Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0119/2006

Rozpravy :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Hlasovanie :

PV 16/02/2006 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 213kWORD 47k
Štvrtok, 16. februára 2006 - Štrasburg
Financovanie rozvoja
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o nových nástrojoch na financovanie rozvoja v rámci Rozvojových cieľov milénia

Európsky parlament,

–   so zreteľom na blížiacu sa medzinárodnú konferenciu o inovačných zdrojoch financovania rozvoja, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. februára - 1. marca 2006 v Paríži,

–   so zreteľom na Rozvojové ciele milénia (RCM) a na svetový samit OSN, ktorý hodnotil pokrok dosahovania RCM, a ktorý sa uskutočnil 14. - 16. septembra 2005,

–   so zreteľom na správu Landau s názvom Nové medzinárodné finančné príspevky pre rozvoj, žiadosť o vypracovanie ktorej predložil prezident Chirac v novembri 2003,

–   so zreteľom na Newyorskú deklaráciu o boji proti hladu a chudobe, ktorú počas zasadania Valného zhromaždenia OSN v roku 2004 podpísalo viac ako 120 krajín,

–   so zreteľom na návrh o medzinárodnom nástroji financovania, ktorý by mohol zdvojnásobiť sumu určenú na rozvojovú pomoc, predložený ministrom financií Veľkej Británie Gordonom Brownom,

–   so zreteľom na príspevok solidarity v prípade francúzskych leteniek, ktorý nadobudne platnosť 1. júla 2006,

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie o analýze možného príspevku z predaja leteniek ako nového zdroja financovania rozvoja (SEK(2005)0733),

–   so zreteľom na vyhlásenie o inovačných zdrojoch na financovanie rozvoja, ktoré podpísalo 79 vlád pred svetovým samitom OSN v septembri 2005,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže primerané rozvojové politiky založené na trvalo udržateľnej a účinnej rozvojovej pomoci sú rozhodujúcim faktorom pre zastavenie chudoby a rozvojovým krajinám poskytujú prostriedky na využitie ich hospodárskeho potenciálu,

B.   keďže žiadne množstvo rozvojovej pomoci nikdy neprelomí kruh chudoby v rozvojových krajinách, kým nebudú mať dostatočné možnosti na prijímanie pomoci a riadnu správu a kým nebudú bojovať proti korupcii,

C.   keďže správa o pokroku pri dosahovaní Rozvojových cieľov milénia za rok 2005 jasne ukazuje, že cieľ pomôcť chudobným krajinám dosiahnuť RCM do roku 2015 nie je možné dosiahnuť, kým sa neprijmú dodatočné politické a finančné záväzky s ohľadom na výšku a kvalitu pomoci,

D.   keďže Newyorská deklarácia o boji proti hladu a chudobe vyzýva vlády rozvojových krajín, aby prijali konkrétne záväzky na financovanie RCM,

E.   keďže je potrebné, aby inovačné mechanizmy zvýšili súčasnú úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci s cieľom prispieť ku skutočnej pridanej hodnote financovania rozvoja; keďže členské štáty musia splniť svoj záväzok a venovať 0,7% svojho HND na oficiálnu rozvojovú pomoc a prijať rozvrh na dosiahnutie tohto cieľa do roku 2015,

F.   keďže podľa odhadov Svetovej banky si oficiálna rozvojová pomoc vyžiada sumu, ktoré bude vyššia najmenej o 50 miliárd USD na rok, ak sa RCM majú splniť do roku 2015,

G.   keďže príspevky do Svetového fondu boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii dosiahli úroveň, ktorá je o 15 % nižšia ako je potrebné,

H.   keďže nedostatok stability a predvídavosti pri pomoci a financovaní rozvojových krajín je hlavnou prekážkou v boji proti chudobe; keďže stabilné financovanie je nevyhnutné predovšetkým na financovanie kľúčových verejných služieb ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie,

I.   keďže medzinárodný nástroj financovania očkovanie podľa návrhu Veľkej Británie získal medzinárodnú podporu a podporuje málo využívané očkovacie látky vo viac ako 70 krajinách a distribučné systémy imunizácie,

1.   víta konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. februára - 1. marca 2006 v Paríži a na ktorej sa budú hľadať riešenia na dosiahnutie pokroku o dohode o medzinárodných odvodoch s osobitným dôrazom na možné zdaňovanie leteniek;

2.   nalieha, aby alternatívne metódy financovania rozvoja priniesli dodatočné finančné prostriedky na rozvoj a aby nenahrádzali oficiálnu rozvojovú pomoc;

3.   nadšene víta skutočnosť, že Rada v júni 2005 dosiahla dohodu na zdvojnásobení pomoci pre rozvojové krajiny a že sa členské štáty zaviazali, že zvýšia svoju oficiálnu rozvojovú pomoc tak, aby do roku 2010 dosiahli 0,56 % HND a do roku 2015 0,7 % HND;

4.   víta obnovenie záväzkov medzinárodného spoločenstva na svetovom samite OSN dosiahnuť RCM a podporiť trvalo udržateľný rozvoj; vyjadruje poľutovanie nad neexistenciou podrobného časového rozvrhu, v súlade s ktorým by sa všetky rozvojové krajiny zaviazali dosiahnuť prechodné a konečné ciele RCM;

5.   vyzýva rozvinuté krajiny, aby splnili svoje úlohy a záväzky v súvislosti so zvýšením národných rozpočtov určených na pomoc a aby tieto dosiahli 0,7 % HND a zastáva názor, že hľadanie inovačných foriem financovania by nemalo nahradiť skutočnú prioritu;

6.   zdôrazňuje, že zvýšenie množstva pomoci priamo súvisí so zvýšením kvality t. j. účinnosť pomoci je potrebné zlepšiť prostredníctvom "3 K" - koordinácie, komplementarity, súdržnosti ako aj znížením transakčných nákladov na poskytnutie pomoci, zlepšením predvídateľnosti a trvalej udržateľnosti mechanizmov pomoci, zvyšovaním rýchlosti a kvality doručenia pomoci, ďalšej pomoci, hľadaním riešení v prípade trvalých dlhov, podporou správneho riadenia a bojom proti korupcii a zlepšovaním kapacít príjemcov pomoci;

7.   víta myšlienku pilotného projektu na príspevok solidarity prostredníctvom medzinárodného systému zdaňovania leteniek na financovanie boja proti HIV/AIDS a ďalším pandémiam a na pomoc pri dosahovaní RCM; víta tiež návrh o stabilnejšom a predvídateľnejšom využití finančných prostriedkov určených na rozvojovú pomoc;

8.   vyzýva členské štáty, aby sa aktívne zúčastnili na nadchádzajúcej konferencii v Paríži a aby skutočne uvažovali o tom, že sa do tejto iniciatívy aktívne zapoja; uznáva však, že záležitosti spojené so zdaňovaním nie sú predmetom harmonizačnej politiky EÚ a zostávajú vo výlučnej právomoci členských štátov;

9.   víta účasť Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Španielska a Švédska, ktoré prisľúbili poskytnúť viac ako 4 miliardy USD v prospech medzinárodného nástroja financovania očkovania, ktoré sa využijú na podporu a zlepšenie práce Svetovej aliancie pre očkovanie a očkovacie látky; nalieha na ďalšie členské štáty, aby prispievali do medzinárodného nástroja financovania očkovania;

10.   víta v tejto súvislosti inovačné zdroje financovania akým je nedávne oznámenie o začatí činnosti zvereneckého fondu Komisie a Európskej investičnej banky na financovanie infraštruktúry v Afrike; žiada zvýšenie pôžičiek EIB v rozvojových krajinách;

11.   žiada inštitúcie a vlády členských štátov EÚ, aby dôsledne preskúmali uskutočniteľnosť svetovej lotérie vo forme potravinového projektu s cieľom financovať činnosti zamerané na boj proti hladu ako sa to navrhuje v Svetovom potravinovom programe;

12.   zdôrazňuje, že v súvislosti s mimoriadne citlivou rozpočtovou situáciou sa od občanov EÚ očakáva úplná podpora a že každú novú iniciatívu je potrebné riadiť obozretne, aby to neohrozilo očakávania európskej verejnej mienky o cieľoch rozvojovej politiky;

13.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému poradcovi OSN pre Rozvojové ciele milénia, Svetovej banke a Sekretariátu OECD.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia