Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0017(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0043/2006

Predložena besedila :

A6-0043/2006

Razprave :

PV 14/03/2006 - 7
CRE 14/03/2006 - 7

Glasovanja :

PV 14/03/2006 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0074

Sprejeta besedila
PDF 439kWORD 118k
Torek, 14. marec 2006 - Strasbourg
Evropski inštitut za enakost med spoloma ***I
P6_TA(2006)0074A6-0043/2006
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0081)(1),

–   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 13(2) in 141(3) Pogodbe ES, v skladu s katerimi je Komisija predlog poslala Parlamentu (C6-0083/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za proračun in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A6–0043/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   opozarja, da so proračunska sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, zgolj okvirna do sklenitve dogovora o finančni perspektivi za obdobje 2007 in naslednja leta;

3.   poziva Komisijo, da po sprejetju naslednje finančne perspektive potrdi zneske, navedene v predlogu uredbe, ali da po potrebi posreduje popravljene zneske v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu, ob zagotovitvi njihove skladnosti z zgornjo dopustno mejo;

4.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 14. marca 2006 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2006 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost med spoloma
P6_TC1-COD(2005)0017

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 3(2), 13(2) in 141(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Enakost med moškimi in ženskami je temeljno načelo Evropske unije. Člena 21 in 23 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije prepovedujeta sleherno diskriminacijo glede na spol in zahtevata zagotavljanje enakosti med moškimi in ženskami na vseh področjih.

(2)  Člen 2 Pogodbe določa, da je enakost med moškimi in ženskami ena od glavnih nalog Skupnosti. Podobno člen 3(2) Pogodbe zahteva, da si Skupnost prizadeva odpraviti neenakost in da dejavno spodbuja enakost med moškimi in ženskami pri vseh svojih dejavnostih ter tako zagotovi vključevanje načela enakosti med moškimi in ženskami v vsa področja politike Skupnosti.

(3)  Člen 13 Pogodbe pooblašča Svet, da sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji, med drugim tudi glede na spol, na vseh področjih pristojnosti Skupnosti.

(4)  Načelo enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk na področju zaposlovanja in dela je zapisano v členu 141 Pogodbe ES in vzpostavljena je že obsežna zakonodaja glede enake obravnave moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve in delovnimi pogoji, vključno z enakim plačilom.

(5)  V letnem poročilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o enakosti med moškimi in ženskami(3) je bilo ugotovljeno, da na večini političnih področij obstajajo velike razlike med spoloma; da je neenakost med moškimi in ženskami večrazsežnosten pojav, ki se ga je treba lotiti s celovitim prepletanjem političnih ukrepov, in da si je treba bolj prizadevati za uresničevanje ciljev Lizbonske strategije.

(6)  Evropski svet je na zasedanju v Nici decembra 2000 pozval k večanju ozaveščenosti, združevanju sredstev in izmenjavi izkušenj, zlasti z ustanovitvijo Evropskega inštituta za enakost med spoloma.

(7)  Študija o izvedljivosti, ki jo je naročila Komisija(4), je pokazala, da ima Evropski inštitut za enakost med spoloma jasno vlogo pri uresničevanju nekaterih nalog, s katerimi se obstoječe ustanove trenutno ne ukvarjajo, zlasti na področju usklajevanja, centralizacije ter širjenja podatkov in informacij raziskovanj, gradnje omrežja, izpostavljanja vprašanja enakosti med moškimi in ženskami, poudarjanja perspektive spola ter oblikovanja orodij za večjo vključenost načela enakosti med spoloma v vseh politikah Skupnosti.

(8)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 10. marca 2004 o politikah Evropske unije glede enakosti spolov(5) pozval Komisijo, naj si pospešeno prizadeva za ustanovitev Inštituta.

(9)  Svet za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov, ki je zasedal 1. in 2. junija 2004(6), in Evropski svet, ki je zasedal 17. in 18. junija 2004, sta podprla ustanovitev Evropskega inštituta za enakost med spoloma, slednji pa je Komisijo pozval, naj predloži poseben predlog.

(10)  Treba je dokumentirati, analizirati in širiti objektivne, zanesljive in primerljive informacije ter podatke o enakosti med moškimi in ženskami, oblikovati ustrezna orodja za preprečevanje vseh oblik diskriminacije zaradi spola in vključevanje načela enakosti med spoloma v vsa politična področja, spodbujati dialog med zainteresiranimi stranmi in povečati ozaveščenost med državljani EU, da bo Skupnost lahko učinkovito spodbujala in izvajala politiko enakosti med spoloma, zlasti v razširjeni Uniji; zato je primerno ustanoviti Evropski inštitut za enakost med spoloma, ki bo institucijam Skupnosti in državam članicam pomagal uresničevati te naloge.

(11)  Glede na to, da enakosti med spoloma ne moremo doseči samo s protidiskriminacijsko politiko, ampak so zanjo potrebni harmonično sobivanje in ukrepi za spodbujanje uravnoteženega sodelovanja moških in žensk v družbi, je treba doseganje tega cilja uvrstiti med naloge Inštituta.

(12)  Ker je treba poudarjati dosežke žensk na vseh področjih kot zgled, ki mu lahko druge ženske sledijo, bi morali med naloge Inštituta vključiti tudi ukrepe za doseganje tega cilja.

(13)  Sodelovanje z ustreznimi organi držav članic in zadevnimi statističnimi organi, zlasti z Eurostatom, je bistvenega pomena pri zbiranju primerljivih in zanesljivih podatkov na evropski ravni; podatki o enakosti med moškimi in ženskami so pomembni za vse ravni Skupnosti – lokalno, regionalno, nacionalno in raven Skupnosti – zato bo razpoložljivost takšnih podatkov v pomoč organom oblasti v državah članicah pri oblikovanju politike in ukrepov na področjih njihove pristojnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

(14)  Inštitut je kar najtesneje povezan z vsemi programi in organi Skupnosti, da se zagotovi najboljša mogoča uporaba sredstev, zlasti v zvezi z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer(7), Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu(8), Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja(9) in Agencijo Evropske unije za temeljne pravice(10).

(15)  Inštitut razvija sodelovanje in dialog z nevladnimi organizacijami in organizacijami za zagotavljanje enakih možnosti ter z njimi povezanimi ustanovami, ki si dejavno prizadevajo za doseganje enakosti na nacionalni in evropski ravni ter v tretjih državah.

(16)  V skladu s členom 3(2) Pogodbe je ustrezno zagotoviti spodbujanje uravnotežene zastopanosti moških in žensk v upravnem odboru.

(17)  Inštitut mora biti pri izvajanju svojih nalog kar najbolj neodvisen.

(18)  Inštitut mora uporabljati ustrezno zakonodajo Skupnosti glede vpogleda javnosti v dokumente, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(11), ter glede varstva posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta(12).

(19)  Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(13), se uporablja za Evropski inštitut za enakost med spoloma.

(20)  Glede pogodbene odgovornosti Inštituta, ki jo ureja zakonodaja, veljavna za pogodbe, sklenjene s strani Inštituta, je za sodbo pristojno Sodišče na podlagi katere koli arbitražne klavzule iz pogodbe. Sodišče mora biti pristojno tudi za spore v zvezi z nadomestilom škode, ki izhaja iz nepogodbene odgovornosti agencije.

(21)  Z neodvisno zunanjo oceno je treba presoditi vpliv Inštituta, morebitne potrebe po spreminjanju ali razširitvi njegovih nalog ter časovni razpored takšnih revizij.

(22)  Ker cilja te uredbe države članice ne morejo v zadovoljivi meri doseči same in se ga zato lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(23)  Člen 141 (3) je posebna pravna podlaga za ukrepe, katerih cilj je zavarovati uporabo načela enakih možnosti in enake obravnave moških in žensk na področju zaposlovanja in poklicnega dela. Člen 13 (2) dovoljuje sprejetje ukrepov Skupnosti, ki naj podprejo in spodbujajo boj proti diskriminaciji glede na spol zunaj področja zaposlovanja. Zato je člen 141(3) skupaj s členom 13 (2) ustrezna pravna podlaga za ta predlog.

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Ustanovitev inštituta

Ustanovi se Evropski inštitut za enakost med spoloma (v nadaljnjem besedilu "Inštitut").

Člen 2

Cilji

Glavni cilj Inštituta je pomagati institucijam Skupnosti, zlasti Komisiji, in organom držav članic pri boju proti diskriminaciji glede na spol in izboljšati ozaveščenost državljanov EU o enakosti spolov.

Člen 3

Naloge

1.  Da bi uresničil cilje, določene v členu 2, Inštitut:

   a) analizira in razširja ustrezne objektivne, zanesljive in primerljive podatke v zvezi z enakostjo med spoloma, vključno z rezultati raziskav in najboljšimi praksami, ki mu jih sporočijo države članice, institucije Skupnosti, raziskovalni centri, nacionalni organi za vprašanja enakosti med spoloma, nevladne organizacije, socialni partnerji, ustrezne tretje države in mednarodne organizacije; opozarja na sektorje, ki niso bili raziskani, in predlaga pobude za zapolnitev vrzeli;
   b) sodeluje z Eurostatom in vsemi zadevnimi statističnimi organi, da razvija metode za večjo primerljivost, objektivnost in zanesljivost podatkov na ravni Skupnosti z oblikovanjem meril, ki bodo povečala doslednost podatkov, da bodo ti organi pri zbiranju podatkov upoštevali vprašanja enakosti spolov;
   c) razvija, analizira, ocenjuje, razširja in spodbuja uporabo metodoloških orodij, ki podpirajo vključevanje načela enakosti med spoloma v vse politike Skupnosti in posledične nacionalne politike ter podpirajo integracijo načela enakosti spolov v vse institucije in organe Skupnosti;
   d) opravlja raziskovanja o razmerah v Evropi v zvezi z enakostjo spolov;
   e) vzpostavi in usklajuje evropsko omrežje za enakost spolov iz člena 7 in vključuje centre, ustanove, organizacije in strokovnjake, ki se ukvarjajo z vprašanji o enakosti spolov in z integracijo načela enakosti spolov, za podporo in spodbudo raziskovanja, čim boljšo uporabo razpoložljivih sredstev in spodbujanje izmenjave ter razširjanja podatkov;
   f) pripravlja priložnostna srečanja strokovnjakov v podporo raziskovalnemu delu inštituta, spodbuja izmenjavo podatkov med raziskovalci in zagotavlja, da je vidik enakosti spolov vedno vključen v njihovo raziskovalno delo;
   g) pripravlja in spodbuja skupaj z ustreznimi zainteresiranimi stranmi konference, kampanje in srečanja na evropski ravni za povečanje ozaveščenosti med državljani EU o enakosti med spoloma;
   h) širi podatke o dosežkih žensk na vseh področjih, predstavlja svoje ugotovitve ter predlaga politike in pobude za načrtno širjenje in nadgradnjo takih zgodb o uspehu;
   i) razvija dialog in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in organizacijami za zagotavljanje enakih možnosti, univerzami in strokovnjaki, raziskovalnimi centri, socialnimi partnerji ter z njimi povezanimi ustanovami, ki si dejavno prizadevajo za doseganje enakosti na nacionalni in evropski ravni;
   j) omogoči vpogled javnosti v dokumentacijske vire in poziva zadevne socialne partnerje, naj k tem virom prispevajo vso obstoječo pomembno dokumentacijo;
   k) zagotavlja strokovno znanje o integraciji načela enakosti spolov za javne in zasebne organizacije;
   l) institucijam Skupnosti predloži priporočila in smernice, da bodo lahko integracijo načela enakosti spolov učinkovito vključile v zakonodajo;
   m) sodeluje pri dialogu na mednarodni ravni z organi in organizacijami, ki so odgovorne za enakost spolov;
   n) institucijam Skupnosti zagotavlja podatke o enakosti spolov in integraciji načela enakosti spolov v državah pristopnicah in državah kandidatkah;
   o) razširja primere dobrih praks.

2.  Inštitut objavi letno poročilo o svojih dejavnostih.

Člen 4

Področja delovanja in delovne metode

1.  Inštitut opravlja svoje naloge v okviru pristojnosti Skupnosti in glede na cilje in prednostna področja, določene v letnem programu, ter z ustreznim upoštevanjem razpoložljivih proračunskih sredstev.

2.  Delovni program Inštituta je v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti in delovnim programom Komisije, vključno s statističnim in raziskovalnim delom.

3.  Pri izvajanju svojih dejavnosti Inštitut, da bi zagotovil kar najboljšo izrabo sredstev, upošteva obstoječe podatke iz vseh virov in še zlasti dejavnosti, ki jih že izvajajo institucije Skupnosti ter druge ustanove, organi in pristojne nacionalne in mednarodne organizacije, ter tesno sodeluje s pristojnimi službami Komisije. Inštitut zagotovi primerno usklajevanje z vsemi ustreznimi agencijami Skupnosti in organi Unije, ki se določijo v memorandumu o soglasju, kadar to ustreza.

4.  Inštitut zagotovi, da so posredovani podatki razumljivi končnim uporabnikom.

5.  Inštitut lahko vzpostavi pogodbene odnose, zlasti podpogodbene dogovore, z drugimi organizacijami, da bi izpolnile vse naloge, ki jim jih morebiti zaupa.

Podatki o vseh takšnih pogodbenih odnosih, vključno s podrobnostmi o nalogah in organih, ki so pooblaščeni za izvajanje teh nalog, se uvrstijo v letno poročilo o dejavnostih Inštituta iz člena 3(2).

Člen 5

Neodvisnost inštituta

Inštitut izvaja svoje dejavnosti neodvisno od nacionalnih organov in civilne družbe ter je neodvisen od ustanov Skupnosti.

Člen 6

Status pravne osebe in pravna sposobnost

Inštitut je pravna oseba. V vseh državah članicah ima najširšo pravno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premično in nepremično premoženje ali z njim razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

Člen 7

Omrežje za enakost med spoloma

1.  Da se omogoči čim hitrejša in učinkovitejša ustanovitev omrežja iz člena 3(1)(e), Inštitut objavi javni razpis za sestavo seznama središč, organov, organizacij in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z enakostjo spolov in integracijo načela enakosti spolov.

2.  Upravni odbor ob upoštevanju seznama iz odstavka 1 povabi navedene organizacije ali posameznike k sodelovanju v omrežju.

Člen 8

Vpogled v dokumente

1.  Uredba (ES) št. 1049/2001 se uporablja za vse dokumente, ki jih ima Inštitut.

2.  Upravni odbor sprejme postopke za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po ustanovitvi Inštituta.

3.  Pod pogoji, določenimi v členih 195 in 230 Pogodbe, se lahko proti odločitvam Inštituta, ki jih sprejme na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, vloži pritožba pri varuhu človekovih pravic ali tožba na Sodišču Evropskih skupnosti.

4.  Pri obdelavi podatkov v Inštitutu se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001.

Člen 9

Sodelovanje z organizacijami na nacionalni in evropski ravni ter z mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami

1.  Inštitut pri izvajanju nalog sodeluje z organizacijami in strokovnjaki v državah članicah, kot so organi za vprašanja enakosti, raziskovalni centri, univerze, nevladne organizacije, socialni partnerji, ter z ustreznimi organizacijami na evropski ali mednarodni ravni in s tretjimi državami.

2.  Če so za učinkovito opravljanje nalog Inštituta potrebni sporazumi z mednarodnimi organizacijami ali tretjimi državami, Skupnost v skladu s postopkom, predvidenim v členu 300 Pogodbe, sklene sporazum z mednarodnimi organizacijami ali tretjimi državami v imenu Inštituta. Ta določba ne preprečuje priložnostnega sodelovanja s takšnimi organizacijami ali tretjimi državami.

Člen 10

Organi Inštituta

Inštitut sestavljajo:

   a) upravni odbor;
   b) direktor in njegovo osebje;
   c) svetovalni forum.

Člen 11

Upravni odbor

1.  Upravni odbor sestavlja:

   a) devet članov, ki jih imenuje Svet v posvetovanju z Evropskim parlamentom s seznama, ki ga sestavi Komisija in ki vsebuje precej večje število kandidatov kot je članov, ki bodo imenovani, ter predstavnik Komisije. Seznam Komisije se skupaj z ustrezno dokumentacijo posreduje Evropskemu parlamentu. Čim prej oziroma v treh mesecih od prejema seznama lahko Evropski parlament povabi kandidate na predstavitev in pošlje svoje mnenje v premislek Svetu, ki nato začne z imenovanji;
  b) trije predstavniki, ki jih imenuje Komisija in nimajo pravice glasovanja in od katerih vsak zastopa eno od naslednjih skupin:
   i) ustrezno nevladno organizacijo na ravni Skupnosti, ki ima legitimen interes za prispevanje k boju proti diskriminaciji glede na spol in spodbujanje enakosti med spoloma;
   ii) organizacije delodajalcev na ravni Skupnosti in
   iii) delavske organizacije na ravni Skupnosti.

2.  Člani upravnega odbora so imenovani tako, da se zavarujejo najvišji standardi usposobljenosti in široko ustrezno in transdisciplinarno strokovno znanje na področju enakosti med spoloma.

Komisija, Evropski parlament in Svet si prizadevajo doseči enakovredno zastopanost moških in žensk v upravnem odboru. V vsakem primeru zagotovijo, da nobeden od spolov ne predstavlja manj kot 40 % članstva upravnega odbora.

Namestniki, ki zastopajo člana med njegovo odsotnostjo, so imenovani po istem postopku.

Mandat traja pet let in se lahko enkrat podaljša.

Seznam članov odbora objavi Svet v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Inštituta in na vseh ustreznih spletnih straneh.

3.  Upravni odbor izvoli predsednika in podpredsednika za dobo dveh let in pol, ki se lahko podaljša.

4.  Vsak član upravnega odbora ali njegov namestnik med njegovo odsotnostjo ima en glas.

5.  Upravni odbor sprejema odločitve, potrebne za delovanje Inštituta. Zlasti pa:

   a) sprejme na osnovi osnutka, ki ga pripravi direktor, naveden v členu 12, ter po posvetovanju s Komisijo letne in srednjeročne programe dela, ki zajemajo triletno obdobje v skladu s proračunom in razpoložljivimi sredstvi; program lahko med letom po potrebi pregleda in spremeni; prvi letni program dela mora sprejeti najpozneje v devetih mesecih po imenovanju direktorja;
   b) sprejme letno poročilo, omenjeno v členu 3(2), ki primerja zlasti dosežene rezultate in cilje letnega programa dela; to poročilo predloži najpozneje do 15. junija Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter ga objavi na spletni strani Inštituta;
   c) opravlja disciplinski nadzor nad direktorjem ter ga imenuje ali razreši v skladu s členom 12;
   d) sprejme predlog proračuna in končni letni proračun Inštituta.

6.  Upravni odbor sprejme notranja pravila Inštituta na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor po posvetovanju s Komisijo.

7.  Upravni odbor sprejema sklepe z absolutno večino oddanih glasov. Predsednik ima odločilni glas.

8.  Upravni odbor sprejme poslovnik na podlagi predloga, ki ga pripravi direktor po posvetovanju s Komisijo.

9.  Predsednik skliče odbor vsaj dvakrat na leto. Predsednik skliče dodatne seje na svojo pobudo ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora.

10.  Inštitut Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljevanju "proračunski organ") vsako leto predloži vse podatke, pomembne za izid ocenjevalnih postopkov.

11.  Direktorji Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja in Agencije Evropske unije za temeljne pravice so lahko, kakor ustreza, vabljeni na seje upravnega odbora kot opazovalci, da se uskladijo ustrezni delovni programi v zvezi z integracijo načela enakosti spolov.

Člen 12

Direktor

1.  Inštitut vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija po odprtem izbirnem postopku in po objavi razpisa za prijavo interesa v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v drugih publikacijah. Kandidate se pred imenovanjem nemudoma povabi, da pred ustreznim odborom (ustreznimi odbori) Evropskega parlamenta dajo izjavo in odgovarjajo na vprašanja članov odbora/odborov. V postopku imenovanja upravni odbor ustrezno upošteva mnenje Evropskega parlamenta.

2.  Mandat direktorja traja 5 let. Po opravljeni oceni se ta mandat lahko podaljša enkrat največ za 5 let. Pri ocenjevanju Komisija, Evropski parlament in upravni odbor zlasti upoštevajo:

   rezultate, dosežene med prvim mandatom, in način, kako so se dosegli;
   naloge in potrebe Inštituta v prihodnjih letih.

3.  Direktor, ki ga nadzoruje upravni odbor, je odgovoren za:

   a) izvajanje nalog iz člena 3;
   b) pripravo ter izvajanje letnega in srednjeročnega programa dejavnosti Inštituta;
   c) pripravo sej upravnega odbora;
   d) pripravo in objavo letnega poročila iz člena 3(2);
   e) vse zadeve zvezi z osebjem in zlasti za izvajanje pooblastil, predvidenih v členu 14(3);
   f) tekoče upravljanje;
   g) izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja in ocenjevanja delovanja Inštituta glede na njegove cilje, in sicer v skladu s strokovno priznanimi standardi. Direktor vsako leto poroča upravnemu odboru o rezultatih sistema spremljanja.

4.  Direktor je pri opravljanju svojih dejavnosti odgovoren upravnemu odboru in se udeležuje njegovih sej brez pravice glasovanja. Evropski parlament in Svet lahko od direktorja/direktorice kadar koli zahtevata, da se udeleži predstavitve o kateri koli temi, povezani z dejavnostmi Inštituta.

5.  Direktor je pravni zastopnik Inštituta.

Člen 13

Svetovalni forum

1.  Svetovalni forum sestavljajo člani pristojnih organov, specializiranih za vprašanja enakosti med spoloma, izmed katerih po enega predstavnika imenuje vsaka država članica.

2.  Člani svetovalnega foruma niso člani upravnega odbora.

3.  Svetovalni forum skupaj z direktorjem zagotavlja odličnost delovanja in neodvisnost Inštituta.

4.  Svetovalni forum podpira direktorja pri pripravi letnega in srednjeročnega programa dejavnosti inštituta. Predstavlja mehanizem za izmenjavo podatkov v zvezi z vprašanji enakosti med spoloma in zbiranjem znanja. Zagotavlja tesno sodelovanje med inštitutom in ustreznimi organi v državah članicah.

5.  Svetovalnemu forumu predseduje direktor, v njegovi odsotnosti pa namestnik iz Inštituta. Sestaja se redno na zahtevo direktorja ali na zahtevo najmanj tretjine članov, in sicer vsaj dvakrat na leto. Njegovi postopki delovanja se določijo z notranjimi pravili Inštituta in se javno objavijo.

6.  Predstavniki služb Komisije sodelujejo pri delu svetovalnega odbora.

7.  Inštitut svetovalnemu forumu zagotovi ustrezno tehnično in logistično podporo ter sekretariat za njegove seje.

8.  Direktor/direktorica lahko na svojo pobudo ali na predlog članov svetovalnega foruma povabi strokovnjake ali predstavnike ustreznih gospodarskih sektorjev, delodajalcev, sindikatov, strokovnih ali raziskovalnih organov ali nevladnih organizacij s priznanimi izkušnjami v strokah, povezanih z delom Inštituta, da sodelujejo pri posebnih nalogah in se udeležijo ustreznih dejavnosti svetovalnega foruma.

Člen 14

Osebje

1.  Za osebje Inštituta veljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in pravila, ki so jih skupaj sprejele institucije Evropske skupnosti za namene uporabe teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

2.  Upravni odbor v dogovoru s Komisijo sprejme potrebne izvedbene ukrepe v skladu z določbami iz člena 110 kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Upravni odbor lahko sprejme določbe, ki Inštitutu omogočajo zaposlitev nacionalnih strokovnjakov, ki so dodeljeni iz držav članic.

3.  Inštitut v zvezi s svojimi uslužbenci izvaja pooblastila, naložena organu za imenovanja.

Člen 15

Priprava proračuna

1.  Za vsako proračunsko leto, ki je enako koledarskemu, se pripravijo ocene vseh prihodkov in odhodkov ter se prikažejo v proračunu Inštituta.

2.  Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu Inštituta, so uravnoteženi.

3.  Prihodki Inštituta, ne glede na druge vire, zajemajo:

   a) subvencijo Skupnosti, navedeno v splošnem proračunu Evropske unije (oddelek "Komisija");
   b) plačila za izvedene storitve;
   c) vse finančne prispevke organizacij ali tretjih držav iz člena 9;
   d) vse prostovoljne finančne prispevke držav članic.

4.  Med odhodke Inštituta sodijo prejemki osebja, stroški administracije in infrastrukture ter stroški poslovanja.

5.  Vsako leto upravni odbor na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor, izdela oceno prihodkov in odhodkov Inštituta za naslednje proračunsko leto. Upravni odbor to oceno, ki vsebuje organizacijsko shemo, pošlje Komisiji vsako leto najpozneje do 31. marca.

6.  Komisija proračunskemu organu pošlje oceno skupaj s predhodnim predlogom proračuna Evropske unije.

7.  Na podlagi ocene Komisija v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije vključi ocene, za katere meni, da so potrebne glede na organizacijsko shemo, in znesek subvencije, ki bremeni splošni proračun, ter ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 272 Pogodbe.

8.  Proračunski organ odobri proračunska sredstva za subvencijo Inštitutu. Proračunski organ sprejme organizacijsko shemo Inštituta.

9.  Upravni organ sprejme proračun Inštituta. Proračun postane končen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Kadar to ustreza, se temu primerno prilagodi.

10.  Upravni odbor čim prej obvesti proračunski organ o nameravani izvedbi projekta, ki ima lahko znatne finančne posledice za financiranje njegovega proračuna, zlasti projektov v zvezi s premoženjem, denimo najem ali nakup stavb. O tem obvesti Komisijo.

Kadar oddelek proračunskega organa obvesti upravni odbor, da namerava dati mnenje, to mnenje predloži upravnemu odboru v šestih tednih od datuma obvestila o projektu.

Člen 16

Izvrševanje proračuna

1.  Proračun Inštituta izvršuje direktor.

2.  Najpozneje do 1. marca po vsakem proračunskem letu računovodja Inštituta predloži računovodji Komisije začasni zaključni račun skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za navedeno proračunsko leto. Računovodja Komisije konsolidira začasne zaključne račune institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 splošne Finančne uredbe.

3.  Najpozneje do 31. marca po vsakem proračunskem letu računovodja Komisije predloži začasne zaključne račune Inštituta Računskemu sodišču skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za navedeno proračunsko leto. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za navedeno proračunsko leto se predloži tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.  Po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Inštituta in na podlagi člena 129 splošne Finančne uredbe direktor po svoji dolžnosti pripravi zaključni račun Inštituta in ga predloži upravnemu odboru v mnenje.

5.  Upravni odbor pripravi mnenje o zaključnem računu Inštituta.

6.  Direktor najpozneje do 1. julija po vsakem proračunskem letu predloži zaključni račun in mnenje upravnega odbora Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

7.  Zaključni račun se objavi.

8.  Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe najpozneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9.  Direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži vse podatke, potrebne za nemoteno uporabo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto, kakor je predpisano v členu 146 (3) splošne Finančne uredbe.

10.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, Evropski parlament do 30. aprila leta N + 2 direktorju da razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N.

11.  Finančna pravila, ki se uporabljajo za Inštitut, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Ne smejo odstopati od Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002, razen če ni to izrecno potrebno za delovanje Inštituta in s predhodnim soglasjem Komisije.

Člen 17

Jeziki

1.  Za Inštitut se uporabljajo določbe iz Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti(14).

2.  Prevajalske storitve, ki so potrebne za delovanje Inštituta, načeloma zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije(15).

Člen 18

Privilegiji in imunitete

Za Inštitut se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 19

Odgovornost

1.  Pogodbeno odgovornost Inštituta ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno na podlagi arbitražne klavzule, vsebovane v pogodbi, ki jo sklene Inštitut.

2.  Pri nepogodbeni odgovornosti Inštitut v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic, poravna kakršno koli škodo, ki jo povzroči Inštitut ali njegovi uslužbenci pri opravljanju dolžnosti.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za spore v zvezi z odškodnino za vsako takšno škodo.

Člen 20

Sodelovanje tretjih držav

1.  Inštitut je odprt za sodelovanje držav, ki sklenejo sporazume z Evropsko skupnostjo, na podlagi katerih sprejmejo in uporabljajo načela zakonodaje Skupnosti na področju, ki ga pokriva ta uredba, ter imajo zakonodajo, ki prepoveduje nasilje nad ženskami, pohabljanje ženskih spolnih organov in trgovino z ljudmi ter spodbuja reševanje sporov in udeležbo žensk na trgu dela ter pri družbenem, gospodarskem in političnem odločanju.

2.  Na podlagi ustreznih določb navedenih sporazumov se uredi zlasti naravo, obseg in način sodelovanja teh držav pri delu Inštituta, vključno z določbami v zvezi s sodelovanjem pri pobudah Inštituta, finančnimi prispevki in osebjem. Kar zadeva kadrovske zadeve morajo biti ti sporazumi v vsakem primeru v skladu s kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Člen 21

Ocenjevanje

1.  Inštitut do ...(16) naroči neodvisno zunanjo oceno svojih dosežkov na podlagi pooblastil, ki jih izda upravni odbor v dogovoru s Komisijo. Z ocenjevanjem se presodi vpliv Inštituta na uveljavljanje enakosti med spoloma, vključi se tudi analizo učinka sinergije. Zlasti se obravnava morebitno potrebo po spremembi ali razširitvi nalog Inštituta, vključno s finančnimi posledicami sleherne takšne spremembe ali razširitve nalog. Pri oceni se upošteva mnenje zainteresiranih strani na ravni Skupnosti in nacionalni ravni.

2.  Upravni odbor bo v soglasju s Komisijo odločil o časovnem razporedu prihodnjih ocenjevanj, pri čemer bo upošteval ugotovitve poročila o oceni, navedeni v prejšnjem odstavku.

Člen 22

Klavzula o reviziji

Komisija pošlje poročilo o oceni Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter jih objavi. Komisija po proučitvi poročila o oceni predloži, kjer je potrebno, predlog za revizijo te uredbe. Če Komisija meni, da obstoj Inštituta z vidika zastavljenih ciljev ni več upravičen, lahko predlaga njegovo razpustitev. Na podlagi tega predloga Evropski parlament in Svet preučita, ali je oziroma ni primerno spremeniti ali razveljaviti to uredbo.

Člen 23

Upravni nadzor

Dejavnosti Inštituta so pod nadzorom varuha človekovih pravic v skladu z določbami iz člena 195 Pogodbe.

Člen 24

Začetek dejavnosti Inštituta

Inštitut začne delovati čim prej in nikakor ne pozneje kot ...(17).

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 24, 31.1.2006, str. 29.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2006.
(3) KOM(2004)0115.
(4) Študija izvedljivosti Evropske komisije za Evropski inštitut za enakost med spoloma (ki jo je opravila agencija PLS Ramboll Management, DK, 2002).
(5) UL C 102 E, 28.4.2004, str. 638.
(6) Svet EU, sporočilo za javnost 9507/04, str. 11.
(7) Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1111/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 1).
(8) Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1112/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 5).
(9) Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).
(10) Države članice so na srečanju v okviru Evropskega sveta decembra 2003 zahtevale, naj Komisija pripravi predlog za ustanovitev agencije za človekove pravice z razširitvijo pristojnosti Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (KOM(2005)0280).
(11) Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
(12) Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).
(13) UL L 357, 31.12.2002, str. 72. Popravek v UL L 2, 7.1.2003, str. 39.
(14) UL 17, 6.10.1958, str. 385. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
(15) Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13).
(16)* Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
(17)* Dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov