Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2654(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0074/2006

Indgivne tekster :

B6-0074/2006

Forhandlinger :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Afstemninger :

PV 02/02/2006 - 8.10
CRE 02/02/2006 - 8.10

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0043

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 42k
Torsdag den 2. februar 2006 - Bruxelles
Nationale forvaltningserklæringer
P6_TA(2006)0043B6-0074/2006

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til nationale forvaltningserklæringer

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 274,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  A der henviser til, at det i sin beslutning af 12. april 2005 med bemærkninger, som er en integreret del af beslutningen, om decharge for gennemførelsen af det almindelige budget for regnskabsåret 2003, Del III - Kommissionen(1), som blev vedtaget med overvældende flertal, foreslog, at de enkelte medlemsstater skulle forelægge ex ante-oplysninger i en formel oplysende erklæring og en årlig efterfølgende revisionserklæring vedrørende anvendelsen af EU-midler,

B.  B der henviser til, at Kommissionen bifaldt dette initiativ og medtog det i sin meddelelse af 15. juni 2005 til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten om en køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol (KOM(2005)0252),

C.  C der henviser til, at Revisionsrettens resultater klart viser, at hovedproblemet, hvad angår de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, først og fremmest skal søges på medlemsstatsplan,

D.  D der henviser til, at ØKOFIN-Rådet den 8. november 2005 ikke accepterede Parlamentets forslag om erklæringer på nationalt plan,

1.   glæder sig over Kommissionens støtte til de nye foreslåede instrumenter og erkender, at Kommissionen har gjort spørgsmålet om revisionserklæringer uden forbehold til en af de strategiske prioriteringer for perioden frem til 2009;

2.   er fast overbevist om, at det, der er behov for, ikke er flere, men bedre kontrolforanstaltninger, og at forvisningen først og fremmest skal komme fra medlemsstaterne og ikke via flere lokale kontrolforanstaltninger fra Kommissionens side;

3.   mener ikke, at Kommissionen uden et betydeligt fremskridt hen imod medlemsstaternes effektive gennemførelse af overvågnings- og kontrolsystemer og en fast forpligtelse til at afhjælpe konstaterede svagheder i disse systemer vil kunne få adækvat information om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

4.   er dybt skuffet over, at Rådet ikke var repræsenteret under Parlamentets drøftelse med Revisionsretten om årsberetningen for 2004, hvilket indirekte er udtryk for Rådets ringe interesse i dechargeproceduren;

5.   opfordrer Rådets formand og medlemsstaternes repræsentanter til at prioritere dechargeproceduren højere i fremtiden;

6.   mener, at erklæringer på nationalt plan er et vigtigt og enkelt instrument til forbedring af gennemførelsen af overvågnings- og kontrolsystemer, og anser dem for at være et væsentligt element i forsøget på i højere grad at ansvarliggøre medlemsstaterne;

7.   mener endvidere, at sådanne erklæringer er helt i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 274, stk. 1, andet punktum: "Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen med henblik på at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.";

8.   erkender, at disse nationale erklæringer i visse tilfælde i praksis skal omfatte flere erklæringer inden for en national ramme, i stedet for en enkelt, under hensyntagen til de føderale og decentrale politiske systemer i visse medlemsstater;

9.   understreger, at Parlamentet har det overordnede princip, at de relevante politiske myndigheder i medlemsstaterne bør tage det fulde ansvar for de midler, de har fået stillet til rådighed;

10.   henleder opmærksomheden på, at effektivt gennemførte overvågnings- og kontrolsystemer er af den allerstørste betydning, navnlig i EU-sammenhæng, hvor en stor del af budgettet består af højrisikobevillinger, fordi de er afhængige af oplysninger fra modtagerne;

11.   mener ikke, det er muligt at opnå en uforbeholden revisionserklæring uden væsentlige forbedringer i medlemsstaternes gennemførelse af overvågnings- og kontrolsystemerne, og beklager, at EU-budgettet og den måde, hvorpå "Bruxelles" bruger pengene, fortsat vil blive kritiseret under de nuværende forhold;

12.   minder om, at det i sin beslutning af 8. juni 2005 om politiske udfordringer og budgetmidler i en udvidet Union 2007-2013(2) anførte, at det uden de ønskede nationale erklæringer ville være vanskelig for Parlamentet at godkende en ny interinstitutionel aftale om de finansielle overslag for perioden 2007-2013;

13.   opfordrer Rådet til at tage konklusionerne fra samlingen den 8. november 2005 op til fornyet overvejelse for at bane vej for en konstruktiv dialog med Parlamentet om de nye finansielle overslag og for at fastlægge og gennemføre effektive overvågnings- og kontrolsystemer for EU-bevillinger i medlemsstaterne, sådan som det forventes af de europæiske skatteydere;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes nationale og regionale revisionsinstitutioner;

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0092.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik