Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0119/2006

Debatter :

PV 14/02/2006 - 15
CRE 14/02/2006 - 15

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 118kWORD 30k
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg
Ny finansieringsmekanism för millenniemålen
P6_TA(2006)0063RC-B6-0119/2006

Europaparlamentets resolution om nya ekonomiska instrument för utveckling i samband med millennieutvecklingsmålen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den internationella konferensen om innovativa källor till biståndsfinansiering, avsedd att hållas den 28 februari–1 mars 2006 i Paris,

–   med beaktande av millennieutvecklingsmålen och FN:s toppmöte för översyn av framstegen på väg mot millennieutvecklingsmålen som hölls den 14-16 2005,

–   med beaktande av Landaurapporten om nya internationella ekonomiska bidrag till utveckling, en rapport beställd av president Chirac i november 2003,

–   med beaktande av New York-deklarationen om åtgärder mot hunger och fattigdom, vilken undertecknats av över 120 länder vid FN:s generalförsamling 2004,

–   med beaktande av den brittiske finansministern Gordon Browns förslag om en internationell finansieringsmekanism, något som kunde leda till en fördubbling av utvecklingsbiståndet,

–   med beaktande av solidaritetsavgiften på franska flygbiljetter, vilken kommer att träda i kraft den 1 juli 2006,

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument med en undersökning av hur en eventuell avgift på flygbiljetter kunde fungera som ny källa till biståndsfinansiering (SEK(2005)0733),

–   med beaktande av den "förklaring om innovativa källor till biståndsfinansiering", som undertecknats av 79 regeringar före FN:s toppmöte i september 2005,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  För att bryta spiralen av fattigdom och ge utvecklingsländerna medel att förverkliga sina inneboende ekonomiska möjligheter behövs det ofrånkomligen en sund utvecklingspolitik uppbackad av ett massivt och verkningsfullt utvecklingsbistånd.

B.  Hur mycket utvecklingsbistånd som än ges går det inte att få bukt med fattigdomen i utvecklingsländerna förrän dessa har tillräcklig kapacitet för att ta emot biståndet, genomföra ett gott styrelseskick och bekämpa korruptionen.

C.  I rapporten om framsteg på väg mot millennieutvecklingsmålen 2005 finns det klara belägg för att man inte kommer att kunna hjälpa de fattiga länderna att nå dessa mål fram till den fastställda tidsgränsen 2015, om man inte tar på sig ytterligare politiska och ekonomiska åtaganden, i fråga om såväl biståndets kvantitet som dess kvalitet.

D.  I New York-deklarationen om åtgärder mot hunger och fattigdom uppmanas regeringarna i de utvecklade länderna att ingå konkreta åtaganden för finansiering av millennieutvecklingsmålen.

E.  Innovativa mekanismer måste höja de nuvarande nivåerna för det offentliga utvecklingsbiståndet, för att det skall kunna tillföra något verkligt mervärde till biståndsfinansieringen. Medlemsstaterna måste stå fast vid sitt åtagande om att ägna 0,7 procent av sin BNI till offentligt utvecklingsbistånd samt anta en tidsplan för att uppnå detta senast 2015.

F.  Enligt Världsbankens uppskattningar kommer det att behövas minst 50 miljarder USD mer per år i offentligt utvecklingsbistånd för att millennieutvecklingsmålen skall kunna nås till 2015.

G.  Bidragen till världsfonden för kampen mot aids, tuberkulos och malaria uppgick till mindre än 15 procent av vad som hade behövts.

H.  Bristen på stabilitet och förutsägbarhet i bistånd och finansiering till utvecklingsländer har avsevärt hindrat kampen mot fattigdomen. En tryggad finansiering är en väsentlig förutsättning framför allt för bidragen till viktiga tjänster för allmänheten inom områden såsom sjuk- och hälsovården och undervisningsväsendet.

I.  Förenade kungariket har föreslagit en internationell finansieringsmekanism för vaccinering och detta förslag har mötts av internationellt erkännande. Mekanismen ger i över 70 länder stöd till vacciner som inte används i full utsträckning och stärker systemen för att vaccinationerna skall nå ut till befolkningen.

1.  Europaparlamentet välkomnar den konferens som skall hållas i Paris den 28 februari–1 mars 2006, med avsikt att det skall göras framsteg i riktning mot en överenskommelse om internationella avgifter och särskild inriktning på en eventuell avgift på flygbiljetter.

2.  Europaparlamentet vidhåller att eventuella alternativa metoder för biståndsfinansiering måste leda till att det frigörs ytterligare nya medel för biståndet och inte ersätta det offentliga utvecklingsbiståndet.

3.  Europaparlamentet välkomnar varmt rådets överenskommelse från juni 2005 om att fördubbla EU:s bistånd till utvecklingsländerna samt om att medlemsstaterna skall öka sitt officiella utvecklingsbistånd till 0,56 procent av BNI senast 2010 och 0,7 procent av BNI senast 2015.

4.  Europaparlamentet välkomnar att det internationella samfundet vid FN:s världstoppmöte förnyat sitt åtagande att uppnå millennieutvecklingsmålen och främja en hållbar utveckling. Parlamentet beklagar att det saknas en exakt tidsplan med förpliktelse för alla utvecklade länder att sträva mot de interimistiska och slutliga millennieutvecklingsmålen.

5.  Europaparlamentet uppmanar de utvecklade länderna att fullgöra sina åligganden och uppfylla sina åtaganden om att i statsbudgetarna höja anslagen till utvecklingsbistånd till 0,7 procent av BNI. Parlamentet anser att sökandet efter innovativa finansieringsformer inte får ersätta denna verkliga prioritering.

6.  Europaparlamentet framhåller att ökad kvantitet måste gå hand i hand med ökad kvalitet. Det betyder att biståndseffektiviteten måste förbättras med hjälp av samordning, komplementaritet och konsekvens (det som på engelska kallas "the 3 Cs"). Hit hör också att förvaltningskostnaderna för biståndet måste sänkas, biståndsmekanismerna göras mera förutsägbara och hållbara, biståndet måste komma fram snabbare samt i än högre grad frikopplas från villkor och slutligen att man måste lösa problemen med skuldbördor som inte kan hanteras, främja ett gott styrelseskick, bekämpa korruptionen och ge biståndsmottagarna ökad kapacitet att ta emot biståndet.

7.  Europaparlamentet välkomnar tanken på ett pilotprojekt med en solidaritetsavgift på flygbiljetter för att finansiera kampen mot hiv/aids och andra pandemier och bidra till uppnåendet av millennieutvecklingsmålen. Parlamentet välkomnar också utsikterna till en mera stabil och förutsägbar biståndsfinansiering.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att aktivt delta i Pariskonferensen och allvarligt överväga detta alternativ. Parlamentet erkänner dock att beskattningsfrågor, som inte omfattas av EU:s harmoniseringspolitik, fortfarande utgör en exklusiv behörighet för medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet välkomnar Förenade kungarikets, Frankrikes, Italiens, Spaniens och Sveriges insats, i och med att dessa länder utfäst sig att bidra med mer än fyra miljarder dollar till den internationella finansieringsmekanismen för vaccinering, som kommer att användas till stöd för den globala vaccineringsalliansen (GAVI) och för att bygga ut dess arbete. Parlamentet uppmanar EU:s övriga medlemsstater att bidra till den ovannämnda mekanismen.

10.  Europaparlamentet välkomnar, med avseende på innovativ finansiering, det som nyligen tillkännagivits om att kommissionen och Europeiska investeringsbanken skall inrätta en förvaltningsfond för finansiering av infrastruktur i Afrika. Parlamentet uppmanar EIB att öka sin utlåning till utvecklingsländerna.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstaternas regeringar att grundligt utreda om åtgärderna mot hunger skulle kunna finansieras med hjälp av ett världslotteri, såsom föreslagits av FN:s världslivsmedelsprogram i form av ett livsmedelsprojekt.

12.  Europaparlamentet understryker att man i dagens ytterst ansträngda budgetläge behöver unionsmedborgarnas fulla stöd, och att eventuella nya initiativ skall hanteras försiktigt för att inte riskera att den allmänna opinionen i Europa inte accepterar utvecklingspolitikens mål.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, FN:s generalsekreterare, FN:s särskilda rådgivare för millennieutvecklingsmålen, Världsbanken och OECD:s sekretariat.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy