Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0052(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0027/2006

Esitatud tekstid :

A6-0027/2006

Arutelud :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Hääletused :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0075

Vastuvõetud tekstid
PDF 435kWORD 160k
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg
Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0113)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308 ja Euratomi lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0181/2005);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0027/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   täpsustab, et määruse ettepanekus märgitud assigneeringud on kuni finantsperspektiivi (2007. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks) puudutava kokkuleppe saavutamiseni vaid soovituslikud;

3.   palub komisjonil pärast järgmise finantsperspektiivi vastuvõtmist määruse ettepanekuks osutatud summad kinnitada või vajadusel esitada kohandatud summad kinnitamiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule, tagades sellega vastavuse ülemmääradele;

4.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles käsitlema muudetud õiguslikust alusest lähtuvalt käesolevat arvamust kui esimest lugemist kaasotsustamismenetluse alusel;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Pealkiri
Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend
Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend
(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti suhtes kõikjal, kus nimetatakse valmisolekut ja kiirreageerimist.)
Muudatusettepanek 2
Esimene viide
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308;
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,
Muudatusettepanek 3
Teine viide
võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,
välja jäetud
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 1
(1)  Vastavalt EÜ asutamislepingu artkli 3 lõike 1 punktile u peab ühenduse tegevus hõlmama kodanikukaitse alaseid meetmeid.
(1)  Suurõnnetused võivad tõsiselt mõjutada nii rahvatervist kui keskkonda. Euroopa Ühenduse asutamislepingus on olemas õiguslik alus, mis hõlmab nii keskkonna kui rahvatervise kaitsmist – artikli 175 lõige 1 –, millel see rahastamisvahend peaks seetõttu põhinema.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 2
(2)   Selleks loodi nõukogu otsusega 2001/792/EÜ, Euratom ühenduse mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel.
(2)   Nõukogu otsusega 2001/792/EÜ, Euratom loodi ühenduse mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a) Kliimamuutustel on märkimisväärne negatiivne üleilmne keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne mõju, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed. Ilmastikuga seotud loodusõnnetustest tulenev majanduskahju on viimasel aastakümnel suurenenud 1960. aastate tasemega võrreldes kuus korda.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 2 b (uus)
(2 b) Katastroofiohu vähendamine, sealhulgas kaitsetuse vähendamine loodusõnnetuste ees on säästva arengu lahutamatu osa ja üks oluline aastatuhande arengueesmärkide saavutamise eeltingimus.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 2 c (uus)
(2 c) Maaharimine ja maakasutus on suurõnnetuste ennetamise ja leevendamise poliitika ja kavade tähtis osa. Seetõttu peaksid kavad ja poliitika rakendama keskkonna ja loodusvarade ühtse haldamise lähenemisviisi, mis hõlmab katastroofiohu vähendamise meetodeid, nagu näiteks üleujutuste ja metsade ühtset haldamist, märgalade ja muude tundlike ökosüsteemidega alade sobivat haldamist ning linna-alade riski hindamist.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 2 d (uus)
(2 d) ELi isoleeritud ja äärepoolseimatel piirkondadel on nende geograafilisest asendist, topograafiast ning sotsiaalsetest ja majanduslikest asjaoludest tulenevad iseärasused ja vajadused. Neil võib olla negatiivne mõju, sest nad raskendavad abi ja päästevahendite kohaletoimetamist ning tekitavad suurõnnetuse korral erilisi vajadusi.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 3
(3)  On vaja sisse seada suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, mille alusel saab anda rahalist abi, aitamaks tõsta suurõnnetusteks valmisoleku ja neile reageerimise süsteemide tõhusust.
(3)  Eelkõige otsusega 2001/792/EÜ, Euratom loodud seire- ja teabekeskuse raames on vaja sisse seada suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, mille alusel saab anda rahalist abi, aitamaks tõsta suurõnnetusteks valmisoleku ja neile reageerimise süsteemide tõhusust.
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 4
(4)  Rahastamisvahend väljendab selgelt ühenduse solidaarsust suurõnnetuste tõttu kannatanud riikide suhtes, soodustades liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides vastastiku abi andmist.
(4)  Rahastamisvahend väljendab selgelt ühenduse solidaarsust riikide suhtes, nii ELis kui ka väljaspool ELi piire, mis puutuvad kokku loodus-, tööstus- või tehnoloogilistest katastroofidest, sealhulgas merereostusest, või terroriaktidest tulenevate suurõnnetustega, soodustades liikmesriikide päästeressursse mobiliseerides vastastikuse abi andmist.
Muudatusettepanek 12
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a) Nõukogu võttis vastu järeldused Euroopa kodanikukaitse suutlikkuse suurendamise kohta1;
_________
1 ELT C 304, 1.12.2005, lk 1.
Muudatusettepanek 13
Põhjendus 4 b (uus)
(4 b) Rahastamisvahendit peaks olema võimalik kasutada meetmeteks nii ELi piirides kui ka väljaspool ELi piire, et tagada solidaarsus ja toetada kolmandates riikides abi vajavaid ELi kodanikke.
Muudatusettepanek 14
Põhjendus 4 c (uus)
(4 c) Kui rahastamisvahendit kasutatakse väljaspool ELi territoriaalpiiri, on oluline kooskõlastada tegevus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga.
Muudatusettepanek 15
Põhjendus 4 d (uus)
(4 d) Ühenduse meetmed ei tohiks vähendada nende kolmandate isikute vastutust, kes "saastaja maksab" põhimõtte kohaselt kannavad esmajärjekorras vastutust enda tekitatud kahju eest.
Muudatusettepanek 16
Põhjendus 4 e (uus)
(4 e) On vaja edasist koostööd, et tõsta loodusõnnetustest või inimese tekitatud katastroofidest tingitud kodanikukaitsealase tegevusega seotud sõjalisi vahendeid ja võimsust käsitleva andmebaasi tõhusust.
Muudatusettepanek 17
Põhjendus 4 f (uus)
(4 f) Et hõlbustada ja tagada suurõnnetuste parem ennetamine, nendeks valmisolek ja nendele kiirreageerimine, on vaja läbi viia nii ulatuslikke teabekampaaniaid kui ka teadmiste ja teadlikkuse tõstmisele kaasa aitavaid algatusi, mis on suunatud üldsusele ja eelkõige noortele, eesmärgiga tõsta katastroofide korral vajaliku enese kaitsmise oskuse ja ettevaatusabinõude taset.
Muudatusettepanek 18
Põhjendus 4 g (uus)
(4 g) Vabatahtlikud on suurõnnetuste likvideerimise juhtimisel väga väärtuslikud, nad etendavad olulist osa kodanikukaitsega seotud tegevuses ja pakuvad suurõnnetusteks ettevalmistamisel ja nendele reageerimisel erinevat abi kas vabatahtlike organisatsioonide liikmetena või üksikisikutena.
Muudatusettepanek 19
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a) Õnnetuste ja katastroofide puhul kolmandate riikidega solidaarsuse väljendamine on olnud juba mitmeid aastaid osa ELi välispoliitikast ning kooskõlas solidaarsuspõhimõttega; kodanikukaitse laiendamine EList väljapoole tagaks lisandväärtuse ja suurendaks rahastamisvahendi tulemuslikkust ja tõhusust.
Muudatusettepanek 20
Põhjendus 7
(7)  Järjepidevuse huvides on vajalik, et väljaspool ühendust rakendatavad kiirreageerimismeetmed oleksid hõlmatud nõukogu [kuupäev] määrusega (EÜ) nr […]/2005, millega kehtestatakse stabiliseerimisvahend. Samal põhjusel ei tohiks rahastamisvahendit kohaldada meedete suhtes, mis kuuluvad nõukogu otsuse […]/2005, millega kehtestatakse eriprogramm "Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede likvideerimise korraldamine" kohaldamisalasse või mis on seotud avaliku korra säilitamise ning sisejulgeoleku kaitsmisega.
(7)  Järjepidevuse huvides ei tohiks rahastamisvahendit kohaldada meetmete suhtes, mis kuuluvad nõukogu otsuse […], millega kehtestatakse eriprogramm "Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede likvideerimise korraldamine" kohaldamisalasse või mis on seotud avaliku korra säilitamise ning sisejulgeoleku kaitsmisega.
Muudatusettepanek 21
Põhjendus 9
(9)  Riigihankelepingute sõlmimine ja toetuste andmine käesoleva määruse alusel tuleb viia läbi vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. Kodanikukaitsealase tegevuse eripära tõttu on vaja sätestada, et toetusi võib anda ka füüsilistele isikutele.
(9)  Riigihankelepingute sõlmimine ja toetuste andmine käesoleva määruse alusel tuleb viia läbi vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. Kodanikukaitsealase tegevuse eripära tõttu on vaja sätestada, et toetusi võib anda ka füüsilistele isikutele ja valitsusvälistele organisatsioonidele.
Muudatusettepanek 22
Põhjendus 10
(10)  Kolmandate riikide osalemine peaks olema võimalik, kuna see suurendaks rahastamisvahendi kohaldamise tulemuslikkust ja tõhusust.
(10)  Kolmandate riikide osalemine on soovitav, kuna suurõnnetused kolmandates riikides võivad liikmesriike oluliselt mõjutada ning see suurendaks ka rahastamisvahendi kohaldamise tulemuslikkust ja tõhusust.
Muudatusettepanek 23
Põhjendus 11 a (uus)
(11 a) Käesoleva määruse tõhusa rakendamise võimaldamiseks peaks komisjon koostöös liikmesriikidega esimesel võimalusel koostama ELis olemasolevate kodanikukaitse ressursside (personal, varustus, jne) üksikasjaliku nimistu.
Muudatusettepanek 24
Põhjendus 12
(12)  Tuleks ette näha asjakohased sätted, et tagada rahastamisvahendi alusel rahalist abi saavate meetmete rakendamise nõuetekohane järelevalve.
(12)  Tuleks ette näha asjakohased sätted, et tagada rahastamisvahendi alusel rahalist abi saavate meetmete rakendamise nõuetekohane järelevalve. Ühenduse rahalise abi rakendamisel tuleb kindlustada nii suurim läbipaistvus kui ka nõuetekohane kontroll rahaliste vahendite kasutamise üle.
Muudatusettepanek 25
Põhjendus 16 a (uus)
(16 a) Ühenduse meetmed kodanikukaitse valdkonnas täiendavad riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste poliitikat. Piirkondi ja haldusüksusi mõjutavad katastroofid kõigepealt ja seetõttu peaks neid kodanikukaitsepoliitika planeerimisse, rakendamisse ja selle seiresse täielikult kaasama.
Muudatusettepanek 26
Põhjendus 16 b (uus)
(16 b) 6. mail 1999 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe1 punktis 33 määratletud finantsraamistik on lisatud käesolevasse otsusesse rahastamisvahendi kogu kestuse ajal, mõjutamata seejuures asutamislepingus määratletud eelarvepädevate institutsioonide volitusi.
____________
1 EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.
Muudatusettepanek 27
Põhjendus 17
(17)  Euroopa Ühenduse asutamislepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus ei nähta käesoleva määruse vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale nende, mis on sätestatud vastavalt artiklite 308 ja 203 alusel,
välja jäetud
Muudatusettepanek 28
Põhjendus 17 a (uus)
(17 a) Euroopa Parlament on pärast loodusõnnetusi vastu võtnud mitmeid resolutsioone, sealhulgas 8. septembri 2005. aasta resolutsioon1, milles Euroopa Parlament kutsus komisjoni ja liikmesriike üles loodusõnnetuste korral kodanikukaitsemeetmete osas töötama tihedama koostöö suunas eesmärgiga ära hoida ja minimeerida loodusõnnetuste laastavat mõju, eriti kodanikukaitse lisaressursside kättesaadavaks tegemisega.
__________
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0334, lõige 9.
Muudatusettepanek 29
Artikli 1 lõige 1
Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi "rahastamisvahend", mis toetaks ja täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide jõupingutusi inimeste, keskkonna ja vara kaitsmisel.
Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 suurõnnetuste ennetamise, neile kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend, edaspidi "rahastamisvahend", mis toetaks ja täiendaks suurõnnetuse korral liikmesriikide jõupingutusi inimeste, rahvatervise ja rahva turvalisuse, keskkonna, vara ja kultuuripärandi kaitsmisel.
Muudatusettepanek 30
Artikli 1 lõige 2
Käesolev määrus sätestab eeskirjad rahastamisvahendi alusel rahalise abi andmiseks meedetele, mille eesmärk on tõsta ühenduse valmisolekut suurõnnetusteks.
Käesolev määrus sätestab eeskirjad rahastamisvahendi alusel rahalise ja tehnilise abi andmiseks meetmetele, mille eesmärk on tõsta ühenduse riskide ennetamise suutlikkust ja valmisolekut suurõnnetusteks ja sätestab katseprojektid, mis arendavad Euroopa üldhuvi valdkondi ja/või toetavad vastavate võrgustike tugevdamist või loomist Euroopa tasandil.
Muudatusettepanek 31
Artikli 1 lõige 3
Käesolev määrus näeb ette ka erisätted suurõnnetuse korral rahalise abi andmiseks, soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat reageerimist.
Käesolev määrus näeb ette ka erisätted suurõnnetuse korral rahalise ja tehnilise abi andmiseks, soodustamaks sellele kiiret ja tõhusat reageerimist.
Muudatusettepanek 32
Artikli 1 lõige 3 a (uus)
See näeb samuti ette ohuallikate (nagu ladustatud ohtlikud materjalid) ning vahendite, eeskätt nappide ressursside, mida saab erinevate suurõnnetuste puhul kasutusele võtta, põhjalikku läbivaatamist ja liigitamist ning taolise teabe vahetamise hõlbustamist liikmesriikide vahel.
Muudatusettepanek 33
Artikli 2 lõige 1
1.  Käesolevat määrust kohaldatakse suurõnnetusteks valmisoleku suhtes, olenemata nende laadist.
1.  Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 punktis 1 määratletud igat laadi suurõnnetuste ennetamise, nendeks valmisoleku ja nendele kiirreageerimise suhtes nii ühenduse sees kui ka väljaspool ühendust, põhirõhuga rahvatervisel.
Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise korraldamise suhtes ühenduse sees ja otsusega 2001/792/EÜ, Euratom loodud ühenduse mehhanismis osalevates riikides.
Käesolevat määrust kohaldatakse ka sellise suurõnnetuse tagajärgede likvideerimise korraldamise suhtes ühenduse sees ja väljaspool ühendust asuvates riikides.
Samuti kohaldatakse käesolevat määrust valmisoleku ja kiirreageerimise kindlustamise suhtes seoses suurõnnetustega kaasnevate mõjudega rahvatervisele.
Muudatusettepanek 34
Artikli 2 esimene lõik a (uus)
1 a. Rahastamisvahendi toimimisviis võtab nõuetekohaselt arvesse vastavat piirkondlikku mõõdet. Kui liikmesriikides kohaldatavad õigusnormid seda võimaldavad, teevad komisjon ja liikmesriigid rahastamisvahendi määratlemise ja haldamise osas võimalikult tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike ametivõimudega.
Muudatusettepanek 75
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2 a
Kestus ja eelarvevahendid
Käesolev määrus kehtib 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.
Rahastamisvahendi rakendamise esialgseks finantsraamistikuks ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2013 (seitse aastat) nähakse ette 278 000 000 EUR.
Muudatusettepanek 36
Artikli 3 punkt 1
(1) suurõnnetus – olukord, millel on või võib olla kahjulik mõju inimestele, keskkonnale või varale ning mis võib tingida abipalve;
1) suurõnnetus – sündmus või olukord, millel on või võib olla kahjulik mõju inimestele, rahvatervisele ja rahva turvalisusele, varale, kultuuripärandile või keskkonnale ja mille põhjustajaks on loodus-, tööstus- või tehnoloogiline katastroof, sealhulgas merereostus, või terroriaktid;
Muudatusettepanek 37
Artikli 3 punkt 1 a (uus)
1 a) ennetamine – igasugune tegevus selle nimel, et tagada ohu kahjuliku mõju tegelik vältimine, ning igasugused vahendid selleks, et minimeerida sellega seotud looduslikke või inimese tekitatud õnnetusi;
Muudatusettepanek 38
Artikli 3 punkt 3
(3) valmisolek – tõhusa kiirreageerimise tagamiseks eelnevalt võetud meetmed.
3) valmisolek – eelnevalt võetud meetmed, et tagada tõhus kiirreageerimine looduslike ja tehnoloogiliste ohtude ja keskkonna olukorra halvenemise mõjule, sealhulgas õigeaegsed ja tulemuslikud varajased hoiatamised;
Muudatusettepanek 39
Artikli 3 punkt 3 a (uus)
3 a) varajane hoiatamine – õigeaegse ja tulemusliku teabe andmine, mis võimaldab võtta meetmeid, et vältida või vähendada ohtusid ja tagada valmisolek tulemuslikuks reageerimiseks;
Muudatusettepanek 40
Artikli 3 punkt 3 b (uus)
3 b) nimistu – ELi kodanikukaitse vahendite ja personali register. Komisjon täiendab nimistut regulaarselt.
Muudatusettepanek 41
Artikkel 3 a (uus)
Artikkel 3 a
Äärepoolsed piirkonnad
Määrus tagab piisava ja võrdse abi kõikidele piirkondadele, kindlustades raskemini juurdepääsetavates äärepoolseimates, isoleeritud, saartel paiknevates ja kõrvalistes piirkondades elavatele kodanikele samaväärse ohutuse taseme kui teiste ELi piirkondade elanikele. Selliste piirkondade tarbeks peaks olema kasutusvalmis eriväljaõppega päästemeeskonnad.
Muudatusettepanek 42
Artikli 4 sissejuhatav osa
Rahastamisvahendi alusel on abikõlblikud järgmised meetmed:
Rahastamisvahendi alusel on muu hulgas abikõlblikud järgmised nii ELi piirides kui ka väljaspool ELi piire võetavad meetmed:
Muudatusettepanek 43
Artikli 4 punkt 1
(1) uuringud, kaardistamine, mudelite ja stsenaariumide väljatöötamine ning situatsiooniplaneerimine;
1) uuringud, kaardistamine, mudelite ja kodanikukaitsemissioonidega seotud stsenaariumide väljatöötamine ning situatsiooniplaneerimine;
Muudatusettepanek 44
Artikli 4 punkt 2
(2) suutlikkuse suurendamine;
2) suutlikkuse suurendamine ja tegevuse kooskõlastamine;
Muudatusettepanek 45
Artikli 4 punkt 3
(3) koolitus, õppused, õpikojad, töötajate ja ekspertide vahetus;
3) koolitus, kohtumised, õppused, õpikojad, töötajate ja ekspertide vahetus;
Muudatusettepanek 46
Artikli 4 punkt 3 a (uus)
3 a) suurõnnetuste ennetamise, nendele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku tegevuses osaleva personali eriväljaõpe, mille eesmärgiks on puudega inimeste erivajadustega parem toimetulemine;
Muudatusettepanek 47
Artikli 4 punkt 4
(4) näidisprojektid;
4) näidisprojektid ja -programmid;
Muudatusettepanek 48
Artikli 4 punkt 5
(5) tehnosiire;
5) teadmiste ja eriteadmiste edastamine, tehnosiire ning saadud kogemuste ja parimate tavade jagamine;
Muudatusettepanek 49
Artikli 4 punkt 6
(6) teadlikkuse suurendamise ja info levitamisega seonduvad meetmed;
6) teadlikkuse suurendamise ja info levitamisega seonduvad meetmed, mille eesmärgiks on eelkõige ergutada kodanikke olema valvsad;
Muudatusettepanek 50
Artikli 4 punkt 7 a (uus)
7 a) häire-, varajase hoiatamise ja reageerimissüsteemide võrgustike loomine;
Muudatusettepanek 51
Artikli 4 punkt 9
(9) turvaliste sidesüsteemide ja -vahendite loomine ja hooldus;
9) turvaliste ja usaldusväärsete sidesüsteemide ja -vahendite loomine ja hooldus;
Muudatusettepanek 52
Artikli 4 punkt 12
(12) ekspertide, kontakametnike ja vaatlejate lähetamine ja kohapeale saatmine;
12) ekspertide, kontaktametnike ja vaatlejate lähetamine ja kohapeale saatmine koos sobivate vahendite ja varustusega;
Muudatusettepanek 53
Artikli 4 punkt 12 a (uus)
12 a) kohaliku riski hindamise ja katastroofiks valmisoleku programmide ja tegevuse rakendamise edendamine koolides ja kõrgkoolides ning muude kanalite kaudu noortele ja lastele teabe edastamise edendamine;
Muudatusettepanek 54
Artikli 4 punkt 14 a (uus)
14 a) suurõnnetuste ennetamise ja nendele reageerimise lähenemisviiside, meetodite ja vahendite ühtlustamismenetluste edendamine;
Muudatusettepanek 55
Artikli 4 punkt 14 b (uus)
14 b) sarnase katastroofiohuga piirkondade vaheliste partnerlussuhete arendamine, mille eesmärgiks on vahetada oskusteavet suurõnnetuste likvideerimise juhtimise kohta.
Muudatusettepanek 56
Artikli 5 punkt 4 a (uus)
4 a) loodus-, tööstus- või tehnoloogiliste katastroofide ennetamist käsitlevate riiklike, piirkondlike ja kohalike algatustega seotud kogemuste vahetamine ja parimate tavade kindlakstegemine ja rakendamine;
Muudatusettepanek 57
Artikli 5 punkt 4 b (uus)
4 b) enese kaitsmise oskuse suurendamist taotlevate üldsusele ja eelkõige noortele suunatud riiklike, piirkondlike ja kohalike algatustega seotud kogemuste vahetamine ja parimate tavade kindlakstegemine ja rakendamine;
Muudatusettepanek 58
Artikli 5 punkt 5
(5) oskusteabe ja kogemuste vahetuse stimuleerimine, soodustamine ja toetamine seoses suurõnnetuste tagajärgede likvideerimise korraldamise ning vastava tehnoloogiaga;
5) eelkõige suurõnnetuste ennetusabinõude ja tagajärgede likvideerimise korraldamisega seotud oskusteabe ja kogemuste ning vastava tehnoloogia ja personali vahetuse stimuleerimine, soodustamine ja toetamine;
Muudatusettepanek 59
Artikli 5 punkt 9
(9) liikuvate laborite ja kõrgetele turvanõuetele vastavate mobiilsete rajatiste kättesaadavuse ning transpordi tagamine.
9) kodanikukaitsega seotud eritehnoloogia ja -varustuse, nagu liikuvate laborite ja kõrgetele turvanõuetele vastavate mobiilsete rajatiste kättesaadavuse ning transpordi tagamine.
Muudatusettepanek 60
Artikli 5 esimene lõik a (uus)
Käesoleva määrusega rahastatavate meetmete õigusraamistik võimaldab asjassepuutuvatel valdkondadel tulla vajadusel toime uute kohustustega ja näeb ette, et kõik sooritatavad tegevused oleks ranges vastavuses põhiõigustega.
Muudatusettepanek 61
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5 a
Sidusus ja meetmete kooskõlastamine
Komisjon tagab, et rahastamisvahend ning häire-, varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemid on tõhusad ja ühendatud ühenduse muude hoiatussüsteemidega.
Muudatusettepanek 62
Artikkel 5 b (uus)
Artikkel 5 b
Tegevuse kvaliteet
Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega häire-, varajase hoiatuse ja reageerimisalast tegevust kontrollides, kooskõlastades ja hinnates meetmete kvaliteedi, eesmärgiga tagada rahastamisvahendi optimaalne toimimine.
Muudatusettepanek 63
Artikkel 5 c (uus)
Artikkel 5 c
Vabatahtlikud
Vabatahtlike valmisolek inimtegevusest tingitud katastroofideks või loodusõnnetusteks ja nendele reageerimine peab alati olema kohalike täitevasutuste järelevalve all ning vabatahtlikud peavad läbima eriväljaõppe, mis suurendab nende suutlikkust suurõnnetusi või katastroofiolukordi tuvastada, neile reageerida ja nendest toibuda.
Muudatusettepanek 64
Artikli 7 lõige 4
4.  Iga-aastased tööprogrammid võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud korras.
4.  Iga-aastased tööprogrammid võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud korras. Iga-aastased tööprogrammid saadetakse kohe vastuvõtmise järel eelarvepädevale institutsioonile teadmiseks.
Muudatusettepanekud 65 ja 66
Artikkel 8 a (uus)
Artikkel 8 a
Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega
Kordamise vältimiseks, jagatud teabel rajaneva tõhusa suurõnnetustele reageerimise organiseerimise suurendamiseks ja kõikide vahendite kasutamise optimeerimiseks tuleks rahvusvaheliste organisatsioonidega sisse seada tihedamad sidemed ning tõhustatud, korrastatud ja pidev koostöö.
Kui rahastamisvahendi raamesse jäävaid meetmeid kohaldatakse väljaspool ELi territoriaalpiiri, kooskõlastatakse meetmed Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga, välja arvatud juhul, kui ilmnevad konkreetsed põhjused seda mitte teha.
Muudatusettepanek 67
Artikli 9 esimene lõik a (uus)
1 a. Kui lõike 1 kohaselt esitatud teave viitab sellele, et rahalist toetust on saadud muudest allikatest, on rahastamisvahendi raames saadav abi piiratud maksimaalselt taotluse selle osaga, mis pole veel muude rahaliste vahenditega kaetud.
Muudatusettepanek 68
Artikli 9 lõige 2
2.  Taotletakse sünergiat ja vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu või ühenduse vahenditega.
2.  Taotletakse sünergiat, järjepidevust ja vastastikust täiendavust teiste Euroopa Liidu või ühenduse vahenditega, sealhulgas Euroopa Liidu solidaarsusfondi, stabiliseerimisvahendi ja Euroopa Ühenduste Humanitaarabiametiga (ECHO), et vältida kordamist ja tagada vahendite optimaalne lisandväärtus ja kasutamine. See kehtib eriti ettepaneku suhtes võtta vastu komisjoni otsus katseprojekti rahastamise kohta, mis hõlmab ennetavaid meetmeid terrorismivastase võitluse tugevdamiseks, millega rahastatakse turvalist üldist kiirhoiatussüsteemi (ARGUS) ja kriitilise infrastruktuuri kaitse Euroopa programmi (EPCIP), et tagada kriitilise infrastruktuuri ja kodanikukaitse valdkondade sidusus.
Muudatusettepanek 69
Artikli 10 lõike 1 teine lõik
Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata teabevahetusega seonduvaid uuringuid, kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, kulutusi informaatikavõrgustikele (ja seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi tehnilisele ja haldusabile, mida komisjonil võib olla vaja kasutada käesoleva määruse rakendamisel.
Sellised kulud võivad eelkõige hõlmata teabevahetusega seonduvaid uuringuid, kohtumisi, teabealast tegevust, trükiseid, kulutusi informaatikavõrgustikele (ja seonduvatele seadmetele) ning muid kulutusi tehnilisele ja haldusabile ning personalile, mida komisjonil võib olla vaja kasutada käesoleva määruse rakendamisel.
Muudatusettepanek 70
Artikkel 10 a (uus)
Artikkel 10 a
Meetmete rakendamine ja koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel
1.  Komisjon tagab tihedas koostöös liikmesriikidega, et rahastamisvahendi raames võetavad abinõud ja meetmed rakendatakse kooskõlas artikli 13 sätetega, tagades sidus ja tasakaalustatud areng.
2.  Rakendamise soodustamiseks tagab komisjon, et suurõnnetuste häire-, varajase hoiatamise ja kiirreageerimise võrgustikud ja süsteemid on kooskõlas ja integreeritud.
3.  Komisjon ja liikmesriigid võtavad oma pädevuse piires meetmeid, et tagada rahastamisvahendi tõhus toimimine ja töötada ühenduse ning liikmesriikide tasandil välja mehhanismid rahastamisvahendi eesmärkide saavutamiseks. Nad tagavad, et rahastamisvahendi raames toetust saavate meetmete kohta esitatakse vajalik teave ja et kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt rakendatud meetmetest osavõtt on võimalikult laiaulatuslik.
Muudatusettepanek 71
Artikli 12 lõige 4
4.  Kui tähtaegadest ei ole kinni peetud või meetme rakendamisel saavutatud edu õigustab ainult osa eraldatud rahalise toetuse kasutamist, nõuab komisjon abisaajalt selgituse esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Kui abisaaja ei anna rahuldavat vastust, võib komisjon ülejäänud rahalise toetuse andmise tühistada ja nõuda juba makstud summade tagasimaksmist.
4.  Kui tähtaegadest ei ole kinni peetud või meetme rakendamisel saavutatud edu õigustab ainult osa eraldatud rahalise toetuse kasutamist, nõuab komisjon abisaajalt selgituse esitamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Kui abisaaja ei anna rahuldavat vastust, võib komisjon nõuda selgitust või edasisi seletusi. Kui vastus on endiselt mitterahuldav, siis tühistab komisjon ülejäänud rahalise toetuse andmise ja nõuab juba makstud summade tagasimaksmist.
Muudatusettepanek 72
Artikli 13 lõige 1
1.  Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja, edaspidi "komitee".
1.  Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad, sealhulgas esindajad kohalikest ja piirkondlikest ametiasutustest, ja eesistujana komisjoni esindaja, edaspidi "komitee".
Muudatusettepanek 73
Artikli 14 lõike 2 punkt a
a) hiljemalt 31. detsembriks 2010 hindamise vahearuande käesoleva määruse rakendamisel saavutatud tulemuste ja rakendamisega seotud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tegurite kohta;
a) hiljemalt 31. detsembriks 2010 hindamise vahearuande käesoleva määruse rakendamisel saavutatud tulemuste ja rakendamisega seotud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete tegurite kohta; aruanne sisaldab eelkõige teavet esitatud taotluste, tehtud abi andmise otsuste ja antava abi lõpetamise kohta;
Muudatusettepanek 74
Artikli 14 lõige 2 a (uus)
2 a. Komisjon kohustub seda esialgset, peamiselt rahalist algatust edasi arendama, esitades Euroopa Parlamendile võimalikult kiiresti muudatusettepanekud nõukogu otsuse 2001/792/EÜ kohta.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika