaan päättää rakentavasti kansainvälisen oikeuden ja asianomaisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti ja siten, että asiassa kunnioitetaan Kosovon alueellista koskemattomuutta ja vähemmistöjen asianmukaisia oikeuksia unionin kokonaisvaltaista Balkanin politiikkaa vaarantamatta ja rauhan, vakauden ja turvallisuuden lujittamista alueella edistäen; kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita muotoilemaan yhteisen strategian, osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin ja toimimaan läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa; pitää myönteisenä EU:n Serbia ja Montenegron -suhteiden edistymistä, mikä on johtanut vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämiseen;

28.   kehottaa neuvostoa pitämään Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysmahdollisuuksia tärkeimpänä ensisijaisena tavoitteena perustuslain ratifiointiin liittyvästä sisäisestä kriisistä huolimatta; pitää Länsi-Balkanin maiden tulevaa liittymistä uutena askelena kohti Euroopan jälleenyhdentymistä;

29.   kehottaa neuvostoa ja komissiota tehostamaan ponnistelujaan Länsi-Balkanin maiden vakauttamis- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen loppuunsaattamiseksi, ja toistaa kannattavansa Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysmahdollisuuksia Thessalonikin toimintasuunnitelman mukaisesti;

30.   toistaa, että Afrikan kehittämisen on oltava unionin ulkoisten toimien painipisteala solidaarisuuden perusperiaatteen mukaisesti ja että tätä varten unionin on toimittava johtavassa roolissa Afrikan valtavien ongelmien ratkaisemisessa, missä tärkeimpänä tavoitteena on oltava rauhan, vakauden, hyvinvoinnin ja hyvän hallintotavan (erityisesti korruption torjumisen) ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen Afrikassa; vaatii tässä yhteydessä poliittisen vuoropuhelun vahvistamista; pitää myönteisenä yhteisen Afrikan-strategian luomista koskevaa komission aloitetta, joka menee perinteistä kehitysapupolitiikkaa pitemmälle ja tähtää Afrikan mantereen maiden taloudelliseen ja sosiaaliseen jälleenrakennukseen; edellyttää Afrikan maiden hallitusten noudattavan sitoumuksiaan, jotka koskevat demokratiaa sekä oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamista;

31.   tiedostaa, että Yhdistyneet Kansakunnat on pyytänyt Euroopan unionia sotilasoperaation avulla edistämään turvallisuutta Kongon demokraattisessa tasavallassa siellä lähitulevaisuudessa järjestettävien vaalien yhteydessä; kehottaa neuvostoa tarkastelemaan huolellisesti olemassa olevia mahdollisuuksia;

32.   korostaa, että konfliktien ehkäiseminen ja hallinta, rauhan turvaaminen, operationaalinen tuki ja paikallisten valmiuksien kehittäminen "African ownership" -periaatteen mukaisesti ovat todella äärimmäisen tärkeitä tavoitteita, ja että toisaalta nälkä ja köyhyys, taloudellinen epätasa-arvo ja poliittinen epäoikeudenmukaisuus, konflikteja laajentava väkivalta, väkivaltaiset karkotukset, epidemiat, resurssien puute sekä monet ekologiset uhkatekijät ovat edelleen Afrikan väestön akuuteimpia ongelmia; on syvästi huolestunut siitä, että kansainvälinen yhteisö ei kykene reagoimaan asianmukaisesti massiivisiin sotarikoksiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin kuten Darfurin kansanmurhaan;

33.   kehottaa neuvostoa ja komissiota laatimaan yhdessä parlamentin kanssa mahdollisimman pian EU:n ja Intian, EU:n ja Kiinan (syyskuussa 2005 pidettyjen), EU:n ja Venäjän (lokakuussa 2005 pidetyn), sekä EU:n ja Ukrainan ja EU:n ja Kanadan (marraskuussa 2005 pidettyjen) huippukokousten arvioinnin vuoden 2005 lopussa siitä lähtökohdasta, että strategisen kumppanuuden käsitteen on perustuttava yhteisten arvoihin ja niiden edistämiseen ja että parlamentin on kaikissa tapauksissa päästävä osallistumaan täysivaltaisena osapuolena;

34.   korostaa, että EU:n ja Venäjän nykyinen kumppanuus on strategisen kumppanuuden sijasta enemmänkin pragmaattinen kumppanuus, koska se ilmentää yhteisiä taloudellisia etuja ilman että sen avulla olisi saatu aikaan edistystä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamisessa; odottaa tässä suhteessa konkreettisia tuloksia äskettäin käynnistetystä kahdenvälisestä ihmisoikeuskonsultaatiosta; katsoo, että aidon kumppanuuden olisi johdettava ystävällismieliseen ja oikeudenmukaiseen ratkaisuun rajasopimuksissa tiettyjen naapureiden kanssa, ja johdettava todelliseen Tšetšenian rauhanprosessiin, johon osallistuvat kaikki yhteiskunnan demokraattiset osat, jotta konfliktissa päästään rauhanomaiseen ratkaisuun; korostaa, että EU:n ja Venäjän on tärkeää käydä yhteistä naapurustoaan koskevaa vuoropuhelua ja toivoo, että Venäjän suhtautuminen yhteisiin naapureihin muuttuu avoimemmaksi ja tasapuolisemmaksi; pyytää, että neljää yhteistä aluetta koskeva EU:n ja Venäjän välinen sopimus pannaan viipymättä täytäntöön; tukee EU:n ja Venäjän yhteistyötä kriisinhallinnassa;

35.   vaatii aseiden määrän vähentämistä Kaliningradin alueella;

36.   katsoo, että Euroopan unionin Valko-Venäjän-politiikka on tuottanut vähän tuloksia ja ehdottaa näin ollen sellaisten uusien toimien kehittämistä, joiden tarkoituksena olisi vahvistaa yhteyksiä Valko-Venäjän kansaan ja antaa sille mahdollisuuden nauttia demokratian eduista;

37.   korostaa tarvetta parantaa EU:n ja Kiinan suhteita siten, että edistystä saavutetaan kaupan ja talouden alojen lisäksi myös ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä; toistaa sen vuoksi sitovia EU:n aseviennin käytännesääntöjä koskevan vaatimuksensa ja kehottaa neuvostoa pitämään asevientikiellon voimassa siihen saakka, kunnes Kiinassa on edistytty nykyistä enemmän ihmisoikeuksien edistämisessä, aseviennin valvonnassa ja Kiinan ja Taiwanin suhteissa; tukee puheenjohtajavaltio Ison-Britannian ehdotusta, joka koskee EU:n ja Kiinan läheisemmän yhteistyön varmistamista energiaturvallisuutta ja ilmastonmuutoksia koskevissa asioissa; korostaa läheisemmän yhteistyön tarvetta WTO:ssa vakavien kahdenvälisiin kauppaongelmien ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että Kiina noudattaa WTO:n kansainvälisiä normeja;

38.   kehottaa neuvostoa ryhtymään EU:n, Venäjän federaation, Yhdysvaltojen ja YK:n muodostaman Lähi-idän kvartettiryhmän puitteissa uusiin toimiin Israelin ja palestiinalaisten välisten neuvottelujen elvyttämiseksi ja katsoo, että laajemmalle Lähi-idän alueelle olisi laadittava kokonaisvaltainen strategia, jonka tavoitteena on rauhan, turvallisuuden ja demokratian vahvistaminen;

39.   korostaa tarvetta antaa Barcelonan prosessille uutta liikevoimaa asianomaisten maiden tasapainoisen taloudellisen, sosiaalisen ja demokraattisen kehityksen vahvistamiseksi;

40.   katsoo, että EU:n asianmukaisten suuntaviivojen mukaan ihmisoikeusvuoropuhelu on hyväksyttävä vaihtoehto vain siinä tapauksessa, että kumppanimaa on riittävästi sitoutunut oman ihmisoikeustilanteensa parantamiseen; kehottaa näin ollen neuvostoa arvioimaan mainittujen vuoropuhelujen tuloksia säännöllisin väliajoin sen toteamiseksi, missä määrin odotukset on täytetty; toistaa pyyntönsä päästä osallistumaan entistä läheisemmin mainittuun prosessiin;

41.   katsoo, että unionin on tehtävä kaikkensa suhteissa Irakin viranomaisiin, Yhdistyneisiin kansakuntiin ja muihin asianomaisiin alueellisiin toimijoihin Irakin perustuslakiprosessin edistämiseksi 15. joulukuuta 2005 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen; pitää myönteisenä YUTP:n yhteisiä toimia Euroopan unionin yhdennetyssä oikeusvaltio-operaatiossa Irakissa ja kehottaa rahoittamaan lisätoimia EU:n talousarviosta; kannattaa komission lähetystön avaamista Bagdadiin lähikuukausien aikana;

42.   katsoo, että kansallisen solidaarisuuden, vakauden ja rauhan sekä demokraattisen ja taloudellisen kehityksen edistämisen, joista viimeksi mainitun on oltava riippumaton oopiumin tuotannosta, on edelleen oltava etusijalla unionin Afganistanin politiikassa tulevina vuosina; tukee Naton johdolla toimivan kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF) laajentamista äskettäin valitun parlamentin roolin korostamiseksi, mutta korostaa, että tällä hetkellä on tärkeintä on terrorismin torjunta ja rajojen turvallisuuden varmistaminen, ja vaatii näin ollen, että ISAF asetetaan selkeän YK:n mandaatin alaisuuteen; katsoo, että Yhdysvaltojen johtamaa Enduring Freedom -operaatiota ja ISAF:in jälleenrakennustoimintaa ei pitäisi yhdistää; katsoo, että Euroopan unionin on tuettava erityisesti vahvojen kansallisten instituutioiden kehittämistä, maan taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä, yksityisarmeijoiden aseista riisumista sekä huumausaineiden viljelyn ja kaupan torjuntaa;

43.   toistaa pitkäaikaisen tukensa neuvotteluratkaisulle siten, että Iran muuttuisi ihmisoikeuksia kunnioittavaksi aktiiviseksi alueelliseksi kumppaniksi; toistaa Iranille osoittamansa kehotuksen ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin kansainvälisen yhteisön luottamuksen palauttamiseksi niiden ehdotusten mukaisesti, jotka sisältyvät parlamentin 17. marraskuuta 2005 antaman päätöslauselman(13) 46 kohtaan; antaa vahvan tukensa Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kannalle, jonka mukaan tässä vaiheessa IAEA:n tehokkaat valvontatoimet ja niihin yhdistetty kaikkien asianomaisten osapuolten aktiivinen vuoropuhelu on paras etenemistapa; korostaa, että tässä asiassa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen on toimittava läheisessä yhteistyössä ja noudatettava koko alueella yhdenmukaista politiikkaa, joka keskittyy sekä Iranin kansaan että hallitukseen ja myös maan demokratisoinnin lopulliseen tavoitteeseen; toivoo, että EU:n kolmen jäsenvaltion (Iso-Britannia, Ranska, Saksa) ja Iranin väliset neuvottelut voidaan aloittaa uudelleen mahdollisimman pian siten, että niissä otetaan huomioon Venäjän ehdotus, jonka mukaan Iran siirtäisi uraanin rikastamistoimintansa Venäjälle; suosittelee, että Kiinan ja Venäjän kaltaiset muut kansainväliset toimijat ja kehitysmaat pidetään säännöllisesti ajan tasalla, ja että niiden kanssa käydään näitä asioita koskevaa vuoropuhelua;

44.   korostaa, että Wienissä toukokuussa 2006 pidettävän EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen neljännen huippukokouksen menestys on ratkaiseva haaste kummallekin osapuolelle, ja että huippukokous tarjoaa hyvät mahdollisuudet tehostaa osapuolten strategista assosiaatiota, jotta siitä saatavat valtavat mahdollisuudet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti; katsoo, että kielteisten rahoitussignaalien antamista on vältettävä huolellisesti huippukokousvuoden aikana;

45.   pitää valitettavana, että neuvosto ja komissio ovat useassa tapauksessa jättäneet vaille huomiota parlamentin päätöslauselmat ja mietinnöt unionin etujen kannalta tärkeistä maantieteellisistä alueista; korostaa, että mainitut päätöslauselmat edistävät tärkeällä tavalla keskustelua siitä, miten mainittuja maantieteellisiä alueita koskevaa unionin politiikkaa olisi kehitettävä; kehottaa lisäämään ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen kaikkiin uusiin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin uusiin sopimuksiin ja katsoo, että Euroopan parlamentin on osallistuttava tiiviimmin viimeksi mainittujen sopimusten neuvotteluvaltuuksien laatimiseen;

YUTP:n rahoitus

46.   katsoo perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifiointia odotettaessa, että 6. toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten välistä sopimusta olisi tarkistettava mahdollisimman pian sen mukauttamiseksi unionin uuteen poliittiseen, institutionaaliseen ja rahoitustilanteeseen;

47.   ehdottaa, että tarkistetun toimielinten välisen sopimuksen rakenteessa olisi otettava huomioon unionille Euroopan turvallissuustrategian mukaisesti kuuluvat toimet ja niitä varten rahoitusnäkymiin sisällytetyt budjettikompromissit;

48.   katsoo, että neuvoston kanta vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiin ei ilmennä EU:n tavoitteita globaalina toimijana; pahoittelee, että ulkoisiin toimiin ja ulkopolitiikkaan liittyviin menoihin on kohdistettu leikkauksia sekä konkreettisesti että suhteessa kokonaismenoihin; katsoo että täten lähetetään täysin väärä signaali EU:n politiikan prioriteeteista ja unionin valmiuksista saada aikaan tuloksia YUTP:n alalla;

49.   suosittelee, että tarkistetussa toimielinten välisessä sopimuksessa olisi mentävä nykyistä pitemmälle ja määrättävä, että ETPP:n puitteissa toteutettujen sotilaallisten operaatioiden yhteiset kustannukset rahoitetaan EU:n talousarviosta, mikä merkitsee luopumista nykyisestä käytännöstä, jossa turvaudutaan jäsenvaltioiden lisäbudjetteihin tai käynnistysrahastoihin;

50.   ehdottaa, että tarkistetussa toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään myös, että kaikkien tulevien ETPP-operaatioiden yhteiset kustannukset rahoitetaan yhteisön talousarviosta toisin kuin nykyään noudatettaessa periaatetta "kustannuksista vastaa asianomainen" tai muita tilapäisiä järjestelyjä, kuten nk. "Athena-mekanismia";

o
o   o

51.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Naton pääsihteerille ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajalle.

(1) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
(2) EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0132.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0133.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0237.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0289.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0207.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0238.
(9) EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 610.
(10) EUVL C 253 E, 13.10.2005, s. 35.
(11) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0288.
(12) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0150.
(13) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0439.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö