Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0052(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0027/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0027/2006

Keskustelut :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Äänestykset :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0075

Hyväksytyt tekstit
PDF 379kWORD 168k
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline vakavia hätätilanteita varten *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0113)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0181/2005),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0027/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   täsmentää, että asetusehdotukseen sisältyvät määrärahat ovat vain ohjeellisia, kunnes vuoden 2007 ja sen jälkeisten vuosien rahoitusnäkymistä päästään sovintoon;

3.   kehottaa komissiota seuraavien rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen vahvistamaan asetusehdotukseen sisältyvät määrät, tai tarvittaessa toimittamaan muutetut määrät Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi, jolloin varmistetaan, että ne ovat määrärahakattojen mukaisia;

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   pyytää neuvostoa ja komissiota pitämään tätä päätöslauselmaa Euroopan parlamentin kantana, joka on esitetty muutetun oikeusperustan mukaisessa yhteispäätösmenettelyssä;

8.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Otsikko
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ehkäisytoimien, valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta vakavia hätätilanteita varten
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin, missä valmiustoimet ja nopeat avustustoimet mainitaan).
Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,
Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 viite
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,
Poistetaan.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdan nojalla yhteisön toimintaan sisältyvät pelastuspalvelualan toimet.
(1)  Vakavat hätätilanteet voivat aiheuttaa vakavia seurauksia sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. Näin ollen tämän välineen on perustuttava EY:n perustamissopimuksen mukaiseen oikeusperustaan – 175 artiklaan 1 kohtaan – joka sisältää sekä ympäristön että ihmisten terveyden suojelemisen.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tämän vuoksi neuvoston päätöksellä 2001/792/EY, Euratom perustettiin yhteisön mekanismi tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa.
(2)  Neuvoston päätöksellä 2001/792/EY, Euratom perustettiin yhteisön mekanismi tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) Ilmastonmuutos aiheuttaa erittäin kielteisiä ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joiden seuraukset voivat olla katastrofaalisia. Viime vuosikymmenen aikana säähän liittyvistä luonnononnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset tappiot olivat kuusinkertaiset 1960-luvun tasoon verrattuna.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b) Katastrofiriskien vähentäminen, luonnonkatastrofeille altistumisen vähentäminen mukaan luettuna, on kestävän kehityksen olennainen osa ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen tärkeimpiä ennakkoehtoja.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)
(2 c) Maan hallinta ja maankäyttö ovat tärkeä osa katastrofien ehkäisyä ja lieventämistä koskevia toimintalinjoja ja suunnitelmia. Näin ollen suunnitelmissa ja toimintaohjelmissa olisi pantava täytäntöön ympäristön ja luonnonvarojen hallintaa koskevia integroituja lähestymistapoja, joihin sisältyy katastrofiriskien vähentäminen, esimerkiksi integroitu tulvien hallinta ja metsänhoito, asianmukainen kosteikkojen ja muiden herkkien ekosysteemien hallinta sekä riskien arviointi kaupunkialueilla.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)
(2 d) EU:n eristyneillä ja syrjäisimmillä alueilla on niiden maantieteellisestä sijainnista, maastosta sekä sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista johtuvia erityispiirteitä ja tarpeita. Näillä piirteillä voi olla haitallinen vaikutus, ne voivat vaikeuttaa avun ja pelastusresurssien perille toimittamista ja luoda näin erityisiä avustustarpeita vakavissa hätätilanteissa.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  On tarpeen perustaa valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline, joka mahdollistaa rahoitustuen antamisen hätätilannevalmiutta ja nopeita avustustoimia koskevien järjestelmien, kuten erityisesti päätöksen 2001/792/EY mukainen järjestelmä, tehostamiseksi.
(3)  On tarpeen perustaa ehkäisytoimien, valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline, joka mahdollistaa rahoitustuen antamisen hätätilannevalmiutta ja nopeita avustustoimia koskevien järjestelmien, kuten erityisesti päätöksen 2001/792/EY, Euratom nojalla perustetun seuranta- ja tiedotuskeskuksen tehostamiseksi.
Tarkistus 11
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Tämän rahoitusvälineen avulla yhteisö voi osoittaa selkeästi solidaarisuutta vakavista hätätilanteista kärsiviä maita kohtaan, koska sen avulla voidaan mobilisoida jäsenvaltioiden toimintaresurssit ja näin helpottaa keskinäistä avunantoa.
(4)  Tämän rahoitusvälineen avulla yhteisö voi osoittaa selkeästi solidaarisuutta vakavista luonnonkatastrofeista, teollisuusonnettomuuksista ja teknologian aiheuttamista suuronnettomuuksista, meren pilaantuminen ja terroriteot mukaan lukien, aiheutuvista hätätilanteista kärsiviä maita kohtaan sekä EU:ssa että sen ulkopuolella, koska sen avulla voidaan mobilisoida jäsenvaltioiden toimintaresurssit ja näin helpottaa keskinäistä avunantoa.
Tarkistus 12
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a) ottaa huomioon, että neuvosto on hyväksynyt päätelmät Euroopan pelastuspalveluvalmiuksien kehittämisestä¹,
_____________
¹ EUVL C 304, 1.12.2005, s. 1.
Tarkistus 13
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b) Rahoitusvälinettä olisi voitava käyttää toimiin Euroopan unionin rajojen sisä- ja ulkopuolella sekä solidaarisuussyistä että hädässä olevien EU:n kansalaisten auttamiseksi kolmansissa maissa.
Tarkistus 14
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)
(4 c) Kun rahoitusvälinettä käytetään Euroopan unionin rajojen ulkopuolella toteutettaviin toimiin, on tärkeää yhteensovittaa toimet Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa.
Tarkistus 15
Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)
(4 d) Yhteisön toiminnan ei pitäisi vapauttaa vastuusta sellaisia kolmansia osapuolia, jotka saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan ovat ensisijaisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.
Tarkistus 16
Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)
(4 e) On tarpeen lisätä yhteistyötä, jotta parannettaisiin niitä sotilaallisia voimavaroja koskevan tietokannan tehokkuutta, jotka ovat merkityksellisiä luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien vaatimien pelastuspalveluoperaatioiden kannalta.
Tarkistus 17
Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)
(4 f) Vakavien hätätilanteiden paremman ehkäisyn, niihin varautumisen ja niihin liittyvien avustustoimien helpottamiseksi ja varmistamiseksi on tarpeen toteuttaa laajoja tiedotuskampanjoita sekä yleisölle, erityisesti nuorille, tarkoitettuja koulutusta ja tiedostamisen lisäämistä koskevia aloitteita, tavoitteena lisätä itsesuojelun astetta ja varotoimenpiteitä, joihin ryhdytään katastrofien sattuessa.
Tarkistus 18
Johdanto-osan 4 g kappale (uusi)
(4 g) Vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara katastrofien hallinnassa, he ovat tärkeitä toimijoita pelastuspalveluun liittyvissä toiminnoissa ja tarjoavat lukuisia erilaisia vakaviin hätätilanteisiin varautumiseen ja niihin reagoimiseen liittyviä palveluita joko vapaaehtoisjärjestöjen jäseninä tai yksilöinä.
Tarkistus 19
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a) Solidaarisuuden periaatetta noudattaen EU:n ulkoisiin toimiin on jo vuosien ajan kuulunut solidaarisuuden osoittaminen katastrofeista ja hädästä kärsimään joutuneita kolmansia maita kohtaan; EU:n pelastuspalvelutoiminnan ulottaminen unionin ulkopuolelle tuottaisi lisäarvoa ja parantaisi rahoitusvälineen tehokkuutta.
Tarkistus 20
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Johdonmukaisuuden vuoksi on asianmukaista, että yhteisön ulkopuolella toteutettavat nopeat avustustoimet kuuluvat vakautusvälineen perustamisesta […] annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o [...]/2005 soveltamisalaan. Samasta syystä sellaisten toimien, jotka kuuluvat terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevasta erityisohjelmasta tehdyn neuvoston päätöksen [...]/2005 soveltamisalaan tai jotka liittyvät lain ja järjestyksen ylläpitoon ja sisäisen turvallisuuden turvaamiseen, ei pitäisi kuulua tämän rahoitusvälineen soveltamisalaan.
(7)  Johdonmukaisuuden vuoksi on asianmukaista, että sellaisten toimien, jotka kuuluvat terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevasta erityisohjelmasta tehdyn neuvoston päätöksen [...]/2005 soveltamisalaan tai jotka liittyvät lain ja järjestyksen ylläpitoon ja sisäisen turvallisuuden turvaamiseen, ei pitäisi kuulua tämän rahoitusvälineen soveltamisalaan.
Tarkistus 21
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän asetuksen mukaiset julkiset hankinnat toteutetaan ja avustukset myönnetään 25 päivänä kesäkuuta 2002 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti. Pelastuspalvelualan toimien erityisluonteesta johtuen on asianmukaista säätää, että avustuksia voidaan myöntää myös luonnollisille henkilöille.
(9)  Tämän asetuksen mukaiset julkiset hankinnat toteutetaan ja avustukset myönnetään 25 päivänä kesäkuuta 2002 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti. Pelastuspalvelualan toimien erityisluonteesta johtuen on asianmukaista säätää, että avustuksia voidaan myöntää myös luonnollisille henkilöille ja kansalaisjärjestöille.
Tarkistus 22
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kolmansien maiden osallistumisen olisi oltava mahdollista, koska tämä lisäisi rahoitusvälineen toiminnan tehokkuutta.
(10)  Kolmansien maiden osallistumisen on toivottavaa, koska kolmansien maiden hätätilanteilla voi olla huomattava vaikutus jäsenvaltioihin ja tällainen osallistuminen myös lisäisi rahoitusvälineen toiminnan tehokkuutta.
Tarkistus 23
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a) Jotta tämä asetus voidaan panna tehokkaasti täytäntöön, komission on tehtävä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisimman pian tarkka inventaario Euroopan unionin olemassa olevista pelastuspalveluresursseista (henkilöstö, välineet jne.).
Tarkistus 24
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Tämän rahoitusvälineen nojalla rahoitustukea saavien toimien täytäntöönpanon riittävän seurannan varmistamiseen olisi varattava asianmukaiset määrärahat.
(12)  Tämän rahoitusvälineen nojalla rahoitustukea saavien toimien täytäntöönpanon riittävän seurannan varmistamiseen olisi varattava asianmukaiset määrärahat. Yhteisön rahoitusavun täytäntöönpanossa vaaditaan mahdollisimman suurta avoimuutta kuten myös asianmukaista varojen käytön seurantaa.
Tarkistus 25
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a) Yhteisön pelastuspalvelutoimet täydentävät kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimia. Katastrofitilanteet koskevat ensisijaisesti alueita ja kuntia, minkä vuoksi niiden olisi osallistuttava täysimääräisesti pelastuspalvelutoimien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Tarkistus 26
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
(16 b) Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 33 kohdan mukainen rahoituskehys sisältyy tähän asetukseen rahoitusvälineen koko voimassaoloajaksi vaikuttamatta kuitenkaan perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.
__________________________
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
Tarkistus 27
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ei anneta muita valtuuksia tämän asetuksen antamiselle kuin EY:n perustamissopimuksen 308 artikla ja Euratomin perustamissopimuksen 203 artikla,
Poistetaan.
Tarkistus 28
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a) Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita luonnononnettomuuksista koskevia päätöslauselmia, mukaan lukien 8 päivänä syyskuuta 2005 hyväksytty päätöslauselma1, jossa Euroopan parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelun alalla luonnonkatastrofeissa, jotta niiden tuhoisat vaikutukset voidaan pyrkiä ennakoimaan ja minimoimaan varmistamalla kyseisille yksiköille tarvittavat välineet varhaisvaroitukseen, koordinointiin ja logistiikkaan erityisesti järjestämällä lisävaroja pelastuspalveluun suuronnettomuuksissa.
______
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334, 9 kohta.
Tarkistus 29
1 artiklan 1 kohta
Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajanjaksoksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline, jäljempänä 'rahoitusväline' tukemaan ja täydentämään jäsenvaltioiden toimia ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa.
Tällä asetuksella perustetaan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajanjaksoksi valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline, jäljempänä 'rahoitusväline' tukemaan ja täydentämään jäsenvaltioiden toimia ihmisten, kansanterveyden ja turvallisuuden, ympäristön, omaisuuden ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi vakavissa hätätilanteissa.
Tarkistus 30
1 artiklan 2 kohta
Asetuksessa vahvistetaan säännöt rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen myöntämiseksi toimille, joilla parannetaan yhteisön hätätilannevalmiutta vakavien hätätilanteiden osalta.
Asetuksessa vahvistetaan säännöt rahoitusvälineen mukaisen rahoitustuen ja teknisen avun myöntämiseksi toimille, joilla parannetaan yhteisön vahingontorjuntakykyä ja hätätilannevalmiutta vakavien hätätilanteiden osalta pilottihankkeiden muodossa kehittämällä yleistä eurooppalaista etua koskevia aihekokonaisuuksia ja/tai edistämällä asianmukaisten verkkojen vahvistamista tai perustamista Euroopan tasolla.
Tarkistus 31
1 artiklan 3 kohta
Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä rahoitustuesta, jota voidaan myöntää vakavissa hätätilanteissa nopeiden ja tehokkaiden avustustoimien helpottamiseksi.
Asetuksessa on myös erikoissäännöksiä rahoitustuesta ja teknisestä avusta, jota voidaan myöntää vakavissa hätätilanteissa nopeiden ja tehokkaiden avustustoimien helpottamiseksi.
Tarkistus 32
1 artiklan 3 a kohta (uusi)
Asetuksessa myös edellytetään tarkastelemaan kattavasti vaaran aiheuttajia ja laatimaan luettelo vaaran aiheuttajista (kuten vaarallisten aineiden varastoista) sekä keinoista ja resursseista, joita voidaan käyttää erityyppisten vakavien hätätilanteiden käsittelemiseen, ja toimista, joilla voidaan helpottaa asiaa koskevan tiedon välittämistä jäsenvaltioiden kesken.
Tarkistus 33
2 artiklan 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan vakaviin hätätilanteisiin varautumiseen niiden luonteesta riippumatta.
1.  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 3 artiklan 1 kohdan mukaisten yhteisön alueella ja sen ulkopuolella sattuvien vakavien hätätilanteiden muotojen ehkäisemiseen, niihin varautumiseen ja niitä koskeviin nopeisiin avustustoimiin siten, että kansanterveyteen kiinnitetään erityistä huomiota.
Sitä sovelletaan myös yhteisön alueella ja päätöksellä 2001/792 perustettuun yhteisön rahoitusvälineeseen osallistuvien valtioiden alueella sattuvien vakavien hätätilanteiden välittömien seurausten hallintaan.
Sitä sovelletaan myös yhteisön alueella ja sen ulkopuolella sattuvien vakavien hätätilanteiden välittömien seurausten hallintaan.
Sitä sovelletaan lisäksi vakavien hätätilanteiden aiheuttamiin kansanterveysvaikutuksiin varautumiseen ja niihin liittyviin nopeisiin avustustoimiin.
Tarkistus 34
2 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a. Rahoitusvälineen toimintatavassa on otettava huomioon asiaankuuluva paikallinen ulottuvuus. Komission ja jäsenvaltioiden on, jäsenvaltioiden lainsäädännön sen salliessa, toimittava mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa rahoitusvälineen määrittelyn ja hallinnon osalta.
Tarkistus 75
2 a artikla (uusi)
2 a artikla
Kesto ja budjettivarat
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen ja sen soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.
Ohjeellisiksi rahoituspuitteiksi tämän välineen toteuttamista varten vahvistetaan 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvälle ajanjaksolle (seitsemän vuotta) 278 000 000 EUR.
Tarkistus 36
3 artiklan 1 alakohta
(1) 'vakavalla hätätilanteella' mitä tahansa tilannetta, jolla on tai jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön ja jonka johdosta voidaan toimittaa avunpyyntö;
(1) 'vakavalla hätätilanteella' mitä tahansa luonnonkatastrofeista, teollisuusonnettomuuksista ja teknologian aiheuttamista suuronnettomuuksista, meren pilaantuminen ja terroriteot mukaan lukien, aiheutuvaa tapahtumaa tai tilannetta, jolla on tai jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisiin, kansanterveyteen ja turvallisuuteen, omaisuuteen, kulttuuriperintöön tai ympäristöön;
Tarkistus 37
3 artiklan 1 a alakohta (uusi)
(1 a) 'ehkäisytoimilla' tarkoitetaan kaikkia toimia, joilla todellisuudessa vältetään vaaratilanteiden kielteiset vaikutukset sekä kaikkia keinoja, joilla luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit minimoidaan;
Tarkistus 38
3 artiklan 3 alakohta
(3) 'valmiustoimilla' mitä tahansa toimia, jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden avustustoimien varmistamiseksi.
(3) 'valmiustoimilla' mitä tahansa toimia, jotka toteutetaan ennakolta tehokkaiden avustustoimien varmistamiseksi, ja joilla torjutaan luonnonkatastrofien, teollisuusonnettomuuksien ja ympäristötuhojen vaikutuksia, oikea-aikaiset ja tehokkaat varhaisvaroitukset mukaan lukien;
Tarkistus 39
3 artiklan 3 a alakohta (uusi)
(3 a) 'varhaisvaroituksella' oikea-aikaista ja tehokasta tietoa, jonka perusteella voidaan ryhtyä toimiin riskien välttämiseksi tai vähentämiseksi ja varmistaa valmius tehokkaan avun antamiseen;
Tarkistus 40
3 artiklan 3 b alakohta (uusi)
(3 b) 'inventaariolla' Euroopan unionissa olevien pelastuspalveluvälineiden ja henkilöresurssien luettelointia. Euroopan komissio saattaa kyseisen luettelon säännöllisesti ajan tasalle.
Tarkistus 41
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Syrjäiset alueet
Tässä asetuksessa tarjotaan riittävää ja yhtäläistä avustusta kaikille alueille varmistaen, että kansalaiset, jotka elävät syrjäisimmillä alueilla, eristyneillä alueilla, saaristoalueilla tai syrjäisillä alueilla, joille on vaikea päästä, nauttivat samanlaisesta turvallisuuden tasosta kuin muilla EU:n alueilla. Erikoistuneita toimintaryhmiä olisi oltava saatavilla tällaisia alueita varten.
Tarkistus 42
4 artiklan johdantokappale
Rahoitusvälineestä voidaan antaa rahoitustukea seuraaville toimille:
Rahoitusvälineestä voidaan antaa rahoitustukea muiden muassa seuraaville toimille sekä Euroopan unionin rajojen sisä- että ulkopuolella:
Tarkistus 43
4 artiklan 1 alakohta
(1) selvitykset, kartoitukset, mallintaminen sekä skenaarioiden ja valmiussuunnitelmien laatiminen,
(1) selvitykset, kartoitukset, mallintaminen sekä pelastuspalvelutoimia koskevien skenaarioiden ja valmiussuunnitelmien laatiminen,
Tarkistus 44
4 artiklan 2 alakohta
(2) valmiuksien kehittämisapu,
(2) valmiuksien kehittämisapu ja toimien koordinointiapu,
Tarkistus 45
4 artiklan 3 alakohta
(3) koulutus, harjoitukset, työpajat, henkilöstön ja asiantuntijoiden vaihto,
(3) koulutus, kokoukset, harjoitukset, työpajat, henkilöstön ja asiantuntijoiden vaihto,
Tarkistus 46
4 artiklan 3 a alakohta (uusi)
(3 a) vakaviin hätätilanteisiin liittyviin ehkäisytoimiin, valmiustoimiin ja nopeisiin avustustoimiin osallistuvan henkilöstön erikoiskoulutus, jotta he pystyvät paremmin vastaamaan vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin,
Tarkistus 47
4 artiklan 4 alakohta
(4) demonstraatiohankkeet,
(4) demonstraatiohankkeet ja -ohjelmat,
Tarkistus 48
4 artiklan 5 alakohta
(5) teknologiansiirrot,
(5) tiedon, teknologian ja asiantuntemuksen siirtäminen sekä saatujen kokemusten ja parhaiden käytäntöjen keskinäinen jakaminen,
Tarkistus 49
4 artiklan 6 alakohta
(6) tietoisuuden lisääminen ja tulosten levittäminen,
(6) tietoisuuden lisääminen ja tulosten levittäminen erityisesti kaikkien valppauden varmistamiseksi,
Tarkistus 50
4 artiklan 6 a alakohta (uusi)
(6 a) hälytys-, varhaisvaroitus- ja avustustoimiin liittyvien järjestelmien verkottaminen,
Tarkistus 51
4 artiklan 9 alakohta
(9) turvallisten viestintäjärjestelmien - ja välineiden perustaminen ja ylläpito,
(9) luotettavien ja turvallisten viestintäjärjestelmien - ja välineiden perustaminen ja ylläpito,
Tarkistus 52
4 artiklan 12 alakohta
(12) asiantuntijoiden, yhteyshenkilöiden ja tarkkailijoiden lähettäminen paikan päälle,
(12) asiantuntijoiden, yhteyshenkilöiden ja tarkkailijoiden, asianmukaiset varat ja tarvikkeet mukaan lukien, lähettäminen paikan päälle,
Tarkistus 53
4 artiklan 1 a alakohta (uusi)
(12 a) paikallisen riskien arvioinnin ja katastrofivalmiusohjelmien ja kouluissa sekä korkeamman asteen koulutuslaitoksissa tapahtuvan toiminnan täytäntöönpanon sekä muiden nuorille henkilöille ja lapsille tietoa välittävien kanavien käytön edistäminen,
Tarkistus 54
4 artiklan 14 a alakohta (uusi)
(14 a) vakavia hätätilanteita koskevien valmiustoimien ja avustustoimien lähestymistapojen, menettelyjen ja keinojen yhdenmukaistamisen edistäminen;
Tarkistus 55
4 artiklan 14 b alakohta (uusi)
(14 b) kumppanuuksien kehittäminen sellaisten alueiden välillä, joilla on samanlaiset katastrofiriskit, hätätilanteiden hallintaa koskevan taitotiedon vaihtamiseksi.
Tarkistus 56
5 artiklan 4 a alakohta (uusi)
(4 a) kokemuksen ja parhaiden käytäntöjen tunnistamisen sekä täytäntöönpanon yhdistäminen koskien kansallisia, alueellisia ja paikallisia aloitteita, joita toteutetaan luonnonkatastrofien, teollisuusonnettomuuksien ja teknologian aiheuttamien suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi,
Tarkistus 57
5 artiklan 4 b alakohta (uusi)
(4 b) kokemuksen ja parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanon yhdistäminen koskien aloitteita, joita toteutetaan kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja jotka on suunnattu yleisölle ja erityisesti nuorille henkilöille, tavoitteena itsesuojelun tason lisääminen,
Tarkistus 58
5 artiklan 5 alakohta
(5) vakavien hätätilanteiden välittömien vaikutusten hallintaa ja siihen liittyvää tekniikkaa koskevan taitotiedon ja kokemusten vaihdon vilkastuttaminen, edistäminen ja tukeminen,
(5) vakavien hätätilanteiden välittömien vaikutusten hallintaa ja siihen liittyvää tekniikkaa, henkilöstöä ja erityisesti ehkäisytoimia koskevan taitotiedon ja kokemusten vaihdon vilkastuttaminen, edistäminen ja tukeminen,
Tarkistus 59
5 artiklan 9 alakohta
(9) siirrettävien laboratorioiden ja korkeat turvallisuusvaatimukset täyttävien siirrettävien laitteistojen saatavuuden ja kuljetuksen varmistaminen.
(9) erityisten pelastuspalvelutekniikoiden ja -laitteiden, kuten siirrettävien laboratorioiden ja korkeat turvallisuusvaatimukset täyttävien siirrettävien laitteistojen saatavuuden ja kuljetuksen varmistaminen.
Tarkistus 60
5 artiklan 1 a kohta (uusi)
Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen toimien oikeudellisten puitteiden on tarpeen vaatiessa sallittava kyseisten alojen täyttää uudet velvollisuudet ja vaadittava, että kaikissa suoritettavissa toimissa noudatetaan tiukasti perusoikeuksia.
Tarkistus 61
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Toimien yhteenkuuluvuus ja yhteensovittaminen
Komissio varmistaa, että rahoitusväline ja hälytys-, varhaisvaroitus- ja avustustoimiin liittyvät järjestelmät ovat tehokkaita ja kytketty yhteen muiden yhteisön varoitusjärjestelmien kanssa.
Tarkistus 62
5 b artikla (uusi)
5 b artikla
Toimien laatu
Komissio turvaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toimien laadun hälytys-, varhaisvaroitus- ja avustustoimien seurannan, yhteensovittamisen ja arvioinnin avulla sen varmistamiseksi, että rahoitusväline toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Tarkistus 63
5 c artikla (uusi)
5 c artikla
Vapaaehtoiset
Vapaaehtoisten vakavia ihmisen aiheuttamia katastrofeja tai luonnonkatastrofeja koskevat valmius- ja avustustoimet toteutetaan aina paikallisen sääntömääräisen viranomaisen ohjauksessa ja valvonnassa ja vapaaehtoisten on saatava erityiskoulutusta, joka lisää heidän kykyään tunnistaa vakavat hätätilanteet tai katastrofitilanteet, reagoida niihin ja toipua niistä.
Tarkistus 64
7 artiklan 4 kohta
4.  Vuosittaiset työohjelmat hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
4.  Vuosittaiset työohjelmat hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Hyväksymisen jälkeen vuosittaiset työohjelmat toimitetaan budjettivallan käyttäjälle tiedoksi.
Tarkistukset 65 ja 66
8 a artikla (uusi)
8 a artikla
Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa
Päällekkäisyyden vähentämiseksi, keskinäisesti jaettuihin tietoihin perustuvien tehokkaiden pelastustoimien organisoimiseksi ja kaikkien voimavarojen käytön optimoimiseksi olisi luotava tiiviimpiä yhteyksiä ja tehostettua, jäsennettyä ja jatkuvaa yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Jos rahoitusvälineen puitteissa toteutetaan toimia Euroopan unionin rajojen ulkopuolella, ne on yhteensovitettava Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa, ellei erityisistä syistä muuta johdu.
Tarkistus 67
9 artiklan 1 a kohta (uusi)
1 a. Jos 1 kohdan mukaisesti toimitetuista tiedoista käy ilmi, että rahoitustukea on saatu muista lähteistä, rahoitusvälineestä maksettava tuki rajoitetaan enintään toimen siihen osaan, jolle ei ole vielä saatavilla muuta rahoitusta.
Tarkistus 68
9 artiklan 2 kohta
2.  Toteutuksessa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen muiden yhteisön välineiden kanssa.
2.  Toteutuksessa pyritään yhteisvaikutukseen, johdonmukaisuuteen ja täydentävyyteen muiden yhteisön rahoitusvälineiden kanssa, muun muassa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, vakautusvälineen ja humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) kanssa, jotta vältetään päällekkäisyyttä sekä varmistetaan optimaalinen lisäarvo ja resurssien käyttö. Tämä koskee erityisesti komission päätösehdotuksen mukaista rahoituksen myöntämistä valmiustoimia terrorismin torjunnan vahvistamiseksi sisältävälle pilottihankkeelle, jolla rahoitetaan suojattua nopeaa yleishälytysjärjestelmää (ARGUS) ja Euroopan kriittisen infrastruktuurin suojeluohjelmaa (EPCIP), jotta voidaan taata yhtenäisyys kriittisen infrastruktuurin suojelun ja pelastuspalvelun alalla.
Tarkistus 69
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
Tällaisia voivat olla kustannukset, jotka aiheutuvat etenkin selvityksistä, kokouksista, tiedotuksesta, julkaisuista, tietojenvaihdossa käytettävistä tietoteknisistä verkoista (ja niihin liittyvistä laitteista) sekä muusta teknisestä ja hallinnollisesta avusta, johon komissio voi joutua turvautumaan tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.
Tällaisia voivat olla kustannukset, jotka aiheutuvat etenkin selvityksistä, kokouksista, tiedotuksesta, julkaisuista, tietojenvaihdossa käytettävistä tietoteknisistä verkoista (ja niihin liittyvistä laitteista) sekä muusta teknisestä ja hallinnollisesta sekä henkilöstöön liittyvästä avusta, johon komissio voi joutua turvautumaan tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.
Tarkistus 70
10 a artikla (uusi)
10 a artikla
Toimien täytäntöönpano ja komission ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö
1.  Komissio varmistaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa rahoitusvälineen nojalla toteutettavien toimien ja toimenpiteiden täytäntöönpanon 13 artiklan säännösten mukaisesti varmistaen sen harmonisen ja tasapainoisen kehittymisen.
2.  Täytäntöönpanon tukemiseksi komissio varmistaa vakavia hätätilanteita koskevien hälytys-, varhaisvaroitus- ja nopeiden avustustoimien verkostojen ja järjestelmien yhteensovittamisen ja integroimisen.
3.  Komissio ja jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin vastaavien toimivaltuuksiensa puitteissa varmistaakseen rahoitusvälineen tehokkaan toiminnan ja kehittääkseen yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla mekanismeja rahoitusvälineen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne turvaavat niitä toimia koskevan asianmukaisen tiedottamisen, joita tuetaan rahoitusvälineestä, ja laajimman mahdollisen osallistumisen toimiin, joita paikalliset ja alueelliset viranomaiset sekä kansalaisjärjestöt panevat täytäntöön.
Tarkistus 71
12 artiklan 4 kohta
4.  Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin toimen toteutuksen edistyminen ei anna perusteita kuin osaan myönnetystä rahoitustuesta, komissio pyytää edunsaajaa esittämään komissiolle selvityksen asiasta tietyssä määräajassa. Jos edunsaaja ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi peruuttaa taloudellisen avustuksen loppuosan ja vaatia jo maksettujen erien palauttamista.
4.  Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin toimen toteutuksen edistyminen ei anna perusteita kuin osaan myönnetystä rahoitustuesta, komissio pyytää edunsaajaa esittämään komissiolle selvityksen asiasta tietyssä määräajassa. Jos edunsaaja ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi pyytää täsmennystä tai lisäselvityksiä. Jos tyydyttävää vastausta ei edelleenkään anneta, komissio peruuttaa taloudellisen avustuksen loppuosan ja vaatia jo maksettujen erien palauttamista.
Tarkistus 72
13 artiklan 1 kohta
1.  Komissiota avustaa komitea, jäljempänä 'komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.
1.  Komissiota avustaa komitea, jäljempänä 'komitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista, paikallisten ja alueellisten viranomaisten edustajat mukaan lukien, ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.
Tarkistus 73
14 artiklan 2 kohdan a alakohta
(a) väliarviointikertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanossa saavutetuista tuloksista sekä täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010,
(a) väliarviointikertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanossa saavutetuista tuloksista sekä täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010; tämän kertomuksen on erityisesti sisällettävä tietoja, jotka liittyvät toimitettuihin hakemuksiin, tehtyihin tukipäätöksiin ja myönnetyn taloudellisen avun lopettamiseen,
Tarkistus 74
14 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Komissio sitoutuu tarjoamaan pikaisesti jatkoa tälle ensimmäiselle pääasiassa rahoitusta koskevalle aloitteelle antamalla mahdollisimman pian Euroopan parlamentille ehdotuksensa tarkistuksiksi päätökseen 2001/792/EY.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö