Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0052(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0027/2006

Indgivne tekster :

A6-0027/2006

Forhandlinger :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Afstemninger :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0075

Vedtagne tekster
PDF 306kWORD 191k
Tirsdag den 14. marts 2006 - Strasbourg
Beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer (KOM(2005)0113 - C6-0181/2005 - 2005/0052(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0113)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308 og Euratom-traktatens artikel 203, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0181/2005),

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0027/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   understreger, at de bevillinger, der er anført i forslaget til forordning, udelukkende er vejledende, indtil der er indgået en aftale om de finansielle overslag for perioden 2007 og de følgende år;

3.   anmoder Kommissionen om, når de kommende finansielle overslag er vedtaget, at bekræfte de beløb, der er anført i forslaget til forordning, eller i givet fald at forelægge de justerede beløb til Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse og dermed sikre overensstemmelse med lofterne;

4.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2, og Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

5.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.   anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at betragte denne holdning som Parlamentets førstebehandling efter den fælles beslutningsprocedure som følge af det ændrede retsgrundlag;

8.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Titel
Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for forebyggelse, beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer
(Dette ændringsforslag finder anvendelse i hele teksten, hver gang der er tale om beredskab og hurtig indsats.)
Ændring 2
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,
Ændring 3
Henvisning 2
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,
udgår
Ændring 4
Betragtning 1
(1)  I henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 1, litra u), skal Fællesskabets virke indebære indførelse af foranstaltninger på området civilbeskyttelse.
(1)  Katastrofesituationer kan medføre alvorlige skadevirkninger for både menneskers sundhed og miljøet. Et retsgrundlag, der dækker såvel miljøet som beskyttelse af menneskers sundhed, findes i EF-traktatens artikel 175, stk. 1, som derfor bør danne grundlag for dette instrument.
Ændring 5
Betragtning 2
(2)  Til dette formål blev en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet indført ved Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom.
(2)  En fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet blev indført ved Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom.
Ændring 6
Betragtning 2 a (ny)
(2a) Klimaændringer har betydelige negative globale miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger med potentielt katastrofale følger. De økonomiske tab som resultat af vejrrelaterede naturkatastrofer i løbet af det sidste tiår er seksdoblet i sammenligning med niveauet i 1960'erne.
Ændring 7
Betragtning 2 b (ny)
(2b) Begrænsning af risikoen for katastrofer, herunder mindskelse af sårbarheden over for naturkatastrofer, er led i en bæredygtig udvikling og udgør en af de vigtigste forudsætninger for opfyldelsen af millenniumudviklingsmålene.
Ændring 8
Betragtning 2 c (ny)
(2c) Fysisk planlægning og arealanvendelse er et vigtigt led i politikker og planer for forebyggelse og begrænsning af katastrofer. Derfor bør planer og politikker medvirke til at gennemføre strategier til integreret forvaltning af miljø- og naturressourcer, som omfatter begrænsning af risikoen for katastrofer, bl.a. integreret oversvømmelses- og skovforvaltning, hensigtsmæssig forvaltning af vådområder og andre sårbare økosystemer samt risikovurderinger i byområder.
Ændring 9
Betragtning 2 d (ny)
(2d) Isolerede EU-regioner og regionerne i EU's yderste periferi har særlige kendetegn og behov, som skyldes deres geografiske, landskabsmæssige og sociale og økonomiske forhold. Disse kan have negative konsekvenser og vanskeliggøre ydelsen af bistand og indsatsressourcer samt skabe særlige behov i en katastrofesituation.
Ændring 10
Betragtning 3
(3)  Der er behov for at oprette et instrument for beredskab og hurtig indsats, gennem hvilket der kan ydes finansiel bistand som bidrag til at effektivisere beredskabs- og indsatssystemerne i katastrofesituationer, særlig i sammenhæng med beslutning 2001/792/EF.
(3)  Der er behov for at oprette et instrument for forebyggelse, beredskab og hurtig indsats, gennem hvilket der kan ydes finansiel bistand som bidrag til at effektivisere beredskabs- og indsatssystemerne i katastrofesituationer, særlig i sammenhæng med det overvågnings- og informationscenter, der er oprettet ved beslutning 2001/792/EF.
Ændring 11
Betragtning 4
(4)  Dette instrument bliver et synligt bevis på, at Fællesskabet viser solidaritet med lande, som rammes af katastrofer, idet det fremmer den gensidige bistand gennem mobilisering af medlemsstaternes indsatskapacitet.
(4)  Dette instrument bliver et synligt bevis på, at Fællesskabet viser solidaritet med lande, både i og uden for EU, som står over for katastrofesituationer som følge af naturlige, industrielle og teknologiske katastrofer, herunder havforurening, eller som følge af terrorhandlinger, idet det fremmer den gensidige bistand gennem mobilisering af medlemsstaternes indsatskapacitet.
Ændring 12
Betragtning 4 a (ny)
(4a) Rådet har vedtaget konklusioner om forbedring af den europæiske civilbeskyttelseskapacitet.1
1EUT C 304 af 1.12.2005, s. 1.
Ændring 13
Betragtning 4 b (ny)
(4b) Det bør være muligt at anvende instrumentet til aktioner både i og uden for EU's territorialgrænser af solidaritetshensyn og for at yde bistand til nødstedte EU-borgere i tredjelande.
Ændring 14
Betragtning 4 c (ny)
(4c) Når instrumentet anvendes uden for EU's territorialgrænser, er det vigtigt, at indsatsen koordineres med FN.
Ændring 15
Betragtning 4 d (ny)
(4d) Fællesskabsindsatsen bør ikke fritage de tredjeparter for deres ansvar, som efter princippet om, at forureneren betaler, er hovedansvarlige for den skade, de har forvoldt.
Ændring 16
Betragtning 4 e (ny)
(4e) Der er behov for yderligere samarbejde for at styrke effektiviteten af databasen om militære aktiver og kapaciteter, som er relevante for de civilbeskyttelsesoperationer, der skal gennemføres i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer.
Ændring 17
Betragtning 4 f (ny)
(4f) For at fremme og sikre bedre forebyggelse, beredskab og indsats i katastrofesituationer skal der gennemføres omfattende oplysningskampagner samt uddannelsesinitiativer og bevågenhedsskabende initiativer rettet mod offentligheden, og særlig mod de unge, med henblik på at øge selvbeskyttelsen og de forsigtighedsforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med katastrofesituationer.
Ændring 18
Betragtning 4 g (ny)
(4g) Frivillige er værdifulde aktiver i katastrofeforvaltning, spiller en vigtig rolle i civilbeskyttelsesaktiviteter, og yder en lang række tjenester i forbindelse med planlægning af og indsats i katastrofesituationer, enten som medlemmer af frivillige organisationer eller som enkeltpersoner.
Ændring 19
Betragtning 6 a (ny)
(6a) Udvisning af solidaritet med tredjelande, som står over for ulykker og katastrofer, har i mange år været en del af EU's eksterne aktioner, og er i overensstemmelse med solidaritetsprincippet. En udvidelse af EU's civilbeskyttelsestiltag til også at omfatte tredjelande, vil give en merværdi og øge instrumentets gennemslagskraft og effektivitet.
Ændring 20
Betragtning 7
(7)  Af hensyn til sammenhængen er det formålstjenligt at lade hurtige indsatstiltag, som gennemføres uden for Fællesskabet, være omfattet af Rådets forordning (EF) nr. […]/2005 af […] om oprettelse af et stabilitetsinstrument. Af samme årsag bør instrumentet ikke omfatte tiltag, som hører under Rådets afgørelse […]/2005 om oprettelse af særprogrammet "Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i bekæmpelsen af terrorisme", eller som har relation til opretholdelsen af lov og orden og beskyttelsen af den indre sikkerhed.
(7)  Af hensyn til sammenhængen er det formålstjenligt, at instrumentet ikke omfatter tiltag, som hører under Rådets afgørelse [...] om oprettelse af særprogrammet "Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i bekæmpelsen af terrorisme", eller som har relation til opretholdelsen af lov og orden og beskyttelsen af den indre sikkerhed.
Ændring 21
Betragtning 9
(9)  Tildelingen af kontrakter om offentlige indkøb og tilskud i medfør af denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. På grund af den særlige karakter af tiltag på området civilbeskyttelse er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at tilskud også kan tildeles fysiske personer.
(9)  Tildelingen af kontrakter om offentlige indkøb og tilskud i medfør af denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. På grund af den særlige karakter af tiltag på området civilbeskyttelse er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at tilskud også kan tildeles fysiske personer og ikke-statslige organisationer.
Ændring 22
Betragtning 10
(10)  Det bør være muligt for tredjelande at deltage, da dette vil øge instrumentets gennemslagskraft og effektivitet.
(10)  Det er ønskeligt, at tredjelande deltager, da katastrofesituationer kan få betydelige indvirkning på EU-medlemsstater, og da dette endvidere vil øge instrumentets gennemslagskraft og effektivitet.
Ændring 23
Betragtning 11 a (ny)
(11a) Med henblik på at få gennemført denne forordning effektivt bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne snarest muligt udfærdige en detaljeret liste over de eksisterende civilbeskyttelsesressourcer (personale, udstyr etc.) i EU.
Ændring 24
Betragtning 12
(12)  Der bør fastsættes egnede bestemmelser for at sikre et passende tilsyn med gennemførelsen af de tiltag, hvortil der ydes finansiel bistand i medfør af instrumentet.
(12)  Der bør fastsættes egnede bestemmelser for at sikre et passende tilsyn med gennemførelsen af de tiltag, hvortil der ydes finansiel bistand i medfør af instrumentet. Der er behov for størst mulig gennemskuelighed i forbindelse med gennemførelsen af EU's finansielle bistand samt korrekt forvaltning af ressourceanvendelsen.
Ændring 25
Betragtning 16 a (ny)
(16a) Fællesskabets civilbeskyttelsesindsats supplerer den politik, der føres af de nationale, regionale og lokale myndigheder. Regioner og kommuner er de første, der berøres af en katastrofesituation, og bør derfor inddrages fuldt ud i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af politikker på civilbeskyttelsesområdet.
Ændring 26
Betragtning 16 b (ny)
(16b) I overensstemmelse med punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1 fastlægges der i denne forordning en finansieringsramme for instrumentets samlede varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten.
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
Ændring 27
Betragtning 17
(17)  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab indeholder ikke de nødvendige beføjelser til at vedtage denne forordning ud over henholdsvis artikel 308 og 203 -
udgår
Ændring 28
Betragtning 17 a (ny)
(17a) Europa-Parlamentet har vedtaget en række beslutninger efter naturkatastrofer, f.eks. beslutning af 8. september 20051, hvor det opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre koordineringen af foranstaltningerne til beskyttelse af befolkningen i tilfælde af naturkatastrofer for at forebygge og begrænse ødelæggelser, især ved at stille yderligere civilbeskyttelsesmidler til rådighed.
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0334, punkt 9.
Ændring 29
Artikel 1, stk. 1
Ved denne forordning oprettes for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 et instrument for beredskab og hurtig indsats, i det følgende benævnt "instrumentet", som skal støtte og supplere medlemsstaternes tiltag til beskyttelse af mennesker, miljø og ejendom i katastrofesituationer.
Ved denne forordning oprettes for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 et instrument for forebyggelse, beredskab og hurtig indsats, i det følgende benævnt "instrumentet", som skal støtte og supplere medlemsstaternes tiltag til beskyttelse af mennesker, folkesundhed og sikkerhed, miljø, ejendom og kulturarv i katastrofesituationer.
Ændring 30
Artikel 1, stk. 2
Den indeholder regler om tildeling af finansiel bistand i medfør af instrumentet til tiltag, som tager sigte på at øge Fællesskabets beredskab over for katastrofesituationer.
Den indeholder regler om tildeling af finansiel og teknisk bistand i medfør af instrumentet til tiltag, som tager sigte på at øge Fællesskabets risikoforebyggelseskapacitet og beredskab, hvad angår imødegåelse af katastrofesituationer, bl.a. i form af pilotprojekter, der har til formål at udvikle en række emner af generel europæisk interesse og/eller bidrage til styrkelse eller oprettelse af hensigtsmæssige netværk på europæisk plan.
Ændring 31
Artikel 1, stk. 3
Den indeholder også særlige bestemmelser om finansiel bistand i tilfælde af katastrofesituationer til fremme af en hurtig og effektiv indsats.
Den indeholder også særlige bestemmelser om finansiel og teknisk bistand i tilfælde af katastrofesituationer til fremme af en hurtig og effektiv indsats.
Ændring 32
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)
Den omfatter endvidere udarbejdelse af en omfattende oversigt over og katalogisering af farekilderne (bl.a. med hensyn til opbevaring af materiale) og de midler - navnlig de begrænsede ressourcer - der kan mobiliseres til imødegåelse af forskellige former for katastrofesituationer, samt foranstaltninger, der kan lette udvekslingen af sådanne oplysninger mellem medlemsstaterne.
Ændring 33
Artikel 2, stk. 1
1.  Denne forordning finder anvendelse på beredskab over for katastrofesituationer uanset art.
1.  Denne forordning finder anvendelse på forebyggelse af, beredskab over for og hurtig indsats i enhver katastrofesituation som defineret i artikel 3, nr. 1, i og uden for Fællesskabet, med særlig vægt på folkesundhed.
Den finder også anvendelse på styring af de umiddelbare følger af sådanne katastrofesituationer i Fællesskabet og i lande, som deltager i den fællesskabsordning, som er oprettet ved beslutning 2001/792/EF, Euratom.
Den finder også anvendelse på styring af de umiddelbare følger af sådanne katastrofesituationer i og uden for Fællesskabet.
Den omfatter også beredskab og hurtig indsats i tilfælde, hvor folkesundheden påvirkes af katastrofesituationer.
Ændring 34
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)
1a. Instrumentets modus operandi skal tage behørigt hensyn til den relevante regionale dimension. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder så nært, som det er muligt i henhold til medlemsstaternes lovgivning, med lokale og regionale myndigheder, hvad angår definitionen og styringen af instrumentet.
Ændring 75
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
Varighed og budgetmidler
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2007 og udløber den 31. december 2013.
Den vejledende finansieringsramme for gennemførelsen af dette instrument er fastsat til 278 000 000 EUR for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013 (syv år).
Ændring 36
Artikel 3, nr. 1
1) "katastrofesituation": enhver situation, som har eller kan medføre skadevirkninger for mennesker, ejendom eller miljø, og som kan føre til en anmodning om assistance
1) "katastrofesituation": enhver situation, som har eller kan medføre skadevirkninger for mennesker, folkesundhed og sikkerhed, ejendom, kulturarv eller miljø som følge af naturlige, industrielle og teknologiske katastrofer, herunder havforurening, eller som følge af terrorhandlinger
Ændring 37
Artikel 3, nr. 1 a (nyt)
1a) "forebyggelse": ethvert tiltag, som gennemføres for at forhindre skadevirkninger af risici, samt ethvert middel, der kan begrænse hertil relaterede naturlige eller menneskeskabte ulykker
Ændring 38
Artikel 3, nr. 3
3) "beredskab": ethvert tiltag, som iværksættes i forvejen med henblik på at sikre effektiv og hurtig indsats.
3) "beredskab": ethvert tiltag, som iværksættes i forvejen med henblik på at sikre effektiv og hurtig indsats i forbindelse med naturlige og teknologiske ulykker samt miljøforurening, herunder rettidig og effektiv hurtig varsling.
Ændring 39
Artikel 3, nr. 3 a (nyt)
3a) "hurtig varsling": fremskaffelse af rettidig og effektiv information, der gør det muligt at gennemføre risikobegrænsende tiltag og sikre beredskab med henblik på en effektiv indsats
Ændring 40
Artikel 3, nr. 3 b (nyt)
3b) "liste": en liste over civilbeskyttelsesfaciliteter og -personale i EU. Kommissionen ajourfører regelmæssigt listen.
Ændring 41
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
Afsidesliggende regioner
I henhold til denne forordning skal der ydes tilstrækkelig og ens bistand til alle områder, og der skal herved sikres borgere, der bor i regioner i EU's yderste periferi, i isolerede regioner, ø-regioner eller afsidesliggende regioner, som er vanskeligt tilgængelige, samme sikkerhedsniveau som i andre områder af EU. Der skal være specialiserede indsatshold til rådighed for sådanne områder.
Ændring 42
Artikel 4, indledning
Følgende tiltag kan komme i betragtning til finansiel bistand i medfør af instrumentet:
Følgende tiltag, både inden for og uden for EU's territorialgrænser, er blandt dem, der kan komme i betragtning til finansiel bistand i medfør af instrumentet:
Ændring 43
Artikel 4, nr. 1
1) undersøgelser, rundspørger, modellering, opstilling af scenarier og beredskabsplanlægning
1) undersøgelser, rundspørger, modellering, opstilling af scenarier vedrørende civilbeskyttelsestiltag og beredskabsplanlægning
Ændring 44
Artikel 4, nr. 2
2) bistand til kapacitetsopbygning
2) bistand til kapacitetsopbygning og indsatskoordinering
Ændring 45
Artikel 4, nr. 3
3) uddannelse, øvelser, workshops, udveksling af personale og eksperter
3) uddannelse, møder, øvelser, workshops, udveksling af personale og eksperter
Ændring 46
Artikel 4, nr. 3 a (nyt)
3a) særlig uddannelse for det personale, som skal deltage i operationer til forebyggelse, beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer, så de bedre kan tilgodese handicappedes særlige behov
Ændring 47
Artikel 4, nr. 4
4) demonstrationsprojekter
4) demonstrationsprojekter og -programmer
Ændring 48
Artikel 4, nr. 5
5) teknologioverførsel
5) overførsel af viden, teknologi og ekspertise og udveksling af erfaringer og bedste praksis
Ændring 49
Artikel 4, nr. 6
6) bevågenhedsskabende foranstaltninger og formidlingstiltag
6) bevågenhedsskabende foranstaltninger og formidlingstiltag, der især tager sigte på at skærpe folks årvågenhed
Ændring 50
Artikel 4, nr. 7 a (nyt)
7a) oprettelse af netværk af alarm-, tidlig varslings- og indsatssystemer
Ændring 51
Artikel 4, nr. 9
9) oprettelse og vedligeholdelse af sikre kommunikationssystemer og -værktøjer
9) oprettelse og vedligeholdelse af sikre og pålidelige kommunikationssystemer og -værktøjer
Ændring 52
Artikel 4, nr. 12
12) indsættelse og udsendelse af eksperter, forbindelsesofficerer og observatører
12) indsættelse og udsendelse af eksperter, forbindelsesofficerer og observatører med passende midler og udstyr
Ændring 53
Artikel 4, nr. 12 a (nyt)
12a) tilskyndelse til at gennemføre lokale programmer for risikovurdering og katastrofeberedskab og aktiviteter i skoler og på højere læreanstalter og anvende andre kanaler for at få oplysninger ud til børn og unge
Ændring 54
Artikel 4, nr. 14 a (nyt)
14a) fremme af procedurer til harmonisering af tilgange, metoder og midler med henblik på forebyggelse af og indsats i katastrofesituationer
Ændring 55
Artikel 4, nr. 14 b (nyt)
14b) oprettelse af partnerskaber mellem regioner med omtrent samme katastroferisici for at udveksle knowhow om katastrofeberedskab.
Ændring 56
Artikel 5, nr. 4 a (nyt)
4a) samordning af erfaring og fastsættelse og gennemførelse af bedste praksis vedrørende nationale, regionale og lokale initiativer til forebyggelse af naturlige, industrielle og teknologiske katastrofer
Ændring 57
Artikel 5, nr. 4 b (nyt)
4b) samordning af erfaring og gennemførelse af bedste praksis vedrørende nationale, regionale og lokale initiativer rettet mod offentligheden og især unge for at øge selvbeskyttelsen
Ændring 58
Artikel 5, nr. 5
5) stimulering, fremme og støtte af udveksling af knowhow og erfaringer, hvad angår styring af de umiddelbare følger af katastrofesituationer, og af den tilknyttede teknologi
5) stimulering, fremme og støtte af udveksling af knowhow og erfaringer, særlig hvad angår forebyggende foranstaltninger og styring af de umiddelbare følger af katastrofesituationer, og af den tilknyttede teknologi og det tilknyttede personale
Ændring 59
Artikel 5, nr. 9
9) sikring af disponibilitet og transport af mobile laboratorier og højsikrede mobile anlæg.
9) sikring af disponibilitet og transport af særlig teknologi og særligt udstyr til civilbeskyttelse som f.eks. mobile laboratorier og højsikrede mobile anlæg.
Ændring 60
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)
De retlige rammer for de foranstaltninger, der finansieres i medfør af denne forordning, skal gøre det muligt for de berørte sektorer om fornødent at imødekomme nye forpligtelser, og kræve, at alle tiltag gennemføres under streng overholdelse af de grundlæggende rettigheder.
Ændring 61
Artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Sammenhæng i og koordinering af tiltag
Kommissionen sikrer, at instrumentet og alarm-, tidlig varslings- og indsatssystemerne er effektive og forbundet med andre EU-varslingssystemer.
Ændring 62
Artikel 5 b (ny)
Artikel 5b
Kvaliteten af tiltagene
Kommissionen sikrer sammen med medlemsstaterne en høj kvalitet af tiltagene ved at overvåge, koordinere og vurdere alarm-, tidlig varslings- og indsatsaktiviteterne for at sikre, at instrumentet fungerer optimalt.
Ændring 63
Artikel 5 c (ny)
Artikel 5c
Frivillige
Frivilliges beredskab og indsats i menneskeskabte katastrofesituationer eller naturkatastrofer finder sted under tilsyn af en ansvarlig lokal myndighed, og frivillige skal gennemgå en særlig uddannelse, der styrker deres evne til at identificere, reagere over for og klare sig i en katastrofesituation.
Ændring 64
Artikel 7, stk. 4
4.  De årlige arbejdsprogrammer vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2.
4.  De årlige arbejdsprogrammer vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2. Efter vedtagelsen fremsendes det årlige arbejdsprogram til budgetmyndigheden til orientering.
Ændring 65 + 66
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Samarbejde med internationale organisationer
For at begrænse overlapninger, optimere tilrettelæggelsen af en effektiv katastrofeindsats baseret på fælles oplysninger og udnytte alle ressourcer bedst muligt etableres der tættere forbindelser og et styrket, struktureret og vedvarende samarbejde med internationale organisationer.
Hvis tiltag i medfør af instrumentet gennemføres uden for EU's territorialgrænser, koordineres de med FN, medmindre der er særlige grunde til ikke at gøre det.
Ændring 67
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)
1a. Hvis de oplysninger, der afgives i henhold til stk. 1, tyder på, at der er modtaget finansiel bistand fra andre kilder, skal den finansielle bistand, der ydes i medfør af dette instrument, begrænses til højst at omfatte den del af ansøgningen, for hvilken der endnu ikke er anden finansiering til rådighed.
Ændring 68
Artikel 9, stk. 2
2.  Der tilstræbes synergi og komplementaritet med EU's eller Fællesskabets øvrige instrumenter.
2.  Der tilstræbes synergi, overensstemmelse og komplementaritet med EU's eller Fællesskabets øvrige instrumenter, bl.a. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, stabilitetsinstrumentet og ECHO, således at man undgår overlapning og sikrer størst mulig merværdi og anvendelse af ressourcer. Dette gælder især med hensyn til forslaget til Kommissionens beslutning om finansiering af et pilotprojekt, der indeholder en række forberedende tiltag med henblik på at styrke bekæmpelsen af terrorisme og som skal sikre finansieringen af det sikre, generelle og hurtige varslingssystem (ARGUS) og det europæiske program til beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP), samt kohærens på områderne for beskyttelse af kritisk infrastruktur og civilbeskyttelse.
Ændring 69
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2
Der kan f.eks. være tale om udgifter til undersøgelser, møder, informationsaktiviteter, publikationer, udgifter til informatiknet (og udstyr i relation hertil) til udveksling af oplysninger samt andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen behøver for at gennemføre denne forordning.
Der kan f.eks. være tale om udgifter til undersøgelser, møder, informationsaktiviteter, publikationer, udgifter til informatiknet (og udstyr i relation hertil) til udveksling af oplysninger samt andre udgifter til teknisk og administrativ bistand og personale, som Kommissionen behøver for at gennemføre denne forordning.
Ændring 70
Artikel 10 a (ny)
Artikel 10a
Gennemførelse af tiltagene og samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne
1.  Kommissionen sikrer i tæt samarbejde med medlemsstaterne, at tiltag og foranstaltninger i medfør af dette instrument gennemføres i overensstemmelse med forskrifterne i artikel 13, og derved sikrer en sammenhængende og afvejet udvikling af instrumentet.
2.  For at fremme gennemførelsen sikrer Kommissionen, at alarm-, tidlig varslings- og indsatsnetværkene og -systemerne i katastrofesituationer koordineres og integreres.
3.  Kommissionen og medlemsstaterne træffer inden for deres respektive kompetenceområder foranstaltninger til at sikre, at instrumentet fungerer effektivt, og at der på fællesskabs- og medlemsstatsniveau udvikles mekanismer, der gør det muligt at nå målene i instrumentet. De sørger for indsamling af de nødvendige oplysninger om de tiltag, som modtager støtte i medfør af instrumentet, samt for den bredest mulige deltagelse i tiltag, som lokale og regionale myndigheder og ngo'er gennemfører.
Ændring 71
Artikel 12, stk. 4
4.  Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemførelsen af et tiltag kun kan give ret til en del af den tildelte støtte, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden for en nærmere bestemt frist. Hvis modtageren ikke giver en rimelig Begrundelse, kan Kommissionen slette resten af støttebeløbet og kræve tidligere udbetalte beløb tilbagebetalt.
4.  Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemførelsen af et tiltag kun kan give ret til en del af den tildelte støtte, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden for en nærmere bestemt frist. Hvis modtageren ikke giver en rimelig begrundelse, kan Kommissionen anmode om klarlægning eller yderligere oplysninger. Hvis svaret fortsat er utilfredsstillende, sletter Kommissionen resten af støttebeløbet og kræver tidligere udbetalte beløb tilbagebetalt.
Ændring 72
Artikel 13, stk. 1
1.  Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt "udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.
1.  Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt "udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, herunder for lokale og regionale myndigheder, og har Kommissionens repræsentant som formand.
Ændring 73
Artikel 14, stk. 2, litra a
a) senest den 31. december 2010 forelægges en foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af denne forordning
a) senest den 31. december 2010 forelægges en foreløbig evalueringsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af denne forordning. Rapporten skal særlig indeholde oplysninger om indsendte ansøgninger, beslutninger om støtte og afvikling af bevilget finansiel bistand.
Ændring 74
Artikel 14, stk. 2 a (nyt)
2a. Kommissionen forpligter sig til hurtigt at følge op på dette første initiativ, der hovedsagelig er af finansiel karakter, ved snarest muligt at forelægge Europa-Parlamentet et forslag til ændring af beslutning 2001/792/EF.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik