Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0095/2006

Keskustelut :

PV 15/02/2006 - 9
CRE 15/02/2006 - 9

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 6.5
CRE 16/02/2006 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 48k
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg
Bosnia ja Hertsegovinan tulevaisuudennäkymät
P6_TA(2006)0065RC-B6-0095/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bosnia ja Hertsegovinan tulevaisuudennäkymistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bosnia ja Hertsegovinasta, etenkin 14. huhtikuuta 2005 alueellisen yhdentymisen tilanteesta Länsi-Balkanilla annetun päätöslauselman(1), 17. marraskuuta 2004 Euroopan unionin "Althea"-sotilasoperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa annetun päätöslauselman(2) ja 7. heinäkuuta 2005 Srebrenicasta annetun päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle Bosnia ja Hertsegovinan aikaansaamasta edistyksestä niiden prioriteettien täytäntöönpanossa, jotka esitettiin kertomuksessa "Bosnia ja Hertsegovinan valmiudesta neuvotella vakautus- ja assosiaatiosopimus Euroopan unionin kanssa (KOM(2003)0692 lopullinen)" (KOM(2005)0529),

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksen Bosnia ja Hertsegovinan Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista (15267/2005) ja etenkin poliittisiin vaatimuksiin sisältyvät lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet,

–   ottaa huomioon komission vuoden 2005 laajentumisstrategian (KOM(2005)0561),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Länsi-Balkanin maat matkalla kohti EU:ta: vakauden varmistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen" (KOM(2006)0027),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Thessalonikin toimintasuunnitelmassa Euroopan yhdentymistä koskevat näkymät ovat selkeät ja että siinä todetaan yksiselitteisesti Länsi-Balkanin maiden tulevaisuuden johtavan EU:n jäsenyyteen kunhan ne täyttävät asetetut kriteerit, ja ottaa huomioon, että vakautus- ja assosiaatioprosessi on Euroopan yhdentymisprosessin ensimmäinen vaihe,

B.   ottaa huomioon, että EU aloitti 25. tammikuuta 2006 neuvottelut Bosnia ja Hertsegovinan kanssa vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta ja että Euroopan unioni on naapureilleen edelleen luotettava kumppani, joka on erityisesti Länsi-Balkanilla sitoutunut edistämään vakaiden demokratioiden ja vauraiden kansantalouksien kehitystä tavoitteenaan liittää ne EU:n jäseniksi,

C.   ottaa huomioon, että neuvottelujen käynnistäminen edistää instituutioiden uudistamista ja sellaisten täysin tehokkaiden, avointen ja vakaiden instituutioiden luomista, jotka voivat varmistaa EU:n normien ja arvojen hyväksymisen ja niiden sisällyttämisen lainsäädäntöön,

D.   ottaa huomioon, että on välttämätöntä kiirehtiä tehokkaan valtionhallinnon ja oikeuslaitoksen kehittämistä, nykyaikaisen ja erottelun lopettavan koulutusjärjestelmän perustamista sekä Bosnia ja Hertsegovinaan saapuvien paluumuuttajien sosiaaliseen ja taloudelliseen osallisuuteen liittyvien toimien edistämistä ja että tarmokkaita uudistuksia on yleensäkin toteutettava talouden kilpailukyvyn parantamiseksi,

E.   ottaa huomioon, että monilla aloilla tapahtuneesta valtavasta edistymisestä huolimatta maa on silti syvästi jakautunut etnisiin ryhmiin eikä sovintoprosessia ole saatettu päätökseen,

F.   ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovinan eri osapuolet ovat käynnistäneet perustuslain muuttamista koskevat neuvottelut Brysselissä 12.–14. marraskuuta 2005 pidettyjen neuvottelujen ja United States Institute for Peace -laitoksen myötävaikutuksella 21. marraskuuta 2005 annetun Washingtonin julistuksen perusteella; ottaa huomioon, että mainittujen neuvottelujen, jotka on määrä saada päätökseen maaliskuuhun 2006 mennessä, tuloksena on oltava sellainen perustuslaillinen ja institutionaalinen malli, joka edustaa asteittaista irtautumista etnisistä jakolinjoista ja jossa etnisten ryhmäoikeuksien sijasta tunnustetaan henkilökohtaiset oikeudet,

G.   katsoo, että nykyisen institutionaalisen kehyksensä puitteissa Bosnia ja Hertsegovina ei pystyisi sisällyttämään EU:n säännöstöä osaksi omaa lainsäädäntöään ja integroitumaan unioniin, vaikka uusien instituutioiden luomisessa valtion tasolla onkin saavutettu merkittävää edistymistä,

H.   ottaa huomioon, että äskettäin Bosnia ja Hertsegovinaan nimitetty EU:n uusi erityisedustaja/korkea edustaja, joka tuntee maan olosuhteet, on ilmoittanut, että tällä hetkellä tärkeimpiä tavoitteita ovat Bosnia ja Hertsegovinan lähentyminen kohti Euroopan unionia ja keskittyminen talouden kehittämiseen,

I.   ottaa huomioon, että Nato saattoi menestyksellisesti päätökseen monikansallisten vakauttamisjoukkojen tehtävän ja että 2. joulukuuta 2004 vastuu siirtyi Euroopan unionille, joka käynnisti EU-johtoisten joukkojen Althea-operaation,

J.   ottaa huomioon, että puheenjohtajavaltio Itävalta on sisällyttänyt Länsi-Balkanin alueen painopistealoihinsa ja aikoo järjestää merkittävän keskustelun Länsi-Balkanista Salzburgissa 10. ja 11. maaliskuuta 2006 pidettävän epävirallisen ulkoministerikokouksen aikana,

1.   pitää vakauttamis- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvotteluiden aloittamista myönteisenä ja korostaa, että neuvottelutahti riippuu maan kolmen tärkeimmän yhteisön – bosniakkien, serbien ja kroaattien – kyvystä sopia uudistusten aikataulusta sekä maan kyvystä panna uudistukset täytäntöön;

2.   toteaa, että amerikkalaisen kansalaisjärjestön käynnistämät serbialaisten, kroaattien ja bosniakkien poliittisten puolueiden johtajien väliset neuvottelut joidenkin perustuslakimekanismien muuttamisesta katkesivat tammikuun puolivälissä 2006, vaikka osapuolet pääsivät osittaiseen sopimukseen pääministerin toimivaltuuksien vahvistamisesta ja keskushallinnon laajentamisesta;

3.   pyytää, että Bosnia ja Hertsegovinan hallitus, parlamentti ja kaikki puolueet jatkavat mahdollisista institutionaalisista uudistuksista jo saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta aktiivisia keskusteluja, joiden tavoitteena on demokratian ja ihmisoikeuksien sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten keskinäisen yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, valtion rakenteiden yksinkertaistaminen ja valtion suvereenisuuden vahvistaminen siten, että etniset jakolinjat poistetaan yhtenäisvaltioon sitoutumisen hengessä;

4.   kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan entistä aktiivisemmin osaa perustuslain uudistuksia koskevaan yhteiseen pohdintaan tukemalla maan poliittisia voimia ja kansalaisia näiden pyrkiessä konsensukseen;

5.   suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen nimittää Christian Schwarz-Schilling EU:n erityisedustajaksi/korkeaksi edustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan ja kehottaa häntä ja komissiota etsimään keinoja, joilla Bosnia ja Hertsegovinan johtajille voidaan tarjota tarvittavaa poliittista, teknistä ja oikeudellista tukea näiden pyrkiessä uudistamaan institutionaalista kehystä;

6.   korostaa, että uudistustahti ja uudistusten täytäntöönpanon edistyminen riippuvat Bosnia ja Hertsegovinan poliittisten toimijoiden kyvystä ottaa vastuuta ja sitoutua nykyistä enemmän yhtenäistä valtiota rakentavaan poliittiseen prosessiin; kehottaa EU:n uutta erityisedustajaa/korkeaa edustajaa käyttämään toimivaltuuksiaan maltillisesti tarkoituksena edistää aidosti vahvojen ja demokraattisten kansallisten instituutioiden kehittymistä;

7.   muistuttaa, että Bosnia ja Hertsegovinan on siirryttävä päättäväisesti rauhan rakentamisesta valtion rakentamiseen, johon kuuluu myös valtiosäännön kehittäminen; muistuttaa, että vakaus- ja assosiaationeuvottelujen edistymistahti riippuu erityisesti asianmukaisen oikeudellisen kehyksen ja tehokkaan julkisen hallinnon kehittämisen edistymisestä;

8.   kehottaa valtion toimivaltaisia viranomaisia ja instituutioita erityisesti noudattamaan sovitun sisällön ja aikataulun osalta sitoumuksiaan, jotka koskevat yleisradiotoimintaa, poliisitointa, puolustusvoimia ja tiedusteluelimiä koskevien uudistusten täytäntöönpanoa ja saattamista päätökseen, sekä kaikkien tarvittavien lakien hyväksymistä ja täytäntöönpanoa;

9.   vahvistaa jälleen kerran, että täydellinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on EU-suhteiden lähentymisen ennakkoehto ja Bosnian yhteiskunnan eri osien välisen täydellisen sovinnon ja traagisen lähimenneisyyden haavojen parantamisen perusedellytys;

10.   pyytää valtion viranomaisia lisäämään ponnistelujaan pakolaisten ja evakkojen paluuprosessin loppuunsaattamiseksi, mikä sisältää erityisesti kestävän paluun mahdollistavat olosuhteet (yksittäisten henkilöiden turvallisuus, jälleenrakentamisavun, työpaikkojen, terveydenhoidon, eläkkeiden, julkisten palvelujen ja koulutuksen saatavuus); ilmaisee tässä yhteydessä huolensa Posavinan alueen tilanteesta ja pyytää, että halukkaille paluumuuttajille annettaisiin asianmukaista apua;

11.   korostaa, että perustuslain uudistaminen ei sellaisenaan ole ennakkoehto eikä siihen voida pakottaa, mutta korostaa, että vakaus- ja assosiaationeuvottelujen loppuunsaattaminen edellyttää huomattavaa edistymistä eurooppalaiseen kumppanuussopimukseen sisältyvien kriteerien täyttymisessä;

12.   kannattaa totuus- ja sovintokomission perustamista koskevaa aloitetta, jonka tarkoituksena on tilinteko lähimenneisyyden kanssa ja oikeudenkäytön ja korvauksia koskevien ongelmien ratkaiseminen Bosnian yhteiskunnan kaikkien osapuolten välisen sovinnon aikaansaamiseksi;

13.   korostaa, että vuoden 2006 lokakuuksi suunnitellut tulevat parlamenttivaalit ovat Bosnia ja Hertsegovinan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeät maan tiellä kohti Euroopan integraatiota, ja kehottaa kaikkia poliittisia johtajia, puolueita ja viranomaisia valmistelemaan ja hyväksymään tarvittavat uudistukset ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin vapaiden, oikeudenmukaisten ja demokraattisten vaalien varmistamiseksi;

14.   suhtautuu myönteisesti poliisia, puolustuslaitosta, arvonlisäveroa ja yleisradiotoimintaa koskeviin uudistuksiin; korostaa, että kattava julkishallinnon uudistamista koskeva toimintaohjelma, jolla pystytään lisäämään uudistusten täytäntöönpanokykyä, on välttämätön; vaatii asianmukaisen korruption torjuntaa koskevan toimintaohjelman laatimista ja täytäntöönpanoa sekä arvonlisäverolainsäädännön ja poliisiuudistuksen nopeaa täytäntöönpanoa;

15.   korostaa, että EU:n rahoittama poliisin toimintaa koskeva tutkimus on vahvistanut, että perinteisten rikosten määrä on vähäinen Bosnia ja Hertsegovinassa ja että rikosten selvittämisprosentti on melko korkea;

16.   pyytää hallitusta kiinnittämään enemmän huomiota maaseutualueiden erityistarpeisiin ja toimimaan yhteistyössä komission kanssa maatalouden ja maaseudun tehokkaan kehittämispolitiikan kannalta välttämättömiksi todettujen uudistusten toteuttamiseksi;

17.   pitää myönteisenä komission uutta Länsi-Balkania koskevaa tiedonantoa, jolla pyritään edistämään kauppaa, talouskehitystä, henkilöiden liikkuvuutta, koulutusta ja tutkimusta, alueellista yhteistyötä ja kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua uutena askeleena kohti alueen maiden yhdentymistä eurooppalaisiin rakenteisiin;

18.   toistaa vaatimuksensa rajavalvontayhteistyön tehostamisesta alueen maiden kanssa osana laajempaa EU:n oikeus- ja sisäasioiden laajennettua strategiaa alueella, ja odottaa mielenkiinnolla tähän prosessiin liittyvää viisumivaatimusten asteittaista lieventämistä;

19.   pitää myönteisenä Kroatian, Bosnia ja Hertsegovinan ja Serbia ja Montenegron äskettäin allekirjoittamaa pakolaisten palaamista ja kiinteistöjen kunnostamista koskevaa sopimusta, joka on tärkeä askel selvitettäessä noin kolmen miljoonan pakolaisen ja evakon asemaa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita olemaan leikkaamatta entisestään asuntojen jälleenrakentamista ja taloudellista kestävyyttä koskeville hankkeille myöntämiään määrärahoja ja asettamaan mahdollisuuksien mukaan pakolaisten työllistymismahdollisuuksien parantamisen avun, lainojen ja investointien ehdoksi;

20.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Bosnia ja Hertsegovinan hallitukselle ja sen osatasavaltojen hallituksille sekä korkealle edustajalle Bosnia ja Hertsegovinassa.

(1) EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 565.
(2) EUVL C 201 E, 18.8.2005, s. 77.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0296.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö