Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2525(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0136/2006

Forhandlinger :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Afstemninger :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0064

Vedtagne tekster
PDF 21kWORD 44k
Torsdag den 16. februar 2006 - Strasbourg
Ytringsfrihed og respekt for religiøs tro
P6_TA(2006)0064RC-B6-0136/2006

Europa-Parlamentets beslutning om retten til ytringsfrihed og respekt for religiøs overbevisning

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til artikel 9 og 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 10 og 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 6 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

-   der henviser til artikel 22 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser,

-   der henviser til reaktionerne fra den høje repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Javier Solana, Europa-Parlamentets formand, Josep Borrell, og det østrigske formandskab for Rådet samt den fælles erklæring fra FN's og Den Islamiske Konferenceorganisations generalsekretærer,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at retten til ytringsfrihed, til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed er forankret i den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 9 og 10,

B.   der henviser til, at disse friheder er en grundlæggende del af de europæiske demokratiers udvikling, lige som det er tilfældet med den klare adskillelse af stat og religion,

C.   der henviser til, at de voldsomme protester forskellige steder i verden er rettet mod individuelle EU-medlemsstater og mod den såkaldte vestlige verden som helhed, og at protesterne blev udløst af privat offentliggørelse af karikaturer, som ikke hidrørte fra nogen stat,

D.   der henviser til, at dette har ført til protester og forbruger- og handelsboykotter samt voldelig uro rundt om i verden, navnlig i islamiske lande, og at en del heraf var organiseret,

E.   der henviser til, at det overvældende flertal af befolkningerne i EU samt af de lande, der er berørt af disse beklagelige begivenheder, håber på dialog og fredelige forbindelser baseret på gensidig respekt og forståelse, og at kun de grupper, som er modstandere heraf, drager fordel af den seneste udvikling,

F.   der henviser til, at de karikaturer, der affødte protesterne, ikke fremmer den dialog, som EU har indledt for at opbygge tværkulturelle og tværreligiøse forbindelser, og at Unionen fortsat er fuldt engageret i bestræbelserne på yderligere at udvikle og styrke båndene med de berørte lande i samarbejdets ånd og ud fra en fælles vision om styrkede forbindelser,

G.   der henviser til, at frie og uafhængige medier er en afgørende forudsætning for fuld respekt for retten til ytringsfrihed og styrker det princip om demokrati, som Unionen bygger på,

1.   forsvarer ytringsfriheden som en grundlæggende værdi for EU; mener, at ytringsfriheden skal udøves inden for lovens rammer og bør sameksistere med personlig ansvarlighed og være baseret på respekt for andres rettigheder og følelser; erkender dog, at det kræver en løbende debat i et demokrati at afbalancere disse hensyn;

2.   opfordrer alle, som nyder godt af ytringsfrihed, til at forpligte sig til at støtte EU's grundlæggende værdier, demokrati, pluralisme og tolerance og ikke misbruge denne frihed til at tilskynde til religiøst had eller til at udbrede fremmedfjendtlige og racistiske holdninger, som tilsigter at udelukke bestemte personer, af hvilken oprindelse eller religiøs overbevisning de end måtte være;

3.   erindrer om, at ytringsfriheden og retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder og i den europæiske menneskerettighedskonvention;

4.   er af den overbevisning, at ytringsfriheden altid bør udøves inden for lovens rammer og bør sameksistere med ansvarlighed og med respekt for menneskerettigheder, religiøse følelser og overbevisninger, hvad enten de er forbundet med islam, kristendom, jødedom eller nogen anden religion;

5.   mener, at ytringsfriheden og pressens uafhængighed er universelle rettigheder, der ikke kan tilsidesættes, fordi et individ eller en gruppe føler sig krænket af det, der siges eller skrives; udtrykker samtidig sin respekt for de personer, der har følt sig krænket af karikaturerne af profeten Muhammed, men påpeger, at der kan søges oprejsning for enhver eventuel krænkelse ved domstolene i henhold til gældende national og europæisk lovgivning;

6.   fordømmer på det kraftigste nedbrændingen af EU-medlemsstaters ambassader såvel som truslerne mod enkeltpersoner; beklager, at nogle regeringer ikke har været i stand til at forhindre volden, og at andre regeringer har tolereret voldelige angreb; anmoder de lande, hvori disse hændelser fandt sted, om klart og i praksis at vise, at sådanne hændelser ikke vil blive accepteret i fremtiden; opfordrer alle stater til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Wienerkonventionen;

7.   påpeger, at mange af de lande, hvor volden og demonstrationerne på grund af karikaturerne har fundet sted, er lande, hvor ytringsfriheden, talefriheden og forsamlingsfriheden jævnligt krænkes;

8.   glæder sig over erklæringer og tilkendegivelser fra ledere i europæiske muslimske samfund og i den arabiske verden, der har givet udtryk for deres kraftige fordømmelse af de voldelige angreb på ambassader og afbrændingen af flag;

9.   udtrykker sin solidaritet med journalister i Jordan, Egypten og Algeriet, som modigt har gentrykt karikaturerne og kommenteret dem skarpt; fordømmer kraftigt deres arrestation og opfordrer indtrængende de pågældende regeringer til at frafalde alle tiltaler mod dem;

10.   understreger, at en boykot rettet mod en enkelt medlemsstat er uforenelig med det faktum, at handelsaftaler altid indgås med EU som helhed;

11.   udtrykker sin fulde støtte til og solidaritet med Danmark og de lande og befolkninger, der er blevet ramt under disse hidtil usete og vanskelige omstændigheder; minder om solidaritetsbestemmelsen i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union;

12.   støtter alle demokratiske kræfter - politikere, medier og civilsamfundet - som er konfronteret med og bekæmper autoritære eller undertrykkende religiøse styrer;

13.   fordømmer en religiøs fanatikers mord på fader Santoro i Tyrkiet og alle de tab af menneskeliv, som den seneste vold har forårsaget;

14.   hilser med tilfredshed, at Tyrkiet har taget initiativ til at indgå i et diplomatisk samarbejde og fungere som mægler i denne konflikt;

15.   beklager dybt, at der synes at være organiserede ekstremistiske grupper både i Europa og i den muslimske verden, som ser en fordel i at optrappe de nuværende spændinger og bruge karikaturerne som påskud for at opildne til vold og forskelsbehandling; bemærker, at befolkningen som helhed i alle de pågældende lande ser anderledes på spørgsmålet og tilstræber fred, stabilitet samt økonomisk og kulturelt samkvem;

16.   beklager den fornyede og øgede antisemitiske og antiisraelske propaganda i visse arabiske lande og Iran; påpeger, at der i disse lande jævnligt trykkes nedværdigende og ydmygende tegninger af jøder, hvilket viser, at de tydeligvis ikke bruger samme målestok på alle religiøse samfund;

17.   opfordrer til en tilbagevenden til et klima med en konstruktiv og fredelig dialog og opfordrer lokale politiske og religiøse ledere til at gøre en aktiv indsats for at bringe volden til ophør;

18.   mener, at det er en vedvarende udfordring for den globaliserede verden at fremme dialog mellem kulturer og religioner og udvikle gensidig forståelse og respekt;

19.   er af den faste overbevisning, at der ved de videre bestræbelser i denne retning vil blive gjort fuld brug af rammebetingelserne for samarbejde og dialog med partnerlandene i Middelhavsområdet og Asien;

20.   minder om, at Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet er det rette forum, hvor EU sammen med sine partnere på Middelhavets sydlige side kan virke for et demokratisk, pluralistisk og tolerant samfund baseret på menneskerettighedsværdierne; opfordrer til, at dette problem opføres til prioriteret behandling på dens plenarmøde i marts 2006;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Islamiske Konferenceorganisation og Den Arabiske Liga.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik