Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0119/2006

Arutelud :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Hääletused :

PV 16/02/2006 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 41k
Neljapäev, 16. veebruar 2006 - Strasbourg
Aastatuhande arengueesmärgid
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon aastatuhande eesmärkidega seotud arengu uute rahastamisvahendite kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse eelseisvat rahvusvahelist konverentsi teemal "Arengu uuenduslikud rahastamisallikad", mis peetakse 28. veebruarist 1. märtsini 2006 Pariisis;

–   võttes arvesse aastatuhande arengueesmärke ja 2005. aasta 14.-16. septembril toimunud ÜRO maailma tippkohtumist, kus vaadati üle aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel tehtud edusammud;

–   võttes arvesse Landau aruannet arengu uute rahvusvaheliste rahaliste toetuste teemal, mille president Chirac tellis novembris 2003;

–   võttes arvesse New Yorgi deklaratsiooni näljahäda ja vaesuse vastu võitlemise kohta, millele kirjutas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2004. aasta peaassambleel alla rohkem kui 120 riiki;

–   võttes arvesse Ühendkuningriigi kantsleri Gordon Browni ettepanekut rahvusvahelise rahastamisvahendi (IFF) kohta, mis võiks arenguabi kahekordistada;

–   võttes arvesse Prantsusmaa lennupiletite solidaarsusmaksu, mis jõustub 1. juulil 2006;

–   võttes arvesse komisjoni töödokumenti, mis käsitleb analüüsi võimaliku lennupiletitel põhineva maksu kui arengu uue rahastamisallika kohta (SEC(2005)0733);

–   võttes arvesse "Arengu uuenduslike rahastamisallikate deklaratsiooni", mille allkirjastas 79 valitsust enne septembris 2005 toimunud ÜRO maailma tippkohtumist;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et vaesuse nõiaringi murdmiseks ja arengumaadele nende majandusliku potentsiaali ärakasutamiseks vajalike vahendite andmiseks on hädavajalik usaldusväärne arengupoliitika, mida toetab märkimisväärne ja tõhus arenguabi;

B.   arvestades, et arenguabi ei aita oma suurusest olenemata arengumaadel vaesuse nõiaringist välja pääseda, kui neil pole piisavat suutlikkust arenguabi vastu võtta, head valitsemistava juurutada ja korruptsiooni vastu võidelda;

C.   arvestades, et aastatuhande arengueesmärkide 2005. aasta eduaruanne näitab selgesti, et eesmärk aidata vaestel riikidel saavutada aastatuhande arengueesmärgid aastaks 2015 jääb saavutamata, kui abi suuruse ja kvaliteedi osas ei võeta täiendavaid poliitilisi ja rahalisi kohustusi;

D.   arvestades, et New Yorgi deklaratsioon näljahäda ja vaesuse vastu võitlemise kohta kutsub arenenud riikide valitsusi üles võtma konkreetseid kohustusi aastatuhande arengueesmärkide rahastamisel;

E.   arvestades, et mis tahes uuenduslikud mehhanismid peavad suurendama ametliku arenguabi praeguseid tasemeid, et nad annaksid arengu rahastamisele tõesti lisandväärtust; arvestades, et liikmesriigid peavad jääma kindlaks võetud kohustusele anda 0,7% oma RKTst ametlikuks arenguabiks ning nad peavad vastu võtma ajakava, et saavutada see eesmärk aastaks 2015;

F.   arvestades, et Maailmapanga hinnangul on ametlikuks arenguabiks vaja lisaraha vähemalt 50 miljardit dollarit aastas, et saavutada aastatuhande arengueesmärgid aastaks 2015;

G.   arvestades, et ülemaailmne AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fond sai osamaksetena vähem kui 15% vajaminevast rahast;

H.   arvestades, et vaestele riikidele antava abi ebastabiilsus ja vähene prognoositavus on oluliselt takistanud võitlust vaesuse vastu; arvestades, et kindel rahastamine on hädavajalik eelkõige tähtsamate avalike teenuste, näiteks tervishoiu ja hariduse rahastamiseks;

I.   arvestades, et Ühendkuningriigi välja pakutud immuniseerimise rahvusvaheline rahastamisvahend on leidnud rahvusvahelise heakskiidu ning sellest toetatakse liiga vähe kasutatavaid vaktsiine enam kui 70 riigis ning tõhustatakse immuniseerimise teostamise süsteeme,

1.   väljendab heameelt 28. veebruarist 1. märtsini 2006. aastal Pariisis peetava konverentsi üle, mille käigus püütakse jõuda lähemale rahvusvahelisi makse käsitleva kokkuleppe saavutamisele, keskendudes eelkõige võimalikule lennupiletite maksule;

2.   rõhutab, et alternatiivsed arengu rahastamismeetodid peavad tooma arengusse lisaraha, mitte aga asendama ametlikku arenguabi;

3.   väljendab suurt heameelt kokkuleppe üle, mille nõukogu saavutas juunis 2005 ning mis näeb ette arengumaadele antava ELi abi kahekordistamise ning ametliku arenguabi suurendamise liikmesriikide poolt, et see jõuaks 2010. aastaks tasemele 0,56% SKTst ja 2015. aastaks tasemele 0,7% SKTst;

4.   väljendab heameelt ÜRO maailma tippkohtumisel rahvusvahelise üldsuse poolt võetud uute kohustuste üle, mille eesmärk on saavutada aastatuhande arengueesmärgid ja edendada säästvat arengut; avaldab kahetsust selle üle, et puudub täpne ajakava, mis kohustaks kõiki arenenud riike püüdlema aastatuhande vahe- ja lõplike arengueesmärkide poole;

5.   palub arenenud riikidel täita oma kohustused ja lubadus tõsta riiklik abi 0,7%ni SKTst ning arvab, et uuenduslike rahastamisviiside otsimine ei tohiks asendada seda tegelikku prioriteeti;

6.   rõhutab, et abi suuruse kasv peab käima käsikäes kvaliteedi kasvuga, mis tähendab, et abi tõhusust tuleb tõsta koordineerimise, vastastikuse täiendavuse ja ühtsuse abil, aga ka vähendades abi tehingukulusid, suurendades abimehhanismide läbipaistvust ja jätkusuutlikkust, tõstes abi andmise kiirust, suurendades mitteseotud abi osakaalu, otsides lahendusi ebapüsivate võlakoormate jaoks, edendades head valitsemistava, võideldes korruptsiooni vastu ning suurendades abisaajate võimet abi vastu võtta;

7.   tervitab lennupiletite solidaarsusmaksu pilootprojekti ideed, et finantseerida saadud rahast võitlust HIV/AIDSi ja muude pandeemiate vastu ning aidata saavutada aastatuhande arengueesmärke; tervitab ka väljavaadet muuta arengu rahastamine stabiilsemaks ja prognoositavamaks;

8.   palub liikmesriikidel eelseisvast Pariisi konverentsist aktiivselt osa võtta ning tõsiselt kaaluda selle algatuse jätkamist; tunnistab siiski, et ELi ühtlustamispoliitika alla mitte kuuluvad maksuküsimused jäävad liikmesriikide ainupädevusse;

9.   väljendab heameelt immuniseerimise rahvusvahelisele rahastamisvahendile kokku rohkem kui 4 miljardit dollarit anda lubanud Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Rootsi panuse üle; seda raha kasutatakse Vaktsiinide ja Immuniseerimise Ülemaailmse Liidu töö toetamiseks ja laiendamiseks; nõuab tungivalt, et ka teised liikmesriigid annaksid panuse immuniseerimise rahvusvahelisse rahastamisvahendisse;

10.   tunneb uuendusliku rahastamise kontekstis heameelt komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga sihtfondi käivitamise üle, et rahastada Aafrika infrastruktuuri; nõuab, et EIB suurendaks laenuandmist arengumaades;

11.   palub ELi institutsioonidel ja valitsustel uurida põhjalikult, kas tasuks korraldada ülemaailmne loterii, et rahastada võitlust näljahäda vastu, nagu pakkus välja Maailma Toiduprogramm toiduprojekti kujul;

12.   rõhutab, et seoses äärmiselt pingelise eelarveolukorraga on vaja Euroopa kodanike täielikku toetust ning et kõiki uusi algatusi tuleb ettevaatlikult käsitleda, et mitte seada ohtu Euroopa üldsuse heakskiitu arengupoliitika eesmärkidele;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile, ÜRO aastatuhande arengueesmärkide erinõunikule, Maailmapangale ning OECD sekretariaadile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika