Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2525(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0136/2006

Keskustelut :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0064

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 42k
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg
Ilmaisunvapaus ja uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen
P6_TA(2006)0064RC-B6-0136/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) 9 ja 10 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 ja 11 artiklan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 11 artiklan,

–   ottaa huomioon diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 22 artiklan,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Javier Solanan, Euroopan parlamentin puhemiehen Josep Borrellin ja puheenjohtajavaltio Itävallan reaktiot sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ja Islamilaisten maiden konferenssin pääsihteerin yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että ilmaisun, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaudesta määrätään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 ja 10 artiklassa,

B.   ottaa huomioon, että mainitut vapaudet muodostavat keskeisen osan eurooppalaisten demokratioiden kehityksessä samoin kuin valtion ja uskonnon selkeä erottaminen toisistaan,

C.   ottaa huomioon, että eri puolilla maailmaa on protestoitu väkivaltaisesti yksittäisiä jäsenvaltioita ja kaikkia niin sanottuja länsimaita vastaan ja että vastalauseiden laukaisijana ovat olleet yksityisen tahon julkaisemat pilapiirrokset, jotka eivät edusta minkään valtion kantaa,

D.   ottaa huomioon, että asia on johtanut vastalauseisiin, kuluttajien ja kaupan boikottiin sekä ympäri maailmaa ja erityisesti islamilaisissa maissa levinneisiin väkivaltaisiin levottomuuksiin, joista jotkut ovat olleet järjestettyjä,

E.   ottaa huomioon, että ylivoimainen enemmistö EU:n väestöstä sekä maat, joita nämä valitettavat tapahtumat ovat koskeneet, toivovat keskustelua ja rauhanomaista suhdetta, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteisymmärrykseen, ja ottaa huomioon, että vain sitä vastustavat ryhmät hyötyvät viimeaikaisista tapahtumista,

F.   ottaa huomioon, että vastalauseet laukaisseet pilapiirrokset eivät edistä vuoropuhelua, jonka EU on aloittanut kulttuurien ja uskontojen välisten siteiden luomiseksi, ja että EU on täysin sitoutunut kehittämään edelleen ja vahvistamaan suhteita asianomaisten maiden kanssa keskinäisen yhteistyön hengessä ja vahvistettuja suhteita koskevan yhteisen näkemyksen pohjalta,

G.   ottaa huomioon, että täyden ilmaisunvapauden noudattaminen vaatii vapaita ja riippumattomia tiedotusvälineitä ja että nämä vahvistavat Euroopan unionin perustana olevan demokratian periaatetta,

1.   puolustaa ilmaisunvapautta EU:n perusarvona; katsoo, että ilmaisunvapautta on harjoitettava lainsäädännön rajoissa ja samanaikaisesti henkilökohtaisen vastuun kanssa ja sen on perustuttava muiden ihmisten oikeuksien ja tunteiden kunnioittamiseen; myöntää, että näiden näkökantojen tasapainottaminen vaatii demokratialta jatkuvaa keskustelua;

2.   kehottaa kaikkia ilmaisunvapaudesta nauttivia sitoutumaan EU:n perusarvojen – demokratian, moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden – tukemiseen ja olemaan käyttämättä väärin ilmaisunvapautta yllyttämällä uskonnolliseen vihaan tai levittämällä muukalaisvastaisia tai rasistisia asenteita, joiden tarkoituksena on syrjiä henkilöitä heidän alkuperäänsä tai uskonnollisiin vakaumuksiinsa katsomatta;

3.   palauttaa mieliin, että ilmaisun, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus on vahvistettu perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa;

4.   uskoo, että ilmaisunvapautta olisi aina harjoitettava lainsäädännön rajoissa ja samanaikaisesti vastuullisesti ja ihmisoikeuksia, uskonnollisia tunteita ja vakaumuksia kunnioittaen oli sitten kyse islamilaisuudesta, kristinuskosta, juutalaisuudesta tai mistä tahansa muusta uskonnosta;

5.   katsoo, että ilmaisunvapaus ja lehdistön riippumattomuus ovat yleismaailmallisia oikeuksia, joiden asemaa ei voi horjuttaa kukaan yksilö tai mikään ryhmä, joka katsoo sanotun tai kirjoitetun loukanneen itseään; tuo samanaikaisesti julki kunnioituksensa niitä kohtaan, jotka katsovat profeetta Muhammedia esittäneiden pilapiirrosten loukanneen itseään, mutta korostaa, että mahdollisesta loukkauksesta voi hakea hyvitystä oikeusteitse voimassa olevan kansallisen ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti;

6.   tuomitsee painavin sanoin jäsenvaltioiden suurlähetystöjen polttamiset sekä yksilöihin kohdistuneet uhkaukset; pahoittelee joidenkin hallitusten kykenemättömyyttä estää väkivaltaisuuksia ja sitä, että jotkut hallitukset sallivat väkivaltaiset hyökkäykset; kehottaa maita, joissa välikohtaukset tapahtuivat, osoittamaan selvästi ja käytännössä, ettei tällaisia välikohtauksia vastaisuudessa hyväksytä; kehottaa kaikkia valtioita kunnioittamaan Wienin yleissopimuksen mukaisia velvoitteita;

7.   korostaa, että monet niistä maista, joissa pilapiirrokset johtivat väkivaltaisuuksiin ja mielenosoituksiin, ovat maita, joissa ilmaisunvapautta, sananvapautta ja kokoontumisvapautta rikotaan säännöllisesti;

8.   pitää tervetulleena niiden eurooppalaisten muslimiyhteisöjen johtajien ja arabimaiden lausuntoja ja toimia, jotka ovat voimakkaasti tuominneet väkivaltaiset hyökkäykset suurlähetystöihin sekä lippujen polttamiset;

9.   tuo julki solidaarisuutensa jordanialaisia, egyptiläisiä ja algerialaisia toimittajia kohtaan, jotka ovat rohkeasti julkaisseet pilapiirrokset ja kommentoineet niitä terävästi; tuomitsee jyrkästi heidän pidätyksensä ja kehottaa kyseisiä hallituksia vapauttamaan heidät kaikista syytteistä;

10.   painottaa, että boikotti yhtä jäsenvaltiota vastaan on ristiriidassa sen kanssa, että kauppasopimukset tehdään aina koko EU:n kanssa;

11.   ilmaisee täyden tukensa ja solidaarisuutensa Tanskalle ja asiasta kärsimään joutuneille valtioille ja niiden kansalaisille näissä ennen näkemättömissä ja vaikeissa olosuhteissa; palauttaa mieliin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan yhteisvastuullisuutta koskevan lausekkeen;

12.   tukee kaikkia demokraattisia voimia – poliitikkoja, tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa – jotka joutuvat vastakkain autoritaaristen tai sortoa harjoittavien uskonnollisten hallintojärjestelmien kanssa ja taistelemaan niitä vastaan;

13.   tuomitsee uskonnollisen fanaatikon Turkissa tekemän Isä Santoron murhan sekä kaikkien muiden uhrien kuolemat viimeaikaisissa väkivaltaisuuksissa;

14.   suhtautuu myönteisesti Turkin aloitteeseen yhdistää diplomaattiset voimat ja toimia välittäjänä tässä selkkauksessa;

15.   on syvästi pahoillaan, että sekä Euroopassa että muslimimaailmassa näyttää olevan järjestäytyneitä ääriryhmiä, jotka näkevät parhaaksi nykyisten jännitteiden lisäämisen ja käyttävät pilapiirroksia tekosyynä väkivaltaan ja syrjintään yllyttämiselle; panee merkille, että yleisesti ottaen kaikkien asianomaisten maiden väestö näkee asian eri lailla ja pyrkii ennemmin rauhaan, vakauteen ja talous- ja kulttuurivaihtoon;

16.   pahoittelee joissakin arabimaissa ja Iranissa uudelleen esiin noussutta ja lisääntynyttä antisemiittistä ja Israelin vastaista propagandaa; korostaa, että näissä maissa painetaan säännöllisesti alentavia ja nöyryyttäviä pilakuvia juutalaisista, mikä osoittaa, että niissä ei ilmeisestikään sovelleta samoja standardeja kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin;

17.   vaatii paluuta rakentavan ja rauhanomaisen vuoropuhelun ilmapiiriin ja kehottaa paikallisia poliittisia ja uskonnollisia johtajia ryhtymään aktiivisiin toimiin väkivallan lopettamiseksi;

18.   katsoo, että kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen ja keskinäisen ymmärtämisen ja kunnioittamisen lisääminen ovat haasteena globalisoituvalle maailmalle;

19.   uskoo vakaasti, että näiden toimien kehittämisessä voidaan hyödyntää Välimeren ja Aasian kumppanimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja niiden kanssa käytävää vuoropuhelua;

20.   muistuttaa, että Euro–Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous on asianmukainen foorumi Välimeren etelärannalla sijaitsevien EU:n kumppaneiden kanssa tehtävälle yhteistyölle, jolla tähdätään ihmisoikeuksiin perustuvan, demokraattisen, moniarvoisen ja suvaitsevan yhteiskunnan luomiseen;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Islamilaisten maiden konferenssille ja Arabiliitolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö