Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0119/2006

Forhandlinger :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Afstemninger :

PV 16/02/2006 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 21kWORD 48k
Torsdag den 16. februar 2006 - Strasbourg
Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millenium-målene
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Europa-Parlamentets beslutning om det nye finansielle udviklingsinstrument i forbindelse med millenniumudviklingsmålene

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til den forestående internationale konference om innovative kilder til finansiering af udvikling, der bliver afholdt i Paris fra den 28. februar til den 1. marts 2006,

-   der henviser til millenniumudviklingsmålene og De Forenede Nationers Verdenstopmøde, som blev afholdt den 14.-16. september 2005, hvor fremskridt hen imod opfyldelse af millenniumudviklingsmålene blev evalueret,

-   der henviser til Landau-betænkningen om "nye internationale finansielle bidrag til udviklingen", bestilt i november 2003 af præsident Chirac,

-   der henviser til New York-erklæringen om en indsats mod sult og fattigdom, som blev undertegnet af mere end 120 lande under FN's Generalforsamling i 2004,

-   der henviser til forslaget om en international finansieringsfacilitet (IFF), som vil kunne fordoble omfanget af udviklingshjælp, og som er blevet fremsat af den britiske finansminister Gordon Brown,

-   der henviser til solidaritetsbidraget fra franske flybilletter, der træder i kraft den 1. juli 2006,

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om en analyse af et eventuelt bidrag fra flybilletter som en ny kilde til udviklingsfinansiering (SEK(2005)0733),

-   der henviser til erklæringen om innovative kilder til finansiering af udvikling, som blev undertegnet af 79 regeringer forud for FN's Verdenstopmøde,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at en sund udviklingspolitik støttet af massiv og effektiv udviklingsbistand er en afgørende forudsætning for at bryde fattigdomsspiralen og give udviklingslandene midler til at udnytte deres økonomiske potentiale,

B.   der henviser til, at uanset udviklingsbistandens omfang vil fattigdomsspiralen i udviklingslandene ikke blive brudt, før de har kapacitet til at absorbere støtten, indføre god regeringsførelse og bekæmpe korruption,

C.   der påpeger, at det klart fremgår af statusrapporten for 2005 over millenniumudviklingsmålene, at målsætningen for bistand til de fattige lande ikke vil kunne nås inden fristen i 2015, medmindre der indgås yderligere politiske og finansielle forpligtelser vedrørende både kvantiteten og kvaliteten af bistanden,

D.   der henviser til, at New York-erklæringen om en indsats mod sult og fattigdom opfordrer industrilandenes regeringer til at give konkrete tilsagn om finansiering af millenniumudviklingsmålene,

E.   der henviser til, at sådanne innovative mekanismer skal supplere statslig udviklingsbistand (ODA), således at de tilfører finansieringen af udvikling en reel merværdi, og til, at medlemsstaterne må stå fast ved deres tilsagn om at afsætte 0,7 % af deres BNI til ODA og skal vedtage en tidsplan for at nå dette mål inden 2015,

F.   der henviser til, at det ifølge Verdensbankens skøn vil være nødvendigt med yderligere mindst 50 mia. USD pr. år i form af statslig udviklingsbistand for at nå millenniumudviklingsmålene inden 2015,

G.   der henviser til, at bidragene til Verdensfonden til Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria udgjorde mindre end 15 % af de nødvendige midler,

H.   der henviser til, at manglen på stabilitet og forudsigelighed i forbindelse med bistand og støtte til udviklingslande har været en væsentlig hæmsko for bekæmpelsen af fattigdom, og til, at sikker finansiering er afgørende, især for finansiering af vigtige offentlige tjenesteydelser, såsom sundhed og uddannelse,

I.   der henviser til, at IFF-pilotprojektet for vaccine, der er blevet foreslået af Det Forenede Kongerige, er internationalt anerkendt og yder støtte i over 70 lande til vacciner, der ikke anvendes i tilstrækkelig grad, samt styrker ordningerne for levering af vacciner,

1.   giver udtryk for tilfredshed med konferencen i Paris den fra 28. februar til den 1. marts 2006, som har til formål at gøre fremskridt i forbindelse med aftalen om internationale afgifter, med særlig fokus på eventuelle afgifter på flybilletter;

2.   understreger, at alternative metoder til finansiering af udvikling skal resultere i nye former for supplerende udviklingsstøtte og ikke må erstatte statslig udviklingsbistand;

3.   bifalder varmt Rådets beslutning i juni 2005 om at fordoble EU-støtten til udviklingslandene og øge medlemsstaternes statslige udviklingsbistand, så den kommer op på 0,56 % af BNI i 2010 og 0,7 % af BNI i 2015;

4.   hilser med tilfredshed de fornyede tilsagn fra det internationale samfund på FN's verdenstopmøde med hensyn til realisering af millenniumudviklingsmålene og fremme af bæredygtig udvikling; beklager, at der mangler en præcis tidsplan, som forpligter samtlige udviklede lande til at bestræbe sig på at realisere de mellemsigtede og endelige millenniumudviklingsmål;

5.   opfordrer de udviklede lande til at opfylde deres forpligtelser og indfri deres løfte om at øge den statslige udviklingsstøtte til 0,7 % af BNP; er af den opfattelse, at innovative finansieringsformer ikke bør erstatte denne reelle prioritet;

6.   understreger, at større kvantitet skal gå hånd i hånd med højere kvalitet, hvilket indebærer forbedring af bistandseffektiviteten ved hjælp af de 3 K'er (koordination, komplementaritet og kohærens), samt mindskelse af omkostningerne til bistandstransaktioner, forbedring af støttemekanismernes forudsigelighed og bæredygtighed, hurtigere levering og yderligere afbinding af bistanden, forslag til afvikling af gæld, der ikke kan betales tilbage, fremme af god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption og forøgelse af bistandsmodtagernes absorptionskapacitet;

7.   glæder sig over forslaget om et pilotprojekt vedrørende et solidaritetsbidrag fra flybilletter med henblik på at finansiere bekæmpelsen af hiv/aids og andre pandemier og bidrage til at nå alle millenniumudviklingsmålene; glæder sig ligeledes over muligheden for at gøre udviklingsfinansiering mere stabil og forudsigelig;

8.   opfordrer medlemsstaterne til aktivt at deltage i den forestående konference i Paris og til alvorligt at overveje at tilslutte sig dette initiativ; erkender imidlertid, at afgiftsspørgsmål, som ikke er omfattet af EU's harmoniseringspolitik, fortsat ene og alene henhører under medlemsstaternes kompetence;

9.   glæder sig over deltagelsen af Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Spanien og Sverige, som sammen har givet tilsagn om over 4 mia. USD til IFF's pilotprojekt for vaccine, som vil blive anvendt til at støtte og øge arbejdet i Den Globale Alliance for Vacciner og Vaccinationer (GAVI); opfordrer indtrængende andre EU-medlemsstater til at yde bidrag til pilotprojektet;

10.   udtrykker med hensyn til innovativ finansiering tilfredshed med den nylige bekendtgørelse om Kommissionens og Den Europæiske Investeringsbanks etablering af en trust fund til finansiering af den afrikanske infrastruktur; opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til at udvide sin udlånsaktivitet i udviklingslandene;

11.   opfordrer EU-institutionerne og -regeringerne til grundigt at undersøge mulighederne for et globalt lotteri til finansiering af aktioner til bekæmpelse af sult, som foreslået af Verdensfødevareprogrammet som led i fødevareprojektet;

12.   understreger, at der i lyset af en ekstremt anspændt budgetsituation er behov for EU-borgernes fulde opbakning, og at ethvert nyt initiativ må forvaltes fornuftigt for ikke at påvirke den europæiske opinions holdning til udviklingspolitikkens målsætninger i negativ retning;

13.   pålægger formanden at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i medlemsstaterne, FN's generalsekretær og FN's særlige udsending om millenniumudviklingsmålene, Verdensbanken samt OECD's sekretariat.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik