Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2525(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0136/2006

Arutelud :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Hääletused :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0064

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 44k
Neljapäev, 16. veebruar 2006 - Strasbourg
Sõnavabadus ja usuliste tõekspidamiste austamine
P6_TA(2006)0064RC-B6-0136/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon sõnavabaduse ja usuliste tõekspidamiste austamise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikleid 9 ja 10, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 10 ja 11 ning Euroopa Liidu lepingu artikleid 6 ja 11;

–   võttes arvesse Diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artiklit 22;

–   võttes arvesse ELi ÜVJP kõrge esindaja Javier Solana, Euroopa Parlamendi presidendi Josep Borrelli ning nõukogu eesistuja Austria reaktsiooni ning ÜRO peasekretäri ja Islami Konverentsi Organisatsiooni ühisdeklaratsiooni;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklites 9 ja 10 on sätestatud sõna-, mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus;

B.   arvestades, et nimetatud vabadustel ning kiriku selgel eristumisel riigivõimust on olnud määrav roll Euroopa demokraatlike süsteemide väljakujunemisel;

C.   arvestades, et vägivaldsed protestiavaldused paljudes maailma piirkondades on suunatud nii mitmete ELi liikmesriikide vastu eraldi kui ka nn läänemaailma vastu tervikuna, ning võttes arvesse, et nende vallandajaks olid eraviisiliselt avaldatud karikatuurid, mis ei esindanud ühegi riigi seisukohti;

D.   arvestades, et see on kutsunud esile protesti, tarbimis- ja kaubandusboikotte ning vägivaldseid rahutusi mitmel pool maailmas, eelkõige islamiriikides, kusjuures mitmel puhul on sündmused olnud tsentraalselt juhitud;

E.   arvestades, et valdav enamik ELi rahvastest ja riikidest, keda need ebameeldivad sündmused on mõjutanud, usuvad dialoogi ja rahumeelsetesse suhetesse, mis põhinevad vastastikusel austusel ja mõistmisel, ning ainult sellistele ideaalidele vastanduvad rühmad lõikavad hiljutistest sündmustest kasu;

F.   arvestades, et karikatuurid, mis protesti vallandasid, ei arenda ELi poolt kultuuride- ja usunditevaheliste suhete loomiseks algatatud dialoogi, ning arvestades, et Euroopa Liit on endiselt täielikult pühendunud sidemete edendamisele ja tihendamisele protestidega seotud riikidega vastastikuse koostöö vaimus ja ühiste arusaamade põhjal;

G.   arvestades, et vaba ja sõltumatu meedia on sõnavabaduse täieliku austamise eeltingimus ja see aitab kinnistada demokraatia põhimõtet, millel liit tervikuna rajaneb,

1.   kaitseb sõnavabadust kui Euroopa Liidu põhiväärtust; on veendunud, et sõnavabaduse kasutamisel tuleb lähtuda õigusaktidega seatud piiridest, isiklikust vastutusest ning arvestada teiste õiguste ja tunnetega; märgib, et nende põhimõtete vastastikuseks tasakaalustamiseks on vaja pidevat demokraatia-alast arutelu;

2.   kutsub üles kõiki neid, kel on võimalik sõnavabadust kasutada, kaitsma ELi põhiväärtusi, nagu demokraatia, pluralism ja sallivus, ning mitte kuritarvitama seda vabadust, usulise vaenu õhutamise, või ksenofoobsete ja rassistlike hoiakute levitamise kaudu mis tahes päritolu või usuliste tõekspidamistega isikute tõrjumiseks;

3.   tuletab meelde, et sõna-, mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on sätestatud põhiõiguste hartas ja Euroopa inimõiguste konventsioonis;

4.   on veendunud, et sõnavabadust tuleb alati kasutada õigusaktidega seatud piirides vastutustundlikult ning austades teiste inimõigusi ning usulisi tundeid ja tõekspidamisi, hoolimata sellest, kas tegu on islami, kristluse, judaismi või mõne muu usundiga;

5.   on seisukohal, et sõnavabadus ja meedia sõltumatus on universaalsed põhimõtted, mida ei või kahjustada seetõttu, et mõni üksikisik või rühm tunneb ennast öeldu või kirjutatu tõttu solvatuna; märgib samas, et austab nende tundeid, kes tundsid ennast prohvet Muhamedi kujutavate karikatuuride tõttu solvatuna, märkides siiski, et mis tahes solvangu puhul võib kooskõlas asjaomase riigi ja Euroopa õigusnormidega pöörduda abi saamiseks alati kohtu poole;

6.   mõistab hukka kõige otsustavamal viisil liikmesriikide saatkondade mahapõletamist ning eraisikute ähvardamist; avaldab kahetsust seoses mõne riigi valitsuse võimetusega ennetada vägivalda ning seoses sellega, et teistes riikides lubas valitsus vägivaldsetel rünnakutel aset leida; nõuab, et riigid, kus sellised sündmused juhtusid, väljendaks sõnade ja tegudega selgelt, et tulevikus sellistel vahejuhtumitel enam toimuda ei lubata; kutsub üles kõiki riike austama Viini konventsiooniga võetud kohustusi;

7.   märgib, et paljudes riikides, kus seoses karikatuuridega on leidis aset vägivald ja demonstratsioonid, rikutakse pidevalt sõna-, arvamus- ja kogunemisvabadust;

8.   tervitab avaldusi ja jõupingutusi, mida on teinud need Euroopa moslemite kogukondade ja araabia maailma liidrid, kes mõistsid vägivaldsed rünnakud saatkondade vastu ja lippude põletamise kindlalt hukka;

9.   on solidaarne Jordaania, Egiptuse ja Alžeeria ajakirjanikega, kes avaldasid söakalt kõnealused karikatuurid ja kommenteerisid neid tabavalt; mõistab teravalt hukka nende kinnipidamise ja nõuab, et kõnealuste riikide valitsused vabastaksid nad igasugustest süüdistustest;

10.   rõhutab, et boikott ühe liikmesriigi vastu on vastuolus asjaoluga, et kaubanduslepingud on alati sõlmitud ELiga tervikuna;

11.   avaldab täielikku toetust Taanile ning teistele riikidele ja rahvastele, kes on pidanud kannatama tekkinud enneolematu olukorra tõttu, ning on nendega solidaarne; tuletab meelde Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 osutatud solidaarsusklauslit;

12.   toetab kõiki demokraatlikke jõude – poliitikuid, ajakirjandust ja kodanikuühiskonda –, kes vastanduvad autoritaarsetele religioossetele režiimidele ja võitlevad nendega;

13.   mõistab hukka isa Santoro mõrvamist Türgi usufanaatiku poolt ning kõigi teiste hiljutiste vägivallapuhangute ohvrite hukkumist;

14.   tervitab Türgi algatust ühineda rahvusvaheliste diplomaatiliste jõududega ning asuda kõnealuses konfliktis vahendaja rolli;

15.   avaldab sügavat kahetsust selle üle, et nii Euroopas kui islamimaailmas on tekkimas organiseeritud äärmuslaste rühmitusi, kes näevad olemasolevate pingete teravnemises positiivset arengut ning kasutavad karikatuure ettekäändena vägivalla ja diskrimineerimise õhutamiseks; märgib, et enamalt jaolt on kõikide riikide rahvad teistsugusel seisukohal ning püüdlevad kindlalt rahu, stabiilsuse ning majandus- ja kultuurisuhete arendamise poole;

16.   avaldab kahetsust seoses sagenenud ja intensiivistunud antisemiitliku ja Iisraeli-vastase propagandaga mõnes araabia riigis ja Iraanis; märgib, et nimetatud riikides avaldatakse pidevalt häbistavaid ja alandavaid karikatuure Jeesusest, mis näitab, et nemad ise ei kohtle sugugi kõiki usukogukondi ühte moodi;

17.   kutsub üles naasma konstruktiivse ja rahumeelse dialoogi juurde ning kutsub üles kohaliku tasandi poliitilisi ja religioosseid liidreid astuma samme vägivalla lõpetamiseks;

18.   on seisukohal, et kultuuride- ja usunditevaheline dialoog ning vastastikuse mõistmise ja austamise edendamine on globaliseeruvas maailmas üks peamisi väljakutseid;

19.   on kindlalt veendunud, et jätkuv areng nimetatud eesmärkide suunas aitab muuta Vahemere piirkonna ja Aasia partnerriikidega tehtavat koostööd ja nendega peetavat dialoogi edukamaks;

20.   rõhutab, et Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarne assamblee on sobiv foorum, kus üheskoos ELi Vahemere lõunakaldal asuvate partneritega jätkata tööd inimõigustel põhineva demokraatliku, pluralistliku ja salliva ühiskonna loomiseks; kutsub assambleed oma märtsikuu istungil kõnealuse probleemiga eelisjärjekorras tegelema;

21.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Islami Konverentsi Organisatsioonile ning Araabia Liigale.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika