Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0205(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0037/2006

Ingivna texter :

A6-0037/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0082

Antagna texter
PDF 200kWORD 53k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0499)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0354/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0037/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 3a (nytt)
(3a) Genom förordning (EG) nr 1281/2005 ändras gemenskapsrättens bestämmelser om fiskelicenser i syfte att anpassa minimikraven på uppgifter och klargöra fiskelicensernas roll i förvaltningen av flottans kapacitet.
Ändring 2
Skäl 3b (nytt)
(3b) Ett antal bestånd i gemenskapens fiskevatten fortsätter att minska, och därför är det nödvändigt att förbättra och utvidga de befintliga bevarandeåtgärderna; i detta avseende erbjuder fiskelicenserna ett flexibelt och användbart förvaltningsinstrument.
Ändring 3
Skäl 3c (nytt)
(3c) Målet bör vara att se till att de levande vattenresurserna utnyttjas rationellt och ansvarsfyllt samtidigt som man erkänner fiskesektorns intresse i en långsiktig utveckling, dess ekonomiska och sociala villkor samt konsumenternas intressen, med beaktande av de biologiska hindren och med vederbörlig respekt för det marina ekosystemet.
Ändring 4
Skäl 3d (nytt)
(3d) Beslut om bevarande har avsevärda effekter på den ekonomiska och sociala utvecklingen i de regioner i medlemsstaterna där fisket är en viktig näring.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy