Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2254(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0013/2006

Ingivna texter :

A6-0013/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 18
CRE 13/03/2006 - 18

Omröstningar :

PV 14/03/2006 - 11.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0077

Antagna texter
PDF 130kWORD 44k
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg
Omlokalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv
P6_TA(2006)0077A6-0013/2006

Europaparlamentets resolution om omlokaliseringar i ett regionalt utvecklingsperspektiv (2004/2254(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter från 1989 och tillhörande handlingsprogram,

–   med beaktande av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare(1),

–   med beaktande av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar(2),

–   med beaktande av rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen(4),

–   med beaktande av kommissionens meddelande – Riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål(5),

–   med beaktande av kommissionens meddelande – Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till regionala ändamål för perioden efter den 1 januari 2007(6),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd(7),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd av Europeiska unionen,(8)

–   med beaktande av sin resolution av den 22 april 2004 om kommissionens meddelande om den tredje rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen(9),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2005 om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden(10),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 december 2005 om det direkta statliga stödets roll som verktyg för regional utveckling,(11)

–   med beaktande av artiklarna 87.3, 136 och 158 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0013/2006), och av följande skäl:

A.  Målet med politiken för regional utveckling är att främja utvecklingen av regionerna i Europeiska unionen. Därför är det viktigt att politiken för regional utveckling och konkurrenspolitiken hänger samman, vilket innebär att statliga stöd inte får sporra till omlokaliseringar av ekonomiska verksamheter.

B.  Sammanhållningspolitiken är ett av EU:s instrument för att minska eftersläpningen i utvecklingen inom de fattigaste regionerna, och det är viktigt att stödja företag och investera i infrastrukturprojekt i dessa regioner. Statligt stöd är ett rättsinstrument för att uppnå detta mål.

C.  Många företag beslutar att omlokalisera sin verksamhet av flera olika orsaker, och några av dessa hör inte ihop med produktivitet, effektivitet eller ekonomisk livskraft. Sådana omlokaliseringar riskerar att medföra omfattande nedskärningar av arbetstillfällena och ekonomiska svårigheter som får allt större konsekvenser för den regionala utvecklingen om det finns få jobb i den region som verksamheten flyttar från.

D.  Den situation som beskrivs ovan innebär att det på gemenskapsnivå måste etableras övervakningssystem för att kvantifiera alla omlokaliseringars ekonomiska och sociala kostnader. I sin resolution av den 6 juli 2005 om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden begär Europaparlamentet att det skall antas nödvändiga rättsliga åtgärder för att se till att företag som erhåller gemenskapsfinansiering inte omlokaliserar under en lång och på förhand bestämd period. Parlamentet efterlyser likaledes en bestämmelse som innebär att medfinansiering av verksamhet som leder till att ett stort antal arbetstillfällen går förlorade eller till att fabriker stängs på sin nuvarande verksamhetsort skall omöjliggöras. I sin resolution av den 15 december 2005 om det direkta statliga stödets roll som verktyg för regional utveckling ansåg parlamentet inte att EU-stöd för omlokaliseringar av företag ger något europeiskt mervärde och att de därför bör undvikas.

E.  Globaliseringen, den tekniska utvecklingen och avvecklingen av hinder för vissa länders inträde underlättar världshandeln, och för EU innebär detta möjligheter i en globaliserad värld. Det kan emellertid också öka risken för allt fler omlokaliseringar.

F.  Statliga stöd bör bidra till att skapa varaktiga arbetstillfällen.

G.  Varken EU:s eller medlemsstaternas statistiska apparat förmår i dagens läge tillhandahålla globala och exakta siffror avseende omlokaliseringens omfattning inom eller utanför unionen, i synnerhet när det gäller att kvantifiera omlokaliseringarna av företag och deras effekter på sysselsättningen i ursprungslandet och i det land till vilket omlokaliseringen sker. Av denna anledning bör EU:s statistiska verktyg stärkas.

H.  Statligt stöd kan behövas som en nödåtgärd i de fall då omstrukturering eller omlokalisering leder till att många arbetstillfällen går förlorade i ett visst område.

1.  Europaparlamentet noterar att det är problematiskt med omlokaliseringarna av företag i olika EU-länder.

2.  Europaparlamentet kräver respekt för målet med ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt målet med full sysselsättning och sociala framsteg, vilka slås fast i artikel I-3.3 i utkastet till konstitutionsfördrag. Parlamentet kräver att EU inte skall subventionera åtgärder som motverkar dessa mål, till exempel omlokaliseringar som inte motiveras av en aspekt som ekonomisk livskraft eller som kan leda till förlust av många arbetstillfällen.

3.  Europaparlamentet påpekar att strukturfonderna och Sammanhållningsfonden bör verka för sammanhållningens syfte, som består i att främja sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna. Parlamentet framhåller också att det är ekonomiskt eftersatta regioner som bör prioriteras i första hand.

4.  Europaparlamentet anser att omlokalisering inte enbart kan påverka de så kallade traditionella arbetsintensiva industrierna, utan också de kapitalintensiva industrierna och även tjänstesektorn.

5.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att noggrant följa de pågående nedläggningarna och omlokaliseringarna av företag och kräva att beviljat stöd betalas tillbaka om det används fel.

6.  Europaparlamentet framhåller att kommissionen och medlemsstaterna bör ta initiativ till att anta åtgärder på gemenskapsnivå och nationell nivå för att förhindra att omlokaliseringarna får negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och allvarliga sociala effekter till följd av att jobb går förlorade direkt eller indirekt i de EU-regioner med få eller inga omstruktureringsmöjligheter som drabbas av företagsnedläggningar.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att undvika att EU:s regionalpolitik uppmuntrar till omlokalisering av företag som kan leda till förlust av arbetstillfällen.

8.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag i samband med reformen av strukturfonderna, vilket syftar till att straffa de företag som beviljats finansiellt EU-stöd och därefter omlokaliserar sina verksamheter inom sju år från det att stödet beviljades. Enligt parlamentet skulle detta vara en första nödvändig insats för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU.

9.  Europaparlamentet begär dessutom att de företag som har erhållit statligt stöd – och i synnerhet de som inte efterlevt alla bestämmelser om stöd – eller permitterat personal där de är etablerade utan att följa nationell eller internationell lagstiftning, och som omlokaliserar inom EU, inte skall kunna få statligt stöd på sin nya verksamhetsort och att de också utesluts från framtida strukturstöd och statligt stöd under en period på sju år räknat från omlokaliseringen.

10.  Europaparlamentet anser att man även bör vidta åtgärder mot omvända omlokaliseringar, dvs. sådana omlokaliseringar som får till följd att arbetsvillkoren försämras utan att företagsverksamheten omlokaliseras.

11.  Europaparlamentet anser att i frånvaron av en bättre harmonisering av de antionella systemen för social trygghet har det blivit nödvändigt att vidta en rad samordnade åtgärder inom EU:s olika politikområden. Parlamentet efterlyser därför ett snabbt inrättande av en övergripande europeisk strategi för att förebygga, stödja och följa upp omlokaliseringar både inom och utanför EU. Strategin bör drivas på EU-nivå och samordnas med alla medlemsstater.

12.  I detta sammanhang understryker Europaparlamentet betydelsen av sin ovannämnda resolution av den 13 mars 2003 och kommissionen uppmanas således att uppdra åt den Dublin-baserade Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Europeiskt centrum för övervakning av förändringar) att utreda, utvärdera (medräknat att slå fast antalet skapade eller förlorade arbetstillfällen med hänsyn till kvaliteten) och följa upp omlokaliseringarna med avseende på deras ekonomiska och sociala effekter samt konsekvenserna för sammanhållningspolitiken, regionplaneringen och den regionala utvecklingen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram resultaten och konkreta förslag för parlamentet i form av periodiska rapporter.

13.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i de nya riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål fört in en ordning för att garantera återbetalning av stöd till företag som inte efterlever villkoren för stöd och som flyttar sitt säte inom eller i synnerhet utanför EU.

14.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i de nya riktlinjerna om statligt stöd för regionala ändamål även inkluderat ett system som gör det möjligt att bevilja akut statligt stöd när många arbetstillfällen går förlorade, även om den berörda regionen eller verksamhetsorten i vanliga fall inte skulle ha rätt till sådant stöd.

15.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att lagstiftning om statligt stöd måste vara konsekvent och att allt för stora skillnader i stödet till angränsande regioner bör undvikas.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra beviljandet och fortsatt utbetalning av statligt stöd via Europeiska unionens eller medlemsstaternas budget betingat av precisa åtaganden om sysselsättning och lokal utveckling som är bindande för de ansvariga inom företaget samt de berörda lokala, regionala och nationella myndigheterna.

17.  Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på betydelsen av att gemenskapsstöden åtföljs av gedigna garantier för långsiktig sysselsättning och regional tillväxt.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett konsekvent sätt genomföra de befintliga bestämmelserna om återbetalning av företagssubventioner från företag som inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om de investeringar för vilka de har beviljats statligt stöd, och att lägga fram en rapport om tillämpningen av dessa bestämmelser.

19.  Europaparlamentet uppmanar likaledes kommissionen och medlemsstaterna att upprätta en förteckning över företag som bryter mot reglerna om statligt stöd eller gemenskapsfinansiering genom att omlokalisera sina verksamheter inom eller utanför EU utan att efterleva bestämmelserna om tidsfrister enligt de berörda rättsakterna.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en europeisk uppförandekod för att undvika flyttning av företag eller produktionsenheter till en annan region eller ett annat land i EU enbart i syfte att få ekonomiskt stöd från EU.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att sociala klausuler skall ingå i internationella avtal, på grundval av de fem konventioner inom Internationella arbetsorganisationen (ILO) som anses högst prioriterade, det vill säga konventionerna om organisationsrätt, mötesfrihet, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete och förbud mot diskriminering. Parlamentet begär att genomförandet av dessa sociala klausuler skall åtföljas av positiva åtgärder och incitament för länder och företag som följer dem. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att verka för att detta ämne återigen skall föras upp på dagordningen vid WTO:s ministerkonferens och för att det skall inrättas en kommitté för handel och mänskliga rättigheter som framför allt bör behandla frågor om mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden.

22.  Europaparlamentet är övertygat om att ökad insyn i samtliga ställen där produkter tillverkas och i arbetslagstiftningen skulle kunna bidra till att påverka köparnas och konsumenternas val av produkter.

23.  Europaparlamentet begär att företag som mottar statligt stöd i samråd med arbetstagarorganisationerna och de regionala och lokala myndigheterna bör uppmuntras att utveckla en ansvarsfull företagsstyrning som medverkar till att sammanhållningspolitiken förverkligas i riktning mot en balanserad regional utveckling.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med de berörda lokala och regionala myndigheterna undersöka hur man effektivt och målinriktat kan utnyttja EU:s fonder med tanke på yrkesutbildning och omskolning av arbetstagare i de regioner som drabbas av omstruktureringar eller omlokaliseringar, framför allt de arbetstagare som berörs direkt för att de förlorat sitt arbete till följd av sin tidigare arbetsgivares omlokalisering.

25.  Europaparlamentet betonar att strukturfondsinsatserna bör koncentreras och förstärkas genom att de inriktas på skapande av arbetstillfällen, en bärkraftig ekonomisk utveckling, etablering av nya företag som skapar sysselsättning, livslång yrkesutbildning och produktivitetsutveckling. Parlamentet stödjer i detta sammanhang kommissionens förslag om att inrätta en globaliseringsfond för att förebygga och avhjälpa de ekonomiska och sociala konsekvenserna av omstruktureringar och omlokaliseringar samt kräver att denna fond ges tillräckliga medel för att den skall kunna utföra sina uppgifter.

26.  Europaparlamentet anser att utnyttjandet av gemenskapsmedel, i synnerhet finansiering till industrin och stödet från Europeiska socialfonden, skall underställas särskilda bestämmelser som hänför sig till innovation, lokal utveckling, sysselsättning och ett åtagande från de stödmottagande företagens sida att på sikt fortsätta produktionen på EU:s territorium. Parlamentet efterlyser i synnerhet att bestämmelserna om utnyttjande av strukturfonderna bör respekteras och stärkas.

27.  Europaparlamentet begär att de berörda arbetstagarnas rättigheter bör försvaras och deras informationstillgång tryggas.

28.  Europaparlamentet anser att konsekvenserna av många omlokaliseringar bör få oss att öppet och konstruktivt diskutera frågan om bildandet av en verklig social dimension inom EU. Parlamentet framhåller att den sociala dialogen spelar en viktig roll för att förhindra omlokaliseringar och hantera deras konsekvenser.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i likhet med det som föreslås i samband med strukturfondsreformen utarbeta bestämmelser som syftar till att i högre grad bestraffa företag som mottagit statligt stöd och som omlokaliserar hela sin verksamhet eller en del av den utanför EU.

30.  Europaparlamentet begär att alla berörda parter skall få rätt att veta om ett företag har beviljats stöd.

31.  Europaparlamentet begär att särskild hänsyn tas till problem i gränsområden där det förekommer stora skillnader mellan stöden.

32.  Europaparlamentet rekommenderar de parlamentsutskott som är behöriga på detta område att noggrant utvärdera kommissionens uppföljning av denna resolution.

33.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) EGT L 254, 30.9.1994, s. 64.
(2) EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.
(3) EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
(4) EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.
(5) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.
(6) EUT C 110, 8.5.2003, s. 24.
(7) EGT L 337, 13.12.2002, s. 3.
(8) EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 425
(9) EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.
(10) Antagna texter, P6_TA(2005)0277.
(11) Antagna texter, P6_TA(2005)0527.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy