Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2054(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0015/2006

Předložené texty :

A6-0015/2006

Rozpravy :

PV 15/02/2006 - 14
CRE 15/02/2006 - 14

Hlasování :

PV 16/02/2006 - 6.8
CRE 16/02/2006 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0068

Přijaté texty
PDF 270kWORD 122k
Čtvrtek, 16. února 2006 - Štrasburk
Strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství
P6_TA(2006)0068A6-0015/2006

Usnesení Evropského parlamentu o provádění strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství (2005/2054(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 30. ledna 1997 o strategii Evropské unie v oblasti lesního hospodářství(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. listopadu 1998 o strategii lesního hospodářství pro Evropskou unii (KOM(1998)0649),

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii lesního hospodářství pro Evropskou unii(2),

-   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 14/2000 na oživení SZP(3),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Zpráva o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství" (KOM (2005)0084) a na pracovní dokument oddělení Komise, který je k tomuto sdělení přiložen, o opatřeních a činnostech, které byly od roku 1999 do roku 2004 uskutečněny v rámci strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství,

-   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 9/2004 o lesnických opatřeních v rámci politiky rozvoje venkova(4),

-   s ohledem na závěry Rady ve složení pro zemědělství a rybolov, které se konalo dne 30. května 2005 – akční plán EU pro lesy,

-   s ohledem na studii vypracovanou příslušným výborem a úřadem Office National des Forêts (Francie) ze dne 21. června 2005 o perspektivách evropské strategie v oblasti lesního hospodářství,

-   s ohledem na návrh stanoviska Výboru regionů ze dne 12. září 2005 s názvem "Zpráva o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství",

-   s ohledem na předběžný návrh stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. srpna 2005 ke "Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – zpráva o provádění strategie EU v oblasti lesního hospodářství",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0015/2006),

Obecné úvahy

A.   vzhledem k tomu, že vypracování akčního plánu Evropské unie pro trvale udržitelné obhospodařování lesů navrženého Komisí nezpochybňuje podle zásady subsidiarity základní principy strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství, totiž trvale udržitelné obhospodařování lesů a zachování a posílení mnohostranné úlohy lesů včetně biologické rozmanitosti a fauny, která v nich žije, podle zásady subsidiarity nejsou zpochybněny ; strategie EU v oblasti lesního hospodářství je dynamickým procesem, který je stále otevřen integraci nových prvků; akční plán EU je považován za doplňkový nástroj, který umožní lepší koordinaci cílů a opatření v různých oblastech,

B.   vzhledem k tomu, že slučováním hospodářského růstu s důležitými hodnotami v oblasti životního prostředí, jako trvalé zachování ochranných funkcí a biologické rozmanitosti lesů, a s rozvojem venkova, lesní hospodářství významně přispívá k dosažení cílů z Lisabonu a Göteborgu;

C.   vzhledem k tomu, že ačkoli ani ve Smlouvě o založení Evropského společenství, ani ve Smlouvě o ústavě pro Evropu není stanoven právní základ společné politiky v oblasti lesního hospodářství, vliv nejrůznějších politik Společenství na lesy trvale roste,

D.   vzhledem k tomu, že členské státy používají často velmi rozdílnou definici pojmu "les", což umožňuje pouze částečné hodnocení významných Společenství v oblasti lesů,

E.   bere na vědomí, že při všech rozhodovacích procesech, které se týkají evropských lesů, je nutno vycházet z toho, že evropské lesy jsou velmi rozmanité a čelí různým ekologickým problémům;

Strategický bod 1: Aktivní účast na mezinárodních procesech týkajících se lesního hospodářství

F.   vzhledem k tomu, že členské státy aktivní účastí na všech mezinárodních procesech týkajících se lesního hospodářství vyhověly výzvě Rady k vytvoření evropské strategie v oblasti lesního hospodářství,

G.   zdůrazňuje důležitost neporušeného lesního ekosystému pro zachování biologické rozmanitosti v souladu s mezinárodními dohodami, zejména například s Úmluvou z Ria z roku 1992 o biologické rozmanitosti či s iniciativou usilující o zastavení úbytku druhů do roku 2010 přijatou na zasedání Evropské rady v Göteborgu v roce 2001 a v Johannesburku v roce 2002; upozorňuje, že pro úspěšné plnění těchto závazků je skutečně důležité vymezit dostatečně rozsáhlé chráněné oblasti a nadále přizpůsobovat postupy lesního hospodaření v rámci územního plánování biologickým požadavkům,

Strategický bod 2: Uplatnění závazků sjednaných na mezinárodní úrovni v rámci národních programů pro lesy

H.   vzhledem k tomu, že národní a regionální programy v oblasti lesního hospodářství představují hlavní nástroj realizace cílů strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství a měly by zajišťovat shodu a soudržnost mezi vnitrostátními politickými úkoly a mezinárodními závazky,

Strategický bod 3: Zlepšení koordinace, komunikace a spolupráce ve všech politických odvětvích spojených s lesním hospodářstvím

I.   vzhledem k tomu, že se na základní potřebě zlepšit koordinaci, komunikaci a spolupráci mezi Komisí a členskými státy a rovněž mezi členskými státy navzájem, a to ve všech oblastech politik Společenství týkajících se lesního hospodářství (zemědělská, energetická, výzkumná, průmyslová, obchodní politika, politika ochrany životního prostředí, politika vnitřního trhu a politika rozvojové pomoci), se od roku 1998, kdy byla poprvé zdůrazněna, nic nezměnilo.

Strategický bod 4: Podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů v rámci politiky zaměřené na zachování a rozvoj venkovských oblastí

J.   vzhledem k tomu, že na úrovni Společenství je politika rozvoje venkova stále hlavním nástrojem provádění strategie v oblasti lesního hospodářství, což se odráží také v tom, že v období mezi roky 2000 a 2006 bylo v rámci politiky rozvoje venkova vyhrazeno 4,8 miliard EUR na opatření ve prospěch lesního hospodářství, z toho polovina byla přidělena na zalesnění zemědělských ploch a druhá polovina na další opatření v oblasti lesního hospodářství,

Strategický bod 5: Ochrana lesů v Evropě

K.   vzhledem k tomu, že lesní hospodářství musí být utvářeno udržitelně z hlediska hospodářského, ekologického, sociálního a kulturního a že ochrana lesů, monitorování lesních škod, sanace poškozených lesních ploch a také poskytování služeb v oblasti životního prostředí a především regulace koloběhu vody jsou zásadní součástí trvale udržitelného obhospodařování lesů; hlavním cílem, pokud jde o lesy, je zachování jejich trvalosti tím, že budou chráněny před požáry a znečištěním ovzduší, ale také před zamořením půdy a vod, jakož i před dalšími škodami způsobenými nemocemi a škůdci a také erozí,

L.   přeje si zajistit biologickou rozmanitost v lesních oblastech a žádá, aby se s divokou zvěří, jejímž přirozeným prostředím jsou tyto lesy, hospodařilo a využívala se s ohledem na trvalé udržení těchto druhů, přičemž je třeba dbát na rovnováhu mezi stavem lesů a stavem zvěře,

M.   nicméně vzhledem k tomu, že se ukázalo, že opatření na ochranu před požáry stanovená v rámci politiky pro rozvoj venkova nejsou dostatečná pro boj s lesními požáry, jež je hlavní příčinou zhoršování stavu lesů v Evropské unii a jedním z důvodů toho, proč se mnoho evropských oblastí rychle mění v poušť, lituje rovněž nedostatečné koordinace programů rozvíjených na regionální nebo národní úrovni, koordinace, kterou je třeba posílit navržením strategických směrů Společenství určených k lepší harmonizaci preventivních opatření prováděných správními orgány na národní a místní úrovni; žádá Komisi, aby každé oblasti doporučila vypracování celkové strategie pro boj s požáry a spolupracovala při tom s členskými státy; domnívá se, že tato strategie musí zohlednit vazbu mezi zemědělským a lesním prostředím, rizika v příslušné oblasti a preventivní opatření pro řešení těchto rizik,

N.   upozorňuje na oblasti, které jsou pravidelně postihovány rozsáhlými lesními požáry, a vyjadřuje jim podporu; považuje však za důležité připomenout, že jak problematika lesních požárů, tak obecné podmínky pro boj proti této pohromě jsou v různých státech velmi odlišné; připomíná, že zkušenosti prokázaly, že účinné předcházení lesním požárům a boj s nimi vyžaduje zapojení činitelů v jejich blízkosti a zakotvení přímo na místě a také změny v praxi lesního hospodářství, především upuštění od monokultury pěstování rostlin obsahujících hořlavé látky, jako je eukalyptus,

O.   zdůrazňuje, že nový finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) má podstatný význam pro ochranu evropských lesů prostřednictvím opatření, která umožňují monitorování a předcházení faktorům přispívajícím k ničení lesů, a to včetně požárů,

Strategický bod 6: Ochrana tropických lesů

P.   vzhledem k tomu, že ilegální těžba tropických dřevin způsobuje velké ekologické, hospodářské a sociální škody a to nejen v zemích, kde k ní dochází, ale také v jiných zeměpisných šířkách, v zemích mírného podnebného pásu, neboť značně narušuje hospodářskou soutěž na trhu se dřevem,

Q.   vítá akční plán Evropské unie pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT) předložený Komisí s cílem vypořádat se s nezákonnou těžbou dřeva; poukazuje na to, že nezákonná těžba dřeva způsobuje značné ekologické a sociální problémy, narušuje obchodování s výrobky ze dřeva a je příčinou finančních ztrát v oblasti dřevozpracujícího průmyslu; připomíná, že pokroky dosažené při potírání nezákonného obchodu se dřevem podstatně závisí na tom, zda se odstraní faktory, které tento problém způsobují, jako např. neurčitost vlastnictví, korupce a chudoba; také však považuje za důležité, aby se zavedly skutečné sankce a tresty pro jednotlivce a firmy obchodující nezákonně se dřevem,

R.   konstatuje, že velká část dřeva dovezeného do Evropské unie je přivážena v podobě produktů, z nichž některé jsou vyrobeny z nezákonně vytěženého dřeva; žádá Komisi, aby v zájmu usnadnění zákazu tohoto dovozu pocházejícího z nelegálního zdroje zvážila možnost úpravy celního kodexu Evropského společenství a nepreferenčních pravidel původu dřeva tak, aby země, ve které dochází ke zpracování produktu z vytěženého přírodního zdroje, měla povinnost prokázat legální původ této suroviny,

Strategický bod 7: Zmírňování změn klimatu a trvale udržitelné zásobování energií

S.   vzhledem ke skutečnosti, že uhlík je uložen v biomase a v půdě, hrají lesy významnou úlohu coby odkladiště uhlíku v koloběhu uhlíku na zemi; vzhledem k tomu, že zaručení jejich regenerace, zachování jejich produktivity a zvýšené používání uhlíkově neutrálních produktů lesního hospodářství zajistí a rozšíří koloběh uhlíku; vzhledem k tomu, že lesy poskytují obnovitelnou a uhlíkově neutrální energii a přispívají k udržitelné směsi energie EU a vzhledem k tomu, že tak lesy a produkty lesního hospodářství přispívají ke zpomalení globálního oteplování a skleníkového efektu a pomáhají naplnit cíle EU v oblasti životního prostředí (např. Kjótský protokol),

T.   vzhledem k tomu, že účinné využívání obnovitelné energie pocházející z produktů lesního hospodářství rovněž přispěje ke snížení energetického deficitu Evropské unie a umožní pěstování energetických plodin jako náhrady v oblastech, které se vyznačují nadprodukcí nebo jsou dotčeny určitými reformami společné organizace trhu,

Strategický bod 8: Podpora konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a příjmů z lesního hospodářství

U.   vzhledem k tomu, že lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl nebyly doposud v hospodářské politice Společenství dostatečně zvýrazněny, nýbrž jsou stále ještě vnímány jako vedlejší odvětví, ačkoli tato odvětví vytvářejí mnoho pracovních míst, dosahují značného zisku a mají také neobyčejně pozitivní vliv na životaschopnost venkova,

V.   vzhledem k tomu, že lesy mají nejen z ekologického hlediska prvořadý význam pro kvalitu života, ale jsou též z hospodářského hlediska zdrojem důležitých lesnických produktů,

W.   bere na vědomí, že Komise uznává mnohostrannou úlohu lesů, ale domnívá se, že se tato úloha – vzhledem k nabízenému potenciálu – většinou neodráží v hospodářství příslušných oblastí ani v příjmech místních obyvatel,

X.   pro uskutečnění řady cílů Unie v oblasti životního prostředí jsou důležité dobré rámcové podmínky pro lesní hospodářství a dobré povědomí o úloze lesního hospodářství, o jejichž dosažení se současně usiluje,

Strategický bod 9: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti lesního hospodářství

Y.   vzhledem k tomu, že odvětví lesního hospodářství může plnit požadavky týkající se konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje jen tehdy, pokud se mu podaří vyvinout pro svou činnost nové koncepty a inovační technologie a pokud bude chráněno před nepřiměřenými poplatky, které vyplývají z obecných povinností majitele vůči společnosti a které jsou překážkou jeho hospodářského zisku,

Z.   zdůrazňuje důležitost různorodého výzkumu v dřevozpracujícím odvětví, který by umožnil Evropské unii dosáhnout cílů týkajících se konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí; konstatuje, že dřevo jako surovina má mnoho nevyužitých vlastností, zejména chemických, kterým je třeba věnovat dostatečné prostředky pro výzkum a rozvíjení možnosti jejich využití na trhu; poukazuje na skutečnost, že zvýšené používání dřeva, např. ve stavebnictví, v papírnictví, v oblasti balicích hmot a energie může přispět k tomu, aby bylo nahrazeno využívání neobnovitelných přírodních zdrojů,

AA.   žádá, aby byly používány nové způsoby předcházení požárům a boje s nimi, které by využívaly výzkum a vývoj satelitní a další vysoce odborné technologie a byly využívány nejen v lesích, ale také pro účely civilní ochrany pro veřejnost obecně,

Strategický bod 10: Podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů prostřednictvím vzdělávacích programů a programů vzdělávání a odborné přípravy

AB.   vzhledem k tomu, že lesnické hospodářství nebylo v rámci evropských programů vzdělávání a odborné přípravy doposud téměř zohledňováno,

Strategický bod 11: Podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů prostřednictvím informačních a komunikačních strategií

AC.   vzhledem k tomu, že v dosavadní strategii Evropské unie v oblasti lesního hospodářství nebylo dostatečně využito možností Evropské unie podpořit prostřednictvím informačních a komunikačních strategií trvale udržitelné obhospodařování lesů,

Obecné úvahy

1.   podporuje Komisi v jejím názoru, že rozvoj politik Společenství v souvislosti se závěry zasedání Evropské rady v Lisabonu (2000) a Göteborgu (2001), 6. akčním programem pro životní prostředí (2002), reformou SZP (2003) a s rozšířením (2004) vyžaduje užší zapojení evropské strategie v oblasti lesního hospodářství do všech evropských politik a spolupráci mezi členskými státy v této oblasti; podporuje proto iniciativu Komise vypracovat akční plán Evropské unie pro udržitelné obhospodařování lesů, který by měl být předložen do pěti let; zdůrazňuje, že tento akční plán musí být vypracován v úzké spolupráci s členskými státy a regiony a po konzultaci se všemi zúčastněnými organizacemi; zdůrazňuje, že evropská strategie v oblasti lesního hospodářství vytvořila referenční rámec pro politiky, iniciativy a opatření v oblasti lesního hospodářství a ovlivnila způsob, jakým jsou v současné době témata lesního hospodářství projednávána, a že uvedené změny rámcových podmínek na politické úrovni vyžadují koherentnější a aktivnější přístup v oblasti správy lesních zdrojů Společenství;

2.   zastává názor, že Komise a Rada by měly vzhledem k rozmanitým vlivům odvětvových politik Společenství a také Lisabonské a Göteborgské strategie pro lesní hospodářství objektivně posoudit možnost vytvoření specifického právního základu pro lesy ve smlouvě o založení Evropského společenství nebo v budoucím návrhu ústavní smlouvy; navrhuje, aby, do doby, než bude mít Evropská unie specifický právní základ pro lesy, byla u všech právních aktů týkajících se lesů do určité míry zohledňována zásada subsidiarity;

3.   žádá členské státy a Komisi, aby usilovaly o jednotné vymezení pojmu "les", aby bylo v budoucnu možné lépe hodnotit opatření Společenství související s lesním hospodářstvím;

Strategický bod 1: Aktivní účast na mezinárodních procesech týkajících se lesního hospodářství

4.   vítá skutečnost, že členské státy a Komise dospěly během dynamického dialogu, který se uskutečnil v rámci ministerské konference o ochraně lesů v Evropě (CMPFE), ke společné vizi trvale udržitelného obhospodařování lesů a navrhuje, aby byla více zohledňována v politickém rozhodovacím procesu;

5.   vítá aktivní účast členských států na všech mezinárodních procesech týkajících se oblasti lesního hospodářství a připomíná, že na vrcholné schůzce v Johannesburku o trvale udržitelném rozvoji v roce 2002 bylo zdůrazněno, že udržitelný rozvoj lesů je nástrojem pro dosažení ostatních cílů tisíciletí; zdůrazňuje dále skutečnost, že se vlády zúčastněných zemí zavázaly stanovit závazný akční plán obsahující řadu rozhodnutí týkajících se lesů;

6.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci 6. zasedání Fóra Spojených národů o lesích (UNFF) v únoru 2006 uplatnily závěry zasedání Rady ze dne 26. dubna 2005 v tom smyslu, že z ekologického a sociálního hlediska by právně závazný nástroj představoval nejlepší prostředek k zajištění trvale udržitelného obhospodařování lesů;

7.   zdůrazňuje, že by Evropská unie měla v politice životního prostředí na mezinárodní úrovni a na úrovni Společenství zvolit vhodný koordinovaný mechanismus, který by zohledňoval a respektoval mnohostrannou úlohu lesů, což vyžaduje širokou účast dotčených činitelů a zavedení otevřené informační politiky;

Strategický bod 2: Uplatnění závazků sjednaných na mezinárodní úrovni v rámci národních programů pro lesy

8.   žádá Komisi a členské státy, aby plán vypracovaný v rámci ministerské konference o ochraně lesů v Evropě převedly jako jednotný nástroj pro národní programy pro lesy a vypracovaly k němu hodnotící kritéria, která by umožnila posuzovat výsledky;

Strategický bod 3: Zlepšení koordinace, komunikace a spolupráce ve všech politických odvětvích spojených s lesním hospodářstvím

9.   domnívá se, že i přes pokrok dosažený díky meziresortní pracovní skupině pro lesy, která byla zřízena v rámci Komise je nezbytné nadále zdokonalovat koordinaci jednotlivých generálních ředitelství zabývajících se otázkami lesnictví; navrhuje, aby byla kromě dosavadní horizontální integrace oddělení Komise, která se zabývají otázkami lesního hospodářství, zvážena také vertikální integrace všech oblastí činnosti oddělení Komise, které jsou vázány na generální sekretariát; v této souvislosti navrhuje, aby byla v rámci generálního sekretariátu Komise určena samostatná jednotka, která se bude zabývat koordinací politik týkajících se lesního hospodářství;

10.   navrhuje posílit stálý výbor pro lesní hospodářství a svěřit mu širší a konkrétnější kompetence například v rámci vytváření a vyhodnocování akčních plánů a vyhodnocování národních programů pro lesy;

Strategický bod 4: Podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů v rámci politiky zaměřené na zachování a rozvoj venkovských oblastí

11.   je dále toho názoru, že by měly být vytvořeny účinné kontrolní systémy lesnických opatření, které jsou spolufinancovány Evropskou unií, a to v rámci nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova(5), přičemž by měla být zohledněna doporučení Účetního dvora týkající se provádění strategie v oblasti lesního hospodářství;

12.   vyzývá Komisi a členské státy, aby při vytváření všech programů pro rozvoj venkova více zohledňovaly cíle a opatření týkající se evropské strategie v oblasti lesního hospodářství a akčního plánu Evropské unie pro trvale udržitelné obhospodařování lesů;

Strategický bod 5: Ochrana lesů v Evropě

13.   žádá Komisi a členské státy, aby v rámci akčního plánu Evropské unie pro trvale udržitelné obhospodařování lesů stanovily účinná opatření zaměřená na předcházení a zvládání katastrof (požárů, vichřic, škůdců a sucha); připomíná členským státům, že musí v rámci programů rozvoje venkova převádět opatření zaměřená na předcházení požárům;

14.   zdůrazňuje, že akční plán Evropské unie pro trvale udržitelné obhospodařování lesů z hlediska mnohostranné úlohy lesů musí být více zaměřen na ochranu půdy, vody a ovzduší, stejně jako ochranu biologické rozmanitosti a typických lesních krajin;

15.   je toho názoru, že je třeba usilovat o podporu oddělování lesů od pastvin a – už jen z bezpečnostních důvodů – zavést povinnost pohybu po cestách, protože například v horských oblastech způsobuje chybějící oddělení lesů od pastvin a nadměrné sešlapování výrazné erozní škody;

16.   žádá, aby bylo vypracováno doporučení členským státům s cílem navrhnout integrovaný přístup k ochraně lesních porostů před požáry, například prostřednictvím takových opatření, jako sběr a využívání zbytkové lesní biomasy, dočasný zákaz využívání spálených ploch k jiným účelům, aby se zamezilo spekulacím po lesních požárech, nebo ustanovení zvláštních úřadů pro vyšetřování trestných činů týkajících se životního prostředí;

17.   žádá členské státy a evropské regiony, aby přezkoumaly v souvislosti s příštím obdobím finančního programování své činnosti týkající se boje proti lesním požárům a prevence v této oblasti s cílem aktualizovat a oživit stávající opatření, která jsou v mnoha případech nedostačující;

18.   zdůrazňuje, že zalesňování je nejvýznamnějším nástrojem boje proti dezertifikaci; zdůrazňuje, že zalesňování pomocí domácích druhů přispělo k zachování biologické rozmanitosti, snížilo nebezpečí lesních požárů a může napomoci k ochraně oblastí sousedících s územní sítí Natura 2000 a k jejich propojení, které umožní další šíření biologických druhů;

Strategický bod 6: Ochrana tropických lesů

19.   podporuje stávající iniciativy v rámci výše uvedeného akčního plánu Evropské unie pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT) v zájmu boje proti nelegálnímu kácení lesů a pro zajištění dodržování mezinárodních dohod;

Strategický bod 7: Zmírňování změn klimatu a trvale udržitelné zásobování energií

20.   domnívá se, že je nezbytně nutné uznat význam lesů a lesního hospodářství pro zmírňování změn klimatu a považuje za nanejvýš důležité, aby Evropská unie podporovala vědeckovýzkumné činnosti, usilovala o zvyšování povědomí o významu dřeva a výměnu informací v této oblasti; žádá Komisi a členské státy, aby v rámci strategie EU v oblasti lesního hospodářství stanovily koncepce, které umožní lépe využít přínosu lesnického odvětví pro boj proti změně klimatu, aniž by byla dotčena konkurenceschopnost tohoto odvětví;

21.   vyzývá důrazně Evropskou unii, aby podporovala využívání dřeva jakožto obnovitelné suroviny a využívání výrobků lesního hospodářství coby výrobků šetrných k životnímu prostředí;

22.   žádá o celkové zahrnutí biomasy, především biomasy na bázi dřeva do politických opatření pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (kogenerace tepla a elektřiny, biologické pohonné hmoty); žádá členské státy, aby přezkoumaly možnosti, které se v současné době nabízejí s cílem podpořit výrobu tepla na bázi dřeva prostřednictvím daňového zvýhodnění;

Strategický bod 8: Podpora konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a příjmů z lesního hospodářství

23.   zdůrazňuje závěry obsažené ve studii Komise o konkurenceschopnosti lesního hospodářství v Evropské unii, podle nichž je třeba podporovat koordinaci politiky pro lesní hospodářství a ostatních článků dřevopapírenského výrobního řetězce; vítá skutečnost, že byla na národní úrovni a na úrovni Společenství zavedena opatření na podporu dobrovolného slučování menších lesnických podniků; zdůrazňuje, že by bylo vhodné pomoci zejména soukromým vlastníkům lesů ve fázi udržitelného rozvoje jejich lesních hospodářství s cílem posílit soukromé lesnické organizace;

24.   žádá Komisi, aby za účelem trvalého zajištění samozásobení Společenství dřevem a výrobky ze dřeva podpořila úsilí členských států o mobilizaci zdrojů dřeva v lesích a o překonání strukturního znevýhodnění menších lesnických podniků při využívání a prodeji jejich produktů lesního hospodářství; domnívá se proto, že by měly být zvláště odstraněny určité překážky využívání dřeva a měly by se zavést předpisy a normy týkající se výzkumu a vývoje v oblasti inovativního využití dřeva, stejně jako opatření zaměřená na zvyšování odborné způsobilosti; zdůrazňuje, že jiné zdroje příjmů z lesa než jsou výrobky na bázi dřeva (např. korek, houby a bobule) nebo poskytování služeb, jako je cestovní ruch nebo lov jsou dosud využívány pouze částečně, přičemž myslivost ve smyslu článku 33 odrážky 4, 5, 7, 9, 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 hraje v některých členských státech v rámci diverzifikace příjmů nezanedbatelnou úlohu;

25.   žádá Komisi a členské státy, aby v rámci akčního plánu Evropské unie pro trvale udržitelné obhospodařování lesů stanovily účinná opatření zaměřená na předcházení a zvládání katastrof (požárů, vichřic, škůdců a sucha); připomíná členským státům, že musí v rámci programů rozvoje venkova převádět opatření zaměřená na předcházení požárům a domnívá se, že je nezbytně nutné, aby akční plán Evropské unie pro trvale udržitelné obhospodařování lesů pokrýval celý řetězec hodnot počínaje lesem přes dřevo až po lesnické produkty;

26.   žádá Komisi, aby zvážila využití hospodářského potenciálu domácích druhů každého regionu pro zalesňování a potenciálu přirozené flóry a všech produktů a služeb souvisejících se životním prostředím, které poskytují venkovským oblastem; domnívá se, že za tímto účelem bude vhodné přezkoumat nezbytná opatření pro podporu výrobců;

27.   žádá Komisi, aby provedla nezbytné studie týkající se daňových opatření, která by mohla být přijata jednotlivými členskými státy za účelem daňového zvýhodnění výrobců, jejichž činnost má méně nepříznivý dopad na životní prostředí; domnívá se, že přijetí opatření zaměřených na prevenci požárů a boj proti dezertifikaci, zalesňování domácími druhy, podporu biologické rozmanitosti, trvale udržitelné obhospodařování přirozených lesů porostů a podporu činností ve prospěch životního prostředí (např. ochrana vodních systémů a boj proti erozi) představují ze strany těchto výrobců pozitivní vnější faktory, z nichž má prospěch celá společnost a musí jim tedy být poskytnuta řádná kompenzace;

28.   domnívá se, že podpora poskytovaná zejména za účelem zlepšení životního prostředí a venkovských oblastí by neměla záviset na formě vlastnictví lesů a všechny lesy by měly podléhat stejným právním předpisům;

Strategický bod 9: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti lesního hospodářství

29.   vyzývá k posílení podpory pro výzkum a rozvoj v oblasti lesního hospodářství a k většímu zohlednění mnohostranné úlohy lesů zejména pro trvale udržitelný rozvoj biologické rozmanitosti začleněním ústředních výzkumných projektů lesnického odvětví do 7. rámcového výzkumného programu Evropské unie, případně do příslušných programů členských států, a podporou existující technologické platformy zpracování dřeva;

Strategický bod 10: Podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů prostřednictvím programů vzdělávání a odborné přípravy

30.   vyzývá zvláště členské státy, aby dbaly na lepší využívání stávajících programů vzdělávání a odborné přípravy nabízených Evropskou unií (Leonardo, Erasmus, atd.), které se zabývají lesnickým odvětvím;

31.   zdůrazňuje, že podpora vlastníků lesů v oblasti vzdělávání, rozvoje kapacit, informačních činností a poradenských služeb musí být nutnou podmínkou trvale udržitelného obhospodařování lesů v kontextu rozvoje venkova;

Strategický bod 11: Podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů prostřednictvím informačních a komunikačních strategií

32.   vítá úsilí, které vyvinuly evropské lesnické podniky především zavedením certifikovaných dřevařských výrobků a které směřuje k ujištění spotřebitelů o trvale udržitelném obhospodařování lesů se zřetelem k mnohostranné úloze lesů; považuje z tohoto hlediska za vhodný jak systém certifikace FSC tak PEFC; žádá o podporu vzájemného uznávání obou systémů certifikace;

o
o   o

33.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 55, 24.2.1997, s. 22.
(2) Úř. věst. C 56, 26.2.1999, s. 1.
(3) Úř. věst. C 353, 8.12.2000, s. 1.
(4) Úř. věst. C 67, 18.3.2005, s. 1.
(5) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

Právní upozornění - Ochrana soukromí