Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0119/2006

Keskustelut :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 42k
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg
Vuosituhannen kehitystavoitteet
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma uusista kehitysyhteistyön rahoitusvälineistä vuosituhannen kehitystavoitteiden yhteydessä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tulevan innovatiivisia kehitysyhteistyön rahoituslähteitä käsittelevän kansainvälisen konferenssin, joka on määrä järjestää Pariisissa 28. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2006,

–   ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteet ja 14.–16. syyskuuta 2005 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) maailman huippukokouksen, jossa tarkasteltiin kehitystavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistystä,

–   ottaa huomioon Landaun raportin kehitysyhteistyön uudesta kansainvälisestä rahoituksesta, jonka presidentti Jacques Chirac antoi toimeksi marraskuussa 2003,

–   ottaa huomioon toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan annetun New Yorkin julistuksen, jonka 120 valtiota allekirjoitti YK:n vuoden 2004 yleiskokouksessa,

–   ottaa huomioon Britannian valtionvarainministerin Gordon Brownin esittämän kansainvälistä rahoitusmekanismia koskevan ehdotuksen, joka voisi kaksinkertaistaa kehitysavun,

–   ottaa huomioon lentolippuihin Ranskassa liittyvän solidaarisuusmaksun, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta 2006,

–   ottaa huomioon komission työasiakirjan, jossa analysoidaan mahdollista lentolippuihin perustuvaa maksua kehitysyhteistyön uutena rahoituslähteenä (SEC(2005)0733),

–   ottaa huomioon innovatiivisia kehitysyhteistyön rahoituslähteitä koskevan julistuksen, jonka 79 hallitusta allekirjoitti ennen syyskuussa 2005 järjestettyä YK:n maailman huippukokousta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   katsoo, että asianmukainen kehitysyhteistyöpolitiikka ja sitä tukeva kestävä ja tehokas kehitysapu ovat olennaisia tekijöitä, joiden avulla voidaan katkaista köyhyyden kierre sekä antaa kehitysmaille keinot vapauttaa taloudellinen potentiaalinsa,

B.   katsoo, että vaikka kehitysavun määrä olisi kuinka suuri tahansa, sillä ei voida katkaista köyhyyden kierrettä kehitysmaissa, ellei näillä mailla ole riittävää kapasiteettia avun vastaanottamiseen, hyvän hallinnon toteuttamiseen ja korruption torjumiseen,

C.   katsoo, että edistymistä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa koskevasta kertomuksesta vuodelta 2005 käy selvästi ilmi, ettei tavoitetta köyhien maiden auttamisesta vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä voida saavuttaa, ellei sitouduta sekä poliittisesti että taloudellisesti antamaan määrällisesti ja laadullisesti parempaa kehitysapua,

D.   ottaa huomioon, että toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan annetussa New Yorkin julistuksessa kehittyneiden maiden hallituksia kehotetaan antamaan vuosituhannen kehitystavoitteiden rahoittamista koskevia konkreettisia sitoumuksia,

E.   katsoo, että innovatiivisten järjestelmien on oltava virallista kehitysapua täydentäviä, jotta ne antavat aitoa lisäarvoa kehitysyhteistyön rahoitukseen; katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni sitoumuksestaan osoittaa 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan viralliseen kehitysapuun ja että niiden on hyväksyttävä aikataulu, jolla tavoitteeseen päästään vuoteen 2015 mennessä,

F.   ottaa huomioon, että Maailmanpankin arvion mukaan vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä edellyttää, että viralliseen kehitysapuun osoitetaan vähintään 50 miljardia dollaria lisää vuosittain,

G.   ottaa huomioon, että aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tähtäävään maailmanlaajuiseen rahastoon osoitetut varat kattavat alle 15 prosenttia tarvittavasta summasta,

H.   ottaa huomioon, että vakauden ja ennustettavuuden puute, joka leimaa kehitysmaiden saamaa tukea ja rahoitusta, on vaikeuttanut köyhyyden torjumista merkittävästi; ottaa huomioon, että rahoituksen varmuus on olennaisen tärkeää erityisesti terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisten julkisten avainpalveluiden rahoittamisen kannalta,

I.   ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan ehdottama immunisointiin tarkoitettu kansainvälinen rahoitusmekanismi on hyväksytty kansainvälisesti ja sillä tuetaan rokotusvajeiden täyttämistä yli 70 maassa sekä tehostetaan immunisoinnin toimitusjärjestelmiä,

1.   pitää myönteisenä Pariisissa 28. helmikuuta – 1. maaliskuuta 2006 pidettävää konferenssia, jossa pyritään edistymään kansainvälisistä maksuista tehtävän sopimuksen suhteen keskittyen erityisesti lentolippuja koskevaan maksuun;

2.   vaatii, että vaihtoehtoisten kehitysavun rahoitusmenetelmien avulla on lisättävä nykyisiä kehitysyhteistyövaroja eikä niillä saa korvata virallista kehitysapua;

3.   pitää hyvin myönteisenä kesäkuussa 2005 tehtyä neuvoston sopimusta, jonka mukaan EU:n tuki kehitysmaille kaksinkertaistetaan ja jäsenvaltiot lisäävät virallista kehitysapuaan niin, että se saavuttaa 0,56 prosenttia bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 prosenttia bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä;

4.   pitää myönteisinä kansainvälisen yhteisön YK:n maailman huippukokouksessa uudelleen antamia sitoumuksia, jotka koskivat vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista ja kestävän kehityksen edistämistä; pitää valitettavana, ettei ole täsmällistä aikataulua, joka sitoisi kaikki kehittyneet maat keskipitkän aikavälin sekä lopullisten vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen;

5.   kehottaa kehittyneitä maita täyttämään velvoitteensa ja toteuttamaan sitoumuksensa, joka koskee kansallisten kehitysapubudjettien lisäämistä 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja katsoo, että innovatiivisten rahoitusmuotojen etsiminen ei saisi korvata tätä ensisijaista tavoitetta;

6.   korostaa, että määrän lisäämisen on käytävä käsi kädessä laadun lisäämisen kanssa, toisin sanoen avun tehokkuutta on lisättävä koordinoinnin, täydentävyyden ja johdonmukaisuuden avulla sekä vähentämällä kehitysavun siirtämisen aiheuttamia kuluja, luomalla entistä ennustettavampia ja kestävämpiä avustusmekanismeja, nopeuttamalla kehitysavun jakamista, poistamalla edelleen kehitysavulle asetettuja ehtoja, etsimällä ratkaisuja kestämättömiin velkataakkoihin, edistämällä hyvää hallintoa, taistelemalla korruptiota vastaan ja lisäämällä avunsaajien kykyä ottaa kehitysapua vastaan;

7.   suhtautuu myönteisesti ehdotukseen pilottihankkeesta sellaisen lentolippuja koskevan solidaarisuusmaksun kehittämiseksi, jolla rahoitetaan hiv/aidsin ja muiden pandemioiden vastaista taistelua ja tuetaan vuosituhannen tavoitteiden saavuttamista; pitää tervetulleena myös pyrkimyksiä tehdä kehitysyhteistyön rahoituksesta vakaampaa ja ennustettavampaa;

8.   kehottaa jäsenvaltioita ottamaan aktiivisesti osaa tulevaan Pariisin konferenssiin ja harkitsemaan vakavasti tämän aloitteen esille ottamista; tunnustaa kuitenkin, että veroasiat eivät kuulu EU:n yhdenmukaistamispolitiikan piiriin ja että jäsenvaltioilla on niissä yksinomainen toimivalta;

9.   pitää kiitettävänä rokotteisiin ja immunisointiin liittyvän maailmanlaajuisen liiton toiminnan tukemiseen ja lisäämiseen tähtäävälle immunisointiin tarkoitetulle kansainväliselle rahoitusmekanismille yhdessä yli 4 miljardia dollaria luvanneiden Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Italian, Espanjan ja Ruotsin panosta; kehottaa myös muita EU:n jäsenvaltioita osallistumaan kyseiseen rahoitusmekanismiin;

10.   pitää innovatiiviseen rahoitukseen liittyen myönteisenä äskettäin ilmoitettua komission ja Euroopan investointipankin erityisrahaston perustamista Afrikan infrastruktuurin rahoittamiseksi; kehottaa lisäämään Euroopan investointipankin lainanantoa kehitysmaissa;

11.   pyytää EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia pohtimaan mahdollisuutta järjestää maailmanlaajuisia arpajaisia nälän torjunnan rahoittamiseksi, kuten Maailman elintarvikeohjelma on esittänyt elintarvikehankkeen muodossa;

12.   korostaa, että äärimmäisen kireässä budjettitilanteessa tarvitaan Euroopan kansalaisten täyttä tukea ja että uusia aloitteita on hallinnoitava varovasti niin, ettei vaaranneta kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden yleistä hyväksyntää Euroopassa;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n pääsihteerille, YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden erityislähettiläälle sekä Maailmanpankin ja OECD:n sihteeristölle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö