Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0052(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0027/2006

Předložené texty :

A6-0027/2006

Rozpravy :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Hlasování :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0075

Přijaté texty
PDF 563kWORD 236k
Úterý, 14. března 2006 - Štrasburk
Nástroj připravenosti a rychlé reakce na mimořádně vážné události *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0113)(1),

-   s ohledem na články 308 Smlouvy o ES a 203 Smlouvy o Euratomu, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0181/2005),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0027/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   upřesňuje, že položky uvedené v návrhu nařízení jsou pouze orientační, dokud nebude uzavřena dohoda o finančním výhledu na období roku 2007 a další roky;

3.   vyzývá Komisi, aby potvrdila částky uvedené v návrhu nařízení, jakmile bude přijat příští finanční výhled, nebo, kdyby k tomu došlo, aby předložila upravené částky ke schválení Evropskému parlamentu a Radě, čímž zajistí nepřekročení horní hranice;

4.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 119 odst. 2 Smlouvy o Euratomu změnila odpovídajícím způsobem;

5.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

6.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby projednaly současné stanovisko z prvního čtení na základě procesu spolurozhodování podle pozměněného právního základu;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Název
Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zřizuje Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události
(Tato změna platí v textu všude tam, kde se mluví o připravenosti a rychlé reakci.)
Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 1
S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 2
S ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,
vypouští se
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 1
(1)   Podle čl. 3 odst. 1 písm. u) Smlouvy o ES mají činnosti Společenství zahrnovat opatření v oblasti civilní ochrany.
(1)   Mimořádně vážné události mohou mít vážný dopad na zdraví veřejnosti a životní prostředí. Ve Smlouvě o ES existuje právní základ zabývající se jak životním prostředím, tak ochranou zdraví veřejnosti – čl. 175 odst. 1 – z něhož by měl tudíž vycházet i tento nástroj.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 2
(2)  Za tím účelem byl rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom vytvořen mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany.
(2)  Rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom byl vytvořen mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 2a (nový)
(2a) Změna klimatu má významný celosvětový nepříznivý environmentální, hospodářský a sociální dopad s možnými katastrofálními důsledky. Hospodářské ztráty způsobené v posledním desetiletí přírodními pohromami, které souvisí s počasím, se oproti úrovni v 60. letech 20. století zvýšily koeficientem šest.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 2b (nový)
(2b) Snížení rizika pohrom, včetně snížení náchylnosti k přírodním pohromám, je nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje a jedním ze základních předpokladů pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 2c (nový)
(2c) Obhospodařování a využívání půdy jsou důležitou součástí politik a plánů na předcházení pohromám a zmírnění jejich následků. Proto by plány a politiky měly uplatňovat integrované přístupy řízení environmentálních a přírodních zdrojů, které zahrnují snižování rizika živelných pohrom, jako je integrované řízení povodní a lesů, vhodné spravování mokřin a ostatních křehkých ekosystémů i vyhodnocování rizik v městských oblastech.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 2d (nový)
(2d) Izolované a nejvzdálenější regiony EU mají zvláštní vlastnosti a potřeby dané jejich polohou, terénem a sociálními a hospodářskými okolnostmi. Ty mohou mít nepříznivý účinek, znesnadňovat doručení pomoci a intervenčních zdrojů a v případě mimořádně vážné události mohou vytvářet zvláštní potřeby.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 3
(3)  Je nutné zřídit Nástroj pro rychlou reakci a připravenost, na jehož základě lze poskytovat finanční pomoc jako přínos ke zlepšování účinnosti systémů pro přípravu a reakci na mimořádně vážné události, zejména v souvislosti s rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom.
(3)  Je nutné zřídit Nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost, na jehož základě lze poskytovat finanční pomoc jako přínos ke zlepšování účinnosti systémů pro přípravu a reakci na mimořádně vážné události, zejména v souvislosti s kontrolním a informačním střediskem zřízeným na základě rozhodnutí 2001/792/ES, Euratom.
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 4
(4)  Tento nástroj zaručí zřetelné projevení solidarity Společenství vůči zemím zasaženým mimořádně vážnými událostmi tím, že usnadní poskytování vzájemné pomoci prostřednictvím mobilizace zásahových prostředků.
(4)  Tento nástroj zaručí zřetelné projevení solidarity Společenství vůči zemím uvnitř i mimo EU, které čelí mimořádně vážným událostem vyplývajícím z přírodních, průmyslových nebo technologických pohrom, včetně znečištění moře, nebo z teroristických činů, tím, že usnadní poskytování vzájemné pomoci prostřednictvím mobilizace zásahových prostředků členských států.
Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 4a (nový)
(4a) Rada přijala závěry o zlepšení evropských schopností civilní ochrany1,
1 Úř. věst. C 304 1.12.2005, s. 1.
Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 4b (nový)
(4b) Z důvodu solidarity a na pomoc občanům EU ve třetích zemích, kteří jsou v nouzi, by mělo být možné využívat nástroj pro akce jak uvnitř, tak vně územních hranic Evropské unie.
Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 4c (nový)
(4c) Pokud je nástroj použit mimo územní hranice EU, je důležité, aby byla činnost koordinována s Organizací spojených národů.
Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 4d (nový)
(4d) Akce Společenství by neměla zbavovat odpovědnosti ty třetí strany, které jsou podle zásady "znečišťovatel platí" primárně odpovědné za škodu, kterou způsobily.
Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 4e (nový)
(4e) Je třeba další spolupráce k posílení účinnosti databáze vojenských prostředků a možností použitelných při operacích civilní ochrany v důsledku přírodních nebo člověkem způsobených pohrom.
Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 4f (nový)
(4f) Z důvodu usnadnění a zajištění lepší prevence, připravenosti a reakce na mimořádně vážné události je třeba pořádat rozsáhlé informační kampaně, vzdělávací a osvětové iniciativy zaměřené na veřejnost, a zejména na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň vlastní ochrany i preventivních opatření, které je třeba v případě pohrom učinit.
Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 4g (nový)
(4g) Dobrovolníci znamenají při řízení pohrom cenný přínos, hrají významnou úlohu při činnostech spojených s civilní ochranou a poskytují širokou škálu služeb při přípravě a reagování na mimořádně vážné události, ať už jako členové dobrovolnických organizací nebo jako jednotlivci.
Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 6a (nový)
(6a) Solidarita s třetími zeměmi postiženými pohromami a mimořádnými událostmi je projevována už mnoho let jako součást vnějších činností EU a v souladu se zásadou solidarity; rozšíření civilní ochrany EU i mimo EU by bylo přínosem a zvýšilo by účinnost a efektivitu tohoto nástroje.
Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 7
(7)  Z důvodu soudržnosti je vhodné, aby se na akce rychlé reakce prováděné mimo Společenství vztahovalo nařízení Rady (ES) č. […]/2005 ze dne […], kterým se zřizuje nástroj stability. Z téhož důvodu by se nástroj neměl vztahovat na akce spadající pod rozhodnutí Rady […], kterým se zřizuje zvláštní program "Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků", nebo související se zachováním práva a pořádku a zajištěním vnitřní bezpečnosti.
(7)  Z důvodu soudržnosti je vhodné, aby se nástroj nevztahoval na akce spadající pod rozhodnutí Rady […], kterým se zřizuje zvláštní program "Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků" nebo související se zachováním práva a pořádku a zajištěním vnitřní bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 9
(9)  Zadávání smluv či grantů na veřejné zakázky podle tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství. Vzhledem ke zvláštní povaze akce v oblasti civilní ochrany je vhodné stanovit, že granty lze zadávat i fyzickým osobám.
(9)  Uzavírání smluv či přidělování grantů na veřejné zakázky by se podle tohoto nařízení mělo provádět v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o finančním nařízení, které se vztahuje na souhrnný rozpočet Evropských společenství. Vzhledem ke zvláštní povaze akce v oblasti civilní ochrany je vhodné stanovit, že granty lze přidělovat i fyzickým osobám a nevládním organizacím.
Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 10
(10)  Měla by být možná účast třetích zemí, neboť se tak zvýší účinnost a hospodárnost fungování nástroje.
(10)  Měla by být možná účast třetích zemí, neboť mimořádné události ve třetích zemích mohou mít významný dopad na členské státy EU, a navíc se tak zvýší účinnost a hospodárnost fungování nástroje.
Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 11a (nový)
(11a) Aby bylo možné toto nařízení účinně provádět, měla by Komise ve spolupráci s členskými státy co nejdříve připravit podrobný inventář zdrojů pro civilní ochranu (personál, zařízení atd.), které v rámci Evropské unie existují.
Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 12
(12)  Mělo by se stanovit vhodné ustanovení, aby se zajistilo náležité monitorování provádění akcí, na které se poskytuje finanční pomoc podle nástroje.
(12)  Mělo by se stanovit vhodné ustanovení, aby se zajistilo náležité monitorování provádění akcí, na které se poskytuje finanční pomoc podle nástroje. Při poskytování finanční pomoci Společenství se vyžaduje maximální průhlednost a náležité sledování využívání zdrojů.
Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 16a (nový)
(16a) Akce Společenství v oblasti civilní ochrany doplňuje politiky státních, regionálních a místních orgánů. Případné pohromy se v první řadě týkají regionů a měst, a ty by proto měly být plně zapojeny do koncepce, uskutečňování a sledování politik civilní ochrany.
Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 16b (nový)
(16b) Finanční rámec ve smyslu bodu 33 Interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zlepšení rozpočtového procesu1 je zahrnut do tohoto nařízení po celou dobu trvání nástroje, aniž by tím byly dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, jak je definuje Smlouva.
____________
1 Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.
Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 17
(17) Smlouva o založení Evropského společenství ani Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii nestanoví kromě pravomocí podle článku 308, popř. článku 203, žádné pravomoci k přijetí tohoto nařízení,
vypouští se
Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 17a (nový)
(17a) V reakci na přírodní pohromy přijal Evropský parlament řadu usnesení, včetně usnesení ze dne 8. září 20051, v němž vyzývá Komisi a členské státy, aby pracovaly na užší spolupráci co se týče opatření civilní ochrany v případě přírodních pohrom s cílem zabránit jejich zničujícímu dopadu a tento dopad minimalizovat, zvláště zpřístupněním dalších prostředků civilní ochrany.
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0334, bod 9.
Pozměňovací návrh 29
Čl. 1 pododstavec 1
Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro rychlou reakci a připravenost, dále jen "nástroj", na podporu a doplnění úsilí členských států chránit lidi, životní prostředí a majetek při mimořádně vážných událostech.
Toto nařízení stanoví pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 nástroj pro prevenci, rychlou reakci a připravenost, dále jen "nástroj", na podporu a doplnění úsilí členských států chránit lidi, veřejné zdraví a bezpečnost, životní prostředí, majetek a kulturní dědictví při mimořádně vážných událostech.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 1 pododstavec 2
Stanoví pravidla pro poskytování finanční pomoci na základě nástroje, a to pro akce určené ke zvýšení připravenosti Společenství na mimořádně vážné události.
Stanoví pravidla pro poskytování finanční a technické pomoci na základě nástroje, a to pro akce určené ke zvýšení schopnosti prevence rizik a připravenosti Společenství reagovat na mimořádně vážné události, a obsahuje ustanovení týkající se pilotních projektů, které mají rozvíjet soubor témat obecně evropského zájmu nebo přispívat k posílení nebo vytvoření příslušných sítí na evropské úrovni.
Pozměňovací návrh 31
Čl. 1 pododstavec 3
Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro finanční pomoc při mimořádně vážné události, aby se usnadnila rychlá a účinná reakce na takovouto událost.
Rovněž obsahuje zvláštní ustanovení pro finanční a technickou pomoc při mimořádně vážné události, aby se usnadnila rychlá a účinná reakce na takovouto událost.
Pozměňovací návrh 32
Čl. 1 pododstavec 3a (nový)
Také obsahuje ustanovení pro provedení vyčerpávajícího přezkumu a katalogizace zdrojů nebezpečí (např. pokud jde o skladování nebezpečného materiálu) a prostředků, zejména nedostatkových zdrojů, které lze využít v reakci na různé druhy mimořádně vážných událostí, a k usnadnění výměny těchto informací mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 33
Čl. 2 odst. 1
1.  Toto nařízení se vztahuje na připravenost na mimořádně vážné události, a to bez ohledu na jejich povahu.
1.  Toto nařízení se vztahuje na prevenci, připravenost a rychlou reakci na všechny podoby mimořádně vážné události podle definice uvedené v čl. 3 písm. a), uvnitř i vně Společenství, se zvláštním důrazem na aspekty veřejného zdraví.
Rovněž se týká zvládání okamžitých následků takových mimořádných událostí uvnitř Společenství a v zemích podílejících se na mechanismu Společenství zřízeném rozhodnutím 2001/792/ES, Euratom.
Rovněž se týká zvládání okamžitých následků takových mimořádných událostí uvnitř a vně Společenství.
Rovněž se vztahuje na připravenost a rychlou reakci na dopady mimořádně vážných událostí na veřejné zdraví.
Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 odst. 1a (nový)
1a. Modus operandi nástroje náležitě zohlední příslušné regionální hledisko. Komise a členské státy budou co nejtěsněji spolupracovat s místními a regionálními orgány na vymezení a řízení nástroje, pokud to právní ustanovení platná v členských státech umožní.
Pozměňovací návrh 75
Článek 2a (nový)
Článek 2a
Trvání a rozpočtové prostředky
Nařízení se použije od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.
Orientační finanční rámec pro provádění nástroje je stanoven ve výši 278 000 000 EUR na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (sedm let).
Pozměňovací návrh 36
Čl. 3 bod 1
(1) "mimořádně vážnou událostí" rozumí jakákoli situace, která má či může mít nepříznivý dopad na lidi, majetek nebo životní prostředí a v jejímž důsledku lze vyžadovat pomoc;
1) "mimořádně vážnou událostí" se rozumí jakákoli událost nebo situace, která má či může mít nepříznivý dopad na lidi, veřejné zdraví a bezpečnost, majetek, kulturní dědictví nebo životní prostředí, způsobená přírodními, průmyslovými nebo technologickými pohromami, včetně znečištění moře nebo teroristických činů;
Pozměňovací návrh 37
Čl. 3 bod 1a (nový)
1a) "prevencí" se rozumí jakákoli akce, která pomůže skutečně odvrátit nepříznivý dopad nebezpečných situací, a jakékoli prostředky, které pomohou minimalizovat přírodní nebo uměle vyvolané pohromy;
Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 bod 3
(3) "připraveností" rozumí jakákoli akce provedená předem s cílem zajistit účinnou rychlou reakci.
3) "připraveností" se rozumí jakákoli akce provedená předem s cílem zajistit účinnou rychlou reakci na následky přírodních a technologických pohrom a zhoršování životního prostředí, včetně vydání včasného a účinného varování.
Pozměňovací návrh 39
Čl. 3 bod 3a (nový)
3a) "včasným varováním'se rozumí poskytnutí včasných a užitečných informací, na jejichž základě je možno provést akci, kterou se předejde nebo sníží nebezpečí a zajistí připravenost k účinné reakci.
Pozměňovací návrh 40
Čl. 3 bod 3b (nový)
3b) "inventářem" se rozumí evidence zařízení a personálu určených k civilní ochraně v Evropské unii. Komise inventář pravidelně aktualizuje.
Pozměňovací návrh 41
Článek 3a (nový)
Článek 3a
Odlehlé regiony
Toto nařízení stanoví přiměřenou a rovnou pomoc všem oblastem a zajistí, aby občané, kteří žijí v nejvzdálenějších, izolovaných, ostrovních nebo odlehlých regionech, které nejsou snadno dostupné, byli zabezpečeni na podobné úrovni jako občané v ostatních oblastech EU. Pro tyto oblasti by měly být k dispozici specializované zásahové jednotky.
Pozměňovací návrh 42
Čl. 4 návětí
Pro finanční pomoc na základě nástroje jsou způsobilé následující akce:
Pro finanční pomoc uvnitř i vně územních hranic Evropské unie jsou na základě nástroje způsobilé mimo jiné následující akce:
Pozměňovací návrh 43
Čl. 4 bod 1
(1) studie, průzkumy, modelování, vytváření různých situací a pohotovostní plánování;
1) studie, průzkumy, modelování, vytváření různých situací týkajících se zásahů v oblasti civilní ochrany a pohotovostní plánování;
Pozměňovací návrh 44
Čl. 4 bod 2
(2) pomoc při tvorbě kapacit;
2) pomoc při tvorbě kapacit a koordinaci činností;
Pozměňovací návrh 45
Čl. 4 bod 3
(3) školení, cvičení, pracovní dílny, výměna zaměstnanců a odborníků;
3) školení, schůze, cvičení, pracovní dílny, výměna zaměstnanců a odborníků;
Pozměňovací návrh 46
Čl. 4 bod 3a (nový)
3a) zvláštní školení pro personál, který se bude účastnit operací souvisejících s rychlou reakcí a připraveností na mimořádně vážné situace a jejich prevencí, aby mohl lépe řešit konkrétní potřeby zdravotně postižených osob;
Pozměňovací návrh 47
Čl. 4 bod 4
(4) demonstrační projekty;
4) demonstrační projekty a programy;
Pozměňovací návrh 48
Čl. 4 bod 5
(5) převod technologií;
5) převod vědomostí, technologií a odborných znalostí a sdílení získaných zkušeností a osvědčených postupů;
Pozměňovací návrh 49
Čl. 4 bod 6
(6) akce na zvýšení povědomí a šíření informací;
6) akce na zvýšení povědomí a šíření informací zaměřené zvláště na podporu ostražitosti lidí;
Pozměňovací návrh 50
Čl. 4 bod 7a (nový)
7a) propojení poplašných systémů, systémů včasného varování a reakce;
Pozměňovací návrh 51
Čl. 4 bod 9
(9) zřízení a údržba systémů a nástrojů pro bezpečnou komunikaci;
9) zřízení a údržba spolehlivých a bezpečných komunikačních systémů a nástrojů;
Pozměňovací návrh 52
Čl. 4 bod 12
(12) vypravování a vysílání odborníků, kontaktních osob a pozorovatelů;
12) vypravování a vysílání odborníků, kontaktních osob a pozorovatelů s vhodnými prostředky a vybavením;
Pozměňovací návrh 53
Čl. 4 bod l2a (nový)
l2a) podpora provádění místního hodnocení rizik a programů připravenosti na pohromy a činností ve školách a institucích vyššího vzdělávání i využívání dalších možností, jak předávat informace mladým lidem a dětem;
Pozměňovací návrh 54
Čl. 4 bod 14a (nový)
14a) podpora postupů za účelem harmonizace přístupů, metod a prostředků při prevenci mimořádně vážných událostí a reakci na ně;
Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 bod 14b (nový)
14b) rozvoj partnerství mezi regiony čelícími podobným rizikům pohrom za účelem výměny know-how o krizovém řízení.
Pozměňovací návrh 56
Čl. 5 bod 4a (nový)
4a) sdílení zkušeností a stanovení a provádění osvědčených postupů v rámci státních, regionálních a místních iniciativ uskutečňovaných pro prevenci přírodních, průmyslových nebo technologických pohrom;
Pozměňovací návrh 57
Čl. 5 bod 4b) (nový)
4b) sdílení zkušeností a provádění osvědčených postupů v rámci iniciativ uskutečňovaných na státní, regionální a místní úrovni zaměřených na veřejnost, a zejména na mladé lidi, s cílem zvýšit úroveň vlastní ochrany;
Pozměňovací návrh 58
Čl. 5 bod 5
(5) podněcování, prosazování a podpora výměny know-how a zkušeností souvisejících se zvládáním okamžitých následků mimořádně vážných událostí a náležitých technologií;
5) podněcování, prosazování a podpora výměny know-how a zkušeností, zejména pokud souvisejí s preventivními opatřeními a se zvládáním okamžitých následků mimořádně vážných událostí, a náležitých technologií a personálu;
Pozměňovací návrh 59
Čl. 5 bod 9
(9) zajištění dostupnosti a přepravy mobilních laboratoří a vysoce bezpečných pohyblivých zařízení.
9) zajištění dostupnosti a přepravy speciálních technologií a zařízení určených k civilní ochraně, jako jsou mobilní laboratoře a vysoce bezpečná pohyblivá zařízení.
Pozměňovací návrh 60
Čl. 5 pododstavec 1a (nový)
Právní rámec pro opatření financovaná na základě tohoto nařízení umožnuje příslušným odvětvím, je-li to nutné, dostát novým povinnostem a vyžaduje, aby jakékoli podniknuté kroky byly v přísném souladu se základními právy.
Pozměňovací návrh 61
Článek 5a (nový)
Článek 5a
Soudržnost a koordinace akcí
Komise zajistí, aby nástroj, poplašné systémy a systémy včasného varování a reakce byly účinné a propojené s ostatními varovnými systémy Společenství.
Pozměňovací návrh 62
Článek 5b (nový)
Článek 5b
Kvalita akcí
Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí kvalitu akcí pomocí sledování, koordinace a vyhodnocování činností spojených se spuštěním poplachu, včasným varováním a reakcí s cílem zajistit optimální fungování nástroje.
Pozměňovací návrh 63
Článek 5c (nový)
Článek 5c
Dobrovolníci
Připravenost dobrovolníků a jejich reakce na vážné pohromy způsobené člověkem nebo na přírodní pohromy musí být vždy pod kontrolou a dohledem místního statutárního orgánu a dobrovolníci procházejí zvláštní odbornou přípravou, která posílí jejich schopnost mimořádně vážnou událost nebo pohromu rozpoznat, reagovat na ni a vyrovnat se s ní.
Pozměňovací návrh 64
Čl. 7 odst. 4
4.  Roční pracovní programy se přijmou postupem podle čl. 13 odst. 2.
4.  Roční pracovní programy se přijmou postupem podle čl. 13 odst. 2. Jakmile budou roční pracovní programy přijaty, předají se pro informaci rozpočtovému orgánu.
Pozměňovací návrh 65 a 66
Článek 8a (nový)
Článek 8a
Spolupráce s mezinárodními organizacemi
K minimalizaci zdvojování a k organizaci maximálně účinné reakce na mimořádné události založené na sdílených informacích a k optimalizaci využití všech zdrojů by měly být vytvořeny těsnější vazby s mezinárodními organizacemi a užší, strukturovaná a nepřetržitá spolupráce.
V případě, že jsou akce na základě tohoto nástroje prováděny mimo územní hranice Evropské unie, jsou koordinovány s Organizací spojených národů, neexistují-li specifické důvody, aby tomu tak nebylo.
Pozměňovací návrh 67
Čl. 9 odst. 1a (nový)
1a. Pokud informace poskytnuté podle odstavce 1 ukazují, že byla obdržena finanční pomoc z jiných zdrojů, omezí se finanční pomoc poskytnutá na základě tohoto nástroje nanejvýš na tu část žádosti, pro kterou není žádné jiné financování zatím k dispozici.
Pozměňovací návrh 68
Čl. 9 odst. 2
2.  Bude se usilovat o synergii a komplementaritu s jinými nástroji Evropské unie či Společenství.
2.  Bude se usilovat o synergii, konzistentnost a komplementaritu s jinými nástroji Evropské unie či Společenství, mimo jiné s Fondem solidarity Evropské unie, nástrojem stability a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO), aby nedocházelo ke zdvojování a byl zajištěn optimální přínos a využívání zdrojů. Totéž platí zejména v souvislosti s návrhem rozhodnutí Komise o financování pilotního projektu obsahujícího soubor přípravných kroků s cílem posílit boj proti terorismu, který poskytne financování pro bezpečný všeobecný systém rychlého varování (ARGUS) a pro Evropský program na ochranu kritických infrastruktur (EPCIP), aby byla zaručena koherence v oblasti ochrany kritických infrastruktur a civilní ochrany.
Pozměňovací návrh 69
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 2
Takové výdaje mohou zahrnovat zejména studie, setkání, informační činnosti, publikace, výdaje na informační sítě (a související vybavení) pro výměnu informací a jakékoli další výdaje na technickou a administrativní pomoc, k níž se Komise bude případně muset při provádění tohoto nařízení uchýlit.
Takové výdaje mohou zahrnovat zejména studie, setkání, informační činnosti, publikace, výdaje na informační sítě (a související vybavení) pro výměnu informací a jakékoli další výdaje na technickou a administrativní pomoc a na personál, k nimž se Komise bude případně muset při provádění tohoto nařízení uchýlit.
Pozměňovací návrh 70
Článek 10a (nový)
Článek 10a
Provádění akcí a spolupráce mezi Komisí a členskými státy
1.  Komise v úzké spolupráci s členskými státy zajistí, aby akce a opatření přijaté na základě nástroje byly prováděny v souladu s článkem 13, což zajistí soudržný a vyvážený rozvoj.
2.  Na podporu provádění Komise zajistí, aby sítě a systémy určené k poplachu, včasnému varování a rychlé reakci při mimořádně vážných událostech byly koordinovány a integrovány.
3.  Komise a členské státy v rámci svých působností přijmou vhodná opatření k zajištění účinného fungování nástroje a k vypracování mechanismů na úrovni Společenství a členských států zaměřených na splnění cílů nástroje. Zajistí, aby o činnostech podporovaných nástrojem byly poskytovány potřebné informace a aby docházelo k co nejširší účasti na akcích uskutečňovaných místními a regionálními orgány a nevládními organizacemi.
Pozměňovací návrh 71
Čl. 12 odst. 4
4.  Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud je pouze část přidělené finanční pomoci zdůvodněna pokrokem v provádění akce, Komise bude od příjemce pomoci požadovat, aby v určité lhůtě předložil připomínky. Pokud příjemce neposkytne uspokojivou odpověď, Komise může zbývající finanční pomoc zrušit a požadovat vrácení již vyplacených částek.
4.  Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokud je pouze část přidělené finanční pomoci zdůvodněna pokrokem v provádění akce, Komise bude od příjemce pomoci požadovat, aby v určité lhůtě předložil připomínky. Pokud příjemce neposkytne uspokojivou odpověď, Komise může žádat objasnění nebo další vysvětlení. Je-li odpověď i nadále neuspokojivá, zruší Komise zbývající finanční pomoc a požádá o vrácení již vyplacených částek.
Pozměňovací návrh 72
Čl. 13 bod 1
1.  Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise, dále jen "výbor".
1.  Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, mezi nimiž jsou i zástupci místních a regionálních orgánů, kterému předsedá zástupce Komise, dále jen "výbor".
Pozměňovací návrh 73
Čl. 14 odst. 2 písm. a)
a) nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu o prozatímním hodnocení získaných výsledků a kvalitativních a množstevních aspektech provádění tohoto nařízení;
a) nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu o prozatímním hodnocení získaných výsledků a kvalitativních a množstevních aspektech provádění tohoto nařízení. Tato zpráva musí zejména obsahovat informace o podaných žádostech, přijatých rozhodnutích ohledně grantů a o vyplácení poskytované finanční pomoci;
Pozměňovací návrh 74
Čl. 14 odst. 2a (nový)
2a. Komise se zavazuje rychle navázat na tuto první iniciativu, která je v zásadě finanční povahy, a předložit v co nejkratším termínu Evropskému parlamentu návrhy na změnu rozhodnutí 2001/792/ES.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí