Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0017(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0043/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0043/2006

Keskustelut :

PV 14/03/2006 - 7
CRE 14/03/2006 - 7

Äänestykset :

PV 14/03/2006 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0074

Hyväksytyt tekstit
PDF 281kWORD 141k
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Euroopan tasa-arvoinstituutti ***I
P6_TA(2006)0074A6-0043/2006
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0081)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0083/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0043/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa ilmoitetut määrärahat ovat puhtaasti ohjeellisia siihen asti, kunnes vuodesta 2007 alkaen sovellettavista rahoitusnäkymistä on päästy sopimukseen;

3.   kehottaa komissiota vahvistamaan rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen asetusehdotuksessa ilmoitetut määrät tai toimittamaan tarvittaessa mukautetut määrät Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus enimmäismäärän kanssa;

4.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta
P6_TC1-COD(2005)0017

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionin perusperiaatteita. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklassa kielletään kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä ja edellytetään naisten ja miesten tasa-arvoa kaikilla aloilla.

(2)  Perustamissopimuksen 2 artiklassa määrätään, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on yksi yhteisön olennaisista tehtävistä. Perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa yhteisön edellytetään pyrkivän poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja varmistamaan näin ollen miesten ja naisten välisen tasa-arvonäkökohdan liittämisen osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa.

(3)  Perustamissopimuksen 13 artiklassa annetaan neuvostolle valtuudet toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä muun muassa sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi kaikilla yhteisön toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

(4)  Miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaate työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä on kirjattu perustamissopimuksen 141 artiklaan, ja miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta työhön pääsyssä ja työoloissa, samapalkkaisuus mukaan luettuna, on laadittu kattavasti lainsäädäntöä.

(5)  Komission kertomuksessa neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle naisten ja miesten tasa-arvosta(3) tultiin siihen tulokseen, että useimmilla politiikan aloilla on edelleen merkittäviä eroja sukupuolten välillä, että miesten ja naisten eriarvoisuus on moniulotteinen ilmiö, jota on torjuttava poliittisten toimien kattavalla yhdistelmällä, ja että ponnisteluita on tehostettava Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

(6)  Nizzassa joulukuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vaati seuraavaa: "Kehitetään tuntemusta, voimavarojen käyttöä ja kokemusten jakamista erityisesti perustamalla sukupuolten tasa-arvoa tutkiva eurooppalainen laitos".

(7)  Komissiolle tehdyssä toteutettavuustutkimuksessa(4) katsottiin, että Euroopan tasa-arvoinstituutti voisi selkeästi ottaa toteuttaakseen joitakin sellaisia tehtäviä, joita toiminnassa olevat laitokset eivät nykyisellään hoida; erityisesti mainittiin tutkimustietojen koordinointi, keskittäminen ja levittäminen, verkottuminen, miesten ja naisten välisen tasa-arvon tuominen paremmin esille, sukupuolinäkökohdan korostaminen sekä välineiden kehittäminen tasa-arvonäkökohtien liittämiseksi paremmin osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa.

(8)  Euroopan parlamentti pyysi Euroopan unionin tasa-arvopolitiikasta 10 päivänä maaliskuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa(5) komissiota nopeuttamaan toimia instituutin perustamiseksi.

(9)  Kesäkuun 1 ja 2 päivänä 2004 kokoontunut neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat)(6) ja 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kannattivat Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamista, ja jälkimmäinen kehotti komissiota tekemään asiaa koskevan ehdotuksen.

(10)  Objektiivisten, luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen dokumentointi, analysointi ja levittäminen miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, asianmukaisten välineiden kehittäminen kaikenlaisen sukupuolisen syrjinnän torjumiseksi ja sukupuolinäkökohdan liittämiseksi osaksi kaikkea politiikkaa, vuoropuhelun edistäminen sidosryhmien kesken ja EU:n kansalaisten tietoisuuden lisääminen ovat tarpeen, jotta yhteisö voisi tehokkaasti edistää ja panna täytäntöön sukupuolten tasa-arvoon tähtäävää politiikkaa, erityisesti laajentuneessa unionissa. Tämän vuoksi on aiheellista perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, joka avustaisi yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita täyttämällä edellä mainitut tehtävät.

(11)  Sukupuolten välistä tasa-arvoa ei voida saavuttaa pelkästään syrjinnän vastaisella politiikalla, vaan tarvitaan harmonista rinnakkaiseloa sekä toimia, joilla edistetään miesten ja naisten tasapainoista osallistumista yhteiskunnassa; tämän päämäärän saavuttamisen olisikin kuuluttava instituutin tehtäviin.

(12)  Naisten saavutusten korostaminen kaikilla yhteiskunnallisilla aloilla on nykyään tärkeää positiivisen esimerkin tarjoamisessa kaikille naisille; tämän olisi siten kuuluttava myös instituutin tehtäviin.

(13)  Yhteistyö jäsenvaltioiden tämän alan viranomaisten sekä asiaa koskevien tilastolaitosten ja erityisesti Eurostatin kanssa on olennaisen tärkeää, jotta voidaan edistää vertailukelpoisten ja luotettavien tietojen keräämistä Euroopan tasolla. Miesten ja naisten tasa-arvoa koskevat tiedot ovat tärkeitä kaikilla tasoilla yhteisössä – niin paikallis-, alue-, jäsenvaltio- kuin yhteisötasollakin –, ja tämän vuoksi jäsenvaltioiden viranomaisten on hyödyllistä saada käyttöönsä tällaista tietoa muotoillessaan politiikkaa ja toimenpiteitä paikallis-, alue- ja jäsenvaltiotasolla omaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

(14)  Voimavarojen parhaan mahdollisen käytön varmistamiseksi instituutin olisi työskenneltävä mahdollisimman tiiviisti kaikkien yhteisön ohjelmien ja elinten ja erityisesti Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön(7), Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston(8), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen(9) ja Euroopan perusoikeusviraston(10) kanssa.

(15)  Instituutin olisi kehitettävä yhteistyötä ja vuoropuhelua valtioista riippumattomien järjestöjen ja tasa-arvoelimien sekä kansallisella ja Euroopan tasolla ja kolmansissa maissa aktiivisesti tasa-arvoa edistävien muiden toimijoiden kanssa.

(16)  Perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti on aiheellista huolehtia siitä, että edistetään naisten ja miesten tasapuolista edustusta hallintoneuvoston kokoonpanossa.

(17)  Instituutin on voitava toimia tehtäviään suorittaessaan mahdollisimman riippumattomasti.

(18)  Instituutin olisi sovellettava asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001(11), ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001(12) esitettyjä asiaa koskevia säännöksiä.

(19)  Euroopan tasa-arvoinstituuttiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annettua komission asetusta (EY, Euratom) N:o 2343/2002(13).

(20)  Instituutin tekemiin sopimuksiin sovellettavan lain mukaan määräytyvän instituutin sopimusvastuun osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi oltava toimivaltainen instituutin tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välimiesmenettelylausekkeen nojalla. Yhteisöjen tuomioistuimella olisi myös oltava toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat instituutin sopimukseen perustumattomasta vastuusta johtuvien vahinkojen korvaamista.

(21)  Olisi toteutettava riippumaton ulkoinen arviointi instituutin vaikutuksesta, sen tehtävien mahdollisesta muutos- tai laajennustarpeesta ja myöhempien vastaavien tarkastelujen aikataulusta.

(22)  Tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä asetuksessa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(23)  Perustamissopimuksen 141 artiklan 3 kohta on oikeusperusta toimenpiteille, joilla pyritään varmistamaan miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä. Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta mahdollistaa yhteisön toimenpiteiden toteuttamisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumistavoitteen tukemiseksi ja edistämiseksi työn ulkopuolella. Näin ollen 141 artiklan 3 kohta ja 13 artiklan 2 kohta muodostavat yhdessä tämän ehdotuksen asianmukaisen oikeusperustan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Instituutin perustaminen

Perustetaan Euroopan tasa-arvoinstituutti (jäljempänä "instituutti").

2 artikla

Tavoitteet

Instituutin yleistavoitteena on avustaa yhteisön toimielimiä ja erityisesti komissiota sekä jäsenvaltioiden viranomaisia sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunnassa ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asioissa.

3 artikla

Tehtävät

1.  Edellä 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi instituutin on

   a) analysoitava ja levitettävä objektiivisia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja sukupuolten tasa-arvosta, mukaan luettuina jäsenvaltioiden, yhteisön toimielinten, tutkimuskeskusten, kansallisten tasa-arvoelinten, valtiosta riippumattomien järjestöjen, työmarkkinaosapuolten, asian kannalta merkityksellisten kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen sille tiedoksi antamat tutkimustulokset ja parhaat käytännöt, sekä kiinnitettävä huomio aloihin, joista ei ole tehty tutkimusta, ja tehtävä aloitteita puutteiden korjaamiseksi
   b) kehitettävä yhteistyössä Eurostatin ja muiden asiaa koskevien tilastolaitosten kanssa menetelmiä tietojen vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi Euroopan tasolla asettamalla kriteerit, joilla parannetaan tietojen yhtenäisyyttä, jotta kyseiset laitokset ottavat sukupuolinäkökohdat huomioon tietojen keruussa
   c) kehitettävä, analysoitava, arvioitava ja levitettävä menetelmiä ja edistettävä niiden käyttöä, jotta voitaisiin tukea tasa-arvonäkökohdan sisällyttämistä osaksi kaikkea yhteisön politiikkaa ja siitä johtuvia kansallisia toimia ja tukea tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa yhteisön toimielimissä ja elimissä
   d) toteutettava selvityksiä Euroopan tasa-arvotilanteesta
   e) perustettava 7 artiklassa tarkoitettu Euroopan tasa-arvoverkosto, johon kuuluvat tasa-arvoasioita ja tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevät keskukset, elimet, järjestöt ja asiantuntijat, ja koordinoitava sitä, jotta voidaan näin tukea ja kannustaa tutkijoita, optimoida resurssien käyttö ja edistää tietojenvaihtoa ja tiedon levittämistä
   f) järjestettävä ylimääräisiä asiantuntijakokouksia instituutin tutkimustyön tueksi, tutkijoiden keskinäisen tietojenvaihdon lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että tasa-arvonäkökohdat sisällytetään aina heidän tutkimustyöhönsä
   g) järjestettävä ja edistettävä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa konferensseja, kampanjoita ja kokouksia Euroopan tasolla unionin kansalaisten tasa-arvotietoisuuden lisäämiseksi
   h) levitettävä tietoa naisten saavutuksista kaikilla aloilla, esitettävä tulokset ja ehdotettava politiikkoja ja aloitteita, joilla pyritään levittämään tietoa sekä jatkamaan menestystarinaa
   i) kehitettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja tasa-arvoelinten, korkeakoulujen ja asiantuntijoiden, tutkimuskeskusten, työmarkkinaosapuolten sekä kansallisella ja Euroopan tasolla sekä kolmansissa maissa aktiivisesti tasa-arvoa edistävien muiden toimijoiden kanssa
   j) j) perustettava yleisölle avoin lähdeaineistokokoelma ja pyydettävä asianomaisia työmarkkinaosapuolia antamaan kokoelmaan kaikki olemassa olevaa asiaa koskeva lähdeaineistonsa
   k) annettava tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyvää asiantuntija-apua julkisille ja yksityisille organisaatioille
   l) annettava yhteisön toimielimille suosituksia ja ohjeita siitä, miten ne voivat sisällyttää tasa-arvon valtavirtaistamisen tehokkaasti lainsäädäntöön
   m) käytävä kansainvälistä vuoropuhelua tasa-arvoasioista vastaavien elinten ja järjestöjen kanssa
   n) tarjottava yhteisön toimielimille tietoa tasa-arvosta ja tasa-arvon valtavirtaistamisesta liittymässä olevissa maissa ja ehdokasvaltioissa
   o) levitettävä esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

2.  Instituutti antaa vuotuisen toimintakertomuksen.

4 artikla

Toiminta-alat ja työskentelymenetelmät

1.  Instituutti hoitaa tehtävänsä yhteisön toimivaltuuksien puitteissa vuosiohjelmassaan asetettujen tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti ja ottaa asianmukaisesti huomioon käytettävissä olevat talousarviomäärärahat.

2.  Instituutin työohjelman on vastattava yhteisön painopisteitä ja komission työohjelmaa, sen tilasto- ja tutkimustyö mukaan luettuina.

3.  Voimavarojen parhaan mahdollisen käytön varmistamiseksi instituutti ottaa toimissaan huomioon kaikista lähteistä saatavan, olemassa olevan tiedon ja erityisesti sen toiminnan, jota jo harjoitetaan yhteisön toimielimissä, muissa kansallisissa ja kansainvälisissä laitoksissa, elimissä ja järjestöissä, ja tekee tiivistä yhteistyötä toimivaltaisten komission yksikköjen kanssa. Instituutti koordinoi toimintaansa kaikkien asiaan liittyvien yhteisön virastojen ja unionin elinten kanssa tarvittaessa yhteisymmärryspöytäkirjassa määritellyllä tavalla.

4.  Instituutin on varmistettava, että sen levittämät tiedot ovat loppukäyttäjien kannalta ymmärrettäviä.

5.  Instituutti voi tehdä muiden järjestöjen kanssa sopimuksia ja etenkin alihankintasopimuksia tehtävistä, jotka se päättää antaa niiden hoidettaviksi.

Tiedot tällaisista sopimuksista ja yksityiskohdat tehtävistä ja järjestöistä, joille tehtäviä on annettu hoidettavaksi, on ilmoitettava 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa vuotuisessa toimintakertomuksessa.

5 artikla

Instituutin riippumattomuus

Instituutti hoitaa tehtävänsä kansallisista viranomaisista ja kansalaisyhteiskunnasta riippumattomasti ja on itsenäinen yhteisön toimielimiin nähden.

6 artikla

Oikeushenkilöys ja oikeuskelpoisuus

Instituutti on oikeushenkilö. Sillä on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Erityisesti se voi hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

7 artikla

Tasa-arvoverkosto

1.  Jotta 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu verkosto voidaan perustaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, instituutti tekee julkisen tarjouspyynnön laatiakseen luettelon tasa-arvoasioita ja tasa-arvon valtavirtaistamista käsittelevistä keskuksista, elimistä, järjestöistä ja asiantuntijoista.

2.  Hallintoneuvosto kutsuu 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevat asiantuntijajärjestöt osallistumaan verkoston toimintaan.

8 artikla

Oikeus tutustua asiakirjoihin

1.  Instituutin hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön järjestelyt kuuden kuukauden kuluessa instituutin perustamisesta.

3.  Päätöksistä, jotka instituutti on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

4.  Instituutin tietojenkäsittelyssä sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

9 artikla

Yhteistyö kansallisten ja Euroopan tason organisaatioiden sekä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa

1.  Tehtäviensä suorittamisen edistämiseksi instituutin on toimittava yhteistyössä jäsenvaltioissa toimivien organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa, esimerkkeinä tasa-arvoelimet, tutkimuskeskukset, yliopistot, valtiosta riippumattomat järjestöt ja työmarkkinaosapuolet, sekä asiaan liittyvien Euroopan laajuisten tai kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden kanssa.

2.  Mikäli instituutin tehokas tehtäviensä suorittaminen edellyttää sopimuksia kansainvälisten organisaatioiden tai kolmansien maiden kanssa, yhteisö tekee kyseiset sopimukset instituutin puolesta perustamissopimuksen 300 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen. Tämä säännös ei estä hankekohtaista yhteistyötä kyseisten organisaatioiden tai kolmansien maiden kanssa.

10 artikla

Instituutin elimet

Instituutti muodostuu seuraavista:

   a) hallintoneuvosto
   b) johtaja ja hänen henkilöstönsä
   c) neuvoa-antava ryhmä.

11 artikla

Hallintoneuvosto

1.  Hallintoneuvostossa on

   a) yhdeksän jäsentä, jotka neuvosto nimittää Euroopan parlamenttia kuultuaan komission laatimasta luettelosta, jossa on nimitettävien jäsenten määrää huomattavasti suurempi määrä ehdokkaita, sekä yksi komission edustaja. Komission laatima luettelo, johon on liitetty tarvittavat asiakirjat, toimitetaan Euroopan parlamentille. Mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tällaisesta tiedonannosta Euroopan parlamentti voi kutsua ehdokkaat kuultaviksi ja toimittaa kantansa neuvostolle, joka tämän jälkeen nimittää hallintoneuvoston;
  b) kolme komission nimittämää jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta ja joista kukin edustaa yhtä seuraavista ryhmistä:
   i) i) asianmukainen valtiosta riippumaton yhteisön tasolla toimiva järjestö, jolla on oikeutettua etua myötävaikuttaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen
   ii) ii) yhteisön tason työnantajajärjestöt ja
   iii) iii) yhteisön tason työntekijäjärjestöt.

2.  Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään siten, että varmistetaan mahdollisimman korkea pätevyystaso ja laaja monialainen asiantuntemus sukupuolten tasa-arvon alalla.

Komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät saamaan hallintoneuvoston jäseniksi tasapuolisesti naisia ja miehiä. Niiden on joka tapauksessa varmistettava, että naisia ja miehiä on kumpiakin vähintään 40 prosenttia hallintoneuvoston jäsenistä.

Jäsentä hänen poissa ollessaan edustava varajäsen nimitetään saman menettelyn mukaisesti.

Toimikauden kesto on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran.

Neuvosto julkaisee hallintoneuvoston jäsenluettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä, instituutin www-sivustolla ja muilla asiaa koskevilla www-sivustoilla.

3.  Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa kahden ja puolen vuoden mittaiseksi kaudeksi, joka voidaan uusia.

4.  Kullakin hallintoneuvoston jäsenellä, tai hänen poissa ollessaan varajäsenellä, on yksi ääni.

5.  Hallintoneuvosto tekee instituutin toiminnan edellyttämät päätökset. Erityisesti se

   a) hyväksyy 12 artiklassa tarkoitetun johtajan laatiman luonnoksen pohjalta komissiota kuultuaan vuosittaisen ja kolmivuotisen keskipitkän aikavälin työohjelman talousarvion ja käytettävissä olevien varojen mukaisesti; kyseistä ohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa vuoden aikana; ensimmäinen vuosittainen työohjelma on annettava viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua johtajan nimityksestä
   b) hyväksyy 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuotuisen toimintakertomuksen, jossa erityisesti verrataan saatuja tuloksia vuotuisen työohjelman tavoitteisiin; tämä kertomus toimitetaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, ja se julkaistaan instituutin www-sivustolla
   c) käyttää johtajaan nähden kurinpidollista toimivaltaa ja nimittää tai erottaa hänet 12 artiklan mukaisesti
   d) hyväksyy instituutin talousarvioesityksen ja lopullisen talousarvion.

6.  Hallintoneuvosto vahvistaa instituutin sisäiset säännöt johtajan laatiman ehdotuksen pohjalta, kun asiasta on ensin kuultu komissiota.

7.  Hallintoneuvoston päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen.

8.  Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksensä johtajan laatiman ehdotuksen pohjalta, kun asiasta on ensin kuultu komissiota.

9.  Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia omasta aloitteestaan tai kolmanneksen hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytäessä.

10.  Instituutti toimittaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä "budjettivallan käyttäjä") kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.

11.  Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen ja Euroopan perusoikeusviraston johtajat voidaan tarvittaessa kutsua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoiksi näiden eri elinten työohjelmien koordinoimiseksi tasa-arvon valtavirtaistamisen osalta.

12 artikla

Johtaja

1.  Instituutin päällikkönä on johtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää komission ehdottamien hakijoiden luettelosta, joka on laadittu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muualla julkaistun tarjouspyynnön jälkeen pidetyn avoimen kilpailun perusteella. Ennen nimittämistä ehdokkaat kutsutaan viipymättä antamaan lausuntonsa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle yhdelle tai useammalle valiokunnalle ja vastaamaan sen tai niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin. Hallintoneuvosto ottaa Euroopan parlamentin lausunnon aiheellisella tavalla huomioon nimitysmenettelyssä.

2.  Johtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta voidaan arvioinnin jälkeen jatkaa kerran enintään viidellä vuodella. Komissio, Euroopan parlamentti ja hallintoneuvosto keskittyvät arvioinnissa erityisesti

   ensimmäisen toimikauden aikana saatuihin tuloksiin ja tapaan, jolla ne saavutettiin
   instituutin tehtäviin ja tarpeisiin lähivuosina.

3.  Johtaja vastaa hallintoneuvoston valvonnassa

   a) edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta
   b) instituutin vuosittaisen ja keskipitkän aikavälin toimintaohjelman valmistelusta ja toteuttamisesta
   c) hallintoneuvoston kokousten valmistelusta
   d) 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toimintakertomuksen valmistelusta ja julkaisemisesta
   e) kaikista henkilöstöön liittyvistä asioista ja erityisesti 14 artiklan 3 kohdassa säädettyjen valtuuksien käytöstä
   f) päivittäisestä hallinnosta
   g) ammatillisten standardien mukaisten tehokkaiden seuranta- ja arviointimenetelmien soveltamisesta instituutin toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Johtaja raportoi seurantajärjestelmän tuloksista vuosittain hallintoneuvostolle.

4.  Johtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle ja osallistuu sen kokouksiin ilman äänioikeutta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat myös milloin tahansa kutsua johtajan kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään mitä tahansa instituutin toimintaan liittyvää kysymystä.

5.  Johtaja on instituutin laillinen edustaja.

13 artikla

Neuvoa-antava ryhmä

1.  Neuvoa-antavassa ryhmässä on jäsenenä yksi kunkin jäsenvaltion nimeämä jäsen tasa-arvokysymyksiin erikoistuneista toimivaltaisista elimistä.

2.  Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä.

3.  Neuvoa-antava ryhmä avustaa johtajaa varmistettaessa instituutin toiminnan olevan korkealuokkaista ja riippumatonta.

4.  Neuvoa-antava ryhmä avustaa johtajaa instituutin vuotuisten ja keskipitkän aikavälin työohjelmien laadinnassa. Se muodostaa puitteet tasa-arvonäkökohtia koskevaa tietojenvaihtoa ja tietojen yhteen kokoamista varten. Se varmistaa, että instituutti ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset elimet tekevät tiivistä yhteistyötä.

5.  Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajana on johtaja tai hänen poissa ollessaan hänen sijaisensa instituutista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa johtajan kutsusta tai vähintään jäsenten kolmasosan pyynnöstä. Sen toimintamenettelyt vahvistetaan instituutin sisäisissä säännöissä ja julkistetaan.

6.  Komission yksiköiden edustajat osallistuvat neuvoa-antavan ryhmän työskentelyyn.

7.  Instituutti tarjoaa neuvoa-antavalle ryhmälle tarvittavaa teknistä ja logistista tukea ja huolehtii sen kokousten sihteeristöpalveluista.

8.  Johtaja voi omasta aloitteestaan tai neuvoa-antavan ryhmän jäsenten ehdotuksesta kutsua asiantuntijoita tai edustajia asiaan liittyviltä elinkeinoelämän aloilta, työnantajajärjestöistä, ammattijärjestöistä, toimialajärjestöistä tai tutkimuselimistä tai valtiosta riippumattomista järjestöistä, joilla on tunnustetusti kokemusta instituutin työhön liittyviltä aloilta, tekemään yhteistyötä erityistehtävien parissa ja osallistumaan neuvoa-antavan ryhmän tiettyihin toimiin.

14 artikla

Henkilöstö

1.  Instituutin henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Hallintoneuvosto antaa yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 110 artiklan säännösten mukaisesti. Hallintoneuvosto voi antaa säännöksiä, joilla sallitaan kansallisten asiantuntijoiden siirto jäsenvaltioista instituutin määräaikaiseen palvelukseen.

3.  Instituutti käyttää henkilöstönsä suhteen nimittävälle viranomaiselle annettuja valtuuksia.

15 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Instituutin kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, ja tulot ja menot otetaan instituutin talousarvioon.

2.  Instituutin talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3.  Instituutin tulot koostuvat seuraavista eristä, sanotun rajoittamatta muita tulonlähteitä:

   a) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka "Komissio") kirjattu yhteisön avustus
   b) suoritetuista palveluista saadut maksut
   c) edellä 9 artiklassa tarkoitetuilta organisaatioilta tai kolmansilta mailta mahdollisesti saatu rahallinen tuki
   d) jäsenvaltioiden vapaaehtoinen rahallinen tuki.

4.  Instituutin menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintakulut.

5.  Hallintoneuvosto laatii vuosittain johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion instituutin tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Hallintoneuvosto toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

6.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä budjettivallan käyttäjälle.

7.  Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.

8.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy instituutin avustusta koskevat määrärahat. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa instituutin henkilöstötaulukon.

9.  Hallintoneuvosto vahvistaa instituutin talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

10.  Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen hallintoneuvostolle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

16 artikla

Talousarvion toteuttaminen

1.  Johtaja toteuttaa instituutin talousarviota.

2.  Instituutin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

3.  Komission tilinpitäjä toimittaa instituutin alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Saatuaan alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, johtaja laatii instituutin lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

5.  Hallintoneuvosto antaa lausunnon instituutin lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.  Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.  Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen sen huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Hän toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle.

9.  Johtaja antaa Euroopan parlamentille sen pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

10.  Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

11.  Hallintoneuvosto vahvistaa instituuttiin sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 ainoastaan, jos instituutin toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

17 artikla

Kielet

1.  Instituuttiin sovelletaan Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958 annetun asetuksen N:o 1(14) säännöksiä.

2.  Instituutin toiminnan edellyttämät käännöspalvelut hoitaa periaatteessa Euroopan unionin elinten käännöskeskus(15).

18 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Instituuttiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

19 artikla

Vastuu

1.  Sopimussuhteeseen perustuva instituutin vastuu määräytyy kyseiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaan.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia instituutin tekemässä sopimuksessa olevan välityslausekkeen nojalla.

2.  Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella instituutti korvaa itsensä tai henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttaman vahingon jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista tällaisten vahinkojen korvaamista koskevat riidat.

20 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

1.  Instituutin toimintaan voivat osallistua maat, jotka ovat tehneet Euroopan yhteisön kanssa sopimuksia, jotka velvoittavat ne ottamaan käyttöön ja soveltamaan yhteisön lainsäädännön periaatteita tämän asetuksen soveltamisalalla, esimerkiksi asioissa, jotka koskevat naisiin kohdistuvan väkivallan, naisten sukuelinten silpomisen ja ihmiskaupan kieltämistä sekä konfliktien ratkaisua ja naisten osallistumista työmarkkinoilla sekä sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon.

2.  Näiden sopimusten asianomaisten määräysten nojalla tehdään järjestelyjä, joilla täsmennetään kyseisten maiden osallistumista instituutin toimintaan ja sen laajuutta ja tapaa; näihin järjestelyihin kuuluvat myös määräykset, jotka koskevat osallistumista instituutin käynnistämiin aloitteisiin sekä rahoitusosuuksia ja henkilöstöä. Henkilöstöasioiden osalta näiden sopimusten on kaikilta osin oltava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset.

21 artikla

Arviointi

1.  Instituutti teettää viimeistään ...(16) toimintansa tuloksia koskevan riippumattoman ulkoisen arvioinnin hallintoneuvoston yhdessä komission kanssa antaman toimeksiannon perusteella. Arvioinnissa tarkastellaan instituutin vaikutusta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja analysoidaan synergiavaikutuksia. Siinä käsitellään erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa tai laajentaa instituutin tehtäviä sekä tällaisesta tehtävien muuttamisesta tai laajentamisesta aiheutuvaa taloudellista vaikutusta. Arvioinnissa otetaan huomioon eri sidosryhmien näkemykset sekä yhteisön että kansallisella tasolla.

2.  Hallintoneuvosto päättää yhteisymmärryksessä komission kanssa tulevien arviointien aikataulusta ottaen huomioon edellisessä kohdassa mainitun arviointiraportin.

22 artikla

Tarkastelulauseke

Komissio toimittaa arviointiraportin Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja julkistaa ne. Arviointiraportin tarkastelun jälkeen komissio esittää tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen tarkistamiseksi. Jos komissio katsoo, että instituutin olemassaolo ei ole enää oikeutettu asetettujen tavoitteiden valossa, se voi ehdottaa instituutin lakkauttamista. Euroopan parlamentti ja neuvosto arvioivat tämän ehdotuksen perusteella, onko tätä asetusta syytä muuttaa tai onko se syytä kumota.

23 artikla

Hallinnollinen valvonta

Instituutin toimintaa valvoo oikeusasiamies perustamissopimuksen 195 artiklan määräysten mukaisesti.

24 artikla

Instituutin toiminnan käynnistyminen

Instituutti aloittaa toimintansa mahdollisimman pian ja viimeistään ...(17).

25 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 24, 31.1.2006, s. 29.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. maaliskuuta 2006.
(3) KOM(2004)0115.
(4) Euroopan komission toteutettavuustutkimus Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (toteuttanut PLS Ramboll Management, Tanska, 2002).
(5) EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 638.
(6) Euroopan unionin neuvosto, lehdistötiedote 9507/04, s. 11.
(7) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
(8) Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 5).
(9) Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).
(10) Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2003 kokoontuneet jäsenvaltiot pyysivät komissiota valmistelemaan ehdotuksen ihmisoikeusviraston perustamiseksi laajentamalla Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toimeksiantoa (KOM(2005)0280).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72; oikaisu EYVL:ssä L 2, 7.1.2003, s. 39.
(14) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.
(15) Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13).
(16)* Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
(17)* Kahdentoista kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö