Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2175(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0049/2006

Pateikti tekstai :

A6-0049/2006

Debatai :

PV 14/03/2006 - 16
CRE 14/03/2006 - 16

Balsavimas :

PV 15/03/2006 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0083

Priimti tekstai
PDF 288kWORD 63k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Europos arešto orderio įvertinimas
P6_TA(2006)0083A6-0049/2006

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos arešto orderio įvertinimo (2005/2175(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į rekomendaciją Tarybai, pateiktą Adeline Hazan PSE frakcijos vardu, dėl Europos arešto orderio įvertinimo (B6-0455/2005),

–   atsižvelgdamas į Amsterdamo sutartį, kuria pirmą kartą įtvirtintas Europos teisminės erdvės sukūrimo tikslas,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybos Pirmininkavimo išvadas, kuriose abipusio pripažinimo principas buvo įtvirtintas kaip kertinis teisminio bendradarbiavimo akmuo,

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. vasario 6 d. poziciją dėl pamatinio sprendimo projekto dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos(1),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos(2),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 23 d. Komisijos pranešimą, parengtą pagal Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR 34 straipsnį (KOM(2005)0063),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 24 d. Komisijos pranešimą, parengtą pagal Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR 34 straipsnį (KOM(2006)0008),

–   atsižvelgdamas į Lenkijos (2005 m. balandžio 27 d.), Vokietijos Federacinės Respublikos (2005 m. liepos 18 d.) ir Kipro (2005 m. lapkričio 7 d.) konstitucinių teismų sprendimus ir į įvairias šiuo metu vykstančius procesus, tarp jų ir Belgijos arbitražo teisme,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 17–18 d. parlamentų atstovų susitikimus teisminio ir policijos bendradarbiavimo Europoje parlamentinės kontrolės gerinimo tema, kuriuose dalyvavo apie šimtą nacionalinių parlamentų narių bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0049/2006),

A.   atsižvelgdamas į novatorišką ir pavyzdinį Europos arešto orderio pobūdį teisminiam bendradarbiavimui plėtoti ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, taip pat į jo tiesioginę įtaką piliečių laisvėms,

B.   kadangi Europos arešto orderis išlieka viena iš pagrindinių Europos Sąjungos priemonių teisminio bendradarbiavimo, kovos su terorizmu ir stambaus masto nusikalstamumu srityse,

C.   kadangi pirmasis Komisijos atliktas įvertinimas parodė, kad Europos arešto orderis yra efektyvesnis, palyginti su lėta, sudėtinga ir pasenusia ekstradicijos procedūra, kadangi jis taip pat suteikia galimybę sumažinti riziką, jog suimtasis ar nuteistasis išvengs teisingumo dėl "teisminio suvereniteto" motyvų bei leidžia efektyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ar terorizmu,

D.   pabrėždamas, kad vienas iš Europos arešto orderio pranašumų yra politinės valdžios kišimosi panaikinimas, skirtingai nuo ekstradicijos procedūros,

E.   kadangi daugelis valstybių narių išreiškė siekį išsaugoti tradicinės ekstradicijos sistemos elementus (dvigubo baudžiamumo kontrolė, politinės valdžios įsikišimas į teisminę procedūrą) ar dar įtraukti papildomus atsisakymo motyvus, kurie prieštarautų Pamatiniam sprendimui 2002/584/TVR, pavyzdžiui, politinius ar nacionalinio saugumo motyvus arba motyvus, pagrįstus pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms,

F.   kadangi susiduriama su praktinėmis kliūtimis įgyvendinant Europos arešto orderį, ypač verčiant, perduodant ir naudojant skirtingas, neatitinkančias Europos arešto orderio reikalavimų, dokumentų formas,

G.   kadangi neseniai daugelis valstybių narių (ypač Vokietija) susidūrė su perkėlimo į nacionalinę teisę kliūtimis, ir kadangi būtina nacionalines konstitucijas suderinti su Pamatiniu sprendimu 2002/584/TVR, siekiant sudaryti galimybę perduoti piliečius (ypač Lenkijoje ir Kipre),

H.   baimindamasis, kad šie sunkumai nepakirstų tarpusavio pasitikėjimo ir nesukeltų grandininės reakcijos, kuri gali kelti grėsmę Europos arešto orderio įgyvendinimui ir kitose valstybėse narėse, kaip tai parodė faktas, kad po Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo, kuriuo buvo panaikintas teisės aktas, perkeliantis Pamatinį sprendimą, daugelis valstybių narių pareiškė, jog jos laikinai turės vėl taikyti ekstradicijos priemones, galiojusias iki Europos arešto orderio, kol nebus priimtas naujas įstatymas dėl perkėlimo, atitinkantis Vokietijos Pagrindinį įstatymą,

I.   kadangi tarpusavio pasitikėjimo tarp teisėjų trūkumą lėmė minimalių Bendrijos baudžiamojo proceso standartų nebuvimas, kas užkerta kelią bet kokiam efektyviam teismų bendradarbiavimui,

J.   primindamas, kad laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės Europoje sukūrimas, pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kaip tai pabrėžė Parlamentas savo 2005 m. vasario 22 d. rekomendacijoje(3), negali būti pasiektas minimaliai nesuderinus nacionalinių teisės aktų,

K.   kadangi pirmajame Komisijos pateiktame įvertinime (KOM(2005)0063) buvo kalbama tik apie 24 valstybes nares ir jis tik visai neseniai buvo papildytas, įtraukiant Italiją, kuri paskutinė perkėlė Pamatinį sprendimą 2002/584/TVR į nacionalinę teisę (KOM(2006)0008),

L.   kadangi problemos, su kuriomis susiduria valstybės narės perkeldamos pamatinį sprendimą į nacionalinę teisę, kaip tai parodė 2005 m. spalio 17–18 d. parlamentų atstovų susitikimo metu vykusios diskusijos, yra iš esmės vienodos, ir kadangi ateityje bus būtinas glaudesnis keitimasis informacija ir bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, siekiant užtikrinti tinkamą Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR, kaip ir kitų šiuo metu svarstomų teisės aktų, perkėlimą į nacionalinę teisę,

M.   kadangi Sutartyje dėl Konstitucijos Europai numatoma daug pažangių teisminio ir policijos bendradarbiavimo naujovių; kadangi prie šių pažangių naujovių priklauso "ramsčių" panaikinimas ir procedūrų subendrinimas ir tai turėtų sustiprinti Europos Sąjungos galimybę imtis veiksmų, tuo pačiu užtikrinti priimtų sprendimų demokratiškumą ir skaidrumą; pabrėždamas, kad per pastarąsias ratifikavimo kampanijas dėl šios Sutarties dalies nebuvo nei diskutuojama, nei prieštaraujama,

N.   apgailestaudamas, kad Parlamento vaidmuo priimant Europos arešto orderį, jį vertinant ir Teisingumo Teismui kontroliuojant jo taikymą yra ribojamas tuo, kad tai yra "trečiojo ramsčio" priemonė, pagrįsta ES sutarties 31 ir 34 straipsniais (VI antraštinė dalis),

O.   kadangi būtina visiškai taikyti šiuo metu galiojančias Sutartis ir todėl įgyvendinti ES sutarties 42 straipsnyje numatytas nuostatas, kuriomis valstybėms narėms numatoma galimybė nuspręsti įtraukti Europos arešto orderį į pirmąjį ramstį, siekiant užtikrinti demokratinę kontrolę, vykdomą Europos Parlamento, ir teisminę kontrolę, vykdomą Europos Teisingumo Teismo,

P.   kadangi 2005 m. gruodžio 15 d. Danija, Suomija, Islandija, Švedija ir Norvegija pasirašė Konvenciją dėl Šiaurės arešto orderio; kadangi nors ir pagrįstas Europos arešto orderio principais ir struktūra, Šiaurės arešto orderis, palyginti su Europos arešto orderiu, yra patobulintas efektyvesnės perdavimo tvarkos aspektu, ypač dėl sumažinto fakultatyvinių nevykdymo motyvų skaičiaus ir, palyginti su Europos arešto orderiu, dar labiau sutrumpintų proceso terminų; kadangi Europos Sąjunga, siekdama sustiprinti Europos arešto orderio efektyvumą, gali pasinaudoti Šiaurės arešto orderio pavyzdžiu,

1.   rekomenduoja Tarybai:

   Perkėlimas ir praktinis įgyvendinimas
   a) kiek įmanoma greičiau priimti pasiūlymą dėl Tarybos pagrindų sprendimo dėl tam tikrų procesinių teisių baudžiamuosiuose procesuose visoje Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į 2005 m. balandžio 12 d. Parlamento pozicijoje pateiktus pakeitimus(4); ši priemonė yra esminė, siekiant užtikrinti vienodo lygio teisinę apsaugą visiems Europos Sąjungos piliečiams, ir dėl joje įtvirtintų garantijų tai palengvins valstybei narei savo piliečio perdavimą kitai valstybei narei,
   b) užtikrinti, kad perkeldamos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR į savo teisę, valstybės narės vėl nepradėtų savo piliečiams sistemingai taikyti dvigubo baudžiamumo patikrinimo, nes tai pakenktų Europos arešto orderio veiksmingumui ir susilpnintų valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo principą,
   c) užtikrinti, kad jokia politinė institucija negalėtų kištis į Europos arešto orderio taikymo procedūrą, kadangi šis kišimasis keldavo problemų vykdant ekstradiciją; primena, kad nuo šiol centrinė institucija neturi viršyti savo kaip pagalbininkės įgaliojimų perduodant įtariamuosius arba nuteistuosius,
   d) stebėti, kad tam tikrose valstybėse narėse išliekantys sunkumai ratione temporis taikant Pamatinį sprendimą 2002/584/TVR būtų išspręsti, ir kad tai nekenktų jį įgyvendinant valstybėse narėse, kurios pamatinį sprendimą iki šiol taiko tinkamai,
   e) užtikrinti, kad valstybės narės nedelsdamos imtųsi reikiamų priemonių, skirtų panaikinti bet kokias konstitucines ar įstatymines Europos arešto orderio taikymo jų piliečiams kliūtis;
   f) pateikti Europos Parlamentui metinį pranešimą dėl priemonių, kurių ji ėmėsi, siekdama užtikrinti tinkamą Europos arešto orderio perkėlimą į nacionalinę teisę ir efektyvų įgyvendinimą taip, kaip rekomenduojama b, c ir d ir e punktuose,
   Įvertinimas
   g) kartu su Parlamentu, pagal abiejų institucijų kompetenciją biudžeto srityje, numatyti, kad Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, turėtų išsamiam perkėlimo kokybės įvertinimo darbui atlikti būtinus išteklius,
   h) padedant Komisijai ir koordinuotai atlikti objektyvų, nešališką ir išsamesnį kliūčių, su kuriomis įvairiose valstybėse narėse susiduria šios srities teisininkai, įvertinimą bei jį papildyti kokybiniu įvertinimu, suklasifikuojant Europos arešto orderius pagal nusikaltimus,
   i) vengti daugybės lygiagrečių tyrimų šia tema, net jei Taryba ketintų atlikti savo tyrimą, nes tai yra trečiojo ramsčio priemonė (Europos Sąjungos sutarties VI antraštinė dalis),
   j) reguliariai informuoti Europos Parlamentą ir šalių parlamentus ir konsultuotis su jais dėl pažangos, pasiektos įgyvendinant Europos arešto orderį, ir įtraukti juos į vertinimo procesą, vadovaujantis Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-260 straipsnio dvasia,
   Pagrindinės teisės
   k) užtikrinti, kad valstybės narės, perkeldamos pamatinį sprendimą, neįpareigotų teisėjo, kuris vykdo Europos arešto orderį, sistemingai tikrinti jo atitiktį pagrindinėms teisėms, kas sukeltų diskriminacijos riziką, kadangi mechanizmas yra pagrįstas abipusio pripažinimo principu ir šį patikrinimą vykdo orderį išduodančioji valstybė narė,
   l) atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad taikant Europos arešto orderį būtų gerbiamos žmogaus teisės ir asmenų laisvės, nes tai yra uždavinys, prie kurio įgyvendinimo turės prisidėti būsimoji Pagrindinių teisių agentūra,
   Efektyvumas ir demokratija
   m) kiek įmanoma greičiau pritaikyti ES sutarties 42 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, taip įtraukiant Europos arešto orderį į pirmąjį ramstį, siekiant padaryti priemones, kurių buvo imtasi Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje, visiškai demokratiškas ir padidinti jų efektyvumą,

o
o   o

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 284 E, 2002 11 21, p. 193.
(2) OL L 190, 2002 7 18, p. 1.
(3) OL C 304 E, 2005 12 1, p. 109.
(4) OL C 33 E, 2006 2 9, p. 159.

Teisinė informacija - Privatumo politika