Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0119/2006

Συζήτηση :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2006 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 276kWORD 49k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2006 - Στρασβούργο
Νέος μηχανισμός χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της Χιλιετηρίδας
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο μηχανισμό χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της Χιλιετηρίδας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την επικείμενη Διεθνή Διάσκεψη για τις Καινοτόμους Πηγές Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2006 στο Παρίσι,

–   έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) και τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για την επισκόπηση των ΑΣΧ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση Landau σχετικά με τις "Νέες Διεθνείς Χρηματοδοτικές Εισφορές για την Ανάπτυξη", την εκπόνηση της οποίας ζήτησε τον Νοέμβριο του 2003 ο Πρόεδρος Chirac,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Νέας Υόρκης για την Καταπολέμηση της Πείνας και της Φτώχειας, που υπεγράφη από 120 και πλέον χώρες κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2004,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση για τη δημιουργία Διεθνούς Χρηματοδοτικού Μέσου (ΔΧΜ), ικανού να διπλασιάσει το ποσό της αναπτυξιακής βοήθειας, που διατυπώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Gordon Brown,

–   έχοντας υπόψη την εισφορά αλληλεγγύης που επεβλήθη στα γαλλικά αεροπορικά εισιτήρια, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2006·

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με μία ανάλυση για την ενδεχόμενη επιβολή εισφοράς επί της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων ως νέας πηγής για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (SEC(2005)0733),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση για τις καινοτόμους πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης, η οποία υπεγράφη από 79 κυβερνήσεις πριν από τη Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη υγιών αναπτυξιακών πολιτικών, που θα υποστηρίζονται από τη χορήγηση ουσιώδους και αποτελεσματικής αναπτυξιακής βοήθειας, έχουν ζωτική σημασία για τη διακοπή του φαύλου κύκλου της φτώχειας και για την εξασφάλιση στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσων για την απελευθέρωση του οικονομικού δυναμικού τους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα ποσό αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα μπορούσε να διακόψει ποτέ τον φαύλο κύκλο της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες αν δεν υπάρξει επαρκής ικανότητα απορρόφησης της βοήθειας, χρηστή διακυβέρνηση και καταπολέμηση της διαφθοράς,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Προόδου του 2005 για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας παρέχει σαφή στοιχεία ότι ο στόχος της παροχής βοήθειας στις φτωχές χώρες για την επίτευξη των ΑΣΧ μέχρι το έτος-στόχο 2015, δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν υπάρξουν συμπληρωματικές πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις από πλευράς τόσο ποσότητας όσο και ποιότητας της βοήθειας,

Δ.   εκτιμώντας ότι η Δήλωση της Νέας Υόρκης για την Καταπολέμηση της Πείνας και της Φτώχειας καλεί τις κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση για την επίτευξη των ΑΣΧ,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι οποιοιδήποτε καινοτόμοι μηχανισμοί πρέπει να προστίθενται στα τρέχοντα επίπεδα της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (ΔΑΒ), ώστε να συνεισφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εμμείνουν στη δέσμευσή τους να διαθέσουν 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους στη ΔΑΒ και πρέπει να εγκρίνουν χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου αυτού έως το 2015,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα χρειαστούν τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια πρόσθετης ΔΑΒ ετησίως για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας έως το 2015,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας ανήλθαν σε λιγότερο από 15% των απαιτούμενων κονδυλίων,

Η.   εκτιμώντας ότι η έλλειψη σταθερότητας και προβλεψιμότητας της βοήθειας και της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην καταπολέμηση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφαλής χρηματοδότηση έχει θεμελιώδη σημασία, ιδίως για τη χρηματοδότηση καίριων δημόσιων υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες υγείας και η εκπαίδευση,

Θ.   εκτιμώντας ότι το διεθνές χρηματοδοτικό μέσο για την ανοσοποίηση (ΔΧΜΑν), που προτάθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει γίνει αποδεκτό διεθνώς, υποστηρίζοντας υποχρησιμοποιούμενα εμβόλια σε περισσότερες από 70 χώρες και ενισχύοντας τα συστήματα ανοσολογικής προστασίας,

1.   χαιρετίζει τη διάσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 28 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2006 και που επιδιώκει την επίτευξη προόδου όσον αφορά τη συμφωνία για τις διεθνείς εισφορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδεχόμενη εισφορά επί των αεροπορικών εισιτηρίων·

2.   επιμένει ότι οι οποιεσδήποτε εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης της ανάπτυξης πρέπει να συνεισφέρουν νέους, πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάπτυξη και όχι να αντικαθιστούν τη ΔΑΒ·

3.   χαιρετίζει θερμά τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2005 για διπλασιασμό της βοήθειας της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες και για την εκ μέρους των κρατών μελών αύξηση της ΔΑΒ την οποία χορηγούν, προκειμένου να φθάσουμε στο ύψος του 0,56% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος μέχρι το 2010 και του 0,7% μέχρι το 2015·

4.   χαιρετίζει τις ανανεωθείσες δεσμεύσεις που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη των ΑΣΧ και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο οποίο θα δεσμευθούν όλες οι αναπτυγμένες χώρες για την επίτευξη των ενδιάμεσων και τελικών ΑΣΧ·

5.   καλεί τις αναπτυγμένες χώρες να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους και να τηρήσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν για αύξηση των εθνικών προϋπολογισμών για τη βοήθεια στο 0,7% του ΑΕγχΠ, και θεωρεί ότι η αναζήτηση καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης δεν πρέπει να αντικαταστήσει την απτή αυτή προτεραιότητα·

6.   επισημαίνει ότι η αύξηση της ποσότητας πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ποιότητας, δηλαδή η αποτελεσματικότητα της βοήθειας πρέπει να βελτιώνεται με βάση το τρίπτυχο "3Σ" συντονισμός-συμπληρωματικότητα-συνοχή καθώς και με τη συρρίκνωση του κόστους των συναλλαγών που αφορούν τη βοήθεια, τη βελτίωση της προβλεψιμότητας και της διατηρησιμότητας των μηχανισμών βοήθειας, την επιτάχυνση της παράδοσης της βοήθειας, την περαιτέρω διευκόλυνση της χορήγησης βοήθειας, την αναζήτηση λύσεων στις περιπτώσεις που το χρέος αποτελεί δυσβάστακτο βάρος, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αύξηση της απορροφητικής ικανότητας των δικαιούχων της βοήθειας·

7.   χαιρετίζει την ιδέα ενός πιλοτικού σχεδίου υπό μορφή συνεισφοράς αλληλεγγύης επί των αεροπορικών εισιτηρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η καταπολέμηση του HIV/AIDS και άλλων πανδημιών και να βοηθηθεί η επίτευξη των ΑΣΧ· χαιρετίζει επίσης την προοπτική η αναπτυξιακή χρηματοδότηση να καταστεί περισσότερο σταθερή και προβλέψιμη·

8.   καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην επικείμενη διάσκεψη του Παρισιού και να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθέτησης αυτής της πρωτοβουλίας· αναγνωρίζει εντούτοις ότι όσα φορολογικά ζητήματα δεν υπόκεινται στην πολιτική εναρμόνισης της ΕΕ παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

9.   χαιρετίζει τη συμμετοχή του ΗΒ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, οι οποίες υποσχέθηκαν συνολικά περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ΔΧΜΑν, που θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει και να επαυξήσει το έργο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI)· προτρέπει και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεισφέρουν στο ΔΧΜΑν·

10.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο των καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης, το προσφάτως ανακοινωθέν, από κοινού από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Καταπιστευματικό Ταμείο για τη χρηματοδότηση των υποδομών στην Αφρική· ζητεί να αυξηθούν οι χορηγήσεις δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες·

11.   ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις της ΕΕ να εξετάσουν επισταμένως τη σκοπιμότητα ενός παγκόσμιου λαχείου με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων κατά της πείνας, όπως προτάθηκε από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων με τη μορφή του Σχεδίου Τροφίμων·

12.   υπογραμμίζει ότι, σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά τεταμένης δημοσιονομικής κατάστασης, απαιτείται η πλήρης υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών, και ότι η διαχείριση κάθε νέας πρωτοβουλίας πρέπει να είναι προσεκτική ούτως ώστε να μην πληγεί η εκ μέρους της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης αποδοχή των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ειδικό Σύμβουλο του ΟΗΕ για τους ΑΣΧ, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου