Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0205(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0037/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0037/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0082

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 43k
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο
Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας (COM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0499)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0354/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0037/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να μεταβάλλει την πρότασή της σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1281/2005 τροποποιεί τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζονται στις άδειες αλιείας προκειμένου να προσαρμοσθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για πληροφορίες και να διευκρινισθεί ο ρόλος της άδειας αλιείας στη διαχείριση της ικανότητας του στόλου.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)
(3β) Ορισμένα εκ των αποθεμάτων στα κοινοτικά ύδατα εξακολουθούν να φθίνουν και θεωρείται ως εκ τούτου αναγκαίο να βελτιωθούν και να επεκταθούν τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης· επ' αυτού, οι άδειες αλιείας παρέχουν ένα ελαστικό και χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα)
(3γ) Στόχος πρέπει να είναι η μέριμνα για ορθολογική και υπεύθυνη εκμετάλλευση των ζώντων υδατίνων πόρων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το συμφέρον του αλιευτικού κλάδου στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του και τις οικονομικές και κοινωνικές του συνθήκες, καθώς και το συμφέρον των καταναλωτών, συνυπολογίζοντας τις βιολογικές ανάγκες με τον δέοντα σεβασμό προς το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3δ (νέα)
(3δ) Οι αποφάσεις περί διατήρησης έχουν σημαντικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη εκείνων των περιοχών των κρατών μελών στις οποίες η αλιεία αποτελεί σημαντική βιομηχανία.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου