Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0052(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0027/2006

Ingivna texter :

A6-0027/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 20
CRE 13/03/2006 - 20

Omröstningar :

PV 14/03/2006 - 9.5
CRE 14/03/2006 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0075

Antagna texter
PDF 380kWORD 145k
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg
Instrument för beredskap och snabbinsats vid större katastrofer *
P6_TA(2006)0075A6-0027/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0113)(1),

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0181/2005),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0027/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet poängterar att de anslag som anges i förslaget till förordning enbart är riktgivande till dess man ingått ett avtal om budgetplanen för perioden 2007 och de därpå följande åren.

3.  Europaparlamentet begär att kommissionen, efter det att nästa budgetplan antagits, bekräftar de belopp som anges i förslaget till förordning eller, vid behov, överlämnar de justerade beloppen till Europaparlamentet och rådet för godkännande och således garanterar överensstämmelse med taken.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att uppfatta detta yttrande som första behandling enligt medbeslutandeförfarandet i enlighet med den rättsliga grund som har ändrats.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Titel
Förslag till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga olyckshändelser
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för förebyggande av samt snabbinsatser och beredskap vid allvarliga olyckshändelser
(Denna ändring berör hela lagtexten under behandling. Om ändringen antas skall hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)
Ändring 2
Led 1 i beaktandemeningen
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,
Ändring 3
Led 2 i beaktandemeningen
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,
utgår
Ändring 4
Skäl 1
(1)   Enligt artikel 3.1 u i EG-fördraget skall gemenskapens verksamhet innefatta åtgärder inom området räddningstjänst.
(1)   Allvarliga olyckshändelser kan ha avgörande inverkan både på människors hälsa och på naturen. I EG-fördraget finns en rättslig grund som omfattar både miljön och skyddet av folkhälsan – artikel 175.1 – på vilken detta instrument följaktligen bör baseras.
Ändring 5
Skäl 2
(2)  För detta ändamål har det genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom inrättats en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten.
(2)  Genom rådets beslut 2001/792/EG, Euratom har det inrättats en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten.
Ändring 6
Skäl 2a (nytt)
(2a) Klimatförändringarna har betydande negativa, globala miljömässiga, ekonomiska och sociala följder vars konsekvenser kan vara katastrofala. Ekonomiska förluster till följd av väderleksrelaterade naturkatastrofer har under det senaste decenniet ökat till en nivå som är sex gånger högre än på 1960-talet.
Ändring 7
Skäl 2b (nytt)
(2b) Att reducera risken för katastrofer, inbegripet minskningen av sårbarhet inför naturkatastrofer, utgör en väsentlig del av en hållbar utveckling och är en grundläggande förutsättning för att millennieutvecklingsmålen skall uppnås.
Ändring 8
Skäl 2c (nytt)
(2c) Markförvaltning och markanvändning är en viktig del av politiken och planeringen för att förebygga och mildra katastrofer. En integrerad miljö- och naturresursförvaltning bör därför införas som med hjälp av planering och politik leder till mindre risk för katastrofer, till exempel integrerad flod- och skogsförvaltning, adekvat förvaltning av våtmarker och andra känsliga ekosystem samt riskbedömningar i storstadsområden.
Ändring 9
Skäl 2d (nytt)
(2d) EU:s isolerade regioner och yttersta randområden har särskilda egenskaper och behov på grund av det geografiska läget, terrängen och de sociala och ekonomiska förhållandena. Dessa faktorer kan inverka negativt på och försvåra hjälparbetet och insatserna och dessutom leda till särskilda behov vid ett allvarligt nödläge.
Ändring 10
Skäl 3
(3)  Det bör inrättas ett snabbinsats- och beredskapsinstrument som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd som bidrar till att förbättra effektiviteten hos system för beredskap och insats vid allvarliga olyckshändelser, särskilt mot bakgrund av beslut 2001/792/EG.
(3)  Det bör inrättas ett förebyggande-, snabbinsats- och beredskapsinstrument som gör det möjligt att ge ekonomiskt stöd som bidrar till att förbättra effektiviteten hos system för beredskap och insats vid allvarliga olyckshändelser, särskilt mot bakgrund av det övervaknings- och informationscentrum som inrättas genom beslut 2001/792/EG.
Ändring 11
Skäl 4
(4)  Instrumentet kommer att synliggöra gemenskapens solidaritet gentemot de länder som drabbas av allvarliga olyckshändelser genom att mobilisera medlemsstaternas insatsresurser och på så sätt underlätta tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd.
(4)  Instrumentet kommer att synliggöra gemenskapens solidaritet gentemot de länder, både inom och utanför EU, som ställs inför allvarliga olyckshändelser till följd av naturkatastrofer, industriella eller tekniska katastrofer, inklusive havsföroreningar, eller till följd av terroristattentat, genom att mobilisera medlemsstaternas insatsresurser och på så sätt underlätta tillhandahållandet av ömsesidigt bistånd.
Ändring 12
Skäl 4a (nytt)
(4a) Rådet har antagit slutsatser om förbättring av europeisk räddningstjänstkapacitet1.
__________________
1EUT C 304, 1.12.2005, s. 1.
Ändring 13
Skäl 4b (nytt)
(4b) Instrumentet bör kunna användas för insatser både inom och utanför Europeiska unionens territoriella gränser, dels av solidariska skäl, dels för att bistå nödställda EU-medborgare i tredje land.
Ändring 14
Skäl 4c (nytt)
(4c) När instrumentet används för insatser utanför Europeiska unionens territoriella gränser är det viktigt att insatserna samordnas med Förenta nationerna.
Ändring 15
Skäl 4d (nytt)
(4d) Gemenskapsåtgärder bör inte frånta tredje parter deras ansvar när de enligt principen om att förorenaren betalar är primärt ansvariga för skador som de vållat.
Ändring 16
Skäl 4e (nytt)
(4e) Det behövs ett ökat samarbete för att effektivisera databasen över militära tillgångar och resurser med betydelse för de civilskyddsinsatser som måste genomföras till följd av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor.
Ändring 17
Skäl 4f (nytt)
(4f) För att underlätta och garantera bättre förebyggande av, beredskap inför och hantering av allvarliga olyckshändelser behövs omfattande informationskampanjer, utbildningsinitiativ och initiativ för att öka medvetenheten hos allmänheten och i synnerhet yngre människor för att öka graden av egenskydd och de försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid katastrofer.
Ändring 18
Skäl 4g (nytt)
(4g) Frivilligarbetare är en värdefull tillgång i katastrofhanteringen och har en viktig funktion i civilskyddsverksamheten. De tillhandahåller också ett brett spektrum av tjänster vid planeringen inför och hanteringen av allvarliga olyckshändelser, oavsett om de ingår i frivilligorganisationer eller arbetar enskilt.
Ändring 19
Skäl 6a (nytt)
(6a) Att uttrycka solidaritet med tredje länder vid katastrofer och olyckor har i många år utgjort en del av EU:s externa verksamhet och visar respekt för solidaritetsprincipen. Att utvidga EU:s civilskydd till att sträcka sig utanför unionens gränser skulle tillföra ett mervärde och göra instrumentet slagkraftigare och effektivare.
Ändring 20
Skäl 7
(7)  För konsekvensens skull bör snabbinsatsåtgärder som vidtas utanför gemenskapen omfattas av rådets förordning (EG) nr […]/2005 av den […] om upprättande av ett stabilitetsinstrument. Av samma skäl får instrumentet inte gälla sådana åtgärder som omfattas av rådets beslut […]/2005 om inrättande av ett specifikt program om "Terrorism – förebyggande, beredskap och följdhantering", eller som är kopplade till upprätthållande av lag och ordning samt skydd av den inre säkerheten.
(7)  För konsekvensens skull bör åtgärder som omfattas av rådets beslut […]/2005 om inrättande av ett specifikt program om "Terrorism – förebyggande, beredskap och följdhantering", eller som är kopplade till upprätthållande av lag och ordning samt skydd av den inre säkerheten.
Ändring 21
Skäl 9
(9)  Tilldelning av offentliga kontrakt och beviljande av bidrag inom ramen för denna förordning bör ske i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. På grund av verksamhetens särart bör även fysiska personer kunna få bidrag till åtgärder inom räddningstjänsten.
(9)  Tilldelning av offentliga kontrakt och beviljande av bidrag inom ramen för denna förordning bör ske i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. På grund av verksamhetens särart bör även fysiska personer och icke-statliga organisationer kunna få bidrag till åtgärder inom räddningstjänsten.
Ändring 22
Skäl 10
(10)  Tredjeland bör kunna delta, eftersom detta skulle göra instrumentet mer effektivt och verkningsfullt.
(10)  Det är önskvärt att tredjeland deltar, eftersom olyckshändelser i tredjeland kan få en betydande inverkan på EU:s medlemsstater, och detta deltagande skulle dessutom göra instrumentet mer effektivt och verkningsfullt.
Ändring 23
Skäl 11a (nytt)
(11a) För ett effektivt genomförande av förordningen bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna så snart som möjligt göra en detaljerad inventering av befintliga civilskyddsresurser (personal, utrustning osv.) inom Europeiska unionen.
Ändring 24
Skäl 12
(12)  Genomförandet av de åtgärder som får ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet bör vederbörligen övervakas med hjälp av lämpliga åtgärder.
(12)  Genomförandet av de åtgärder som får ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet bör vederbörligen övervakas med hjälp av lämpliga åtgärder. Det krävs maximal insyn och adekvat övervakning av resursutnyttjandet vid utbetalning av ekonomiskt bistånd från gemenskapen.
Ändring 25
Skäl 16a (nytt)
(16a) Gemenskapsinsatser på området för civilskydd kompletterar de nationella, regionala och lokala myndigheternas strategier. I händelse av olyckor är regioner och kommuner de som först berörs och de bör därför involveras fullt ut i utarbetandet, genomförandet och övervakningen av strategier för civilskydd.
Ändring 26
Skäl 16b (nytt)
(16b) En finansiell ram, i enlighet med punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och ett förbättrat budgetförfarande1, införlivas med denna förordning för instrumentets hela giltighetsperiod, utan att detta inverkar på budgetmyndighetens befogenheter som fastställs i fördraget.
________________
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
Ändring 27
Skäl 17
(17)  Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen innehåller inte några andra befogenheter för att anta denna förordning, än de som anges i artikel 308 respektive i artikel 203.
utgår
Ändring 28
Skäl 17a (nytt)
(17a) Europaparlamentet har antagit flera resolutioner med anledning av naturkatastrofer, inklusive resolutionen av den 8 september 20051, där parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att verka för ett närmare samarbete i civilskyddsfrågor i händelse av naturkatastrofer, i syfte att förebygga och begränsa sådana katastrofers förödande inverkan, i synnerhet genom att ställa kompletterande resurser för civilskydd till förfogande.
________________
1 Antagna texter P6_TA(2005)0334, punkt 9.
Ändring 29
Artikel 1, stycke 1
Genom denna förordning inrättas, för perioden mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013, ett snabbinsats- och beredskapsinstrument, nedan kallat "instrumentet", som skall underlätta och komplettera medlemsstaternas skyddsinsatser för människor, miljö och egendom vid allvarliga olyckshändelser.
Genom denna förordning inrättas, för perioden mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013, ett instrument för förebyggande, snabbinsatser och beredskap, nedan kallat "instrumentet", som skall underlätta och komplettera medlemsstaternas skyddsinsatser för människor, folkhälsa och säkerhet, miljö, egendom och kulturarv vid allvarliga olyckshändelser.
Ändring 30
Artikel 1, stycke 2
Förordningen innehåller bestämmelser för tillhandahållande av ekonomiskt bistånd med hjälp av instrumentet till sådana åtgärder som skall öka gemenskapens beredskap för allvarliga olyckshändelser.
Förordningen innehåller bestämmelser för tillhandahållande av ekonomiskt och tekniskt bistånd med hjälp av instrumentet till sådana åtgärder som skall öka gemenskapens riskförebyggande kapacitet och beredskap för insatser vid allvarliga olyckshändelser; genom förordningen inrättas pilotprojekt för att utveckla en rad ämnen av allmänt europeiskt intresse och/eller bidra till en förstärkning eller etablering av lämpliga nätverk på europeisk nivå.
Ändring 31
Artikel 1, stycke 3
Vidare innehåller förordningen särskilda bestämmelser om ekonomiskt bistånd vid allvarliga olyckshändelser för att underlätta effektiva snabbinsatser.
Vidare innehåller förordningen särskilda bestämmelser om ekonomiskt och tekniskt bistånd vid allvarliga olyckshändelser för att underlätta effektiva snabbinsatser.
Ändring 32
Artikel 1, punkt 3a (ny)
3a. Den föreskriver även en heltäckande genomgång av och förteckning över riskkällorna (till exempel lagring av farligt material) och de medel – särskilt de begränsade resurserna – som kan mobiliseras för att reagera på allvarliga olyckshändelser av olika slag; dessutom omfattar förordningen åtgärder för att underlätta utbyte av sådan information mellan medlemsstaterna.
Ändring 33
Artikel 2, punkt 1
1.  Förordningen skall gälla beredskapen inför allvarliga olyckshändelser oberoende av olyckans art.
1.  Förordningen skall gälla förebyggandet av, beredskapen inför och snabba insatser vid alla typer av allvarliga olyckshändelser enligt definitionen i artikel 3.1 inom eller utanför gemenskapen, med särskild tonvikt på folkhälsofrågor.
Förordningen skall också tillämpas på hanteringen av olyckans omedelbara konsekvenser i gemenskapen och i de länder som deltar i gemenskapsmekanismen enligt beslut 2001/792/EG, Euratom.
Förordningen skall också tillämpas på hanteringen av olyckans omedelbara konsekvenser i och utanför gemenskapen.
Förordningen skall dessutom gälla beredskap och snabbinsatser för det fall att folkhälsan påverkas av allvarliga olyckshändelser.
Ändring 34
Artikel 2, punkt 1a (ny)
1a. Vid användningen av instrumentet skall vederbörlig hänsyn tas till den relevanta regionala dimensionen. Kommissionen och medlemsstaterna skall, i den utsträckning detta är möjligt enligt medlemsstaternas lagar, ha ett så nära samarbete som möjligt med lokala och regionala myndigheter när det gäller att definiera och förvalta instrumentet.
Ändring 75
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Varaktighet och budgetmedel
Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.
Den vägledande finansieringsramen för att genomföra instrumentet fastställs till 278 000 000 EUR för perioden mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013 (sju år).
Ändring 36
Artikel 3, led 1
1. allvarlig olyckshändelse: varje situation som har eller kan ha negativa effekter för människor, egendom eller miljön och som kan leda till begäran om bistånd,
1. allvarlig olyckshändelse: varje händelse eller situation som har eller kan ha negativa effekter för människor, folkhälsa och säkerhet, egendom, kulturarv eller miljön och som orsakats av naturkatastrofer, industriella eller tekniska katastrofer, inklusive havsföroreningar, eller terroristattentat,
Ändring 37
Artikel 3, led 1a (nytt)
1a. förebyggande: alla åtgärder som vidtas för att se till att negativa konsekvenser på grund av faror faktiskt förhindras och alla medel för att minimera härtill relaterade naturkatastrofer eller katastrofer som förorsakas av människor.
Ändring 38
Artikel 3, led 3
3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i förväg för att se till att snabbinsatserna blir effektiva.
3. beredskap: alla åtgärder som vidtas i förväg för att se till att snabbinsatserna blir effektiva i samband med naturliga och tekniska faror och miljöförstörelse, inbegripet utfärdandet av tidig och effektiv varning.
Ändring 39
Artikel 3, led 3a (nytt)
3a. tidig varning: tillhandahållandet av effektiv information i tid som möjliggör åtgärder för att förhindra eller minska faror och säkra beredskap för effektiva snabbinsatser.
Ändring 40
Artikel 3, led 3b (nytt)
3b. inventering: förteckning över befintliga civilskyddsresurser och befintlig personal inom Europeiska unionen. Kommissionen skall regelbundet uppdatera inventeringen.
Ändring 41
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a
Avlägsna regioner
Genom denna förordning skall adekvat och likvärdig hjälp ges till alla områden så att de medborgare som är bosatta i yttre, isolerade och avlägsna områden eller svårtillgängliga öregioner får en likartad säkerhetsnivå som i EU:s övriga områden. Specialiserade insatsgrupper bör finnas tillgängliga för sådana områden.
Ändring 42
Artikel 4, inledningen
Följande åtgärder berättigar till ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet:
Bland annat följande åtgärder, både inom och utom Europeiska unionens territoriella gränser, berättigar till ekonomiskt bistånd inom ramen för instrumentet:
Ändring 43
Artikel 4, led 1
1.  Studier, enkäter, utveckling av modeller och scenarier samt beredskapsplaner.
1.  Studier, enkäter, utveckling av modeller och scenarier för civilskyddsinsatser samt beredskapsplaner.
Ändring 44
Artikel 4, led 2
2.  Stöd till kapacitetsutbyggnad.
2.  Stöd till kapacitetsutbyggnad och samordning av insatser.
Ändring 45
Artikel 4, led 3
3.  Utbildning, övningar, seminarier samt personal- och expertutbyte.
3.  Utbildning, möten, övningar, seminarier samt personal- och expertutbyte.
Ändring 46
Artikel 4, led 3a (nytt)
3a. Särskild utbildning av sådan personal som skall medverka i arbetet i samband med förebyggandet av, snabbinsatser vid och beredskap inför allvarliga olyckshändelser, så att de bättre kan tillgodose funktionshindrade personers behov.
Ändring 47
Artikel 4, led 4
4.  Demonstrationsprojekt.
4.  Demonstrationsprojekt och program.
Ändring 48
Artikel 4, led 5
5.  Tekniköverföring.
5.  Överföring av kunskap, teknik och expertis samt utbyte av erfarenheter och bästa praxis.
Ändring 49
Artikel 4, led 6
6.  Information till allmänheten och spridning av resultat.
6.  Information till allmänheten och spridning av resultat för att framför allt uppmana människor till vaksamhet.
Ändring 50
Artikel 4, led 7a (nytt)
7a. Nätverkssamarbete mellan system för tidig varning och insatser.
Ändring 51
Artikel 4, led 9
9.  Upprättande och underhåll av säkra kommunikationssystem och kommunikationsverktyg.
9.  Upprättande och underhåll av tillförlitliga och säkra kommunikationssystem och kommunikationsverktyg.
Ändring 52
Artikel 4, led 12
12.  Insats och utsändning av experter, sambandsmän och observatörer.
12.  Insats och utsändning av experter, sambandsmän och observatörer med tillräckliga medel och lämplig utrustning.
Ändring 53
Artikel 4, led 12a (nytt)
12a. Främjande av program och aktiviteter beträffande lokal riskbedömning och katastrofberedskap i skolor och högre utbildningsinrättningar och användning av andra kanaler för att nå ut med information till ungdomar och barn.
Ändring 54
Artikel 4, led 14a (nytt)
14a. Främjande av förfaranden för att harmonisera tillvägagångssätt, metoder och medel för att förhindra och snabbt reagera på allvarliga olyckshändelser.
Ändring 55
Artikel 4, led 14b (nytt)
14b. Utveckling av partnerskap mellan regioner med likartade katastrofrisker för att utbyta kunskaper om katastrofhantering.
Ändring 56
Artikel 5, led 4a (nytt)
4a. Samlande av erfarenheter samt fastställande och genomförande av bästa praxis från nationella, regionala och lokala initiativ som tagits för att förhindra naturkatastrofer och industriella och tekniska katastrofer.
Ändring 57
Artikel 5, led 4b (nytt)
4b. Samlande av erfarenheter samt genomförande av bästa praxis från nationella, regionala och lokala initiativ som tagits för att nå allmänheten och i synnerhet ungdomar för att öka nivån på egenskyddet.
Ändring 58
Artikel 5, led 5
5.  Incitament för, underlättande av och stöd till erfarenhets- och kunskapsutbyte när det gäller hantering av de omedelbara konsekvenserna av en allvarlig olyckshändelse, och utbyte av därmed sammanhängande teknik.
5.  Incitament för, underlättande av och stöd till erfarenhets- och kunskapsutbyte framför allt när det gäller förebyggande åtgärder och hantering av de omedelbara konsekvenserna av en allvarlig olyckshändelse, och utbyte av därmed sammanhängande teknik och personal.
Ändring 59
Artikel 5, led 9
9.  Säkerställande av tillgång till och transport av mobila laboratorier och mobila högsäkerhetsanläggningar.
9.  Säkerställande av tillgång till och transport av särskild civilskyddsteknik och civilskyddsutrustning såsom mobila laboratorier och mobila högsäkerhetsanläggningar.
Ändring 60
Artikel 5, stycke 1a (nytt)
Den rättsliga ramen för åtgärder som finansieras enligt denna förordning skall göra det möjligt för de berörda sektorerna att vid behov fullgöra nya åtaganden, och skall ställa som krav att alla de insatser som genomförs är helt förenliga med de grundläggande rättigheterna.
Ändring 61
Artikel 5a (ny)
Artikel 5a
Sammanhållning och samordning av insatser
Kommissionen skall se till att instrumentet och systemen för tidig varning och tidiga insatser är effektiva och sammanlänkade med gemenskapens övriga varningssystem.
Ändring 62
Artikel 5b (ny)
Artikel 5b
Åtgärdernas kvalitet
Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna och genom övervakning, samordning och utvärdering av åtgärderna för tidig varning och tidiga insatser se till att åtgärderna är av hög kvalitet så att instrumentet kan fungera optimalt.
Ändring 63
Artikel 5c (ny)
Artikel 5c
Frivilligarbetare
Beredskap på frivillig nivå inför och vid hantering av katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer skall alltid kontrolleras och övervakas av den ansvariga lokala myndigheten, och frivilligarbetare skall få särskild utbildning som ökar deras förmåga att känna igen, hantera och återhämta sig från allvarliga olyckshändelser eller katastrofer.
Ändring 64
Artikel 7, punkt 4
4.  De årliga arbetsprogrammen skall antas enligt förfarandet i artikel 13.2.
4.  De årliga arbetsprogrammen skall antas enligt förfarandet i artikel 13.2. När ett årligt arbetsprogram antagits skall det i informationssyfte översändas till den budgetansvariga myndigheten.
Ändring 65 och 66
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a
Samarbete med internationella organisationer
För att minska dubbelarbete, maximera organisationen av effektiva krisinsatser som bygger på informationsutbyte samt optimera användningen av samtliga resurser bör närmare kontakter och bättre strukturerat och fortlöpande samarbete upprättas med internationella organisationer.
När insatser inom ramen för instrumentet sker utanför Europeiska unionens territoriella gränser skall de samordnas med Förenta nationerna, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.
Ändring 67
Artikel 9, punkt 1a (ny)
1a. Om det av de uppgifter som lämnas i enlighet med punkt 1 framgår att ekonomiskt bistånd har mottagits från andra källor skall det ekonomiska bistånd som beviljas genom detta instrument begränsas till att gälla högst den del av tillämpningen för vilken det ännu saknas annan finansiering.
Ändring 68
Artikel 9, punkt 2
2.  Det skall eftersträvas samverkan och komplettering med andra instrument inrättade av Europeiska unionen eller gemenskapen.
2.  Det skall eftersträvas samverkan, samstämmighet och komplettering med andra instrument inrättade av Europeiska unionen eller gemenskapen, bland annat Europeiska unionens solidaritetsfond, stabilitetsinstrumentet och Echo, så att dubbelarbete undviks och ett optimalt mervärde och optimalt resursutnyttjande säkerställs. Detta gäller särskilt beträffande förslaget till kommissionens beslut om att finansiera ett pilotprojekt som omfattar en rad beredskapsåtgärder för att förstärka kampen mot terrorismen, vilket skall finansiera det allmänna förvarningssystemet (Argus) och det europeiska programmet för skydd av viktig infrastruktur (EPCIP) för att garantera samordning när det gäller skyddet av viktig infrastruktur och civilskydd.
Ändring 69
Artikel 10, punkt 1, stycke 2
Det gäller bland annat utgifter för studier, möten, informationsverksamhet, publikationer, datornät (och tillhörande utrustning) för informationsutbyte samt tekniskt och administrativt stöd som kommissionen kan komma att behöva anlita i samband med förordningens genomförande.
Det gäller bland annat utgifter för studier, möten, informationsverksamhet, publikationer, datornät (och tillhörande utrustning) för informationsutbyte samt tekniskt och administrativt stöd samt personal som kommissionen kan komma att behöva anlita i samband med förordningens genomförande.
Ändring 70
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Genomförande av åtgärderna och samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna
1.  Kommissionen skall i nära samarbete med medlemsstaterna se till att de insatser och åtgärder som vidtas genom instrumentet genomförs i enlighet med artikel 13, så att det utvecklas på ett sammanhållet och balanserat sätt.
2.  För att stödja genomförandet skall kommissionen se till att nätverken och systemen för tidig och snabb varning inför allvarliga olyckshändelser är samordnade och integrerade.
3.  Kommissionen och medlemsstaterna skall inom sina respektive behörighetsområden vidta åtgärder för att se till att instrumentet fungerar effektivt och för att utveckla mekanismer på gemenskapsnivå och medlemsstatsnivå för att uppnå instrumentets mål. De skall se till att nödvändig information lämnas om de åtgärder som får stöd genom instrumentet och garantera bredast möjliga deltagande i de åtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och frivilligorganisationer.
Ändring 71
Artikel 12, punkt 4
4.  Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om verksamheten utvecklas på ett sätt som gör att endast en del av det tilldelade ekonomiska biståndet är berättigat, skall kommissionen begära att förmånstagaren yttrar sig inom en viss tid. Om stödmottagarens svar inte är tillfredsställande, får kommissionen avbryta utbetalningen av det återstående biståndet och begära återbetalning av de belopp som redan har betalats ut.
4.  Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om verksamheten utvecklas på ett sätt som gör att endast en del av det tilldelade ekonomiska biståndet är berättigat, skall kommissionen begära att förmånstagaren yttrar sig inom en viss tid. Om stödmottagarens svar inte är tillfredsställande, får kommissionen begära ett klargörande eller ytterligare förklaringar. Om svaret fortfarande är otillfredsställande skall kommissionen avbryta utbetalningen av det återstående biståndet och begära återbetalning av de belopp som redan har betalats ut.
Ändring 72
Artikel 13, punkt 1
1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande, nedan kallad "kommittén".
1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna, inklusive företrädare för lokala och regionala myndigheter, och ha kommissionens företrädare som ordförande, nedan kallad "kommittén".
Ändring 73
Artikel 14, punkt 2, led a
a)  Senast den 31 december 2010: en deltidsrapport om uppnådda resultat i samband med förordningens genomförande och om genomförandets kvalitativa och kvantitativa aspekter.
a)  Senast den 31 december 2010: en deltidsrapport om uppnådda resultat i samband med förordningens genomförande och om genomförandets kvalitativa och kvantitativa aspekter. Rapporten skall i synnerhet innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, beslut om beviljat bistånd och avveckling av beviljat ekonomiskt stöd.
Ändring 74
Artikel 14, punkt 2a (ny)
2a. Kommissionen skall åta sig att snabbt följa upp detta första initiativ, som i huvudsak är av ekonomisk natur, genom att så snart som möjligt förelägga Europaparlamentet sina förslag till ändring av beslut 2001/792/EG.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy