Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0136/2006

Rozpravy :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Hlasovanie :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0064

Prijaté texty
PDF 208kWORD 48k
Štvrtok, 16. februára 2006 - Štrasburg
Sloboda prejavu a rešpektovanie náboženstva
P6_TA(2006)0064RC-B6-0136/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu a rešpektovaní náboženstva

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 9 a 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, články 10 a 11 Charty základných práv Európskej únie a články 6 a 11 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 22 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch,

–   so zreteľom na reakciu vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu, predsedu Európskeho parlamentu Josepa Borrella a rakúskeho predsedníctva Rady, ako aj na spoločné vyhlásenie generálneho tajomníka OSN a generálneho tajomníka Organizácie islamskej konferencie,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže sloboda prejavu, myslenia, svedomia a vierovyznania je obsiahnutá v článkoch 9 a 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

B.   keďže tieto slobody predstavujú základ rozvoja európskych demokracií ako aj jasné oddelenie štátu od cirkvi,

C.   keďže násilné protesty na viacerých miestach vo svete sú namierené voči jednotlivým členským štátom EÚ a tzv. západnému svetu ako celku a keďže tieto protesty vznikli na základe súkromného uverejnenia karikatúr, ktoré nie sú vyhláseniami žiadneho štátu,

D.   keďže toto spôsobilo protesty, bojkot tovaru a násilné nepokoje vo svete, a to predovšetkým v islamských krajinách, pričom niektoré protestné akcie boli organizované,

E.   keďže prevažná väčšina obyvateľov EÚ a krajín, ktoré sú postihnuté týmito nešťastnými udalosťami dúfajú v dialóg a pokojné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a porozumení, a keďže zo súčasného vývoja situácie ťažia len skupiny, ktoré nesúhlasia s týmto tvrdením,

F.   keďže karikatúry, ktoré vyvolali protesty nepodporujú dialóg, ktorý iniciovala EÚ s cieľom vytvoriť prepojenie medzi kultúrami a náboženstvami a keďže Európska únia je naďalej odhodlaná rozvíjať a posilňovať putá s dotknutými krajinami v duchu vzájomnej spolupráce a spoločnej vízie upevnených vzťahov,

G.   keďže slobodné a nezávislé médiá sú základným predpokladom pre úplné rešpektovanie práva na slobodu prejavu, čo posilňuje demokratický princíp, na ktorom je založená Únia,

1.   obhajuje slobodu prejavu ako základnú hodnotu EÚ; verí, že musí byť vždy uplatňovaná v medziach zákona, mala by byť spojená s osobnou zodpovednosťou a založená na rešpektovaní práv a cítenia iných; uznáva, že na riešenie týchto otázok je v demokratickej spoločnosti potrebná neustála diskusia;

2.   žiada všetkých, ktorí slobodu prejavu užívajú, aby sa zaviazali podporiť základné hodnoty EÚ - demokraciu, pluralizmus, toleranciu, a aby túto slobodu nezneužívali na podnecovanie náboženskej nenávisti alebo šírenie xenofóbnych alebo rasistických názorov, ktorých cieľom je vylúčenie osôb na základe pôvodu alebo náboženstva;

3.   pripomína, že sloboda prejavu, myslenia, svedomia a vierovyznania je obsiahnutá v Charte základných práv Európskej únie a v Európskom dohovore o ľudských právach;

4.   verí, že sloboda prejavu by mala byť vždy uplatňovaná v medziach zákona a mala by byť spojená so zodpovednosťou a s rešpektovaním ľudských práv, náboženského cítenia a vierovyznania, či už ide o islam, kresťanstvo, židovské alebo akékoľvek iné náboženstvo;

5.   domnieva sa, že sloboda prejavu a nezávislosť tlače ako univerzálne práva, nesmú byť ohrozené nijakým jedincom alebo skupinou, ktorá sa cíti urazená tým, čo bolo povedané alebo napísané; zároveň vyjadruje svoj rešpekt tým, ktorí sa cítili urazení karikatúrami proroka Mohameda ale poukazuje na to, že vo veci odškodnenia prípadnej urážky sa možno obrátiť na súdy v súlade s platnými národnými a európskymi právnymi predpismi;

6.   veľmi dôrazne odsudzuje podpaľovanie veľvyslanectiev členských štátov EÚ a vyhrážky jednotlivcom; odsudzuje nečinnosť niektorých vlád pri predchádzaní násiliu a tolerovanie násilných útokov inými vládami; vyzýva krajiny, v ktorých sa takéto incidenty vyskytli, aby jasne a konkrétne dali najavo, že v budúcnosti nebudú akceptované; vyzýva členské štáty aby dodržiavali povinnosti, ktoré im vyplývajú z Viedenského dohovoru;

7.   zdôrazňuje, že v mnohých krajinách, v ktorých došlo k násilnostiam a demonštráciám v súvislosti s karikatúrami pravidelne dochádza k porušovaniu slobody prejavu, slobody slova a práva na zhromažďovanie;

8.   víta vyhlásenia a úsilie tých predstaviteľov európskych moslimských komunít ako aj v arabskom svete, ktorí jasne odsúdili násilné útoky na veľvyslanectvá a pálenie vlajok;

9.   vyjadruje solidaritu s novinármi v Jordáne, Egypte a Alžírsku, ktorí s odvahou uverejnili karikatúry a výstižne ich okomentovali; dôrazne odsudzuje ich uväznenie a žiada zúčastnené vlády, aby ich zbavili obžaloby;

10.   zdôrazňuje, že bojkot voči členským štátom je v rozpore so skutočnosťou, že obchodné zmluvy sú vždy uzatvárané s celou EÚ;

11.   vyjadruje svoju plnú podporu a solidaritu Dánsku a s krajinám a obyvateľstvu, ktoré postihli tieto ťažké a bezprecedentné udalosti; pripomína ustanovenie o solidarite v článku 11 Zmluvy o Európskej únii;

12.   podporuje všetky demokratické sily, politikov, médiá a občiansku spoločnosť, ktoré sú vystavené autoritatívnym alebo represívnym náboženským režimom a vedú proti nim zápas;

13.   odsudzuje vraždu otca Santora náboženským fanatikom v Turecku a smrť všetkých ostatných obetí nedávnych násilností;

14.   víta iniciatívu Turecka spojiť diplomatické sily a konať v tomto konflikte ako sprostredkovateľ;

15.   veľmi ľutuje, že v Európe a v moslimskom svete existujú organizované extrémistické skupiny, ktoré, ako sa zdá, ťažia zo situácie stupňovaním súčasných nepokojov a využívajú karikatúry ako zámienku k podnecovaniu násilia a diskriminácie; poznamenáva, že obyvateľstvo vo všetkých zúčastnených krajinách má vo všeobecnosti k daným udalostiam odlišný postoj a usiluje sa o pokoj, stabilitu, hospodársku a kultúrnu výmenu;

16.   ľutuje opätovnú a narastajúcu antisemitskú a protiizraelskú propagandu v niektorých arabských krajinách a v Iráne; poukazuje na to, že v týchto krajinách sú pravidelne zverejňované potupné a ponižujúce karikatúry židov, z čoho vyplýva, že tieto krajiny jednoznačne neuplatňujú rovnaké pravidlá pre všetky náboženské komunity;

17.   vyzýva na obnovenie prostredia konštruktívneho a mierového dialógu a vyzýva miestnych politických a náboženských vodcov na prijatie ráznych krokov na ukončenie násilia;

18.   domnieva sa, že podpora dialógu medzi kultúrami a náboženstvami a dosahovanie pokroku vo vzájomnom porozumení a rešpekte patria naďalej medzi výzvy globalizovaného sveta;

19.   pevne verí, že vývoj v tomto smere plne využije rámec spolupráce a dialógu s partnerskými krajinami Stredomoria a Ázie;

20.   pripomína, že Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie je vhodným fórom pre vzájomnú spoluprácu s partnermi EÚ na južnom brehu Stredozemného mora pre demokratickú, pluralistickú a tolerantnú spoločnosť založenú na hodnotách ľudských práv; žiada, aby sa týmto problémom prioritne zaoberala marcová plenárna schôdza;

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Rade Európy, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii islamskej konferencie a Arabskej lige.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia