Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0052(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0027/2006

Pateikti tekstai :

A6-0027/2006

Debatai :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Balsavimas :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0075

Priimti tekstai
PDF 535kWORD 205k
Antradienis, 2006 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonė *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonė (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0113)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį ir Euratomo sutarties 203 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0181/2005),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0027/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   patikslina, kad pasiūlyme dėl reglamento nurodyti asignavimai yra tik orientacinio pobūdžio tol, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 m. ir vėlesnių metų finansinės perspektyvos;

3.   ragina Komisiją, kai bus priimta kita finansinė perspektyva, patvirtinti pasiūlyme dėl reglamento nurodytas sumas arba, jei iškiltų būtinybė, pateikti patikslintas sumas tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai, taip užtikrinant, kad jos atitiktų nustatytas ribas;

4.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 119 straipsnio antrą pastraipą atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   prašo Tarybos vėl konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją, atsižvelgiant į pakeistą teisinį pagrindą, laikyti šią nuomonę pirmuoju svarstymu pagal bendro sprendimo procedūrą;

8.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
Pavadinimas
Pasiūlymas dėl TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonė
Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo įkuriama Prevencijos, greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonė
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui, kur tik minimas pasirengimas ir greitasis reagavimas).
2 pakeitimas
1 nurodomoji dalis
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,
atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,
3 pakeitimas
2 nurodomoji dalis
atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,
Išbraukta.
4 pakeitimas
1 konstatuojamoji dalis
(1)   Pagal EB sutarties 3 straipsnio 1 punkto u dalį Bendrijos veikla apima ir civilinės saugos priemones.
(1)   Didelio masto ekstremalios situacijos gali turėti labai didelę įtaką tiek žmogaus sveikatai, tiek aplinkai. EB sutarties 175 straipsnio 1 dalis yra teisinis pagrindas, numatantis ir aplinkos politiką, ir visuomenės sveikatos apsaugą, taigi šia dalimi priemonė turėtų būti grindžiama.
5 pakeitimas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Tuo tikslu Tarybos sprendimu 2001/792/EB, Euratomas, buvo nustatytas Bendrijos mechanizmas sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti.
(2)  Tarybos sprendimu 2001/792/EB, Euratomas, buvo nustatytas Bendrijos mechanizmas sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti.
6 pakeitimas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) Klimato kaita turi didelį neigiamą poveikį pasaulio aplinkai, ekonomikai ir socialinei tvarkai, galintį sukelti katastrofiškas pasekmes. Dėl stichinių nelaimių patiriami ekonominiai nuostoliai per paskutinįjį dešimtmetį, palyginti su septintuoju dešimtmečiu, padidėjo šešis kartus.
7 pakeitimas
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b) Nelaimių rizikos sumažinimas, įskaitant pažeidžiamumo kilus stichinėms nelaimėms sumažinimą, yra sudėtinė tvariosios plėtros dalis ir viena iš pagrindinių būtinų prielaidų Tūkstantmečio plėtros tikslams pasiekti.
8 pakeitimas
2 c konstatuojamoji dalis(nauja)
(2c) Žemės valdymas ir naudojimas yra svarbus politikos priemonių ir planų, skirtų nelaimių prevencijai ir padarinių likvidavimui, aspektas. Todėl tokiuose planuose ir politikos priemonėse turėtų būti numatytas integruotas aplinkos ir gamtos išteklių valdymas, įskaitant nelaimių rizikos mažinimą, pvz., integruotas potvynių ir miškų valdymas, tinkamą pelkių ir kitų jautrių ekosistemų valdymas, taip pat rizikos įvertinimas miesto zonose.
9 pakeitimas
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(2d) Atskirtiems ir atokiausiems ES regionams būdingos specifinės savybės ir poreikiai, kuriuos lemia geografinė padėtis, vietovė ir socialinės bei ekonominės sąlygos. Pastarosios gali turėti neigiamą poveikį: apsunkinti pagalbos ir intervencinių išteklių teikimą ir lemti ypatingus poreikius didelio masto ekstremalių situacijų atveju.
10 pakeitimas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Būtina įkurti Greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonę, pagal kurią būtų galima teikti finansinę pagalbą gerinant pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms ir reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į Sprendimą 2001/792/EB.
(3)  Būtina įkurti Prevencijos, greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms priemonę, pagal kurią būtų galima teikti finansinę pagalbą gerinant pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms ir reagavimo į jas sistemų veiksmingumą, ypač atsižvelgiant į Sprendimu 2001/792/EB įkurtą stebėsenos ir informavimo centrą.
11 pakeitimas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą mobilizuojant valstybių narių pagalbos priemones, šia priemone bus akivaizdžiai užtikrintas Bendrijos solidarumas su didelio masto ekstremalių situacijų ištiktomis šalimis.
(4)  Sudarant sąlygas teikti abipusę pagalbą mobilizuojant valstybių narių pagalbos priemones, šia priemone bus akivaizdžiai užtikrintas Bendrijos solidarumas su ES ir trečiosiomis šalimis, susidūrusiomis su didelio masto ekstremaliomis situacijomis, kilusiomis dėl stichinių nelaimių ar avarijų pramonės ir technologijų srityje, įskaitant jūrų taršą, arba dėl teroristų išpuolių.
12 pakeitimas
4 a konstatuojamoji dalis(nauja)
(4a) Taryba priėmė išvadas dėl Europos civilinės saugos pajėgumo didinimo1,
1 OL C 304, 2005 12 1, p. 1.
13 pakeitimas
4 b konstatuojamoji dalis(nauja)
(4b) Siekiant solidarumo ir padėti ES piliečiams, kuriems reikia pagalbos, trečiosiose šalyse, turi būti įmanoma naudoti priemonę veiksmams tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.
14 pakeitimas
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(4c) Kai priemonė naudojama už ES teritorinių ribų, svarbu, kad veiksmai būtų derinami su Jungtinėmis Tautomis.
15 pakeitimas
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(4d) Bendrijos veiksmai neturi atleisti nuo atsakomybės tų trečiųjų šalių, kurioms pagal principą "teršėjas moka" pirmiausia tenka atsakomybė dėl jų padarytos žalos.
16 pakeitimas
4 e konstatuojamoji dalis(nauja)
(4e) Reikia toliau bendradarbiauti didinant karinių išteklių ir gebėjimų, svarbių civilinės saugos operacijoms kovojant su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, duomenų bazės veiksmingumą.
17 pakeitimas
4 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(4f) Siekiant sudaryti sąlygas ir užtikrinti geresnę didelio masto ekstremalių situacijų prevenciją, pasirengimą ir reagavimą, būtina vykdyti dideles informavimo kampanijas, taip pat visuomenės ir ypač jaunimo švietimo ir sąmoningumo ugdymo iniciatyvas, skirtas gerinti savisaugą ir pasiruošimo nelaimėms priemones.
18 pakeitimas
4 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(4g) Savanorių veikla valdant nelaimes yra labai svarbi, jie taip pat svarbūs civilinės saugos veikloje, savanoriai tiek kaip savanoriškų organizacijų nariai, tiek kaip atskiri asmenys labai prisideda prie reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas planavimo ir prie paties reagavimo.
19 pakeitimas
6 a konstatuojamoji dalis(nauja)
(6a) Solidarumo su trečiosiomis šalimis išreiškimas nelaimių ir didelio masto ekstremalių situacijų akivaizdoje jau daugelį metų yra ES išorinių veiksmų dalis ir atitinka solidarumo principą; ES civilinės saugos išplėtimas už Sąjungos ribų duotų naudos ir padidintų priemonės veiksmingumą.
20 pakeitimas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Siekiant nuoseklumo už Bendrijos ribų vykdomiems greitojo reagavimo veiksmams reikėtų taikyti [data] Tarybos reglamentą (EB) Nr. […]/2005, kuriuo įkuriama Stabilumo priemonė. Dėl tos pačios priežasties priemonė neturėtų būti taikoma veiksmams, kuriems taikomas Tarybos sprendimas […]/2005, kuriuo įkuriama specifinė programa "Terorizmo prevencija, pasiruošimas ir pasekmių valdymas", arba susijusiems su teisėtvarkos ir viešosios tvarkos palaikymu bei vidaus saugumo užtikrinimu.
(7)  Siekiant nuoseklumo, priemonė neturėtų būti taikoma veiksmams, kuriems taikomas Tarybos sprendimas […]/2005, kuriuo įkuriama specifinė programa "Terorizmo prevencija, pasiruošimas ir pasekmių valdymas", arba susijusiems su teisėtvarkos ir viešosios tvarkos palaikymu bei vidaus saugumo užtikrinimu.
21 pakeitimas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Taikant šį reglamentą sudaromos viešųjų pirkimų sutartys ir teikiamos subsidijos turėtų būti įgyvendinamos vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento. Kadangi civilinės saugos srities veikla yra specifinio pobūdžio, reikėtų numatyti galimybę skirti subsidijas ir fiziniams asmenims.
(9)  Taikant šį reglamentą sudaromos viešųjų pirkimų sutartys ir teikiamos subsidijos turėtų būti įgyvendinamos vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento. Kadangi civilinės saugos srities veikla yra specifinio pobūdžio, reikėtų numatyti galimybę skirti subsidijas ir fiziniams asmenims, ir nevyriausybinėms organizacijoms.
22 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Turėtų būti numatyta galimybė dalyvauti trečiosioms šalims, nes dėl to priemonė taptų dar našesnė ir veiksmingesnė.
(10)  Pageidautina, kad dalyvautų trečiosios šalys, nes ekstremalios situacijos trečiosiose šalyse gali turėti didelį poveikį valstybėms narėms, ir dėl tokio dalyvavimo priemonė taip pat taptų dar našesnė ir veiksmingesnė.
23 pakeitimas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a) Siekiant, kad šis reglamentas būtų veiksmingai įgyvendinamas, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų kuo greičiau parengti išsamų Europos Sąjungos civilinės saugos išteklių (personalas, įranga ir t. t.) sąrašą.
24 pakeitimas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Reiktų priimti atitinkamas nuostatas dėl adekvačios priemone remiamų veiksmų įgyvendinimo stebėsenos.
(12)  Reiktų priimti atitinkamas nuostatas dėl adekvačios priemone remiamų veiksmų įgyvendinimo stebėsenos. Teikiant Bendrijos finansinę paramą būtinas didžiausias įmanomas skaidrumas ir tinkama išteklių naudojimo stebėsena.
25 pakeitimas
16 a konstatuojamoji dalis(nauja)
(16a) Bendrijos veiksmai civilinės saugos srityje papildo valstybių, regionų ir vietos valdžios institucijų priemones. Nelaimių atvejais atsakomybė pirmiausia tenka regionams ir savivaldybėms, todėl jie turėtų aktyviai dalyvauti rengiant, įgyvendinant ir stebint civilinės saugos priemones.
26 pakeitimas
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b) Nepažeidžiant Sutartyje apibrėžtų biudžeto valdymo institucijos galių, į šį reglamentą visai priemonės trukmei įtraukiamas finansinis planas, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Tarpinstitucinio susitarimo biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo1 33 punkte.
____________
1 OL C 172, 1999 6 18, p. 1.
27 pakeitimas
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Europos bendrijos steigimo sutartyje ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje nenumatyta kitų įgaliojimų šiam reglamentui priimti negu nustatyta atitinkamai jų 308 ir 203 straipsniuose,
Išbraukta.
28 pakeitimas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a) Europos Parlamentas priėmė nemažai rezoliucijų dėl stichinių nelaimių, įskaitant 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją1, kurioje paragino Komisiją ir valstybes nares siekti glaudesnio su civilinės saugos priemonėmis susijusio bendradarbiavimo stichinių nelaimių atveju, siekiant nuo jų apsisaugoti ir sumažinti jų griaunamąjį poveikį, visų pirma užtikrinant papildomus civilinės saugos išteklius.
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0334, 9 punktas.
29 pakeitimas
1 straipsnio 1 dalis
Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įkuriama Greitojo reagavimo ir pasirengimo priemonė (toliau – "priemonė"), skirta paremti ir papildyti valstybių narių pastangas apsaugoti gyventojus, aplinką ir turtą įvykus didelio masto ekstremalioms situacijoms.
Šiuo reglamentu laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įkuriama Prevencijos, greitojo reagavimo ir pasirengimo priemonė (toliau – "priemonė"), skirta paremti ir papildyti valstybių narių pastangas apsaugoti gyventojus ir visuomenės sveikatą, užtikrinti saugą, apsaugoti aplinką, turtą ir kultūros paveldą įvykus didelio masto ekstremalioms situacijoms.
30 pakeitimas
1 straipsnio 2 dalis
Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone turėtų būti finansiškai remiami veiksmai, skirti padidinti Bendrijos pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms lygį.
Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone turėtų būti finansiškai ir techniškai remiami veiksmai, skirti padidinti Bendrijos rizikos prevencijos pajėgumą ir pasirengimo reaguoti į didelio masto ekstremalias situacijas lygį, ir numatomi bandomieji projektai, skirti nustatyti visai Europai svarbias temas ir (arba) padėti sustiprinti arba sukurti tinkamus Europos lygmens tinklus.
31 pakeitimas
1 straipsnio 3 dalis
Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone turėtų būti finansiškai remiami veiksmai, skirti padidinti Bendrijos pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms lygį.
Juo nustatomos taisyklės, kaip priemone turėtų būti finansiškai ir techniškai remiami veiksmai, skirti padidinti Bendrijos pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms lygį.
32 pakeitimas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Jame taip pat nustatyta, kaip nuodugniai patikrinti pavojaus (pvz., kylančio kaupiant pavojingų medžiagų atsargas) šaltinius ir sudaryti jų sąrašą, numatyti priemones, visų pirma tas, kurių ištekliai nedideli ir kurias būtų galima taikyti reaguojant į įvairaus pobūdžio ekstremalias situacijas, taip pat priemones, skirtas palengvinti keitimąsi informacija tarp valstybių narių.
33 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalis
1.  Šis reglamentas taikomas pasiruošimui didelio masto ekstremalioms situacijoms nepriklausomai nuo jų pobūdžio.
1.  Šis reglamentas taikomas visų rūšių didelio masto ekstremalių situacijų prevencijai, pasirengimui ir greitajam reagavimui, kaip apibrėžta 3 straipsnio a punkte, Bendrijoje ir už jos ribų, ypatingą dėmesį skiriant visuomenės sveikatai.
Jis taip pat taikomas tiesioginių pasekmių valdymui tokiai didelio masto ekstremaliai situacijai įvykus Bendrijoje arba valstybėse, dalyvaujančiose Sprendimu 2001/792/EB, Euratomas sukurtame Bendrijos mechanizme.
Jis taip pat taikomas tiesioginių pasekmių valdymui tokiai didelio masto ekstremaliai situacijai įvykus Bendrijoje ir už jos ribų.
Jis taip pat taikomas pasirengimo tokių didelio masto ekstremalių situacijų sukeliamam poveikiui visuomenės sveikatai.
34 pakeitimas
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Nustatant priemonės modus operandi, deramai atsižvelgiama į atitinkamus regioninius aspektus. Komisija ir valstybės narės apibrėžia ir taiko priemonę bendradarbiaudamos su vietine ir regionine valdžia taip, kaip tai daryti galima pagal valstybių narių teisės aktus.
75 pakeitimas
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis
Trukmė ir biudžeto ištekliai
Šis reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Šios priemonės įgyvendinimo orientacinis finansinis planas yra 278 000 000 EUR nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (septyneri metai).
36 pakeitimas
3 straipsnio a punktas
a) "didelio masto ekstremali situacija" – bet kokia situacija, sukelianti arba galinti sukelti neigiamą poveikį žmonėms, turtui arba aplinkai, dėl kurios gali reikėti kreiptis pagalbos;
a) "didelio masto ekstremali situacija" – bet koks įvykis ar situacija, sukeliantys arba galintys sukelti neigiamą poveikį žmonėms, visuomenės sveikatai ir saugai, turtui, kultūros paveldui arba aplinkai ir kilęs dėl stichinių nelaimių ar avarijų pramonės ir technologijų srityje, įskaitant jūrų taršą, arba dėl teroristų išpuolių;
37 pakeitimas
3 straipsnis a a punktas (naujas)
(aa) "prevencija" – visi veiksmai, kuriais siekiama realiai išvengti neigiamo pavojų poveikio, ir visos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti susijusias stichines ar žmogaus sukeltas nelaimes;
38 pakeitimas
3 straipsnio c punktas
(c) "pasirengimas" – bet koks išankstinis veiksmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas greitasis reagavimas.
(c) "pasirengimas" – bet koks išankstinis veiksmas, kuriuo užtikrinamas veiksmingas greitasis reagavimas į stichinių ir ekonominių pavojų poveikį ir aplinkos blogėjimą, įskaitant savalaikių ir veiksmingų išankstinių įspėjimų paskelbimą.
39 pakeitimas
3 straipsnio c a punktas (naujas)
(ca) "išankstinis įspėjimas" – savalaikis ir veiksmingas informacijos, kurios pakanka imtis priemonių, skirtų išvengti pavojų arba juos sumažinti ir užtikrinti pasirengimą veiksmingai reaguoti, teikimas.
40 pakeitimas
3 straipsnio c b punktas (naujas)
cb) "inventorius" – ES civilinės saugos įrangos ir darbuotojų sąrašas. Komisija inventorių nuolat atnaujina.
41 pakeitimas
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis
Tolimi regionai
Šiuo reglamentu teikiama tinkama ir vienoda parama visiems regionams, taip pat užtikrinama, kad piliečių, gyvenančių sunkiai pasiekiamuose atokiausiuose, atskirtuose ar tolimuose regionuose arba salose, saugos lygis būtų toks pat kaip ir kituose ES regionuose. Tokiuose regionuose sudaromos specialios pagalbos teikimo komandos.
42 pakeitimas
4 straipsnio įžanginė dalis
Finansinė parama pagal priemonę teikiama tokiems veiksmams:
Finansinė parama pagal priemonę, inter alia, teikiama tokiems veiksmams tiek ES, tiek už jos ribų:
43 pakeitimas
4 straipsnio a punktas
a) studijoms, tyrimams, modeliavimui, veiksmų planų sudarymui ir nenumatytų atvejų planavimui;
a) studijoms, tyrimams, modeliavimui, veiksmų planų, susijusių su intervencinėmis civilinės saugos priemonėmis, sudarymui ir nenumatytų atvejų planavimui;
44 pakeitimas
4 straipsnio b punktas
b) pagalbai gebėjimų ugdymui;
b) pagalbai gebėjimų ugdymui ir veiksmų koordinavimui;
45 pakeitimas
4 straipsnio c punktas
(c) mokymams, pratyboms, seminarams, personalo ir ekspertų mainams;
(c) mokymams, susitikimams, pratyboms, seminarams, personalo ir ekspertų mainams;
46 pakeitimas
4 straipsnio c a punktas (naujas)
ca) specialiam tokio personalo, kuris dalyvaus didelio masto ekstremalių situacijų prevencijos, greitojo reagavimo ir pasirengimo operacijose, apmokymui, siekiant geriau spręsti ypatingas neįgalių žmonių problemas;
47 pakeitimas
4 straipsnio d punktas
(d) parodomiesiems projektams;
(d) parodomiesiems projektams ir programoms;
48 pakeitimas
4 straipsnio e punktas
e) technologijų perdavimui;
e) žinių, technologijų ir kompetencijos perdavimui ir dalijimuisi veiklos ir pažangiąja patirtimi;
49 pakeitimas
4 straipsnio f punktas
f) informavimo ir informacijos skleidimo veiksmams;
f) informavimo ir informacijos skleidimo veiksmams, visų pirma skirtiems skatinti žmones būti budrius;
50 pakeitimas
4 straipsnio g a punktas (naujas)
ga) susieti pranešimo apie pavojų, išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemas,
51 pakeitimas
4 straipsnio i punktas
(i) saugių ryšių sistemų ir priemonių įrengimui bei išlaikymui;
(i) patikimų ir saugių ryšių sistemų ir priemonių įrengimui bei išlaikymui;
52 pakeitimas
4 straipsnio l punktas
l) ekspertų, ryšių palaikymo pareigūnų ir stebėtojų siuntimui;
l) ekspertų, ryšių palaikymo pareigūnų ir stebėtojų, turinčių tinkamas priemones ir įrangą, siuntimui;
53 pakeitimas
4 straipsnio l a punktas (naujas)
la) skatinti įgyvendinti vietinės rizikos įvertinimo ir pasiruošimo nelaimėms programas ir veiklą vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, taip pat kitiems būdams, skirtiems perteikti informaciją jaunimui ir vaikams;
54 pakeitimas
4 straipsnio n a punktas (naujas)
na) skatinti procedūras, skirtas suderinti požiūrius, metodus ir priemones, susijusius su didelio masto ekstremalių situacijų prevencija ir reagavimui į jas;
55 pakeitimas
4 straipsnio n b punktas (naujas)
nb) plėtoti regionų, kuriems kyla panaši nelaimių rizika, partnerystę, siekiant, kad būtų keičiamasi ekstremalių situacijų valdymo patirtimi.
56 pakeitimas
5 straipsnio d a punktas (naujas)
da) kaupti patirtį ir nustatyti bei taikyti pažangiąją patirtį, susijusią su valstybių, regionų ir vietos iniciatyvomis, skirtomis išvengti stichinių nelaimių ar avarijų pramonės ir technologijų srityje;
57 pakeitimas
5 straipsnio d b punktas (naujas)
db) kaupti patirtį ir nustatyti bei taikyti pažangiąją patirtį, susijusią su visuomeninėmis, ypač jaunimui skirtomis, valstybių, regionų ir vietos iniciatyvomis, kuriomis siekiama gerinti savisaugą;
58 pakeitimas
5 straipsnio e punktas
e) aktyvinti, skatinti ir remti žinių ir patirties, susijusių su didelio masto ekstremalių situacijų tiesioginių pasekmių valdymu, bei atitinkamos technologijos mainus;
e) aktyvinti, skatinti ir remti žinių ir patirties, ypač susijusių su prevencijos priemonėmis ir didelio masto ekstremalių situacijų tiesioginių pasekmių valdymu, bei atitinkamos technologijos mainus;
59 pakeitimas
5 straipsnio i punktas
i) užtikrinti kilnojamų laboratorijų ir kilnojamų padidinto saugumo priemonių prieinamumą ir transportavimą.
i) užtikrinti specialių civilinės saugos technologijų ir įrangos, pvz., kilnojamų laboratorijų ir kilnojamų padidinto saugumo priemonių prieinamumą ir transportavimą.
60 pakeitimas
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Pagal šį reglamentą finansuojamų priemonių teisinis pagrindas, prireikus, leidžia atitinkamiems sektoriams įvykdyti naujus įsipareigojimus ir reikalauja, kad visos priemonės, kurių bus imamasi, nepažeistų pagrindinių teisių.
61 pakeitimas
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Veiksmų sanglauda ir koordinavimas
Komisija užtikrina, kad priemonė ir pranešimo apie pavojų, išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemos būtų veiksmingos ir susietos su kitomis Bendrijos įspėjimo sistemomis.
62 pakeitimas
5 b straipsnis (naujas)
5b straipsnis
Veiksmų kokybė
Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis stebi, koordinuoja ir įvertina pranešimo apie pavojų, išankstinio įspėjimo ir reagavimo veiklas ir taip užtikrina veiksmų kokybę ir geriausią priemonės veikimą.
63 pakeitimas
5 c straipsnis (naujas)
5c straipsnis
Savanoriai
Savanorių pasiruošimą didelio masto stichinėms ar žmogaus sukeltoms katastrofoms visada kontroliuoja ir prižiūri valstybinė vietos institucija; savanoriai dalyvauja specialiose pratybose, kurios nukreiptos pagerinti jų gebėjimą nustatyti didelio masto ekstremalią situaciją ar katastrofą, reaguoti į jas ir šalinti jų padarinius.
64 pakeitimas
7 straipsnio 4 dalis
4.  Metinės darbo programos bus priimamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką.
4.  Metinės darbo programos bus priimamos 13 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Priėmus metines darbo programas, jos perduodamos susipažinti biudžeto valdymo institucijai.
65 ir 66 pakeitimai
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis
Siekiant išvengti dvigubo darbo, dalijantis informacija kuo stipriau veiksmingai reaguoti į katastrofas ir kuo geriau panaudoti visus išteklius, reikėtų užmegzti glaudesnius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir plėtoti struktūrinį nuolatinį bendradarbiavimą su jomis.
Kai šioje priemonėje numatyti veiksmai vykdomi už ES teritorinių ribų, jie derinami su Jungtinėmis Tautomis, išskyrus tuos atvejus, kai yra ypatingos priežastys to nedaryti.
67 pakeitimas
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Jei pagal 1 dalį pateikta informacija rodo, kad finansinė parama gauta iš kitų šaltinių, pagal šią priemonę teikiama parama ribojama ir gali būti teikiama tik kitų šaltinių lėšomis nefinansuojamai daliai.
68 pakeitimas
9 straipsnio 2 dalis
2.  Reikia siekti, kad priemonė derintųsi su kitomis Europos Sąjungos arba Bendrijos priemonėmis ir jas papildytų.
2.  Reikia siekti, kad priemonė derintųsi su Europos Sąjungos solidarumo fondu, Stabilumo priemone, ECHO ir kitomis Europos Sąjungos arba Bendrijos priemonėmis, jas atitiktų ir papildytų, kad būtų išvengta dvigubo darbo, kuriama kuo didesnė pridėtinė vertė ir kuo veiksmingiau naudojamos lėšos. Ši nuostata ypač taikoma pasiūlymui dėl Komisijos sprendimo dėl bandomojo projekto, numatančio parengiamuosius veiksmus, taikomus stiprinant kovą su terorizmu, kuriame numatomos lėšos saugiai bendrai skubaus įspėjimo apie pavojų sistemai (ARGUS) ir Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos programai (EPCIP) finansuoti.
69 pakeitimas
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tai gali būti išlaidos, susijusios ypač su tyrimais, susitikimais, informavimo veikla, leidinių publikavimu, skiriamos kompiuterių tinklams (ir panašiai įrangai) informacijos perdavimui ir bet kokios kitos Komisijos išlaidos techninei ar administracinei pagalbai, kurių reikia šiam reglamentui įgyvendinti.
Tai gali būti išlaidos, susijusios ypač su tyrimais, susitikimais, informavimo veikla, leidinių publikavimu, skiriamos kompiuterių tinklams (ir panašiai įrangai) informacijos perdavimui ir bet kokios kitos Komisijos išlaidos techninei, personalo ar administracinei pagalbai, kurių reikia šiam reglamentui įgyvendinti.
70 pakeitimas
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Veiksmų įgyvendinimas ir Komisijos bei valstybių narių bendradarbiavimas
1.  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina, kad veiksmai, vykdomi remiantis šia priemone, būtų įgyvendinami pagal 13 straipsnio nuostatas ir užtikrintų jų darnią ir subalansuotą plėtrą.
2.  Siekdama remti įgyvendinimą, Komisija užtikrina, kad pranešimų apie pavojų, išankstinio įspėjimo ir greitojo reagavimo tinklai ir sistemos, skirtos didelio masto ekstremalioms situacijoms, būtų koordinuojamos ir integruotos.
3.  Komisija ir valstybės narės pagal savo atitinkamas kompetencijos sferas užtikrina priemonės veiksmingumą ir Bendrijos ir valstybių narių lygiu kuria mechanizmus, skirtus pasiekti priemonės tikslams. Jos užtikrina, kad dėl priemonės veiksmų būtų pateikiama reikalinga informacija ir kad vietos, regioninių valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamuose veiksmuose būtų kuo plačiau dalyvaujama.
71 pakeitimas
12 straipsnio 4 dalis
Jei buvo nesilaikoma terminų arba jei įgyvendinant veiksmą pagrindžiama tik dalis finansinės paramos, Komisija pareikalauja iš naudos gavėjo per nustatytą laikotarpį pateikti savo komentarus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija gali nutraukti finansinės paramos mokėjimą ir pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas sumas.
Jei buvo nesilaikoma terminų arba jei įgyvendinant veiksmą pagrindžiama tik dalis finansinės paramos, Komisija pareikalauja iš naudos gavėjo per nustatytą laikotarpį pateikti savo komentarus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija gali prašyti išsamesnio paaiškinimo. Jei atsakymas vis dar netenkina Komisijos, ši nutraukia finansinės paramos mokėjimą ir pareikalauja sugrąžinti jau išmokėtas sumas.
72 pakeitimas
13 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas (toliau – "Komitetas").
1.  Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų, taip pat vietos ir regionų įstaigų atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas (toliau – "komitetas").
73 pakeitimas
14 straipsnio 2 dalies a punktas
a) ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. laikinąją įvertinimo ataskaitą apie rezultatus ir apie šio reglamento įgyvendinimo kokybinius ir kiekybinius aspektus;
a) ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. laikinąją įvertinimo ataskaitą apie rezultatus ir apie šio reglamento įgyvendinimo kokybinius ir kiekybinius aspektus; šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pateiktas paraiškas, priimtus sprendimus skirti paramą ir skirtos finansinės paramos įgyvendinimą;
74 pakeitimas
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Komisija įsipareigoja nedelsdama po šios pirmosios ir iš esmės finansinės priemonės Europos Parlamentui pateikti Tarybos sprendimo 2001/792/EB pakeitimų pasiūlymus.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika