Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0095/2006

Debatai :

PV 15/02/2006 - 9
CRE 15/02/2006 - 9

Balsavimas :

PV 16/02/2006 - 6.5
CRE 16/02/2006 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 228kWORD 61k
Ketvirtadienis, 2006 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvos
P6_TA(2006)0065RC-B6-0095/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Bosnijos ir Hercegovinos, ypač į 2005 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl regioninės integracijos Vakarų Balkanuose padėties(1), į 2004 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos karinės operacijos "Althea" Bosnijoje ir Hercegovinoje(2) ir į 2005 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Srebrenicos(3),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai dėl Bosnijos ir Hercegovinos pažangos įgyvendinant prioritetus, nurodytus dokumente "Ekonominio pagrįstumo analizės studija dėl Bosnijos ir Hercegovinos pasirengimo deryboms dėl Stabilizavimo ir asociacijos sutarties su Europos Sąjunga (KOM(2003)0692)" (KOM(2005)0529),

‐   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą dėl principų, prioritetų ir sąlygų, įvardytų Europos partnerystėje su Bosnija ir Hercegovina (15267/2005), ypač į trumpalaikius ir vidutinio laikotarpio prioritetus politinių reikalavimų klausimais,

‐   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "2005 m. plėtros strategijos dokumentas" (KOM(2005)0561),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Vakarų Balkanų valstybių kelias į ES: siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo" (KOM(2006)0027),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi Salonikų darbotvarkėje numatyta aiški Europos integracijos perspektyva ir nedviprasmiškai pabrėžta, kad Vakarų Balkanų šalys įstos į Europos Sąjungą, kai tik bus įvykdytos nustatytos sąlygos, o stabilizavimo ir asociacijos procesas yra pradinis Europos integracijos proceso etapas,

B.   kadangi 2006 m. sausio 25 d. ES pradėjo derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo (SAS) ir kadangi Europos Sąjunga ir toliau yra patikimas partneris, pasiruošęs skatinti stabilią demokratiją ir klestinčią ekonomiką kaimyninėse šalyse, ypač Vakarų Balkanuose, turint integracijos į ES perspektyvą,

C.   kadangi derybų pradžia skatina imtis aktyvesnių priemonių įgyvendinti institucinę reformą ir kurti veiksmingas, skaidrias ir stabilias valstybės institucijas, kurios gali priimti sprendimus, būtinus teisės aktuose priimant ir įgyvendinant ES standartus bei vertybes,

D.   kadangi reikia skubiai kurti veiksmingą valstybės administraciją ir teismų sistemą, modernią ir bendrą švietimo sistemą, taip pat skatinti socialines ir ekonomines į Bosniją ir Hercegoviną grįžtančių pabėgėlių integracijos priemones bei imtis aktyvių veiksmų, skirtų įgyvendinti reformą siekiant didinti ekonomikos konkurencingumą,

E.   kadangi, nepaisant didžiulės pažangos daugelyje sričių, šalis vis dar yra labai susiskaldžiusi į etnines grupes, ir susitaikymo procesas dar nėra baigtas,

F.   kadangi Bosnijos politinės jėgos, atsižvelgdamos į 2005 m. lapkričio 12−14 d. Briuselio derybas ir 2005 m. lapkričio 21 d. Vašingtono deklaraciją, parengtą konsultuojantis su Jungtinių Valstijų Taikos institutu, pradėjo tarpusavio derybas, siekdamos iš dalies pakeisti konstituciją; kadangi šias derybas numatyta baigti 2006 m. kovo mėnesį ir susitarti dėl konstitucinio ir institucinio modelio, kuris padėtų pamažu panaikinti etninį susiskaldymą ir įtvirtinti individualias asmenų, o ne kolektyvines atskirų etninių grupių teises,

G.   atsižvelgdamas į tai, kad dabartinė institucinė sistema Bosnija ir Hercegovina neleistų perkelti ES teisyno ir integruotis į ES, nors ir buvo pasiekta akivaizdi pažanga, įskaitant naujų valstybės institucijų įkūrimą,

H.   kadangi paskirtas naujas ES specialusis atstovas ir vyriausiasis įgaliotinis Bosnijai ir Hercegovinai, kuris yra gerai susipažinęs su šia šalimi, pareiškė, jog šiuo metu yra nepaprastai svarbu, kad Bosnija ir Hercegovina pasiruoštų integracijai į Europą ir ypatingą dėmesį skirtų ekonominiam vystymuisi,

I.   kadangi NATO vadovaujamos taikos stabilizavimo pajėgos (SFOR) sėkmingai baigė savo misiją, o 2004 m. gruodžio 2 d. atsakomybę perėmė ES ir Europos Sąjungos pajėgos Bosnijoje ir Hercegovinoje (EUFOR) pradėjo karinę operaciją "Althea",

J.   kadangi Austrijos pirmininkavimo metu Vakarų Balkanų regiono šalių klausimas tapo prioritetiniu ir 2006 m. kovo 10−11 d. Zalcburge vyksiančiame neoficialiame užsienio reikalų ministrų susitikime planuojama tęsti esmines diskusijas apie Vakarų Balkanų šalis,

1.   džiaugiasi derybų dėl SAS pradžia ir pabrėžia, kad derybų tempas priklausys nuo trijų pagrindinių šalies bendruomenių − bosnių, serbų ir kroatų − sugebėjimo susitarti dėl reformų plano ir šalies galimybių šias reformas įgyvendinti;

2.   atkreipia dėmesį į tai, kad 2006 m. sausio mėn. viduryje nutrūko Amerikos nevyriausybinės organizacijos iniciatyva pradėtos serbų, kroatų ir bosnių politinių partijų lyderių derybos dėl tam tikrų konstitucinių mechanizmų peržiūros, nors iš dalies buvo pasiektas susitarimas dėl ministro pirmininko galių sustiprinimo ir centrinės valdžios kompetencijos plėtros;

3.   prašo, kad Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė, parlamentas ir visos politinės partijos, vadovaudamosi jau pasiektas susitarimais, aktyviai tęstų diskusijas dėl galimos institucinės reformos, kuria turėtų būti siekiama integruoti demokratijos vertybes, žmogaus teises ir lygias visų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių teises, supaprastinti valdžios institucijų struktūrą, įtvirtinti valstybės savarankiškumą ir panaikinti etninį susiskaidymą įtraukiant į šį procesą vietos gyventojus;

4.   ragina Tarybą ir Komisiją aktyviau dalyvauti bendrame institucinės reformos svarstymo procese ir padėti šalies politinėms jėgoms bei piliečiams susitarti;

5.   pritaria Tarybos sprendimui paskirti Christianą Schwarzą-Schillingą ES specialiuoju atstovu ir vyriausiuoju įgaliotiniu Bosnijoje ir Hercegovinoje ir ragina jį ir Komisiją ieškoti priemonių teikti būtiną politinę, techninę ir teisinę paramą Bosnijos lyderiams, siekiantiems įgyvendinti dabartinės institucinės sistemos reformą;

6.   pabrėžia, kad reformos tempas ir jos įgyvendinimas priklausys nuo vietos politinių veikėjų sugebėjimo prisiimti atsakomybę ir aktyviau dalyvauti politiniuose savo šalies procesuose; ragina naująjį ES specialųjį atstovą ir vyriausiąjį įgaliotinį ribotai naudoti savo įgaliojimus, siekiant skatinti tikrai stiprių ir demokratiškų vietos valdžios institucijų kūrimą;

7.   primena, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje svarbu ryžtingai pereiti nuo taikos kūrimo prie valstybės kūrimo proceso ir pradėti konstitucinę reformą; primena, kad derybų dėl SAS tempas ypač priklausys nuo tinkamų teisinių reguliavimo pagrindų ir veiksmingos viešosios administracijos kūrimo pažangos;

8.   ragina kompetentingas šalies valdžios institucijas ir įstaigas, kad visų pirma jos privalo laikytis savo įsipareigojimų sutarta apimtimi ir pagal sutartą tvarkaraštį įgyvendinti ir baigti reformas, susijusias su visuomeninės transliacijos sistema, policija, gynybos ir žvalgybos tarnybomis, taip pat priimti ir įgyvendinti būtinus teisės aktus;

9.   dar kartą patvirtina, kad, siekiant įtvirtinti artimesnius santykius su ES, sutaikyti visas skirtingas Bosnijos visuomenės grupes ir užgydyti skaudžias netolimos praeities žaizdas, būtina besąlygiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai;

10.   prašo, kad valdžios institucijos sustiprintų pastangas, kuriomis siekiama baigti pabėgėlių ir perkeltų asmenų grįžimo procesą ir sukurti sąlygas grįžimo tvarumui (t. y. užtikrinti asmenų saugumą, galimybę gauti atkūrimo paramą, užimtumą, sveikatos apsaugą, pensijas, komunalinės paslaugas ir švietimą); atsižvelgdamas į tai, išreiškia susirūpinimą dėl padėties Posavinos regione ir prašo užtikrinti deramą pagalbą norintiems sugrįžti asmenims;

11.   pabrėžia, kad konstitucinė reforma savaime nėra būtina derybų prielaida ir negali būti primesta, tačiau norint užbaigti derybas dėl SAS reikės žymios pažangos įgyvendinant Europos partnerystės dokumente numatytas sąlygas;

12.   remia iniciatyvą sukurti Tiesos ir taikinimo komitetą, kuris padėtų panaikinti netolimos praeities pėdsakus ir spręstų teisingumo ir kompensacijų problemas siekiant sutaikyti visas Bosnijos visuomenės grupes;

13.   pabrėžia, kad 2006 m. spalio mėn. numatyti rinkimai į parlamentą bus nepaprastai svarbūs Bosnijos ir Hercegovinos ateičiai ir pažangai integruojantis į Europą; todėl ragina visus politinius lyderius, politines partijas ir valdžios institucijas parengti ir įgyvendinti būtinas reformas ir imtis priemonių, kurios ir vėl užtikrintų laisvus, sąžiningus ir demokratinius rinkimus;

14.   džiaugiasi policijos ir gynybos struktūrų, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemos ir visuomeninės transliacijos sistemos reformomis; pabrėžia, kad reikia aiškaus viešosios administracijos reformos veiksmų plano, kuris padėtų sparčiau įgyvendinti reformą; ragina parengti ir įgyvendinti tinkamą kovos su korupcija veiksmų planą, taip pat skubiai įgyvendinti PVM reglamentuojančių teisės aktų ir policijos institucijų reformą;

15.   atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansuojamas policijos institucijų veiklos tyrimas parodė, kad įprastinio nusikalstamumo lygis Bosnijoje ir Hercegovinoje yra labai žemas ir procentinė išaiškinamų nusikaltimų dalis gana didelė;

16.   prašo, kad vyriausybė skirtų didesnį dėmesį ypatingoms kaimo vietovių reikmėms ir bendradarbiautų su Komisija įgyvendinant atitinkamas reformas, kurios pripažįstamos būtinomis siekiant kurti veiksmingą žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką;

17.   pritaria naujam Komisijos komunikatui dėl Vakarų Balkanų, kuriuo siekiama skatinti prekybą, ekonomikos plėtrą, laisvą asmenų judėjimą, švietimą ir mokslo tyrimus, regionų bendradarbiavimą ir pilietinės visuomenės dialogą, kaip tolesnius žingsnius siekiant šio regiono šalių integracijos į Europos struktūras;

18.   dar kartą ragina aktyviau bendradarbiauti su šio regiono šalimis sienų kontrolės srityje, kadangi šie klausimai yra ES teisingumo ir vidaus reikalų strategijos dalis, ir tikisi, kad šis procesas padės supaprastinti vizų režimo reikalavimus;

19.   džiaugiasi neseniai pasirašytu Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos ir Juodkalnijos susitarimu dėl pabėgėlių sugrįžimo ir kompensacijų už nuosavybę, kadangi tai svarbus žingsnis siekiant išspręsti daugiau kaip trijų milijonų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų palikto turto problemą; ragina Europos Komisiją ir valstybes nares nemažinti savo paramos, skirtos namų atstatymo ir ekonominio stabilumo projektams, ir, jei įmanoma, aukoti, teikti paskolas ir investuoti su sąlyga, kad bus užtikrintas grįžusių pabėgėlių užimtumas;

20.  20 paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybei ir jos vienetų vyriausybėms, o taip pat vyriausiajam įgaliotiniui Bosnijai ir Hercegovinai.

(1) OL C 33 E, 2006 2 9, p. 565.
(2) OL C 201 E, 2005 8 18, p. 77.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0296.

Teisinė informacija - Privatumo politika