Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0205(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0037/2006

Esitatud tekstid :

A6-0037/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2006 - 4.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0082

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 41k
Kolmapäev, 15. märts 2006 - Strasbourg
Kalapüügilitsentsides sisalduv miinimumteave *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3690/93, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva miinimumteabe kohta (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0499)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0354/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0037/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui ta kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 a (uus)
3 a) Määrus (EÜ) nr 1281/2005 muudab ühenduse õiguse sätteid püügilitsentside kohta, et kohandada teabesisalduse miinimumnõuded ning määratleda püügilitsentside roll laevastiku püügimahu haldamises.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3 b (uus)
3 b) Kalavarud on ühenduse vetes pidevalt vähenenud ning seega on vaja olemasolevaid kalavarude kaitsemeetmeid parandada ja laiendada; sellega seoses on püügilitsentsid paindlik ja kasulik haldusvahend.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3 c (uus)
3 c) Eesmärk peaks olema mere elusressursside mõistlik ja vastutustundlik kasutamine, tunnustades samal ajal kalandussektori huvi selle sektori pikaajaliseks arenguks ning majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste tagamiseks, samuti vajadust kaitsta tarbijate huve, arvestades seejuures piisavalt bioloogilisi piiranguid ja mere ökosüsteemi.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3 d (uus)
3 d) Kalavarude kaitset käsitlevad otsused mõjutavad oluliselt liikmesriikide nende piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kus kalastamine on tähtis tööstusharu.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika