Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0205(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0037/2006

Předložené texty :

A6-0037/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2006 - 4.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0082

Přijaté texty
PDF 289kWORD 45k
Středa, 15. března 2006 - Štrasburk
Nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3690/93 o zavedení režimu Společenství, kterým se stanoví pravidla pro nejnutnější údaje, které musejí být obsaženy v licencích k rybolovu (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0499)(1),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0354/2005),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0037/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3a (nový)
(3a) Nařízení (ES) č. 1281/2005 upravuje ustanovení práva Společenství týkající se licencí k rybolovu tak, aby byly přepracovány požadavky na nejnutnější údaje a vyjasněna role licence k rybolovu v řízení kapacity loďstva.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3b (nový)
(3b) Řada populací ryb ve vodách Společenství nadále klesá, a proto je nutné zlepšit a rozšířit stávající opatření k jejich zachování; v tomto ohledu poskytují licence k rybolovu flexibilní a užitečný nástroj řízení.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3c (nový)
(3c) Cílem by mělo být zajištění rozumného a zodpovědného využívání živých vodních zdrojů a zároveň uznání zájmu odvětví rybolovu na dlouhodobém rozvoji a hospodářských a sociálních podmínkách a zájmu spotřebitelů, při zohlednění biologických omezení s patřičným respektem vůči mořskému ekosystému.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3d (nový)
(3d) Rozhodnutí o zachování populací ryb mají důležitý vliv na hospodářský a sociální rozvoj těch oblastí členských států, v nichž je rybolov důležitým průmyslovým odvětvím.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí