Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2659(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0083/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0083/2006

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 15
CRE 01/02/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.11
CRE 02/02/2006 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0044

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 34k
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες
Αλιευτικοί πόροι της Μεσογείου
P6_TA(2006)0044B6-0083/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, υποβληθείσα από την Επιτροπή (COM(2003)0589),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 9ης Ιουνίου 2005(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εν λόγω έκθεσης υπήρξε προϊόν στενής συνεργασίας με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, η οποία κατέληξε σε συμβιβασμό μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μόνα διαχειριστικά μέτρα με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου χρονολογούνται από το 1994, και ότι τα μέτρα αυτά, που θεωρούνταν ήδη παρωχημένα την εποχή εκείνη, δεν αφορούν τις λοιπές θάλασσες της ΕΕ για τις οποίες ισχύουν μέτρα που επιτρέπουν πιο υπεύθυνη αλιεία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανονισμού για τη διαχείριση της αλιείας στην εν λόγω περιοχή της ΕΕ υπήρξε γενεσιουργός καταφανών και συνεχώς αυξανομένων διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων αλιέων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα αποθέματα με υψηλή εμπορική αξία εμφανίζουν σοβαρή μείωση,

1.   εκφράζει την ανησυχία του για την παθητικότητα του Συμβουλίου, η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος έναντι της Μεσογείου η οποία ωστόσο, από άποψη αλιευτικής δραστηριότητας, αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον ποικιλόμορφες και σύνθετες περιοχές, τόσο από βιολογική, όσο και από οικολογική, κοινωνική και οικονομική άποψη·

2.   εκφράζει την ανησυχία του, επειδή η παθητικότητα αυτή, παρεμποδίζοντας την έκδοση κανόνων για πιο υπεύθυνη αλιεία και προσαρμοσμένων στο γενικό πλαίσιο της ΚΑΠ, είναι ασυμβίβαστη προς τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης·

3.   κρίνει ότι εάν δεν ληφθεί ταχέως απόφαση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις διαχείρισης της αλιείας που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή ¨Ενωση, ειδικότερα στον τομέα των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας που αφορούν τη Μεσόγειο (Γενική Επιτροπή Αλιείας της Μεσογείου και Διεθνής Επιτροπή για τη διατήρηση των Τονοειδών του Ατλαντικού)·

4.   καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο να μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή έγκριση των διαχειριστικών μέτρων που θα εφαρμόζονται στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0234.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου