Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2254(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0013/2006

Předložené texty :

A6-0013/2006

Rozpravy :

PV 13/03/2006 - 18
CRE 13/03/2006 - 18

Hlasování :

PV 14/03/2006 - 11.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0077

Přijaté texty
PDF 301kWORD 89k
Úterý, 14. března 2006 - Štrasburk
Delokalizace v kontextu regionálního rozvoje
P6_TA(2006)0077A6-0013/2006

Usnesení Evropského parlamentu o přemisťování v kontextu regionálního rozvoje (2004/2254(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Chartu základních sociálních práv pracovníků z roku 1989 a k ní připojený akční plán,

-   s ohledem na směrnici Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství(1),

-   s ohledem na směrnici Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění(2),

-   s ohledem na směrnici Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, provozoven nebo částí podniků nebo závodů(3),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství(4),

-   s ohledem na sdělení Komise – Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře(5),

-   s ohledem na sdělení Komise – Přezkum pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období po 1. lednu 2007(6),

-   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu zaměstnanosti(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2003 o rušení podniků, kterým byla poskytnuta finanční pomoc Evropské unie(8),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22 dubna 2004 o sdělení Komise ke Třetí zprávě o ekonomické a sociální soudržnosti (9),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2005 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví všeobecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (10),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2005 o úloze přímé státní podpory jako nástroje regionálního rozvoje(11),

-   s ohledem na čl. 87 odst. 3 a články 136 a 158 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0013/2006),

A.   vzhledem k tomu, že cílem politiky regionálního rozvoje je podporovat rozvoj regionů Evropské unie; že z tohoto důvodu je třeba zajistit soulad mezi politikou regionálního rozvoje a politikou hospodářské soutěže, což znamená, že státní podpora nesmí podněcovat k přemisťování hospodářských aktivit;

B.   vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je nástrojem Evropské unie, který umožňuje dohánět zpoždění nejchudších regionů a je nezbytný pro podporu společností a investice do infrastrukturních projektů v těchto regionech; vzhledem k tomu, že veřejná podpora je právním nástrojem k dosažení tohoto cíle;

C.   vzhledem k tomu, že se společnosti o přemístění svých činností rozhodují na základě různých motivací, z nichž některé nijak nesouvisí s produktivitou, efektivitou nebo ekonomickou životností; vzhledem k tomu že tato přemisťování mohou přesto vést k významnému rušení pracovních míst a k hospodářským obtížím, jejichž dopad na regionální rozvoj bude o to citelnější, že v opouštěných oblastech je málo pracovních příležitostí;

D.   vzhledem k tomu, že v této situaci je třeba na úrovni Společenství zřídit monitorovací systémy určené k vyčíslení hospodářských a sociálních nákladů na přemisťování podniků; vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 6. července 2005 žádal přijetí všech nezbytných právních opatření, aby se zajistilo, že všechny podniky, které čerpají finanční podporu Společenství, nepřemístí své činnosti v průběhu dlouho trvajícího, předem určeného období a aby bylo přijato ustanovení by vyloučilo spolufinancování operací, které povedou k výrazné ztrátě pracovních příležitostí nebo k uzavření podniků v jejich stávajících; vzhledem k tomu, že Parlament dále ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 15. prosince 2005 uvedl, že podpora EU pro přemisťování podniků neposkytuje žádnou evropskou přidanou hodnotu a musí proto být vyloučena;

E.   vzhledem k tomu, že globalizace, technologický pokrok a omezení překážek pro vstup některých zemí usnadňují mezinárodní výměny a představují pro Evropskou unii nové příležitosti v globalizovaném světě, avšak mohou také zvýšit riziko přemisťování podniků;

F.   vzhledem k tomu, že veřejná podpora má přispívat k vytváření dlouhodobých pracovních míst;

G.   vzhledem k tomu, že ani statistický systém Společenství ani statistické systémy jednotlivých členských států nejsou v současné době schopny poskytnout globální a přesné údaje o rozsahu přemisťování činností v rámci Evropské unie nebo mimo ni, zejména pokud se jedná o vyčíslení počtu přemístěných podniků a dopadu těchto přemístění na zaměstnanost v zemi původu a zemi určení; vzhledem k tomu, že evropský statistický systém by tedy měl být posílen,

H.   vzhledem k tomu, že veřejná podpora může být nezbytná jako naléhavé opatření za okolností, kdy restrukturalizace nebo přemístění povede k velkým ztrátám pracovních míst v určitém místě;

1.   upozorňuje na skutečnost, že přemisťování podniků představuje v některých státech Evropské unie závažný problém;

2.   žádá, aby byly dodržovány a uskutečňovány cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti a plné zaměstnanosti spolu s právy na sociální pokrok, které stanoví čl. I-3 odst. 3 návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, a žádá, aby činnosti, které s těmito cíli nejsou v souladu, jako je přemisťování podniků, které nelze ospravedlnit z hlediska ekonomické životnosti nebo které mohou znamenat významné rušení pracovních míst, nebyly EU finančně podporovány;

3.   připomíná, že strukturální fondy a Fond soudržnosti musí sloužit k uskutečňování cíle soudržnosti, který spočívá v podpoře soudržnosti a solidarity mezi členskými státy, a že toto úsilí se musí zaměřit především na hospodářsky zaostávající regiony;

4.   domnívá se, že přemisťování se může týkat nejen tzv. tradičního průmyslu s vysokým podílem pracovní síly, ale i průmyslu s vysokým podílem kapitálu a oblasti odvětví služeb;

5.   doporučuje, aby Komise důsledně kontrolovala probíhající postupy uzavírání a přemisťování podniků a aby požadovala navrácení poskytnuté podpory, pokud dojde k jejímu zneužití;

6.   zdůrazňuje, že je nutné, aby se Komise a členské státy zavázaly přijmout opatření, jak na úrovni Společenství, tak na národní úrovni, která by předcházela možným negativním důsledkům přemisťování na hospodářský rozvoj a dramatickým sociálním situacím, které přemisťování způsobuje v těch regionech Evropské unie, z nichž podniky odcházejí a v nichž jsou možnosti přeměny malé nebo žádné;

7.   vyzývá Komisi, aby přijala všechna nezbytná opatření k tomu, aby evropská regionální politika nepovzbuzovala k přemisťování podniků, což by mohlo vést ke ztrátě pracovních míst;

8.   bere na vědomí návrh Komise, učiněný v rámci reformy strukturálních fondů, jehož cílem je postihovat ty podniky, které do sedmi let po získání finanční pomoci z Evropské unie přemístí svou činnost, jako první opatření nezbytné pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost v EU;

9.   žádá také, aby podniky, které získaly veřejnou podporu – zejména pokud nedodržely všechny závazky spojené s touto podporou – nebo propustily zaměstnance ve svém původním místě podnikání, aniž by dodržely vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy a následně se přemístily v rámci Evropské unie, nemohly získat veřejnou podporu ve svém novém sídle a dále aby po dobu sedmi let od přemístění nesměly využívat strukturální fondy a státní podporu;

10.   domnívá se, že je také třeba zavést opatření proti tzv. opačnému přemisťování, které přináší zhoršení pracovních podmínek, aniž by došlo k přemístění činností podniku;

11.   domnívá se, že dokud nedojde k lepší koordinaci národních sociálních systémů, je nutné přijmout soubor koordinovaných opatření napříč jednotlivými politikami EU; vyzývá tedy, aby byla co nejrychleji zavedena celoevropská strategie pro prevenci, řízení a sledování přemisťování podniků v rámci EU i mimo ni, jež by byla prováděna na úrovni EU a koordinována se všemi členskými státy;

12.   v této souvislosti zdůrazňuje význam svého vyše zmíněného usnesení ze dne 13. března 2003 a žádá, aby Komise svěřila zkoumání, vyhodnocování (včetně určování počtu vytvořených a zrušených pracovních míst s ohledem na kvalitativní aspekt) a sledování přemisťování podniků Evropské nadaci pro zlepšování životních a pracovních podmínek v Dublinu (Evropské středisko pro sledování změn), jejichž cílem bude objektivně zjistit hospodářské a sociální důsledky přemisťování a jeho dopad na politiku soudržnosti, územní plánování a regionální rozvoj, předkládat výsledky své činnosti a v pravidelných zprávách Parlamentu uvádět konkrétní návrhy;

13.   vítá skutečnost, že Komise přijala ustanovení, která přizpůsobí nové obecné zásady pro poskytování státní podpory regionům za účelem navracení podpor v případě těch podniků, které nedodržují podmínky spojené s touto podporou a přemisťují své činnosti v rámci EU a zejména mimo ni;

14.   bere na vědomí, že Komise do obecných zásad pro poskytování státní podpory regionům zařadila i systém umožňující poskytování veřejné podpory formou mimořádné pomoci v případě významné ztráty pracovních míst i v případě, že za obvyklých okolností by daný region nebo lokalita na takovou podporu neměly nárok;

15.   opakovaně žádá, aby právní předpisy o státní podpoře byly koherentní a aby se předešlo přílišným rozdílům mezi podporou poskytovanou sousedícím regionům;

16.   vyzývá Komisi, aby udělení veřejné podpory z rozpočtu EU nebo členských států a její další poskytování bylo podmíněno jasně stanovenými závazky v oblasti zaměstnanosti a místního rozvoje, které budou pro vedoucí představitele podniků a příslušných místních, regionálních a národních orgánů závazné;

17.   upozorňuje Komisi na to, že je důležité podmínit tuto podporu pevnými zárukami tvorby dlouhodobých pracovních míst a regionálního růstu;

18.   vyzývá Komisi, aby účinným způsobem uplatňovala platná ustanovení týkající se vracení dotací z těch podniků, které nedodržují své závazky v případě investic, na něž získaly veřejnou podporu a aby o uplatňování současných ustanovení předložila zprávu;

19.   dále vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly seznam podniků, které porušují pravidla v oblasti veřejné podpory nebo fondů Společenství tím, že přemisťují činnosti v rámci EU nebo mimo ni, aniž by splnily požadavek na trvalou činnost obsažený v příslušných předpisech;

20.   žádá Komisi, aby připravila evropský kodex chování, který by zabraňoval přemisťování podniků nebo jejich výrobních částí do jiného regionu nebo země EU pouze za účelem získání finanční pomoci z EU;

21.   vyzývá Komisi, aby se zasadila o začlenění sociálních doložek do mezinárodních smluv a aby tak učinila na základě pěti úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), které jsou považovány za prioritní, zejména těch, které se týkají práva organizovat se, svobody shromažďování a odstranění dětské práce, zákazu nucené práce a diskriminace; požaduje, aby provádění těchto sociálních doložek bylo podpořeno pozitivními opatřeními a motivacemi pro ty země a společnosti, které je dodržují; vyzývá Komisi a Radu, aby se zavázaly k opětovnému předložení těchto záležitostí na pořad jednání ministerské konference Světové obchodní organizace a aby byl založen výbor pro obchod a lidská práva, jehož úkolem by bylo zabývat se především problematikou lidských práv v pracovním prostředí;

22.   je přesvědčen, že větší průhlednost ohledně všech podniků, kde probíhá výroba a platných pracovních norem, by pomohly ovlivnit kupující a spotřebitele při koupi;

23.   žádá, aby podniky, kterým je vyplácena veřejná podpora, byly povzbuzovány k tomu, aby po dohodě s organizacemi zastupujícími pracovníky a regionálními a místními orgány rozvíjely odpovědný přístup v souladu s politikou soudržnosti, zaměřený na vyvážený regionální rozvoj;

24.   žádá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s příslušnými místními a regionálními orgány zajistila účinné a cílené využívání evropských fondů, jež bude zaměřeno na profesní vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků v oblastech postižených restrukturalizací nebo přemisťováním podniků, zejména těch pracovníků, kteří byli přímo postiženi ztrátou zaměstnání v důsledku přemístění jejich bývalého zaměstnavatele;

25.   zdůrazňuje, že je nutné posílit činnost strukturálních fondů a zacílit ji na vytváření pracovních míst, udržitelný hospodářský rozvoj, zakládání nových podniků, jež vytvoří pracovní místa, celoživotní odborné vzdělávání a zvyšování produktivity; v souvislosti s tím podporuje návrh Komise na zřízení globalizačního fondu, který by pomohl předcházet hospodářským a sociálním otřesům vyplývajícím z restrukturalizací a přemisťování podniků a žádá, aby tento fond měl k dispozici dostatek prostředků, jež by mu umožnily zhostit se všech svěřených úkolů;

26.   domnívá se, že využívání fondů Společenství a zejména financování průmyslu a financování z Evropského sociálního fondu by se mělo řídit konkrétními předpisy týkajícími se inovace, místního rozvoje, zaměstnanosti i závazků podniků přijímajících dotace z těchto fondů dlouhodobě vyrábět na území Evropské unie; zejména vyzývá k dodržování a posílení pravidel pro využívání strukturálních fondů;

27.   požaduje ochranu práv dotčených pracovníků, což znamená zajištění úplných záruk, pokud jde o poskytování informací pracovníkům;

28.   domnívá se, dopady častého přemisťování podniků musí vést k otevřené a konstruktivní úvaze o vytváření skutečného evropského sociálního prostoru a je toho názoru, že sociální dialog má při předcházení přemisťování a při řešení jeho následků zásadní úlohu;

29.   žádá Komisi, aby podobně jako v návrhu reformy strukturálních fondů připravila mechanismus, který by umožnil přísněji postihovat podniky, které obdržely veřejnou podporu a přemístily veškeré činnosti nebo jejich část mimo Evropskou unii;

30.   žádá, aby všechny zainteresované strany měly právo vědět, zda určitému podniku byla poskytnuta podpora;

31.   žádá, aby se obzvláště přihlédlo k problémům v příhraničních oblastech, v nichž existují velké rozdíly v poskytování podpor;

32.   doporučuje svým příslušným výborům, aby pozorně vyhodnocovaly reakci Komise k tomuto usnesení;

33.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a národním parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64.
(2) Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16.
(3) Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.
(4) Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.
(5) Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.
(6) Úř. věst. C 110, 8.5.2003, s. 24.
(7) Úř. věst. L 337, 13.12.2002, s. 3.
(8) Úř. věst. C 61 E, 10. 3. 2004, s. 425.
(9) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2005)0277.
(11) Přijaté texty, P6_TA(2005)0527.

Právní upozornění - Ochrana soukromí