Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0136/2006

Debatter :

PV 15/02/2006 - 2
CRE 15/02/2006 - 2

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 6.4
CRE 16/02/2006 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0064

Antagna texter
PDF 117kWORD 34k
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg
Rätten till yttrandefrihet och respekt för religiösa övertygelser
P6_TA(2006)0064RC-B6-0136/2006

Europaparlamentets resolution om rätten till yttrandefrihet och respekt för religiösa övertygelser

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artiklarna 10 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artiklarna 6 och 11 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 22 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser,

–   med beaktande av reaktionerna från den högre representanten Javier Solana, Europaparlamentets talman Josep Borrell och det österrikiska ordförandeskapet, samt den gemensamma förklaringen från FN:s generalsekreterare och generalsekreteraren för de islamiska staternas organisation,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet fastställs i artiklarna 9 och 10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

B.  Dessa friheter liksom den klara åtskillnaden mellan stat och kyrka är grundläggande byggstenar i utvecklingen av de europeiska demokratierna.

C.  I flera olika delar av världen riktas våldsamma protester mot enskilda EU-medlemsstater och mot den så kallade västvärlden som helhet. Protesterna utlöstes av en privat publicering av karikatyrer – inte av en stats uttalanden.

D.  Detta har lett till protester och konsument- och handelsbojkotter samt till våldsamma oroligheter runt om i världen, men framför allt i de muslimska länderna. Dessa oroligheter har i vissa fall varit iscensatta.

E.  En överväldigande majoritet av befolkningen i EU och i de länder som berörts av dessa olyckliga händelser önskar en dialog och fredliga förbindelser som bygger på ömsesidig respekt och förståelse. Bara de grupperingar som motsätter sig detta tjänar på den senaste händelseutvecklingen.

F.  De karikatyrer som utlöste protesterna underlättar inte den dialog som EU har inlett för att knyta band mellan våra olika kulturer och religioner. EU håller helt fast vid sitt åtagande att vidareutveckla och stärka förbindelserna med de berörda länderna i en anda av ömsesidigt samarbete och med en gemensam vision om starkare förbindelser.

G.  Fria och oberoende medier är ett viktigt krav för att yttrandefriheten fullt ut skall respekteras och för att förstärka den princip om demokrati som unionen är grundad på.

1.  Europaparlamentet försvarar yttrandefriheten som en av EU:s grundläggande värderingar. Parlamentet anser att yttrandefriheten måste utövas inom lagens gränser och gå hand i hand med personligt ansvar och grundas på respekt för andras rättigheter och känslor. Parlamentet är medvetet om att det i en demokrati krävs en kontinuerlig debatt för att balansera dessa hänsyn.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla dem som omfattas av yttrandefriheten att stödja EU:s grundläggande värderingar, det vill säga demokrati, pluralism och tolerans, och att inte missbruka denna frihet genom att uppmuntra till religiöst hat eller sprida främlingsfientliga och rasistiska åsikter i syfte att utestänga vissa personer, oavsett deras ursprung eller religiösa övertygelser.

3.  Europaparlamentet betonar att yttrandefriheten, tankefriheten, samvetsfriheten och religionsfriheten fastställs i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet anser att yttrandefriheten alltid bör utövas inom lagens gränser och gå hand i hand med ansvar och med respekt för mänskliga rättigheter och för den troendes övertygelse och känslor, oavsett om han eller hon är muslim, kristen, jude eller tillhör någon annan religion.

5.  Europaparlamentet anser att yttrandefriheten och pressfriheten är universella rättigheter som inte kan äventyras av en enskild person eller grupp som känner sig kränkt av vad som sagts eller skrivits. Parlamentet uttrycker samtidigt sin respekt för de personer som känner sig kränkta av karikatyrerna av profeten Muhammed, men påpekar att rättsliga åtgärder kan vidtas mot kränkande beteende i enlighet med befintlig nationell och europeisk lagstiftning.

6.  Europaparlamentet fördömer mycket bestämt att ambassader tillhörande EU:s medlemsstater bränts ned, liksom hoten mot enskilda medborgare. Parlamentet beklagar att vissa regeringar misslyckats med att förhindra våldet och att andra regeringar tolererat våldsamma attacker. Parlamentet uppmanar de länder där dessa incidenter har inträffat att på ett tydligt och konkret sätt visa att sådana incidenter inte kommer att tolereras i framtiden. Parlamentet uppmanar samtliga stater att leva upp till sina skyldigheter enligt Wienkonventionen.

7.  Europaparlamentet understryker att många av de länder där våldet och demonstrationerna till följd av karikatyrerna ägt rum, är länder där yttrandefriheten och mötesfriheten regelbundet kränks.

8.  Europaparlamentet välkomnar de uttalanden och insatser som gjorts av de ledare för europeiska muslimska samfund och i arabländerna som kraftfullt fördömt de våldsamma attackerna mot ambassader liksom all flaggbränning.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de journalister i Jordanien, Egypten och Algeriet som mycket modigt publicerade och ingående kommenterade karikatyrerna. Parlamentet fördömer bestämt arresteringen av dem, och uppmanar de berörda regeringarna att häva alla anklagelser mot dem.

10.  Europaparlamentet poängterar att det inte är acceptabelt att genomföra bojkotter mot enskilda medlemsstater eftersom handelsavtal alltid tecknas med EU som helhet.

11.  Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för och solidaritet med Danmark och de andra drabbade länderna och deras folk i samband med dessa svåra omständigheter utan tidigare motsvarighet. Parlamentet erinrar om solidaritetsklausulen i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen.

12.  Europaparlamentet stöder alla demokratiska krafter – politiker, media och det civila samhället – som konfronteras med och kämpar mot auktoritära eller förtryckande religiösa regimer.

13.  Europaparlamentet fördömer mycket bestämt mordet på Fader Santoro som utfördes av en religiös fanatiker i Turkiet och upprörs över alla andra dödsfall i samband med den senaste tidens våldshandlingar.

14.  14 Parlamentet gläder sig över Turkiets initiativ att sluta sig till de diplomatiska ställningarna och agera som medlare i denna konflikt.

15.  Europaparlamentet beklagar djupt att det tycks finnas organiserade extremistiska grupperingar, både i Europa och i den muslimska världen, som har intresse av att trappa upp de nuvarande spänningarna och använda karikatyrerna som förevändning för att hetsa till våld och diskriminering. Parlamentet konstaterar att den breda allmänheten i alla de berörda länderna har en annan åsikt och strävar efter fred, stabilitet och ekonomiskt och kulturellt utbyte.

16.  Europaparlamentet beklagar den förnyade och utökade antisemitiska propagandan och propagandan gentemot Israel i vissa arabländer och Iran. Parlamentet påpekar att kränkande och förödmjukande karikatyrer av judar regelbundet publiceras i dessa länder, vilket visar att de uppenbarligen inte tillämpar samma normer för alla religiösa samfund.

17.  Europaparlamentet kräver att en konstruktiv och fredlig dialog återupptas och uppmanar de lokalt, politiskt och religiöst ansvariga att verka för att få ett slut på dessa våldshandlingar.

18.  Europaparlamentet anser att främjande av en dialog som sträcker sig över kulturella och religiösa barriärer och som förstärker ömsesidig förståelse och respekt utgör en ständig utmaning för den globaliserade världen.

19.  Europaparlamentet är övertygat om att ramen för samarbete och dialog med partnerländerna i Medelhavsområdet och Asien kommer att utnyttjas till fullo vid utvecklingen av denna politik.

20.  Europaparlamentet påminner om att den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet utgör lämpligt forum där vi tillsammans med våra partner på södra sidan av Medelhavet kan verka för ett demokratiskt, pluralistiskt och tolerant samhälle grundat på de mänskliga rättigheterna. Parlamentetbegär att sessionen i mars behandlar detta problem som en prioritering.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, de islamiska staternas organisation och Arabförbundet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy