Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0206(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0035/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0035/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0081

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 44k
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο
Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας για την αλιεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας (COM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2005)0502)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0353/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0035/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Μικρονησίας.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πληροφόρηση που προσφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.
Τροπολογία 2
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Στη διάρκεια του τελευταίου έτους ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από τη σύναψη άλλης Συμφωνίας ή την ανανέωση της ισχύουσας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας.
Τροπολογία 3
Άρθρο 2β (νέο)
Άρθρο 2β
Επί τη βάσει της έκθεσης του άρθρου 2α, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο χορηγεί, ενδεχομένως, στην Επιτροπή εντολή διαπραγμάτευσης με στόχο την έγκριση νέου πρωτοκόλλου.
Τροπολογία 4
Άρθρο 2γ (νέο)
Άρθρο 2γ
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος και των διατάξεων εφαρμογής του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου