Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/2654(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0074/2006

Teksty złożone :

B6-0074/2006

Debaty :

PV 01/02/2006 - 14
CRE 01/02/2006 - 14

Głosowanie :

PV 02/02/2006 - 8.10
CRE 02/02/2006 - 8.10

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0043

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 42k
Czwartek, 2 lutego 2006 r. - Bruksela
Krajowe deklaracje w sprawie zarządzania
P6_TA(2006)0043B6-0074/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie krajowych deklaracji w sprawie zarządzania

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 274 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2003, Sekcja III - Komisja(1), przyjętej przeważającą większością głosów, Parlament zaproponował, aby każde Państwo Członkowskie dostarczało deklarację wyjaśniającą ex-ante oraz doroczną deklarację zabezpieczenia ex-post w odniesieniu do wykorzystania przez nie funduszy UE,

B.   mając na uwadze, że Komisja z zadowoleniem przyjęła tę inicjatywę i włączyła ją do swojego komunikatu z dnia 15 czerwca 2005 r. skierowanego do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego w sprawie harmonogramu działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2005)0252),

C.   mając na uwadze, że z ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jasno wynika, że główne problemy w odniesieniu do legalności i prawidłowości odnośnych transakcji sytuują się przede wszystkim na poziomie Państw Członkowskich,

D.   mając na uwadze, że w dniu 8 listopada 2005 r. Rada ECOFIN nie przyjęła propozycji Parlamentu w odniesieniu do deklaracji na szczeblu krajowym,

1.   przyjmuje z zadowoleniem poparcie Komisji dla proponowanych nowych instrumentów i uznaje, że Komisja uczyniła kwestię absolutnego zabezpieczenia jednym z priorytetów strategicznych na okres do 2009 r.;

2.   wyraża silne przekonanie, że potrzebne jest nie wzmożenie kontroli, lecz ich poprawa, a zabezpieczenie musi pochodzić w pierwszej kolejności z Państw Członkowskich, nie zaś wynikać z kontroli na miejscu dokonywanych przez Komisję;

3.   uważa, że bez istotnego postępu w skutecznym wdrażaniu systemów nadzoru i kontroli przez Państwa Członkowskie i bez stanowczego zobowiązania do zaradzenia zidentyfikowanym wadom tych systemów, Komisja nie będzie w stanie uzyskać odpowiednich informacji o legalności i prawidłowości transakcji;

4.   wyraża głębokie rozczarowanie faktem, że Rada nie była reprezentowana podczas debaty Parlamentu z Trybunałem Obrachunkowym na temat Sprawozdania Rocznego za rok 2004, co prowadzi do wniosku, że Rada nie jest zbytnio zainteresowana procedurą udzielania absolutorium;

5.   wzywa urzędującą Prezydencję Rady i przedstawicieli Państw Członkowskich do przywiązania większej wagi do procedury udzielania absolutorium w przyszłości;

6.   uważa deklaracje na szczeblu krajowym za ważny i prosty instrument na rzecz poprawy wdrażania systemów nadzoru i kontroli i uznaje je za istotne dla zwiększenia odpowiedzialności Państw Członkowskich;

7.   uważa ponadto, że deklaracje te są w pełni zgodne z art. 274 zdaniem drugim Traktatu, zgodnie z którym "Państwa Członkowskie współpracują z Komisją w celu zapewnienia, aby środki były wykorzystywane zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.";

8.   uznaje, że w pewnych przypadkach krajowe deklaracje mogą w praktyce składać się z kilku, nie zaś z jednej deklaracji na szczeblu krajowym, tak aby odzwierciedlać federalny i zdecentralizowany system polityczny w niektórych Państwach Członkowskich;

9.   podkreśla, że nadrzędna zasada promowana przez Parlament stanowi, że właściwe władze polityczne w Państwach Członkowskich ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnione im fundusze;

10.   zwraca uwagę na fakt, że efektywne wdrożenie systemów nadzoru i kontroli ma pierwszorzędne znaczenie, zwłaszcza w kontekście UE, gdzie znaczną część budżetu stanowią wydatki wysokiego ryzyka, ponieważ są one uzależnione od informacji dostarczonych przez beneficjentów;

11.   uważa, że deklaracja absolutnego zabezpieczenia nie jest możliwa bez znaczącej poprawy we wdrażaniu przez Państwa Członkowskie systemów nadzoru i kontroli, i ubolewa, że w obecnych okolicznościach nie ustanie krytyka budżetu UE oraz sposobu wykorzystywania pieniędzy przez "Brukselę";

12.   przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013(2) Parlament stwierdził, że w razie braku wymaganych krajowych deklaracji trudno będzie mu zatwierdzić nowe porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie nowej perspektywy finansowej na okres 2007-2013;

13.   wzywa Radę do dokonania przeglądu swoich wniosków końcowych z posiedzenia w dniu 8 listopada 2005 r. w celu otwarcia drogi do konstruktywnego dialogu z Parlamentem w sprawie nowej perspektywy finansowej oraz ustanowienia i wdrożenia skutecznych systemów nadzoru i kontroli wydatków UE w Państwach Członkowskich, zgodnie z oczekiwaniami europejskich podatników;

14.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom Państw Członkowskich, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz krajowym i regionalnym organom kontroli w Państwach Członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0092.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0224.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności