Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2254(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0013/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0013/2006

Keskustelut :

PV 13/03/2006 - 18
CRE 13/03/2006 - 18

Äänestykset :

PV 14/03/2006 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0077

Hyväksytyt tekstit
PDF 129kWORD 58k
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Toiminnan siirrot aluekehityksen puitteissa
P6_TA(2006)0077A6-0013/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma toiminnan siirroista aluekehityksen puitteissa (2004/2254(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevan yhteisön peruskirjan ja siihen liittyvän toimintaohjelman,

–   ottaa huomioon eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 22 päivänä syyskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/45/EY(1),

–   ottaa huomioon työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY(2),

–   ottaa huomioon työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY(3),

–   ottaa huomioon työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY(4),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat"(5),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistaminen – soveltaminen 1. tammikuuta 2007 jälkeen"(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen 12 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2204/2002(7),

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman yritysten lakkauttamisesta EU:n rahoitustuen vastaanottamisen jälkeen(8),

–   ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä kolmannesta väliraportista(9),

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä(10),

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman suorasta valtiontuesta aluekehityksen välineenä(11),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan, 136 artiklan ja 158 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0013/2006),

A.   katsoo, että aluekehityspolitiikan tavoitteena on edistää Euroopan unionin alueiden kehitystä ja että tätä varten on varmistettava aluekehityspolitiikan ja kilpailupolitiikan yhtenäisyys, mikä tarkoittaa, etteivät julkiset tuet saa edistää taloudellisen toiminnan siirtoa,

B.   katsoo, että koheesiopolitiikka on Euroopan unionin eräs väline, jolla voidaan vähentää kaikkein köyhimpien alueiden jälkeenjääneisyyttä, ja että on oleellisen tärkeää tukea yrityksiä ja investoida infrastruktuurihankkeisiin näillä alueilla; katsoo, että julkinen tuki on laillinen väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

C.   ottaa huomioon, että yrityksillä on useita syitä sijoittautua uudelleen ja että jotkut kyseisistä syistä eivät liity mitenkään tuottavuuteen, tehokkuuteen tai taloudelliseen elinkelpoisuuteen; ottaa huomioon, että tällaiset uudelleensijoittautumiset aiheuttavat huomattavia työpaikkojen menetyksiä ja taloudellisia ongelmia, joiden vaikutukset alueelliseen kehitykseen ovat hyvin merkittäviä etenkin siksi, että alueilla, joilta yrityksiä lähtee, on vähän muita työmahdollisuuksia,

D.   ottaa huomioon, että tällainen tilanne aiheuttaa sen, että on pikaisesti tarpeen muodostaa yhteisön laajuisia seurantajärjestelmiä toiminnan siirtämisestä aiheutuvien taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten määrällistämiseksi; ottaa huomioon, että edellä mainitussa 6. heinäkuuta 2005 annetussa päätöslauselmassaan parlamentti kehotti ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yritykset, joille on myönnetty yhteisön rahoitusta, eivät siirrä toimintaansa pitkän ja ennalta määritetyn ajanjakson kuluessa, sekä laatimaan säännöksen, jolla estetään sellaisten toimien yhteisrahoittaminen, jotka johtavat huomattaviin työpaikkojen menetyksiin tai nykyisissä toimipaikoissa sijaitsevien tuotantolaitosten sulkemiseen; ottaa huomioon, että parlamentti totesi niin ikään edellä mainitussa 15. joulukuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa, että Euroopan unionin tuet yritysten toiminnan siirtämiselle eivät tarjoa yhteisön tasolla mitään lisäarvoa ja että niitä olisi siksi vältettävä,

E.   katsoo, että globalisaatio, tekniikan kehitys ja tiettyjen maiden markkinoille pääsyn esteiden poistaminen helpottavat kansainvälistä kauppaa ja antavat Euroopan unionille mahdollisuuksia globalisoituneessa maailmassa mutta saattavat myös lisätä toiminnan siirtojen vaaraa,

F.   katsoo, että julkisen tuen pitää edistää kestävien työpaikkojen luomista,

G.   ottaa huomioon, että sekä yhteisön että Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilastointi eivät kumpikaan nykyään riitä tarjoamaan kokonaisvaltaisia ja tarkkoja tietoja toiminnan siirtojen laajuudesta unionissa tai sen ulkopuolella varsinkaan silloin, kun on kyse yritysten toiminnan siirtojen ja niiden alkuperämaassa ja kohdemaassa ilmenevien työllisyysvaikutusten määrällistämisestä; katsoo, että eurooppalaista tilastointia pitäisi näin ollen tehostaa,

H.   ottaa huomioon, että julkista tukea saatetaan tarvita hätätoimenpiteenä olosuhteissa, joissa uudelleenjärjestelyt tai toiminnan siirrot johtavat työpaikkojen huomattavaan vähenemiseen tietyllä paikkakunnalla,

1.   korostaa sen vakavuutta, että EU:n eri maissa yritykset siirtyvät muualle;

2.   pyytää, että perustuslakisopimuksen luonnoksen I-3 artiklan 3 kohdassa vahvistettua taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta sekä täystyöllisyyden ja sosiaalisen edistyksen tavoitetta kunnioitettaisiin, ja vaatii, että EU:n varoista ei tuettaisi näiden tavoitteiden vastaisia käytäntöjä, kuten toiminnan siirtoja, jotka eivät ole perusteltuja talouden elinvoimaisuuden näkökulmasta tai jotka saattavat aiheuttaa huomattavia työpaikkojen menetyksiä;

3.   muistuttaa, että rakenne- ja koheesiorahastoilla on pyrittävä yhteenkuuluvuuteen, mikä tarkoittaa koheesion ja solidaarisuuden edistämistä jäsenvaltioiden välillä, ja että ponnistukset on kohdistettava etenkin alueisiin, jotka kärsivät taloudellisesta jälkeenjääneisyydestä;

4.   katsoo, että yritysten siirtyminen voi koskea niin sanottujen perinteisten työvoimavaltaisten teollisuudenalojen ohella myös vahvasti pääomavaltaisia teollisuudenaloja sekä palvelualaa;

5.   kehottaa komissiota seuraamaan yksityiskohtaisesti meneillään olevia yritysten sulkemis- ja siirtymisprosesseja ja tukien väärinkäytön tapauksessa vaatimaan myönnettyjen tukien takaisinmaksua;

6.   korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden on tarpeen ryhtyä hyväksymään yhteisön ja kansallisen tason toimenpiteitä, joilla estetään talouskehitystä haittaavia ja työpaikkojen suorina tai välillisinä menetyksinä ilmeneviä kielteisiä seurauksia, joita toiminnan siirrot aiheuttavat niillä Euroopan unionin alueilla, joilta yrityksiä lähtee ja joilla on vähän tai ei lainkaan uudelleenjärjestelyitä koskevia mahdollisuuksia;

7.   pyytää komissiota toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen välttämiseksi, että EU:n aluepolitiikka toimisi kannustimena yritysten toiminnan siirtoon, joka saattaa johtaa työpaikkojen menetyksiin;

8.   antaa tunnustusta komission rakennerahastojen uudistamisen yhteydessä tekemälle ehdotukselle, jolla pyritään asettamaan sanktioita yrityksille, jotka Euroopan unionin rahoitustuen vastaanottamisen jälkeen siirtävät toimintansa seitsemän vuoden kuluessa tuen myöntämisestä, ja pitää tätä ehdotusta EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta välttämättömänä ensimmäisenä toimenpiteenä;

9.   pyytää myös, ettei sellaisille yrityksille, jotka ovat saaneet julkista tukea – varsinkin, jos ne eivät ole noudattaneet kaikkia kyseisiin tukiin liittyviä velvoitteita – tai erottaneet henkilöstöä alkuperäisessä toimipaikassaan kansallisen tai kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja sitten siirtäneet toimintaansa EU:n sisällä, myönnettäisi julkista tukea uudessa toimipaikassa ja etteivät ne voisi saada rakennerahastoista tukea tai valtiontukea seitsemän vuoden ajan toiminnan siirron jälkeen;

10.   katsoo, että myös käänteisten toiminnan siirtojen tapauksessa olisi tarpeen harkita toimenpiteitä silloin, kun ne johtavat työehtojen huononemiseen ilman yrityksen toiminnan siirtoa;

11.   katsoo, että kansallisten sosiaalijärjestelmien riittämättömän koordinoinnin takia on välttämätöntä vahvistaa sarja EU:n eri politiikkojen kautta koordinoituja toimenpiteitä; pyytää näin ollen, että yritysten toiminnan siirtojen EU:n sisällä tai EU:n ulkopuolelle ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi luotaisiin nopeasti eurooppalainen strategia, joka toteutettaisiin EU:n tasolla ja jota koordinoitaisiin kaikkien jäsenvaltioiden kanssa;

12.   korostaa merkitystä, joka on edellä mainitulla 13. maaliskuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin päätöslauselmalla, ja pyytää komissiota antamaan Dublinissa toimivalle Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle (Euroopan muutoksenseurantakeskukselle) tehtäväksi tutkia, arvioida (mukaan lukien luotujen ja menetettyjen työpaikkojen määrien selvittäminen ottaen huomioon laadulliset näkökohdat) ja seurata toiminnan siirtoja niiden taloudellisten, yhteiskunnallisten sekä koheesiopolitiikkaa, aluesuunnittelua ja aluekehitystä koskevien vaikutusten selvittämiseksi, esittämään tutkimusten tulokset sekä tekemään konkreettisia ehdotuksia Euroopan parlamentille säännöllisin väliajoin laadittavien kertomusten muodossa;

13.   toteaa tyytyväisenä, että komissio on sisällyttänyt seuraaviin alueellisia valtiontukia koskeviin suuntaviivoihin määräyksiä, joilla pyrittäisiin varmistamaan sellaisille yrityksille maksettujen tukien takaisinmaksu, jotka eivät noudata kyseisiin tukiin liittyviä ehtoja ja jotka siirtävät toimintaansa EU:n sisällä tai erityisesti EU:n ulkopuolelle;

14.   panee merkille, että komissio on myös sisällyttänyt alueellisiin tarkoituksiin myönnettäviä valtiontukia koskeviin uusiin suuntaviivoihin järjestelmän, jolla valtiontukea voidaan myöntää hätätoimenpiteenä, kun työpaikkoja menetetään huomattavasti, vaikka asianomainen alue tai paikkakunta ei normaalisti olisikaan kelvollinen saamaan tällaista tukea;

15.   toistaa pyyntönsä siitä, että valtiontukea koskevan lainsäädännön olisi oltava yhdenmukaista ja että tuen liiallisia eroja naapurialueiden välillä olisi vältettävä;

16.   pyytää komissiota asettamaan EU:n tai jäsenvaltioiden talousarviosta myönnettävien julkisten tukien edellytykseksi työllisyyttä tai paikallista kehitystä koskevien yksityiskohtaisten sitoumusten tekemisen asianomaisten yritysten vastuuhenkilöjen ja asianomaisten paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten vastuuhenkilöjen välillä;

17.   kiinnittää komission huomion tarpeeseen liittää näihin tukiin vankat takeet työpaikkojen luomisesta sekä alueellisesta kasvusta;

18.   kehottaa komissiota soveltamaan tehokkaasti voimassa olevia määräyksiä tukien perimisestä takaisin yrityksiltä, jotka eivät noudata velvoitteitaan niiden investointien osalta, joihin ne ovat saaneet julkista tukea, sekä esittämään kertomuksen nykyisten säännösten soveltamisesta;

19.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita myös laatimaan luettelon yrityksistä, jotka rikkovat valtiontukia tai yhteisön rahastoja koskevia sääntöjä jatkamalla toiminnan siirtämistä EU:n sisällä tai EU:n ulkopuolelle noudattamatta kyseisiin sääntöihin sisältyvää, toimintojen kestävyyttä koskevaa velvoitetta;

20.   pyytää komissiota laatimaan eurooppalaiset toimintaohjeet, joilla vältetään yritysten tai niiden tuotantoyksiköiden siirtoja toiselle alueelle tai toiseen maahan EU:ssa ainoastaan EU:n rahoitustuen saamiseksi;

21.   kehottaa komissiota toimimaan sosiaalilausekkeiden sisällyttämiseksi kansainvälisiin sopimuksiin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n viiden ensisijaisena pidetyn yleissopimuksen perusteella, jotka koskevat järjestäytymisoikeutta, kokoontumisoikeutta, lapsityövoiman kieltoa, pakkotyön kieltoa sekä syrjinnän kieltoa; kehottaa tukemaan sosiaalilausekkeiden täytäntöönpanoa myönteisillä toimilla ja kannustimilla, joiden tarkoituksena on varmistaa, että valtiot ja yritykset noudattavat niitä; kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään toiminnallaan sitä, että asia otetaan uudelleen myös Maailman kauppajärjestön WTO:n ministerikokouksen asialistalle ja että perustetaan kaupan ja ihmisoikeuksien valiokunta, jonka tehtävänä on käsitellä erityisesti kysymyksiä, jotka koskevat ihmisoikeuksien toteutumista työelämässä;

22.   on vakuuttunut, että suurempi avoimuus tuotteiden valmistuspaikkojen sekä voimassa olevien työehtojen suhteen voisi osaltaan vaikuttaa ostajien ja kuluttajien valintoihin;

23.   vaatii, että julkisia tukia saavia yrityksiä rohkaistaan kehittämään yhteistyössä työntekijöitä edustavien järjestöjen sekä alueellisten ja paikallisviranomaisten kanssa vastuullista toimintaa osana sellaisen koheesiopolitiikan toteuttamista, jolla pyritään tasapainoiseen aluekehitykseen;

24.   pyytää komissiota ja jäsenvaltioita pohtimaan yhdessä asianomaisten alueellisten ja paikallisviranomaisten kanssa yhteisön rahastojen tehokasta ja kohdennettua käyttöä, jossa painotetaan työntekijöiden ja erityisesti niiden työntekijöiden, jotka ovat suoraan kärsineet työpaikan menettämisestä entisen työnantajansa toiminnan siirron seurauksena, ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta alueilla, jotka ovat kärsineet uudelleenjärjestelyistä tai toiminnan siirroista;

25.   korostaa tarvetta keskittää rakennerahastojen tukitoimia työpaikkojen luomiseen ja kestävään taloudelliseen kehitykseen, uusien, työpaikkoja luovien yritysten perustamiseen, elinikäiseen ammatilliseen koulutukseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä vahvistaa tällaisia tukitoimia; kannattaa komission ehdotusta, joka koskee globalisaatiorahaston perustamista uudelleenjärjestelyjen ja toiminnan siirtojen aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten haittavaikutusten torjumiseksi ja käsittelemiseksi, ja pyytää, että kyseiselle rahastolle myönnetään riittävästi varoja, jotta se voi hoitaa sille määrättävät tehtävät;

26.   katsoo, että yhteisön rahoituksen ja erityisesti teollisuuteen ja Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävän tuen ehtona olisi oltava kyseisiä tukia saavia yrityksiä sitovat erityiset säännöt, jotka koskevat innovaatiota, paikallista kehitystä, työllisyyttä sekä pitkän aikavälin tuotantoa Euroopan unionin alueella; kehottaa erityisesti, että rakennerahastojen käyttöä koskevia sääntöjä olisi noudatettava ja vahvistettava;

27.   vaatii kunnioittamaan asianomaisten työntekijöiden oikeuksia, mikä edellyttää työntekijöiden tiedottamista;

28.   katsoo, että lukuisien toiminnan siirtojen vaikutusten johdosta on syytä käynnistää avoin ja rakentava keskustelu todellisesta eurooppalaisesta sosiaalisesta alueesta, ja katsoo, että työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun merkitys on ratkaiseva torjuttaessa toiminnan siirtoja ja käsiteltäessä niiden aiheuttamia vaikutuksia;

29.   pyytää komissiota luomaan menetelmän asettaa ankarampia sanktioita sellaisille yrityksille, jotka ovat saaneet julkisia tukia ja jotka siirtävät koko toimintansa tai osan siitä EU:n ulkopuolelle, samaan tapaan, kuin komissio on jo ehdottanut rakennerahastojen uudistuksen yhteydessä;

30.   vaatii kaikille niille, joita asia koskee, oikeutta saada tieto siitä, onko yritystukea myönnetty;

31.   vaatii, että erityisesti rajaseutujen, joilla tukitarve on suuri, ongelmat otetaan huomioon;

32.   suosittelee, että toimivaltaiset valiokunnat seuraisivat tarkasti, mihin jatkotoimiin komissio ryhtyy tämän päätöslauselman seurauksena;

33.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille.

(1) EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64.
(2) EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16.
(3) EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16.
(4) EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.
(5) EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9.
(6) EUVL C 110, 8.5.2003, s. 24.
(7) EYVL L 337, 13.12.2002, s. 3.
(8) EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 425.
(9) EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.
(10) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0277.
(11) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0527.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö