Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0052(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0027/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0027/2006

Debates :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Balsojumi :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0075

Pieņemtie teksti
PDF 541kWORD 159k
Otrdiena, 2006. gada 14. marts - Strasbūra
Ātras reaģēšanas un sagatavotības instruments lielām ārkārtējām situācijām *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām situācijām (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0113)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 308. pantu un Euratom līguma 203. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0181/2005),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0027/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   nosaka, ka regulas priekšlikumā norādītās apropriācijas ir tikai aptuvenas, līdz tiek panākta vienošanās par finanšu plānu 2007. un turpmākajiem gadiem;

3.   pēc nākamā finanšu plāna pieņemšanas aicina Komisiju apstiprināt regulas priekšlikumā norādītās summas vai, ja nepieciešams, iesniegt pielāgotās summas Eiropas Parlamentam un Padomei apstiprināšanai, tādējādi nodrošinot, ka tās nepārsniedz maksimālo apjomu;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu un Euratom līguma 119. panta otro daļu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

6.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   aicina Padomi un Komisiju apsvērt minēto atzinumu kā tā pirmo lasījumu saskaņā ar koplēmuma procedūru atbilstīgi grozītajam juridiskajam pamatam;

8.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
Virsraksts
Priekšlikums PADOMES REGULAI, ar ko izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām situācijām
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI, ar ko izveido Novēršanas, ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām situācijām
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, kur ir minēta sagatavotība un ātra reaģēšana).
Grozījums Nr. 2
1. atsauce
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308pantu,
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,
Grozījums Nr. 3
2. atsauce
ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 203. pantu,
svītrots
Grozījums Nr. 4
1. apsvērums
(1)  Saskaņā ar EK Līguma 3. panta 1. punkta u) apakšpunktu Kopienas darbībām jāietver pasākumi civilās aizsardzības jomā.
(1)  Lielas ārkārtējas situācijas var nopietni ietekmēt gan sabiedrības veselību, gan vidi. EK līgumā ir juridisks pamats, kas attiecas gan uz vidi, gan sabiedrības veselības aizsardzību ‐ 175. panta 1. punkts ‐ un uz kuru līdz ar to būtu jābalsta šis instruments.
Grozījums Nr. 5
2. apsvērums
(2)  Tādēļ ar Padomes Lēmumu 2001/792/EK, Euratom izveidoja Kopienas mehānismu pastiprinātas sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības palīdzības intervenču jomā.
(2)  Ar Padomes Lēmumu 2001/792/EK, Euratom izveidoja Kopienas mehānismu pastiprinātas sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības palīdzības intervenču jomā.
Grozījums Nr. 6
2.a apsvērums (jauns)
(2a) Klimata pārmaiņas rada nozīmīgu negatīvu ietekmi uz pasaules vidi, ekonomiku un sabiedrību un var izraisīt katastrofālas sekas. Ekonomiskie zaudējumi no laika apstākļu izraisītām dabas katastrofām iepriekšējā desmitgadē ir pieauguši līdz seškārtīgam līmenim salīdzinājumā ar 1960. gadu līmeni.
Grozījums Nr. 7
2.b apsvērums (jauns)
(2b) Dabas katastrofu riska samazināšana, tostarp samazinot vājās vietas attiecībā uz dabas katastrofām, ir neatņemama ilgtspējīgas attīstības daļa un viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem tūkstošgades mērķu sasniegšanai.
Grozījums Nr. 8
2.c apsvērums (jauns)
(2c) Zemes pārvaldība un izmantošana ir katastrofu novēršanas un mazināšanas plānu un politiku svarīga daļa. Tāpēc plāniem un politikām vajadzētu uzlabot vides un dabas resursu integrētas pārvaldības metodes, kas ietver katastrofu riska samazināšanu, kā piemēram, plūdu un mežu integrētu pārvaldību, mitraiņu un citu viegli ievainojamu ekosistēmu pienācīgu pārvaldību, kā arī risku novērtēšanu pilsētu teritorijās.
Grozījums Nr. 9
2.d apsvērums (jauns)
(2d) Izolētiem un vistālākajiem ES reģioniem ir īpašas pazīmes un vajadzības atbilstoši to ģeogrāfiskajam izvietojumam, reljefam, kā arī sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem. Šiem faktoriem var būt nelabvēlīga ietekme, tie var apgrūtināt palīdzības un intervences resursu sniegšanu, kā arī radīt īpašas vajadzības lielās ārkārtējās situācijās.
Grozījums Nr. 10
3. apsvērums
(3)  Jāizveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības instruments, kura satvarā var piešķirt finansiālu palīdzību, lai šādi sekmētu lielām ārkārtējām situācijām izstrādāto sagatavotības un ātrās reaģēšanas sistēmu efektivitātes uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar Lēmumu 2001/792/EK, Euratom.
(3)  Jāizveido Novēršanas, ātras reaģēšanas un sagatavotības instruments, kura satvarā var piešķirt finansiālu palīdzību, lai šādi sekmētu lielām ārkārtējām situācijām izstrādāto sagatavotības un ātrās reaģēšanas sistēmu efektivitātes uzlabošanu, jo īpaši saistībā ar monitoringa un informācijas centru, ko izveido ar Lēmumu 2001/792/EK, Euratom.
Grozījums Nr. 11
4. apsvērums
(4)  Šis instruments nodrošinās redzamu Kopienas solidaritātes izpausmi pret lielu ārkārtēju situāciju skartām valstīm, veicinot savstarpējas palīdzības sniegšanu, kas notiek, mobilizējot dalībvalstu intervences līdzekļus.
(4)  Šis instruments nodrošinās redzamu Kopienas solidaritātes izpausmi pret valstīm, kuras nonākušas ārkārtējā situācijā, ko izraisījušas dabas, rūpnieciskās un tehnoloģiskās katastrofas, tostarp jūras piesārņojums, vai terorisma akti, gan ES, gan ārpus tās, veicinot savstarpējas palīdzības sniegšanu, mobilizējot dalībvalstu intervences līdzekļus.
Grozījums Nr. 12
4.a apsvērums (jauns)
(4a) Padome ir pieņēmusi secinājumus par Eiropas civilās aizsardzības spēju uzlabošanu1,
1OV C 304 1.12.2005., 1. lpp.
Grozījums Nr. 13
4.b apsvērums (jauns)
(4b) Jābūt iespējamam izmantot instrumentu darbībām gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās, lai paustu solidaritāti un lai palīdzētu ES pilsoņiem trešās valstīs, kuriem tas nepieciešams.
Grozījums Nr. 14
4.c apsvērums (jauns)
(4c) Ja instrumentu izmanto ārpus ES teritoriālajām robežām, svarīgi ir saskaņot darbības ar Apvienoto Nāciju Organizāciju.
Grozījums Nr. 15
4.d apsvērums (jauns)
(4d) Kopienas rīcībai nevajadzētu atbrīvot no atbildības trešās puses, kas saskaņā ar principu "maksā piesārņotājs" ir pirmām kārtām atbildīgas par savu izraisīto kaitējumu.
Grozījums Nr. 16
4.e apsvērums (jauns)
(4e) Ir vajadzīga ciešāka sadarbība, lai uzlabotu militāro līdzekļu datubāzes efektivitāti un spējas saistībā ar civilās aizsardzības operācijām, kas nepieciešamas dabas vai cilvēku darbības izraisītajās katastrofās.
Grozījums Nr. 17
4.f apsvērums (jauns)
(4f) Lai veicinātu un nodrošinātu labāku novēršanu, sagatavotību un reaģēšanu lielās ārkārtējās situācijās, ir nepieciešams īstenot plašas informatīvas kampaņas, kā arī izglītojošas un izpratni veicinošas iniciatīvas, kas domātas sabiedrībai un jo īpaši jauniešiem, ar mērķi paaugstināt pašaizsardzības līmeni un pastiprināt drošības pasākumus, kuri veicami katastrofu gadījumā.
Grozījums Nr. 18
4.g apsvērums (jauns)
(4g) Katastrofu pārvaldībā būtiska ir brīvprātīgo palīdzība, tiem ir svarīga loma ar civilo aizsardzību saistītās darbībās un viņi nodrošina ļoti dažādus pakalpojumus, plānojot un reaģējot lielās ārkārtējās situācijās, vai nu kā brīvprātīgo organizāciju locekļi vai individuāli.
Grozījums Nr. 19
6.a apsvērums (jauns)
(6a) Solidaritātes paušana trešām valstīm katastrofu un ārkārtas situāciju gadījumā jau daudzus gadus ir bijusi daļa no ES ārējām darbībām; ES civilā aizsardzība ārpus Savienības robežām nodrošinātu pievienoto vērtību un palielinātu instrumenta darbības efektivitāti un iedarbību.
Grozījums Nr. 20
7. apsvērums
(7)  Saskaņotības labad ir lietderīgi ātrās reaģēšanas rīcībai, ko īsteno ārpus Kopienas, piemērot Padomes […] Regulu (EK) Nr. […]/2005, ar ko izveido Stabilitātes instrumentu. Šā paša iemesla dēļ rīcībai, uz kuru attiecas Padomes Lēmums […]/2005, ar ko izveido īpašo programmu "Terorisma novēršana, sagatavotība terorisma aktiem un to seku pārvaldība", vai kura attiecas uz likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības pasākumu veikšanu, šo instrumentu nepiemēro.
(7)  Saskaņotības labad ir lietderīgi, ka rīcībai, uz kuru attiecas Padomes Lēmums […]/2005, ar ko izveido īpašo programmu "Terorisma novēršana, sagatavotība terorisma aktiem un to seku pārvaldība", vai kura attiecas uz likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības pasākumu veikšanu, šo instrumentu nepiemēro.
Grozījums Nr. 21
9. apsvērums
(9)  Valsts iepirkuma līgumu un subsīdiju piešķiršana, ko veic saskaņā ar šo regulu, jāīsteno atbilstīgi Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam. Civilās aizsardzības jomā veicamās rīcības īpatnību dēļ ir lietderīgi paredzēt, ka subsīdijas var piešķirt arī fiziskām personām.
(9)  Valsts iepirkuma līgumu un subsīdiju piešķiršana, ko veic saskaņā ar šo regulu, jāīsteno atbilstīgi Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam. Civilās aizsardzības jomā veicamās rīcības īpatnību dēļ ir lietderīgi paredzēt, ka subsīdijas var piešķirt arī fiziskām personām un nevalstiskajām organizācijām.
Grozījums Nr. 22
10. apsvērums
(10)  Jābūt iespējamai trešu valstu līdzdalībai, jo tas palielina minētā instrumenta darbības lietderību un efektivitāti.
(10)  Ir vēlama trešo valstu līdzdalība, jo ārkārtējām situācijām trešās valstīs var būt būtiska ietekme uz ES dalībvalstīm un šāda līdzdalība turklāt palielinās minētā instrumenta darbības lietderību un efektivitāti.
Grozījums Nr. 23
11.a apsvērums (jauns)
(11a) Lai veicinātu šīs regulas efektīvu īstenošanu, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm pēc iespējas drīz jāizstrādā civilās aizsardzības resursu sīks saraksts (personāls, iekārtas, u.c.), kādi ir Eiropas Savienībā.
Grozījums Nr. 24
12. apsvērums
(12)  Jāparedz attiecīgi noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu tās rīcības īstenošanas kontroli, par kuru saņem finansiālu palīdzību sakarā ar minēto instrumentu.
(12)  Jāparedz attiecīgi noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu tās rīcības īstenošanas kontroli, par kuru saņem finansiālu palīdzību sakarā ar minēto instrumentu. Īstenojot Kopienas finansiālo palīdzību, ir vajadzīga maksimāli lielāka pārredzamība, kā arī resursu izmantošanas pareiza uzraudzība.
Grozījums Nr. 25
16.a apsvērums (jauns)
(16a) Kopienas rīcība civilās aizsardzības jomā papildina valstu, reģionu un pašvaldību politikas. Reģioni un pašvaldības ir pirmie, kurus ietekmē katastrofa, un tāpēc tiem ir jābūt pilnībā iesaistītiem civilās aizsardzības politiku izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā.
Grozījums Nr. 26
16.b apsvērums (jauns)
(16b) Finanšu shēma 1999. gada 6. maija iestāžu nolīguma starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un uzlabotu budžeta procedūru1 33. punkta nozīmē ir iekļauta šajā regulā uz visu instrumenta ilgumu, tādējādi neietekmējot Līgumā noteiktās budžeta lēmējiestādes pilnvaras.
____________
1OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.
Grozījums Nr. 27
17. apsvērums
(17)  Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā nav paredzētas nekādas citas pilnvaras šīs regulas pieņemšanai, kā tikai tās, kas noteiktas attiecīgi 308. un 203. pantā,
svītrots
Grozījums Nr. 28
17.a apsvērums (jauns)
(17a) Eiropas Parlaments pēc dabas katastrofām ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, tostarp 2005. gada 8. septembrī1, kurā tas aicināja Komisiju un dalībvalstis ciešāk sadarboties civilās aizsardzības pasākumos dabas katastrofu gadījumā, lai novērstu un samazinātu to iznīcinošo ietekmi, it īpaši, radot pieejamus civilās aizsardzības papildu resursus.
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0334, 9. punkts
Grozījums Nr. 29
1. panta 1. daļa
Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim izveido Ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu (še turpmāk ‐ "Instruments"), kas vajadzīgs, lai atbalstītu un papildinātu dalībvalstu centienus lielā ārkārtējā situācijā pasargāt cilvēkus, vidi un īpašumu.
Ar šo regulu uz laika posmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim izveido Novēršanas, ātras reaģēšanas un sagatavotības instrumentu (še turpmāk ‐ "Instruments"), kas vajadzīgs, lai atbalstītu un papildinātu dalībvalstu centienus lielā ārkārtējā situācijā pasargāt cilvēkus, sabiedrības veselību un drošību, vidi, īpašumu un kultūras mantojumu.
Grozījums Nr. 30
1. panta 2. daļa
Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu saistītas finansiālas palīdzības sniegšanai attiecībā uz darbībām, kuru mērķis ir uzlabot Kopienas sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām.
Tajā paredzēti noteikumi ar Instrumentu saistītas finansiālas un tehniskas palīdzības sniegšanai darbībām, kuru mērķis ir uzlabot Kopienas riska novēršanas spējas un sagatavotību reaģēt uz lielām ārkārtējām situācijām, galvenokārt izmēģinājuma projektu veidā, kuros izstrādātas vispārējas Eiropas intereses tēmas un/vai tādas, kas veicina atbilstošu tīklu nostiprināšanu vai izveidi Eiropas līmenī.
Grozījums Nr. 31
1. panta 3. daļa
Tajā turklāt ietverts īpašs noteikums par finansiālas palīdzības sniegšanu lielā ārkārtējā situācijā, lai šādi sekmētu ātru un efektīvu reakciju uz minēto situāciju.
Tajā turklāt ietverts īpašs noteikums par finansiālas un tehniskās palīdzības sniegšanu lielā ārkārtējā situācijā, lai šādi sekmētu ātru un efektīvu reakciju uz minēto situāciju.
Grozījums Nr. 32
1. panta 3.a daļa (jauna)
3a. Tajā paredzēta arī briesmu cēloņu (piemēram, bīstamu vielu uzglabāšana) un līdzekļu pilnīga izpēte un saraksta izveide - īpaši to līdzekļu, ko varētu izmantot ārkārtējās situācijās, kā arī lai atvieglotu dalībvalstu apmaiņu ar šādu informāciju.
Grozījums Nr. 33
2. panta 1. punkts
1.  Šo regulu piemēro attiecībā uz sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām neatkarīgi no to veida.
1.  Šo regulu piemēro attiecībā uz novēršanu, sagatavotību un ātru reaģēšanu visu veidu ārkārtējās situācijās, kā noteikts 3. panta 1) punktā, Kopienā un ārpus tās, īpaši uzsverot sabiedrības veselību.
To piemēro arī šādu lielu ārkārtēju situāciju tūlītējo seku pārvaldībai Kopienā un valstīs, kas ir ar Lēmumu 2001/792/EK, Euratom izveidotā Kopienas mehānisma dalībnieces.
To piemēro arī šādu lielu ārkārtēju situāciju tūlītējo seku pārvaldībai Kopienā un ārpus tās.
Turklāt to piemēro attiecībā uz sagatavotību un spēju ātri reaģēt gadījumā, kad liela ārkārtēja situācija ietekmē sabiedrības veselību.
Grozījums Nr. 34
2. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Instrumenta modus operandi ņem vērā atbilstošu reģionālo dimensiju. Komisija un dalībvalstis saistībā ar instrumenta definīciju un pārvaldi pēc iespējas ciešāk sadarbojas ar pašvaldību un reģionālajām iestādēm, ja dalībvalstu juridiskie noteikumi to atļauj.
Grozījums Nr. 75
2.a pants (jauns)
2.a pants
Ilgums un budžeta resursi
Šo regulu piemēro no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.
Orientējošais finansējums šā instrumenta īstenošanai laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (septiņiem gadiem) ir noteikts EUR 278 000 000 apmērā.
Grozījums Nr. 36
3. panta a) apakšpunkts
1) "liela ārkārtēja situācija" ir situācija, kas kaitīgi ietekmē vai var kaitīgi ietekmēt cilvēkus, īpašumu vai vidi un kas var būt palīdzības pieprasījuma iemesls;
a) "liela ārkārtēja situācija" ir ikviens notikums vai situācija, kas kaitīgi ietekmē vai var kaitīgi ietekmēt cilvēkus, sabiedrības veselību un drošību, īpašumu, kultūras mantojumu vai vidi un ko izraisījusi dabas, rūpnieciskā vai tehnoloģiskā katastrofa, tostarp jūras piesārņojums, vai terorisma akts;
Grozījums Nr. 37
3. panta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) "novēršana" ir jebkura darbība, ar ko nodrošina izvairīšanos no bīstamas situācijas nelabvēlīgas ietekmes, un jebkuri līdzekļi, ar ko minimizēt dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu;
Grozījums Nr. 38
3. panta c) apakšpunkts
3) "sagatavotība" ir iepriekš veikta darbība, kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro reaģēšanu.
c) "sagatavotība" ir iepriekš veikta darbība, kas vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu ātro reaģēšanu uz dabas un tehnoloģiju izraisītās bīstamības un vides degradēšanas ietekmi, tostarp laicīgs un efektīvs agrais brīdinājums;
Grozījums Nr. 39
3. panta ca) apakšpunkts (jauns)
ca) "agrais brīdinājums" ir savlaicīga un efektīva informācijas nodošana, kas ļauj veikt rīcību, lai izvairītos vai mazinātu riskus un nodrošinātu sagatavotību efektīvi reaģēt.
Grozījums Nr. 40
3. panta 3.b) apakšpunkts (jauns)
3.b) "saraksts" ir civilās aizsardzības iekārtu un personāla, kas ir Eiropas Savienībā, uzskaitījums. Komisija sarakstu regulāri atjauno.
Grozījums Nr. 41
3.a pants (jauns)
3.a pants
Attāli reģioni
Šī regula paredz atbilstošu un vienlīdzīgu palīdzību visām teritorijām, tādējādi nodrošinot, ka iedzīvotājiem, kuri dzīvo nomaļos, izolētos, salu vai attālos reģionos, kur nav viegli piekļūt, ir tāds pats drošības līmenis kā citās ES teritorijās. Specializētām palīdzības vienībām vajadzētu spēt piekļūt šādām teritorijām.
Grozījums Nr. 42
4. panta, ievaddaļa
Ar Instrumentu saistītu finansiālu palīdzību var saņemt par šādām darbībām:
Ar Instrumentu saistītu finansiālu palīdzību var saņemt, cita starpā, par šādām darbībām gan Eiropas Savienības teritoriālajās robežās, gan ārpus tām:
Grozījums Nr. 43
4. panta a) apakšpunkts
1) pētījumi, apsekojumi, stāvokļa modelēšana, attīstības modeļu veidošana un neparedzētu izdevumu plānošana;
a) pētījumi, apsekojumi, stāvokļa modelēšana, attīstības modeļu veidošana attiecībā uz civilās aizsardzības intervenci un neparedzētu izdevumu plānošana;
Grozījums Nr. 44
4. panta b) apakšpunkts
2) palīdzība resursu palielināšanas nolūkā;
b) pārvalstiska palīdzība resursu palielināšanas un darbību koordinēšanas nolūkā;
Grozījums Nr. 45
4. panta c) apakšpunkts
3) apmācība, mācības, semināri, personāla un ekspertu apmaiņa;
c) apmācība, sanāksmes, mācības, semināri, personāla un ekspertu apmaiņa;
Grozījums Nr. 46
4. panta ca) apakšpunkts (jauns)
ca) speciāla apmācība personālam, kas piedalās operācijās saistībā ar novēršanu, ātru reaģēšanu un sagatavotību lielām ārkārtējām situācijām, lai labāk nodrošinātu invalīdu īpašās vajadzības;
Grozījums Nr. 47
4. panta d) apakšpunkts
4) demonstrējumu projekti;
d) demonstrējumu projekti un programmas;
Grozījums Nr. 48
4. panta e) apakšpunkts
5) tehnoloģiju pārņemšana;
e) zināšanu, tehnoloģiju un pieredzes pārņemšana un dalīšanās pieredzē par iegūtajiem secinājumiem un paraugpraksi;
Grozījums Nr. 49
4. panta f) apakšpunkts
6) izpratnes veidošanas un informācijas izplatīšanas darbības;
f) izpratnes veidošanas un informācijas izplatīšanas darbības, kuru galvenais mērķis ir rosināt cilvēkus saglabāt modrību;
Grozījums Nr. 50
4. panta ga) apakšpunkts (jauns)
ga) trauksmes, agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu tīklu izveide;
Grozījums Nr. 51
4. panta i) apakšpunkts
9) drošu sakaru sistēmu un rīku izveide un uzturēšana;
i) uzticamu un drošu sakaru sistēmu un rīku izveide un uzturēšana;
Grozījums Nr. 52
4. panta l) apakšpunkts
12) ekspertu, sadarbības koordinatoru un novērotāju nosūtīšana un izvietošana;
l) ekspertu, sadarbības koordinatoru un novērotāju nosūtīšana un izvietošana ar piemērotiem līdzekļiem un iekārtām;
Grozījums Nr. 53
4. panta la) apakšpunkts
la) lokālā riska novērtēšanas un katastrofu sagatavotības programmu veicināšana un pasākumi skolās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī citu līdzekļu izmantošanu, lai sniegtu informāciju jauniešiem un bērniem;
Grozījums Nr. 54
4. panta na) apakšpunkts (jauns)
na) procedūru veicināšana, lai saskaņotu pieejas, metodes un līdzekļus lielu ārkārtēju situāciju novēršanai un reaģēšanai uz tām;
Grozījums Nr. 55
4. panta nb) apakšpunkts (jauns)
nb) partnerattiecību attīstīšana starp reģioniem ar vienādu katastrofu risku, lai apmainītos ar praktiskām atziņām par ārkārtēju situāciju pārvaldību.
Grozījums Nr. 56
5. panta da) apakšpunkts (jauns)
da) pieredzes apkopošana, kā arī paraugprakšu identificēšana un iekļaušana valsts, reģionālajās un vietējās programmās, ko īsteno, lai novērstu dabas, rūpnieciskās vai tehnoloģiskās katastrofas;
Grozījums Nr. 57
5. panta db) apakšpunkts (jauns)
(db) pieredzes apkopošana un paraugprakšu iekļaušana valsts, reģionālajās vai pašvaldību programmās, kas domātas sabiedrībai un jo īpaši jaunatnei, ar mērķi paaugstināt pašaizsardzības līmeni;
Grozījums Nr. 58
5. panta e) apakšpunkts
5) ar lielu ārkārtēju situāciju radīto tūlītējo seku pārvaldību saistītās zinātības un pieredzes, kā arī attiecīgo tehnoloģiju apmaiņas stimulēšana, sekmēšana un atbalstīšana.
e) zinātības un pieredzes stimulēšana, sekmēšana un atbalstīšana, jo īpaši attiecībā uz preventīvajiem pasākumiem un lielu ārkārtēju situāciju radīto tūlītējo seku un attiecīgo tehnoloģiju pārvaldību.
Grozījums Nr. 59
5. panta i) apakšpunkts
9) pārvietojamu laboratoriju un augstas drošības pārvietojamu iekārtu pieejamības un transportēšanas nodrošināšana.
i) speciālu civilās aizsardzības tehnoloģiju un iekārtu, kā piemēram, pārvietojamu laboratoriju un augstas drošības pārvietojamu iekārtu pieejamības un transportēšanas nodrošināšana.
Grozījums Nr. 60
5. panta 1.a punkts (jauns)
Saskaņā ar šo regulu finansēto pasākumu juridiskais pamats ļauj attiecīgajām nozarēm vajadzības gadījumā pildīt jaunas saistības un pieprasa, veicot jebādas darbības, stingri ievērot pamattiesības.
Grozījums Nr. 61
5.a pants (jauns)
5.a pants
Darbību kohēzija un koordinēšana
Komisija nodrošina, ka Instruments un trauksmes, agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas ir efektīvas un saistītas ar citām Kopienas brīdināšanas sistēmām.
Grozījums Nr. 62
5.b pants (jauns)
5.b pants
Darbību kvalitāte
Komisija, sadarbībā ar dalībvalstīm, nodrošina darbību kvalitāti, uzraugot, koordinējot un novērtējot trauksmes, agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas darbības, ar mērķi nodrošināt Instrumenta optimālu darbību.
Grozījums Nr. 63
5.c pants (jauns)
5.c pants
Brīvprātīgie
Brīvprātīgo sagatavotība un reaģēšana lielās cilvēku rīcības izraisītās vai dabas katastrofās vienmēr jābūt vietējās varas iestādes kontrolē un pārraudzībā un brīvprātīgajiem jāsaņem speciāla apmācība, kas uzlabotu spējas identificēt, reaģēt un pārvarēt lielas ārkārtējas situācijas vai katastrofas.
Grozījums Nr. 64
7. panta 4. punkts
4.  Ikgadējās darba programmas pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto procedūru.
4.  Ikgadējās darba programmas pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto procedūru. Pieņemtās ikgadējās darba programmas informācijas nolūkā nosūta budžeta lēmējiestādei.
Grozījums Nr. 65 un 66
8. pants (jauns)
8.a pants
Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām
Lai samazinātu darbību dublēšanos un palielinātu efektīvas reaģēšanas darbību organizētību ārkārtējās situācijās, pamatojoties uz kopīgu informāciju, kā arī optimizētu visu resursu izmantošanu, jāizveido ciešākas saites un jāuzlabo, koordinēta un ilgstoša sadarbība ar starptautiskajām organizācijām.
Ja darbības saskaņā ar šo Instrumentu tiek īstenotas ārpus Eiropas Savienības teritorijas, tās saskaņo ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, ja vien nav īpaši iemesli to nedarīt.
Grozījums Nr. 67
9. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Ja saskaņā ar 1. pantu sniegtā informācija uzrāda, ka finansiālā palīdzība ir saņemta no citiem avotiem, tad saskaņā ar Instrumentu sniegto finansiālo palīdzību ierobežo, kā minimumu saglabājot finansējumu tai pieteikuma daļai, par kuru vēl nav pieejams cits finansējums.
Grozījums Nr. 68
9. panta 2. punkts
2.  Jātiecas uz sinerģismu un komplementaritāti ar pārējiem Eiropas Savienības vai Kopienas instrumentiem.
2.  Jātiecas uz sinerģismu, konsekvenci un komplementaritāti ar pārējiem Eiropas Savienības vai Kopienas instrumentiem, cita starpā, ar Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, Stabilitātes instrumentu un Eiropas Kopienas Humānās palīdzības biroju (ECHO), lai novērstu dublēšanos, kā arī nodrošinātu optimālu pievienoto vērtību un resursu izmantošanu; tas īpaši attiecas uz Komisijas lēmuma priekšlikumu par tāda izmēģinājuma projekta finansēšanu, kurā iekļauts sagatavošanas darbību kopums, lai pastiprinātu cīņu pret terorismu, kurā paredzēts vispārējās ātrās brīdināšanas sistēmas (ARGUS) un Eiropas Programmas svarīgāko infrastruktūras objektu aizsardzībai (EPCIP) finansējums, kas nodrošinātu svarīgu infrastruktūras objektu aizsardzības un civilās aizsardzības koherenci.
Grozījums Nr. 69
10. panta 1. punkta 2. daļa
Šādi izdevumi konkrēti var attiekties uz pētījumiem, sanāksmēm, informējošām darbībām, publikācijām, izdevumiem par informācijas apmaiņai paredzētiem informātikas tīkliem (un ar tiem saistītajām iekārtām) un uz visiem citiem ar tehnisku vai administratīvu palīdzību saistītiem izdevumiem, kas Komisijai var rasties šīs regulas īstenošanā.
Šādi izdevumi konkrēti var attiekties uz pētījumiem, sanāksmēm, informējošām darbībām, publikācijām, izdevumiem par informācijas apmaiņai paredzētiem informātikas tīkliem (un ar tiem saistītajām iekārtām) un uz visiem citiem ar tehnisku un ar personālu vai administratīvu palīdzību saistītiem izdevumiem, kas Komisijai var rasties šīs regulas īstenošanā.
Grozījums Nr. 70
10.a pants (jauns)
10.a pants
Darbību īstenošana un sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm
1.  Komisija, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, nodrošina, ka darbības un pasākumi, ko veic saskaņā ar Instrumentu, tiek īstenoti saskaņā ar 13. panta noteikumiem, nodrošinot saskaņotu un līdzsvarotu attīstību.
2.  Lai atbalstītu īstenošanu, Komisija nodrošina, ka lielu ārkārtēju situāciju trauksmes, agrīnās brīdināšanas un ātrās reaģēšanas tīkli un sistēmas ir koordinēti un integrēti.
3.  Komisija un dalībvalstis rīkojas savu attiecīgo kompetenču jomās, lai nodrošinātu, ka Instruments darbojas efektīvi un lai izstrādātu mehānismus Kopienas un dalībvalstu līmenī Instrumenta mērķu sasniegšanai. Tās nodrošina, ka tiek sniegta nepieciešamā informācija attiecībā uz darbībām, ko atbalsta Instruments, un nodrošina iespējami plašāku līdzdalību darbībās, ko īsteno vietējās un reģionālās varas iestādes un nevalstiskās organizācijas.
Grozījums Nr. 71
12. panta 4. punkts
4.  Ja nav ievērots termiņš vai ja īstenotā darbība attaisno tikai daļu no piešķirtās finansiālās palīdzības, Komisija pieprasa, lai saņēmējs noteiktā termiņā iesniedz savus apsvērumus. Ja saņēmējs nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var atcelt atlikušās finansiālās palīdzības izmaksāšanu un pieprasīt jau izmaksāto summu atmaksāšanu.
4.  Ja nav ievēroti laika ierobežojumi vai ja darbības īstenošana attaisno tikai daļu asignētās finansiālās palīdzības, Komisija saņēmējam pieprasa iesniegt novērojumus noteiktā termiņā. Ja saņēmējs nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var pieprasīt precizējumu vai sīkākus paskaidrojumus. Ja atbilde joprojām ir neapmierinoša, Komisija atceļ atlikušās finansiālās palīdzības izmaksāšanu un pieprasa jau izmaksāto summu atmaksāšanu.
Grozījums Nr. 72
13. panta 1. punkts
1.  Komisijai palīdz komiteja, ko veido dalībvalstu pārstāvji un ko vada Komisijas pārstāvis (še turpmāk ‐ "Komiteja").
1.  Komisijai palīdz komiteja, ko veido dalībvalstu pārstāvji, tostarp pārstāvji no pašvaldību un reģionu iestādēm, un ko vada Komisijas pārstāvis (še turpmāk ‐ "Komiteja").
Grozījums Nr. 73
14. panta 2. punkta a) apakšpunkts
a) ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī ‐ starpposma novērtējuma ziņojumu par gūtajiem rezultātiem un šīs regulas īstenošanas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem;
a) ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī ‐ starpposma novērtējuma ziņojumu par gūtajiem rezultātiem un šīs regulas īstenošanas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem; Šajā atskaitē jo īpaši iekļauj informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem, pieņemtajiem lēmumiem par līdzekļu piešķiršanu un piešķirtās finansiālās palīdzības faktisko izdevumu pārskatu.
Grozījums Nr. 74
14. panta 2.a punkts (jauns)
2a. Komisija apņemas drīzumā turpināt šo pirmo, galvenokārt finansiālo iniciatīvu, un visdrīzākajā laikā iesniegt Eiropas Parlamentam Lēmuma 2001/792/EK grozījumu priekšlikumus.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika