Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0206(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0035/2006

Ingivna texter :

A6-0035/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0081

Antagna texter
PDF 197kWORD 54k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om fiske EG/Mikronesiska federationen *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2005)0502)(1),

–   med beaktande av artikel 37 och artikel 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0353/2005),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6-0035/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Mikronesiska federationen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 2a (nytt)
Det är viktigt att förbättra informationen till Europaparlamentet och kommissionen bör därför utarbeta en årlig rapport om hur detta avtal tillämpats.
Ändring 2
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Under protokollets sista giltighetsår, och innan ett nytt avtal om att förnya protokollet ingås, skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om avtalets genomförande.
Ändring 3
Artikel 2b (ny)
Artikel 2b
På grundval av den rapport som nämns i artikel 2a, och efter att ha hört Europaparlamentet, skall rådet, om så är lämpligt, ge kommissionen mandat att inleda förhandlingar i syfte att anta ett nytt protokoll.
Ändring 4
Artikel 2c (ny)
Artikel 2c
Kommissionen skall informera Europaparlamentet och rådet om hur det fleråriga sektorsprogram och de tillämpningsföreskrifter för detta som avses i artikel 5.2 i protokollet har uppfyllts.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy