Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0052(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0027/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0027/2006

Συζήτηση :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0075

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 536kWORD 201k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο
Μέσον επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0113)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0181/2005),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0027/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε·

2.   διευκρινίζει ότι οι πιστώσεις που αναφέρονται στην πρόταση κανονισμού είναι καθαρώς ενδεικτικές, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές για το διάστημα από το 2007 και μετά·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει, μόλις εγκριθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές, τα ποσά που αναφέρονται στην πρόταση κανονισμού ή, ενδεχομένως, να υποβάλει τα αναπροσαρμοσμένα ποσά προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το ανώτατο όριο·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 119, δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης Ευρατόμ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεωρήσουν την παρούσα γνωμοδότηση την πρώτη του ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, σύμφωνα με την τροποποιημένη νομική βάση·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΚΑΙ ΤΟΥ Συμβουλίου περί δημιουργίας χρηματοδοτικού μέσου πρόληψης, ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο όπου εμφανίζεται η έκφραση ταχεία επέμβαση και ετοιμότητα).
Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,
Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 203,
Διαγράφεται
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)   Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο υ) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προβλέπεται ότι οι δράσεις της Κοινότητας περιλαμβάνουν μέτρα στον τομέα της πολιτικής άμυνας.
(1)  Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τόσο τη δημόσια υγεία όσο και το περιβάλλον. Η Συνθήκη ΕΚ περιέχει τη νομική βάση που διέπει τόσο το περιβάλλον όσο και την προστασία της δημόσιας υγείας –άρθρο 175, παράγραφος 1– στην οποία, κατά συνέπεια, πρέπει να βασιστεί το εν λόγω μέσο.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε, με την απόφαση 2001/792/EΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, κοινοτικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας της πολιτικής προστασίας.
(2)  Δημιουργήθηκε, με την απόφαση 2001/792/EΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, κοινοτικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρό αρνητικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, με δυνάμει καταστροφικές συνέπειες. Οι οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε καιρικής φύσεως φυσικές καταστροφές κατά την τελευταία δεκαετία εξαπλασιάστηκαν σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας του 1960.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)
(2β) Η μείωση των κινδύνων καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης της ευπάθειας σε φυσικές καταστροφές, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αειφόρου ανάπτυξης και μια από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 2γ (νέα)
(2γ) Η διαχείριση και η χρήση της γης αποτελούν σημαντικές συνιστώσες των πολιτικών και των σχεδίων για την πρόληψη και τον μετριασμό των καταστροφών. Κατά συνέπεια, τα σχέδια και οι πολιτικές θα πρέπει να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των φυσικών πόρων που ενσωματώνουν τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης καταστροφών, όπως την ολοκληρωμένη διαχείριση πλημμυρών και δασών, την κατάλληλη διαχείριση των υγροτόπων και άλλων ευαίσθητων οικοσυστημάτων, καθώς και την εκτίμηση του κινδύνου στις αστικές περιοχές.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 2δ (νέα)
(2δ) Οι απομονωμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες λόγω των ιδιαιτέρων γεωγραφικών, εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτές. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, να δυσχεράνουν την παροχή συνδρομής και τη διάθεση παρεμβατικών πόρων, και να δημιουργήσουν ιδιαίτερες ανάγκες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Απαιτείται η δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας με βάση το οποίο να είναι δυνατή η παροχή οικονομικής συνδρομής, ως συμμετοχή για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων προετοιμασίας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο ιδίως της απόφασης 2001/792/ΕΚ.
(3)  Απαιτείται η δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου πρόληψης, ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας, με βάση το οποίο να είναι δυνατή η παροχή οικονομικής συνδρομής, ως συμμετοχή για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων προετοιμασίας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο ιδίως της παρακολούθησης και του κέντρου πληροφόρησης που συστήνεται βάσει της απόφασης 2001/792/ΕΚ.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το παρόν μέσο θα εξασφαλίσει την ορατή έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης προς χώρες που έχουν πληγεί από σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των μέσων επέμβασης των κρατών μελών.
(4)  Το παρόν μέσο θα εξασφαλίσει την ορατή έκφραση της κοινοτικής αλληλεγγύης προς χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που οφείλονται σε φυσικές, βιομηχανικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στις οποίες περιλαμβάνονται η θαλάσσια ρύπανση, ή τρομοκρατικές ενέργειες, διευκολύνοντας την παροχή αμοιβαίας συνδρομής μέσω της κινητοποίησης των μέσων επέμβασης των κρατών μελών.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ικανότητας ανάληψης δράσεων πολιτικής προστασίας.1
_____________________________
1 EE C 304 της 1.12.2005, σ. 1.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)
(4β) Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση του μέσου για δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός των εδαφικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους αλληλεγγύης και για την παροχή συνδρομής σε πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)
(4γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μέσο χρησιμοποιείται εκτός των γεωγραφικών συνόρων της ΕΕ, είναι σημαντικό την ευθύνη συντονισμού της δράσης να έχουν τα Ηνωμένα Έθνη.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 4δ (νέα)
(4δ) Η κοινοτική δράση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την απεμπόληση των ευθυνών των τρίτων, οι οποίοι, στο πλαίσιο της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη βλάβη που οι ίδιοι προξένησαν.
Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 4ε (νέα)
(4ε) Απαιτείται περισσότερη συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της βάσης δεδομένων σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες και ικανότητες που σχετίζονται με δράσεις πολιτικής προστασίας που καθίστανται αναγκαίες από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 4στ (νέα)
(4στ) Για να διευκολυνθεί και να διασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη, ετοιμότητα και παρέμβαση σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητο να διενεργηθούν εκτενείς ενημερωτικές εκστρατείες, καθώς επίσης και να αναληφθούν πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης με επίκεντρο το ευρύ κοινό και ιδίως τους νέους, με στόχο την αύξηση του βαθμού αυτοπροστασίας και τη λήψη προστατευτικών μέτρων σε περίπτωση καταστροφών.
Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 4ζ (νέα)
(4ζ) Οι εθελοντές αποτελούν αξιόλογο δυναμικό όσον αφορά τη διαχείριση καταστροφών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε δράσεις πολιτικής προστασίας, παρέχοντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, είτε ως μέλη εθελοντικών οργανώσεων είτε ως άτομα.
Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6a) Η έκφραση αλληλεγγύης προς τρίτες χώρες σε περιπτώσεις καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αποτελεί από πολλά χρόνια συνιστώσα των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ και συνάδει με την αρχή της αλληλεγγύης· η επέκταση της πολιτικής προστασίας της ΕΕ και εκτός αυτής, παρέχει προστιθέμενη αξία και αυξάνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του χρηματοδοτικού μέσου.
Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Ενδείκνυται, για λόγους συνέπειας, οι δράσεις ταχείας επέμβασης που υλοποιούνται εκτός της Κοινότητας να καλύπτονται από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. […]/2005 της […] για τη θέσπιση μέσου σταθερότητας. Για τον ίδιο λόγο, το χρηματοδοτικό μέσο δεν πρέπει να καλύπτει τις δράσεις που εμπίπτουν στην απόφαση του Συμβουλίου […]/2005 για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος "Πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων" ή που σχετίζονται με τη διατήρηση του νόμου και της τάξης και τη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας.
(7)  Ενδείκνυται, για λόγους συνέπειας, το χρηματοδοτικό μέσο να μη διέπει τις δράσεις που εμπίπτουν στην απόφαση του Συμβουλίου […]/2005 για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος "Πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων" ή που σχετίζονται με τη διατήρηση του νόμου και της τάξης και τη διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας.
Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η σύναψη συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και η χορήγηση επιδοτήσεων με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της δράσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενδείκνυται να προβλεφθεί η χορήγηση επιδοτήσεων και σε φυσικά πρόσωπα.
(9)  Η σύναψη συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και η χορήγηση επιδοτήσεων με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της δράσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενδείκνυται να προβλεφθεί η χορήγηση επιδοτήσεων και σε φυσικά πρόσωπα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Πρέπει να είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών, καθώς αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του μέσου.
(10)  Η συμμετοχή τρίτων χωρών είναι επιθυμητή, καθώς οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ και, επιπλέον, καθώς αυτό θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του μέσου.
Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)
(11a) Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συντάξει, το ταχύτερο δυνατό λεπτομερή κατάλογο των πόρων πολιτικής προστασίας (προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ.) που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή με βάση το μέσο.
(12)  Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή με βάση το μέσο. Στην υλοποίηση της κοινοτικής οικονομικής βοήθειας καθώς και στην παρακολούθηση της χρήσης των πόρων απαιτείται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.
Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α) Η κοινοτική δράση στον τομέα της πολιτικής προστασίας συμπληρώνει τις πολιτικές των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενες στις περιπτώσεις καταστροφής και, συνεπώς, πρέπει να εμπλέκονται πλήρως στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 16β (νέα)
(16β) Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει, για ολόκληρη τη διάρκεια του μέσου, το χρηματοδοτικό πλαίσιο, κατά την έννοια του άρθρου 33 της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού1, με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως αυτές ορίζονται με τη Συνθήκη.
__________________
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας δεν προβλέπουν άλλες εξουσίες για την θέσπιση του παρόντος κανονισμού από αυτές του άρθρου 308 και του άρθρου 203 αντιστοίχως,
Διαγράφεται
Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)
(17a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα κατόπιν φυσικών καταστροφών, μεταξύ των οποίων το ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 20051, με το οποίο καλούσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση στενότερης συνεργασίας των μέτρων προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με στόχο να προλαμβάνονται και να μειώνονται στο ελάχιστο οι καταστροφικές συνέπειές τους, ιδίως με τη διάθεση πρόσθετων πόρων προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις μείζονος κινδύνου.
________________________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334, παράγραφος 9.
Τροπολογία 29
Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο
Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως 31η Δεκεμβρίου 2013, ένα χρηματοδοτικό μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας που στη συνέχεια αναφέρεται ως "το μέσο", για την ενίσχυση και συμπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των περιουσιών σε περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 ως την 31η Δεκεμβρίου 2013, χρηματοδοτικό μέσο πρόληψης, ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας (στο εξής: μέσο), για την ενίσχυση και συμπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την προστασία των ανθρώπων, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, του περιβάλλοντος, των περιουσιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 30
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο
Καθορίζει κανόνες για την παροχή οικονομικής συνδρομής με βάση το μέσο για δράσεις που προορίζονται να ενισχύσουν την κατάσταση ετοιμότητας της Κοινότητας για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Καθορίζει κανόνες για την παροχή οικονομικής και τεχνικής συνδρομής με βάση το μέσο για δράσεις που προορίζονται να ενισχύσουν την κατάσταση της ικανότητας πρόληψης των κινδύνων και ετοιμότητας της Κοινότητας για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και προβλέπει πιλοτικά σχέδια, τα οποία αναπτύσσουν ομάδες θεμάτων γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και/ή συμβάλλουν στην ενίσχυση ή δημιουργία κατάλληλων δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τροπολογία 31
Άρθρο 1, τρίτο εδάφιο
Προβλέπει επίσης ειδικές διατάξεις για την παροχή οικονομικής συνδρομής σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση.
Προβλέπει επίσης ειδικές διατάξεις για την παροχή οικονομικής και τεχνικής συνδρομής σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση.
Τροπολογία 32
Άρθρο 1, εδάφιο 3α (νέο)
Προβλέπει ακόμη τη διεξαγωγή εκτενούς εξέτασης και καταγραφής των πηγών κινδύνου (όπως η αποθήκευση επικίνδυνων υλικών) καθώς και των μέσων –ιδίως δε των σπανίων πόρων– που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι διάφοροι τύποι σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής τέτοιων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 33
Άρθρο 2, παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για την ετοιμότητα αντιμετώπισης σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανεξάρτητα από τη φύση τους.
1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ταχεία επέμβαση σε όλες τις μορφές σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζονται με το άρθρο 3, σημείο 1, εντός και εκτός της Κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα δημόσιας υγείας.
Ισχύει επίσης για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών τέτοιων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός της Κοινότητας και σε χώρες που συμμετέχουν στον Κοινοτικό μηχανισμό που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/792/EΚ, Eυρατόμ.
Ισχύει επίσης για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών τέτοιων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός και εκτός της Κοινότητας
Ισχύει επίσης για την ετοιμότητα και την ταχεία επέμβαση ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 34
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Ο τρόπος λειτουργίας του μέσου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη σχετική περιφερειακή διάσταση. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο στενά, όταν οι εφαρμοζόμενες στα κράτη μέλη νομικές διατάξεις το επιτρέπουν, με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, για τον καθορισμό και τη διαχείριση του μέσου.
Τροπολογία 75
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Διάρκεια και πόροι του προϋπολογισμού
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Το ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Μέσου ορίζεται σε 278 εκατ. ευρώ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (επτά χρόνια).
Τροπολογία 36
Άρθρο 3, σημείο 1
(1) "σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης" νοείται κάθε κατάσταση που έχει ή είναι δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ανθρώπους, περιουσίες ή στο περιβάλλον και ενδέχεται να καταλήξει σε αίτημα παροχής βοήθειας·
(1) "σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης" νοείται κάθε γεγονός ή κατάσταση που έχει ή είναι δυνατόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ανθρώπους, στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, σε περιουσίες, στην πολιτιστική κληρονομιά, ή στο περιβάλλον, που προκαλούνται από φυσικές, βιομηχανικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στις οποίες περιλαμβάνονται η θαλάσσια ρύπανση, ή τρομοκρατικές ενέργειες·
Τροπολογία 37
Άρθρο 3, σημείο (1α) (νέο)
(1a) "πρόληψη" νοείται κάθε δράση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την πραγματική αποτροπή των αρνητικών επιπτώσεων των καταστροφών και κάθε μέσο που αποσκοπεί στην μείωση στο ελάχιστο σχετιζομένων φυσικών ή ανθρώπινης προέλευσης καταστροφών·
Τροπολογία 38
Άρθρο 3, σημείο (3)
(3) "ετοιμότητα" νοείται κάθε δράση που αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία επέμβαση.
(3) "ετοιμότητα" νοείται κάθε δράση που αναλαμβάνεται εκ των προτέρων ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ταχεία επέμβαση στις επιπτώσεις των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπομπής έγκαιρων και αποτελεσματικών προειδοποιήσεων.
Τροπολογία 39
Άρθρο 3, σημείο (3α) (νέο)
(3α) "έγκαιρη προειδοποίηση" νοείται η παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής πληροφόρησης που επιτρέπει την ανάληψη δράσεων για την αποτροπή ή τον περιορισμό των κινδύνων και τη διασφάλιση της ετοιμότητας για αποτελεσματική επέμβαση.
Τροπολογία 40
Άρθρο 3, σημείο (3β) (νέο)
(3β) "κατάλογος" νοείται η καταγραφή των εγκαταστάσεων και του προσωπικού πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο.
Τροπολογία 41
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3a
Απόκεντρες περιοχές
Ο παρών κανονισμός παρέχει επαρκή και ισοδύναμη βοήθεια σε όλες τις περιοχές, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες που ζουν σε απόκεντρες, απομονωμένες, νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες, έχουν επίπεδο ασφάλειας ίδιο με αυτό που απολαύουν άλλες περιοχές της ΕΕ. Στις περιοχές αυτές πρέπει να διατίθενται εξειδικευμένες ομάδες παρέμβασης.
Τροπολογία 42
Άρθρο 4, εισαγωγικό τμήμα
Στο πλαίσιο του μέσου είναι επιλέξιμες για οικονομική συνδρομή οι ακόλουθες δράσεις:
Στο πλαίσιο του μέσου, τόσο εντός όσο και εκτός των εδαφικών ορίων της ΕΕ, είναι επιλέξιμες μεταξύ άλλων για οικονομική συνδρομή οι ακόλουθες δράσεις:
Τροπολογία 43
Άρθρο 4, σημείο (1)
(1) μελέτες, έρευνες, μοντελοποίηση, κατάρτιση σεναρίων και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης·
(1) μελέτες, έρευνες, δημιουργία προτύπων, κατάρτιση σεναρίων που έχουν σχέση με παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης·
Τροπολογία 44
Άρθρο 4, σημείο (2)
(2) συνδρομή για τη δημιουργία δυναμικού·
(2) συνδρομή για τη δημιουργία δυναμικού και τον συντονισμό της δράσης·
Τροπολογία 45
Άρθρο 4, σημείο (3)
(3) κατάρτιση, ασκήσεις, συναντήσεις πρακτικής εργασίας, ανταλλαγή προσωπικού και εμπειρογνωμόνων·
(3) κατάρτιση, συνεδριάσεις, ασκήσεις, συναντήσεις πρακτικής εργασίας, ανταλλαγή προσωπικού και εμπειρογνωμόνων·
Τροπολογία 46
Άρθρο 4, σημείο (3α) (νέο)
(3a) ειδική κατάρτιση του προσωπικού που θα συμμετέχει στις δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης, ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία·
Τροπολογία 47
Άρθρο 4, σημείο (4)
(4) σχέδια επίδειξης·
(4) σχέδια και προγράμματα επίδειξης·
Τροπολογία 48
Άρθρο 4, σημείο (5)
(5) μεταφορά τεχνολογίας
(5) μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και μερισμός εμπειρίας και πλέον ενδεδειγμένων πρακτικών·
Τροπολογία 49
Άρθρο 4, σημείο (6)
(6) δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης·
(6) δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της επαγρύπνησης·
Τροπολογία 50
Άρθρο 4, σημείο (7α) (νέο)
(7α) δικτύωση για συστήματα επαγρύπνησης, έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης·
Τροπολογία 51
Άρθρο 4, σημείο (9)
(9) δημιουργία και συντήρηση ασφαλούς συστήματος επικοινωνιών και εργαλείων·
(9) δημιουργία και συντήρηση αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος επικοινωνιών και εργαλείων·
Τροπολογία 52
Άρθρο 4, σημείο (12)
(12) αποστολή εμπειρογνωμόνων, επίσημων συνδέσμων και παρατηρητών·
(12) αποστολή εμπειρογνωμόνων, επίσημων συνδέσμων και παρατηρητών με κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό·
Τροπολογία 53
Άρθρο 4, σημείο (12α) (νέο)
(12a) προώθηση της εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων εκτίμησης του κινδύνου και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών σε σχολεία και ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και χρήση άλλων διαύλων για ενημέρωση της νεολαίας και των παιδιών·
Τροπολογία 54
Άρθρο 4, σημείο (14α) (νέο)
(14α) προώθηση διαδικασιών για την εναρμόνιση των προσεγγίσεων, μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και την παρέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
Τροπολογία 55
Άρθρο 4, σημείο (12β) (νέο)
(12β) ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ περιοχών που διατρέχουν παρεμφερείς κινδύνους καταστροφής, προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης·
Τροπολογία 56
Άρθρο 5, σημείο (4α) (νέο)
(4α) συγκέντρωση της εμπειρίας και προσδιορισμός και εφαρμογή των πλέον ενδεδειγμένων πρακτικών όσον αφορά εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την πρόληψη φυσικών, βιομηχανικών ή τεχνολογικών καταστροφών·
Τροπολογία 57
Άρθρο 5, σημείο (4β) (νέο)
(4β) συγκέντρωση της εμπειρίας και προσδιορισμός και εφαρμογή των πλέον ενδεδειγμένων πρακτικών όσον αφορά εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ιδίως τους νέους, με στόχο την αύξηση του βαθμού αυτοπροστασίας·
Τροπολογία 58
Άρθρο 5, σημείο (5)
(5) τόνωση, προώθηση και στήριξη της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πείρας σχετικά με τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της συναφούς τεχνολογίας·
(5) τόνωση, προώθηση και στήριξη της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πείρας, ιδίως σχετικά με προληπτικά μέτρα και τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της συναφούς τεχνολογίας και του προσωπικού·
Τροπολογία 59
Άρθρο 5, σημείο (9)
(9) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της μεταφοράς κινητών εργαστηρίων και κινητών εγκαταστάσεων υψηλής ασφάλειας.
(9) εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της μεταφοράς ειδικής τεχνολογίας και εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, όπως κινητών εργαστηρίων και κινητών εγκαταστάσεων υψηλής ασφάλειας.
Τροπολογία 60
Άρθρο 5, εδάφιο 1α (νέο)
Το νομικό πλαίσιο των μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπει στους σχετικούς τομείς να αντιμετωπίζουν, εφόσον απαιτείται, νέες υποχρεώσεις και απαιτεί όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Τροπολογία 61
Άρθρο 5α (νέο)
Άρθρο 5a
Συνεκτικότητα και συντονισμός δράσεων
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το μέσο και τα συστήματα επαγρύπνησης, έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης είναι αποτελεσματικά και συνδεδεμένα με άλλα κοινοτικά συστήματα συναγερμού.
Τροπολογία 62
Άρθρο 5β (νέο)
Άρθρο 5β
Ποιότητα των δράσεων
Η Επιτροπή συμβάλλει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη στη διασφάλιση της ποιότητας των δράσεων με την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επαγρύπνησης, έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του μέσου.
Τροπολογία 63
Άρθρο 5γ (νέο)
Άρθρο 5γ
Εθελοντές
Η ετοιμότητα των εθελοντών για την αντιμετώπιση σοβαρών ανθρωπογενούς προέλευσης ή φυσικών καταστροφών, πρέπει πάντοτε να τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τοπικής κανονιστικής αρχής και οι εθελοντές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση που ενισχύει την ικανότητά τους να εντοπίζουν, να ανταποκρίνονται και να αντεπεξέρχονται σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή καταστροφές.
Τροπολογία 64
Άρθρο 7, παράγραφος 4
4.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.
4.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2. Μόλις εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή προς ενημέρωση.
Τροπολογίες 65 και 66
Άρθρο 8α (νέο)
Άρθρο 8a
Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
Για να περιοριστεί η επικάλυψη εργασιών, να αυξηθεί στο μέγιστο η οργάνωση αποτελεσματικών δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με βάση κοινή πληροφόρηση και για να βελτιωθεί η αξιοποίηση όλων των πόρων, πρέπει να υπάρξουν στενότεροι δεσμοί και διαρθρωμένη και συνεχής συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
Εφόσον δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέσου αναλαμβάνονται εκτός των εδαφικών ορίων της ΕΕ, αυτές πρέπει να τελούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι περί του αντιθέτου.
Τροπολογία 67
Άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα)
1a. Αν βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 προκύψει ότι έχει χορηγηθεί οικονομική συνδρομή και από άλλες πηγές, οι οικονομικοί πόροι που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου περιορίζονται, κατ" ανώτατο όριο, στο τμήμα της αίτησης για το οποίο δεν έχει ακόμη χορηγηθεί άλλη χρηματοδότηση.
Τροπολογία 68
Άρθρο 9, παράγραφος 2
2.  Επιδιώκεται η δημιουργία συνεργειών και συμπληρωματικότητας με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κοινότητας.
2.  Επιδιώκεται η δημιουργία συνεργειών συνοχής και συμπληρωματικότητας με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κοινότητας, μεταξύ άλλων του μέσου αλληλεγγύης της ΕΕ, του Μέσου Σταθερότητας και του ECHO, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη και να διασφαλίζεται η βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας και της αξιοποίησης των πόρων. Αυτό ισχύει ιδίως σε σχέση με την πρόταση απόφασης της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση πιλοτικού σχεδίου που περιλαμβάνει δέσμη προπαρασκευαστικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που θα προβλέπει τη χρηματοδότηση γενικού συστήματος ταχείας προειδοποίησης (ARGUS) και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των κρίσιμων υποδομών (EPCIP), προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα στους τομείς της προστασίας των κρίσιμων υποδομών και της πολιτικής προστασίας.
Τροπολογία 69
Άρθρο 10, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Οι δαπάνες αυτές είναι δυνατόν να καλύψουν ιδίως τα εξής: μελέτες, συσκέψεις, δραστηριότητες πληροφόρησης, δημοσιεύσεις, δαπάνες για δίκτυα πληροφορικής (και τον συναφή εξοπλισμό) για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με τεχνική ή διοικητική υποστήριξη στην οποία είναι δυνατό να χρειαστεί να προσφύγει η Επιτροπή για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Οι δαπάνες αυτές είναι δυνατόν να καλύψουν ιδίως τα εξής: μελέτες, συσκέψεις, δραστηριότητες πληροφόρησης, δημοσιεύσεις, δαπάνες για δίκτυα πληροφορικής (και τον συναφή εξοπλισμό) για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετικά με τεχνική ή διοικητική υποστήριξη και προσωπικό στην οποία είναι δυνατό να χρειαστεί να προσφύγει η Επιτροπή για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 70
Άρθρο 10α (νέο)
Άρθρο 10a
Εφαρμογή των δράσεων και συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών
1.  Η Επιτροπή διασφαλίζει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την εφαρμογή των δράσεων και των μέτρων του μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, διασφαλίζοντας την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξή του.
2..  Για να στηρίξει την εφαρμογή, η Επιτροπή διασφαλίζει το συντονισμό και την ολοκλήρωση δικτύων και συστημάτων επαγρύπνησης και έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης σε σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δράση, στο πλαίσιο των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του μέσου και να αναπτύξουν μηχανισμούς σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων του μέσου. Εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις που υποστηρίζονται από το μέσο και την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής σε δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τροπολογία 71
Άρθρο 12, παράγραφος 4
4.  Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν η πρόοδος στην εκτέλεση της δράσης επιτρέπει να δικαιολογηθεί μέρος µόνο της οικονομικής συνδρομής που χορηγήθηκε, η Επιτροπή ζητεί από το δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονομικής συνδρομής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
4.  Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν η πρόοδος στην εκτέλεση της δράσης επιτρέπει να δικαιολογηθεί μέρος µόνο της οικονομικής συνδρομής που χορηγήθηκε, η Επιτροπή ζητεί από το δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες. Εάν η απάντηση εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή πρέπει να ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονομικής συνδρομής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
Τροπολογία 72
Άρθρο 13, παράγραφος 1
1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο εξής καλούμενη "η επιτροπή".
1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο εξής καλούμενη "η επιτροπή".
Τροπολογία 73
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο (α)
(α) το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ενδιάμεση αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των ποιοτικών και ποσοτικών πλευρών της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·
(α) το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ενδιάμεση αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των ποιοτικών και ποσοτικών πλευρών της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις ληφθείσες αποφάσεις χορηγήσεων και την ολοκλήρωση της χορήγησης οικονομικής συνδρομής.
Τροπολογία 74
Άρθρο 14, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να δώσει σύντομα συνέχεια στην αρχική αυτή, κυρίως χρηματοοικονομική, πρωτοβουλία, υποβάλλοντας το συντομότερο δυνατό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτάσεις της για την τροποποίηση της απόφασης 2001/792/ΕΚ.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου