Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0205(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0037/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0037/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2006 - 4.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0082

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 42k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Kalastuslisensseihin sisällytettävät vähimmäistiedot *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamisesta (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0499)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0354/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0037/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) Asetuksessa (EY) N:o 1281/2005 muutetaan kalastuslisensseihin sovellettavaa yhteisön säännöstöä vähimmäistietoja koskevien vaatimusten mukauttamiseksi ja kalastuslisenssin aseman selkeyttämiseksi laivastokapasiteetin hallinnoinnissa.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b) Monet kalakannat ovat entisestään pienentyneet yhteisön vesillä, minkä vuoksi nykyisiä säilyttämistoimia on parannettava ja laajennettava. Kalastuslisenssit tarjoavat joustavan ja käyttökelpoisen hallinnointivälineen.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c) Tavoitteena olisi oltava huolehtia elollisten vesiluonnonvarojen järkevästä ja vastuullisesta hyödyntämisestä samalla, kun tunnustetaan kalatalousalan kiinnostus omaan pitkän aikavälin kehitykseensä ja taloudellisiin ja sosiaalisiin oloihinsa sekä kuluttajien edut, biologiset rajoitukset huomioon ottaen ja meriekosysteemiä asianmukaisesti kunnioittaen.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)
(3 d) Säilyttämispäätöksillä on merkittäviä vaikutuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen niillä jäsenvaltioiden alueilla, joilla kalatalous on tärkeä ala.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö