Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2654(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0074/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0074/2006

Keskustelut :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Äänestykset :

PV 02/02/2006 - 8.10
CRE 02/02/2006 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0043

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 38k
Torstai 2. helmikuuta 2006 - Bryssel
Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset
P6_TA(2006)0043B6-0074/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma kansallisista hallinnointia koskevista ilmoituksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon päätöslauselmansa, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003, pääluokka III – komissio(1), joka hyväksyttiin 12. huhtikuuta 2005 ylivoimaisella enemmistöllä, jossa parlamentti ehdotti, että jokaisen jäsenvaltion olisi toimitettava ennakkoilmoitus ja vuotuinen jälkikäteen annettava tarkastuslausuma EU-varojen käytöstään,

B.   ottaa huomioon, että komissio suhtautui aloitteeseen myönteisesti ja sisällytti sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 15. kesäkuuta 2005 antamaansa tiedonantoon, joka koski suunnitelmaa yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

C.   panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin toteaa selvästi tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen liittyvien suurimpien ongelmien liittyvän ensisijaisesti ja yleensä jäsenvaltioihin,

D.   ottaa huomioon, että 8. marraskuuta 2005 kokoontunut Ecofin-neuvosto ei hyväksynyt parlamentin ehdotuksia kansallisista ilmoituksista,

1.   pitää myönteisenä, että komissio tukee ehdotettuja uusia välineitä, ja antaa komissiolle tunnustusta siitä, että se on asettanut varauksetonta tarkastuslausumaa koskevan aiheen yhdeksi strategisista painopisteistään vuoteen 2009 saakka ulottuvalla ajanjaksolla;

2.   on täysin vakuuttunut, että tarkastusten määrän sijaan olisi parannettava niiden laatua ja että lausumien on tultava ensisijaisesti jäsenvaltioilta eikä sitä kautta, että lisätään komission paikan päällä toteuttamia tarkastuksia;

3.   katsoo, että jäsenvaltioilta edellytetään valvonta- ja tarkastusjärjestelmien huomattavasti tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja vakaata sitoutumista kyseisissä järjestelmissä havaittujen heikkouksien korjaamiseen, jotta komissio voisi saada riittävästi tietoa toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

4.   on syvästi pettynyt siihen, ettei neuvosto osallistunut keskusteluun, jonka parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin kävivät varainhoitovuotta 2004 koskevasta vuosikertomuksesta, sekä siihen, ettei neuvosto vaikuta kiinnostuneelta vastuuvapausmenettelystä;

5.   kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltioiden edustajia antamaan vastuuvapausmenettelylle suuremman painoarvon tulevaisuudessa;

6.   pitää kansallisia ilmoituksia tärkeänä ja yksinkertaisena välineenä valvonta- ja tarkastusjärjestelmien parantamiseksi ja katsoo niiden olevan olennaisen tärkeitä jäsenvaltioiden vastuun lisäämiseksi;

7.   katsoo lisäksi, että kyseiset ilmoitukset ovat täysin EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaisia, kun "jäsenvaltiot ovat yhteistyössä komission kanssa varmistaakseen, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti";

8.   myöntää, että joidenkin jäsenvaltioiden liittovaltioon perustuvien ja hajautettujen poliittisten järjestelmien huomioon ottamiseksi saattaa joissakin tapauksissa olla tarpeen, että nämä kansalliset ilmoitukset koostuvat käytännössä useammasta kuin pelkästään yhdestä kansallisella tasolla laadittavasta ilmoituksesta;

9.   korostaa, että tärkein parlamentin puoltama periaate on, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset poliittiset viranomaiset kantavat täyden vastuun niiden käytettäviksi asetetuista varoista;

10.   kiinnittää huomion siihen, että tehokkaasti toteutetut valvonta- ja tarkastusjärjestelmät ovat erittäin tärkeitä, erityisesti EU:ssa, jossa talousarviosta suuri osa perustuu riskialttiisiin menoihin, sillä ne määräytyvät edunsaajien toimittamien tietojen mukaan;

11.   katsoo, että varauksettoman tarkastuslausuman saavuttaminen edellyttää jäsenvaltioita merkittäviä parannuksia valvonta- ja tarkastusjärjestelmien täytäntöönpanossa, ja pahoittelee, että EU:n talousarvioon ja "Brysselin" rahankäyttöön kohdistuva arvostelu jatkuu tilanteen pysyessä ennallaan;

12.   muistuttaa, että parlamentti totesi 8. kesäkuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013(2), että ilman kansallisia ilmoituksia sen on vaikea hyväksyä vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä koskevaa uutta toimielinten välistä sopimusta;

13.   kehottaa neuvostoa tarkistamaan 8. marraskuuta 2005 pidetystä kokouksesta laadittuja päätelmiä, jotta uusista rahoitusnäkymistä voitaisiin käynnistää rakentava vuoropuhelu parlamentin kanssa sekä luoda ja panna täytäntöön tehokkaat valvonta- ja tarkastusjärjestelmät, jotka koskevat EU:n varojen käyttöä jäsenvaltioissa, sillä eurooppalaiset veronmaksajat odottavat juuri tätä;

14.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan investointipankille sekä jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0092.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö