Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0111/2006

Keskustelut :

PV 16/02/2006 - 14.1
CRE 16/02/2006 - 14.1

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 15.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 48k
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg
Armenialainen kulttuuriperintö Azerbaidžanissa
P6_TA(2006)0069RC-B6-0111/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Azerbaidžanista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2005(1) ja 27. lokakuuta 2005(2) antamansa päätöslauselmat Azerbaidžanista,

–   ottaa huomioon 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta naapuruuspolitiikasta(3),

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Etelä-Kaukasuksesta ja etenkin 11. maaliskuuta 1999 antamansa päätöslauselman Kaukasian alueen rauhanprosessin tukemisesta(4) sekä 26. helmikuuta 2004 neuvostolle antamansa suosituksen Euroopan unionin Etelä-Kaukasuksen-politiikasta(5),

–   ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen sekä Armenian että Azerbaidžanin liittämisestä eurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan ennen kaikkea hyvien naapuruussuhteiden edistämiseksi kunnioittamalla erityisesti vähemmistöjä,

–   ottaa huomioon Azerbaidžanin ja Armenian velvoitteet Euroopan neuvostoon nähden, jotka perustuvat Euroopan kulttuuriyleissopimukseen, tarkistettuun eurooppalaiseen yleissopimukseen arkeologisen perinnön suojelusta sekä kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan puiteyleissopimukseen, jotka nämä valtiot ovat ratifioineet ja joiden noudattamiseen ne ovat sitoutuneet,

–   ottaa huomioon vuonna 1954 Haagissa tehdyn Unescon yleissopimuksen kulttuuriperinnön suojelemisesta aseellisen konfliktin sattuessa sekä siihen vuonna 1954 tehdyn pöytäkirjan, jonka sekä Armenia että Azerbaidžan ovat allekirjoittaneet ja joka koskee miehitettyjä alueita,

–   ottaa huomioon Unescon vuoden 2003 julistuksen kulttuuriperinnön tarkoituksellisesta tuhoamisesta, jonka yhteydessä kansainvälinen yhteisö tunnustaa kulttuuriperinnön säilyttämisen merkityksen ja toistaa olevansa sitoutunut torjumaan kulttuuriperinnön tarkoituksellista tuhoamista kaikissa muodoissa, jotta kulttuuriperintö voidaan välittää seuraaville sukupolville,

–   ottaa huomioon IMOCOSin raportin(6) sekä YK:n ihmisoikeuskomitean uskon- ja uskonnonvapautta koskevan väliaikaisen kertomuksen(7),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   toteaa, että Armenia on väittänyt, että azerbaidžanilaiset joukot tuhosivat marraskuussa 1998 ja joulukuussa 2002 Nakhitševanin alueella sijaitsevan armenialaisen Djulfan hautausmaan; ottaa huomioon, että uusimmat tuhotyöt tehtiin vuoden 2005 joulukuussa, mistä on todisteena Armenian viranomaisten tuoreita videonauhoituksia,

B.   toteaa, että kansainvälinen yhteisö on reagoinut näihin tuhotöihin moneen otteeseen; ottaa huomioon, että Azerbaidžan ei ole vastannut Yhdistyneiden kansakuntien entisen erityisedustajan Abdelfattah Amorin esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat marraskuun 1998 ja joulukuun 2002 tapahtumia,

C.   ottaa huomioon, että on esitetty vakavia syytöksiä, joiden mukaan Azerbaidžanin viranomaiset ovat osallistuneet kyseisten muistomerkkien tuhoamiseen,

D.   painottaa kyseisen arkeologisen kohteen poikkeuksellista luonnetta, koska siinä on edelleen jäljellä 6 000 khatchkar-ristikiveä, armenialaiselle uskonnolliselle taiteelle tyypillistä kiveen veistettyä ristiä, mikä on osoitus alueen etnisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta,

E.   katsoo, että kulttuuriperintöön, uskonnolliseen ja kansalliseen perintöön liittyvien muistomerkkien tai esineiden tuhoaminen tai häpäiseminen on vastoin Euroopan unionin periaatteita,

F.   ottaa huomioon, että Armenian ja Azerbaidžanin välisen jatkuvan konfliktin yhteydessä tehdään tuhotöitä Nagorno-Karabahin alueella,

G.   katsoo, että Nagorno-Karabahia koskevat neuvottelut voitaisiin viedä lähitulevaisuudessa onnistuneesti päätökseen ja että konfliktin ratkaisua koskevista periaatteista voitaisiin päästä sopimukseen huolimatta siitä, että Armenian ja Azerbaidžanin presidenttien välinen tapaaminen Rambouillet'ssa 10. ja 11. helmikuuta 2006 ei johtanut tuloksiin,

H.   muistuttaa, että eurooppalaisella naapuruuspolitiikalla pyritään saamaan aikaan etuoikeutettu kumppanuussuhde Azerbaidžanin ja Armenian kanssa yhteisten arvojen pohjalta vähemmistöjä ja niiden kulttuuriperintöä kunnioittaen,

1.   tuomitsee jyrkästi Djulfan hautausmaan sekä historiallisesti merkittävien kohteiden tuhoamisen Armenian ja Azerbaidžanin alueella ja tuomitsee kansakunnan kulttuuriperinnön tuhoamiseen tähtäävät toimet;

2.   vaatii, että neuvosto ja komissio tekevät Armenian ja Azerbaidžanin hallituksille selväksi, että on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin ponnisteluihin, jotta tällaiseen tuhoon johtaneet etniset puhdistukset lopetetaan, ja on löydettävä ratkaisu pakolaisten sekä kotiseudultaan siirtymään joutuneen väestön asteittaisen paluumuuton järjestämiseksi;

3.   vaatii, että Armenian ja Azerbaidžanin hallitukset noudattavat kansainvälisiä sitoumuksiaan etenkin kulttuuriperinnön osalta ja erityisesti Euroopan neuvostoon liittymisestä sekä liittymisestä Euroopan naapuruuspolitiikkaan johtuvia sitoumuksiaan;

4.   painottaa, että vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien historiallinen ja uskonnollinen perintö sekä kulttuuriperintö, ovat aidon ja todellisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön kehittymisen edellytys, jonka on myös johdettava hyviin naapuruussuhteisiin kaikkien kyseessä olevien maiden välillä;

5.   vaatii, että Azerbaidžan sallii arkeologisen perinnön ja etenkin armenialaisen perinnön kartoittamiseen ja suojelemiseen tähtäävät toimet, esimerkiksi ICOMOSin kanssa työskentelevien asiantuntijoiden läsnäolon, alueellaan sekä sallii Euroopan parlamentin valtuuskunnan vierailla Djulfan arkeologisella alueella;

6.   vaatii, että Armenian ja Azerbaidžanin hallitukset noudattavat kansainvälisiä sitoumuksiaan, etenkin kulttuurin ja kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla, joita ne ovat tehneet Unescon ja Euroopan neuvoston kaltaisissa kansainvälisissä elimissä; pyytää Armeniaa ja Azerbaidžania tekemään kaikkensa alueidensa arkeologisen, historiallisen ja kulttuurisen perinnön suojelemiseksi, jotta muut vaarassa olevat alueet eivät tuhoutuisi;

7.   kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään lausekkeen näiden alueiden korvaamattoman arvokkaiden arkeologisten ja historiallisten kohteiden suojelusta toimintasuunnitelmiin, joita parhaillaan käsitellään eurooppalaisen naapuruuspolitiikan yhteydessä;

8.   kehottaa komissiota ja neuvostoa saattamaan eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon ehdoksi sen, että Azerbaidžan ja Armenia noudattavat yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, erityisesti ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia koskevia velvoitteitaan Euroopan neuvoston jäseninä; kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään näihin toimintasuunnitelmiin erityisiä määräyksiä, jotka koskevat vähemmistöjen kulttuuriperinnön vaalimista;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Armenian hallitukselle ja presidentille, Azerbaidžanin hallitukselle ja presidentille sekä Etyjin parlamentaariselle yleiskokoukselle, Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle, Unescon pääjohtajalle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0243.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0411.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0028.
(4) EYVL C 175, 21.6.1999, s. 251.
(5) EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 193.
(6) Uhanalaisia monumentteja ja kohteita koskeva vuosikertomus 2002.
(7) YK:n 58. yleiskokous – asiakirja 1/58/296, 19.8.2003.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö