Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0090(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0057/2006

Předložené texty :

A6-0057/2006

Rozpravy :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Hlasování :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Vysvětlení hlasování
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Přijaté texty
PDF 730kWORD 521k
Středa, 15. března 2006 - Štrasburk
Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evroských společenství *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Postup konzultace)

Návrh byl takto pozměněn(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1
(1)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen "finanční nařízení") tvoří právní základ reformy finančního řízení. Jeho podstatné prvky by proto měly být zachovány a posíleny. Navíc jsou v něm stanoveny rozpočtové zásady, jež by měly být dodrženy ve všech právních aktech a od nichž by se bylo lze odchýlit jen v nejmenší možné míře.
(1)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen "finanční nařízení") tvoří právní základ reformy finančního řízení. Jeho podstatné prvky by proto měly být zachovány a posíleny. Navíc jsou v něm stanoveny rozpočtové zásady, jež vycházejí z článku 268 a z následujících článků Smlouvy o ES a jež by měly být dodrženy ve všech právních aktech a od nichž by se bylo lze odchýlit jen v nejmenší možné míře.
Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 2
(2)  Praxe ukázala, že by měla být rozpočtová pravidla v určitých bodech změněna, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a dosažení jeho politických cílů; i procesní pravidla a pravidla o předkládání dokumentace by měla být upravena tak, aby lépe odpovídala příslušným rizikům a nákladům.
(2)  Praxe ukázala, že by měla být rozpočtová pravidla v určitých bodech změněna, aby se usnadnilo plnění rozpočtu a dosažení jeho politických cílů; rovněž by měla být výslovně stanovena a tím vyjasněna i zásada uvedená v čl. 5 Smlouvy o ES týkající se proporcionality správních postupů, aby lépe odpovídala příslušným rizikům a nákladům.
Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 3
(3)  Všechny změny musí přispívat k dosažení cílů reforem prováděných Komisí, ke zlepšení nebo zajištění řádného finančního řízení a ke zvýšení ochrany finančních zájmů Společenství před podvody a protiprávní činností tak, aby přispívaly k vytváření přiměřených záruk zákonnosti a řádnosti finančních operací.
(3)  Všechny změny musí přispívat k dosažení cílů reforem prováděných Komisí, ke zlepšení nebo zajištění řádného finančního řízení a ke zefektivnění ochrany finančních zájmů Společenství před podvody a protiprávní činností tak, aby přispívaly k vytváření přiměřených záruk zákonnosti a řádnosti finančních operací.
Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)
(5a) V souladu s odstavcem 1 protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o ES a který je obsažen v příloze k Amsterdamské smlouvě ze dne 2. října 1997, je každý orgán povinen při výkonu svých pravomocí dodržovat zásadu proporcionality, podle níž nesmějí opatření Společenství překračovat míru nutnou pro dosažení cílů Smlouvy.
Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 6
(6)  V některých bodech se vyžaduje větší účinnost a průhlednost při používání rozpočtových zásad, aby lépe odpovídaly operativním potřebám.
(6)  Při používání finančního nařízení se v praxi ukázalo, že finanční činitelé v některých případech při výkonu svých pravomocí příliš málo využívají vlastního uvážení; k tomu patří také to, že mohou v jednotlivých případech samostatně a podle svého uvážení rozhodovat, kdy je opatření přiměřené ve smyslu článku 5 Smlouvy o ES a protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o ES a je obsažen v příloze k Amsterdamské smlouvě ze dne 2. října 1997.
Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 12
(12)  V současné době musí Komise získat schválení rozpočtového orgánu před přijetím příspěvků, například darů nebo odkazů, jejichž přijetí je spojeno s finančními náklady. Zbytečným a zdlouhavým procedurám by zabránilo omezením tohoto požadavku pouze na případy příspěvků, jejichž přijetí je spojeno se značnými finančními náklady.
(12)  V současné době musí Komise získat schválení rozpočtového orgánu před přijetím příspěvků, například darů nebo odkazů, jejichž přijetí je spojeno s finančními náklady. Zbytečným a zdlouhavým procedurám by zabránilo omezením tohoto požadavku na případy příspěvků, jejichž přijetí je spojeno s následnými náklady.
Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 13
(13)  V souvislosti se zásadou specifikace rozpočtu by měla být v určitých bodech zjednodušena a zprůhledněna tato pravidla převodů položek, jež se v praxi projevila jako těžkopádná nebo nejasná. Záměrem bylo, aby se článek 22 finančního nařízení vztahoval na jiné orgány než Komisi, pro niž platí zvláštní režim. Uvedené ustanovení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
vypouští se
Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 14
(14)  Co se týče "postupu oznamování", Komise a ostatní orgány předkládají své návrhy na převody rozpočtovému orgánu, který v případě, kdy hodlá vznést námitky, může použít běžný postup. V takových případech teoreticky platí pro rozhodnutí rozpočtového orgánu o převodech obecné lhůty. Z ustanovení však nevyplývá, kdy se předpokládá, že počíná běh těchto lhůt, a toto opomenutí by se mělo napravit.
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 16
(16)  Za účelem zvýšení efektivnosti by mělo být Komisi umožněno nezávisle rozhodovat o převodech z rezervy v případech, kdy pro daný postup neexistuje v době sestavení rozpočtu žádný základní právní akt ve smyslu článku 49 finančního nařízení, ale takový předpis má být přijat v průběhu roku.
vypouští se
Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 17
(17)  Pravidla musí být posílena pro převody správních položek Komisí by měly být přizpůsobeny nové struktuře sestavování rozpočtu podle činností (Activity-Based Budgeting – ABB). "Postup oznamování" by tudíž měl být omezen na převody mezi články kapitoly správních výdajů každé hlavy, které tvoří více než 10 % položky na příslušný rok. O převodech mezi články různých hlav, z nichž se financují výdaje stejné povahy by však měla Komise rozhodovat nezávisle.
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)
(22a) Předpisy o odpovědnosti schvalujících osob je třeba stanovit jasněji, aby se zvýšila právní jistota.
Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 27
(27)  Měla by být zavedena promlčecí lhůta na uplatnitelnost pohledávek. Na Společenství se na rozdíl od mnoha jeho členských států nevztahují žádné promlčecí lhůty, jejichž uplynutím zanikají finanční pohledávky. Společenství není omezeno promlčecí lhůtou ani při vymáhání svých pohledávek vůči třetím osobám. Zavedení takovéto promlčecí lhůty v novém článku 73b odpovídá zásadě řádného finančního řízení.
(27)  Měla by být zavedena promlčecí lhůta na uplatnitelnost pohledávek. Na Společenství se na rozdíl od mnoha jeho členských států nevztahují žádné promlčecí lhůty, jejichž uplynutím zanikají finanční pohledávky. Společenství není omezeno promlčecí lhůtou ani při vymáhání svých pohledávek vůči třetím osobám. Zavedení takovéto promlčecí lhůty v novém článku 73b odpovídá zásadě řádného finančního řízení. Úmyslně poškozující osoby by však neměly mít možnost odvolávat se na promlčení ve stejné míře jako ostatní dlužníci. Počátek promlčecí lhůty by se proto měl omezit na časový okamžik, k němuž je zdokumentována jistá informace o obsahu všech pohledávek.
Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)
(27a) Postupy udělování grantů by se měly, kde je to možné a vhodné, provádět na interinstitucionálním základě, aby se administrativní náklady snížily také pro menší jednotky.
Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 27B (nový)
(27b) V oblasti přidělování zakázek na dodávky zboží nebo poskytování služeb musí být postupy zpřesněny a lépe přizpůsobeny potřebám uchazečů. Přitom je nutno dbát zejména na to, aby se zásada proporcionality vztahovala také na náklady na dokumentaci. Rámcové smlouvy by měly být zahrnuty ve finančním nařízení. Soutěž by neměla být omezena zbytečně dlouhými smluvními závazky plynoucími z rámcových smluv a malé a střední podniky by kvůli své velikosti již neměly být při přidělování zakázek fakticky předem vylučovány.
Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 29
(29)  Pravidla finančního nařízení o vyloučení uchazečů stanovují přísnější režim, než úprava obsažená ve směrnici 2004/18/ES. Finanční nařízení nečiní rozdíl mezi závažnými důvody pro vyloučení a ostatními důvody. Směrnice 2004/18/ES však mezi různými důvody rozlišuje a toto rozlišení by mělo být umožněno i orgánům Společenství. Úprava obsažená v článcích 93 a 94 finančního nařízení by měla stanovit povinné vyloučení v nejzávažnějších případech a zároveň umožnit zadavateli na základě posouzení rizik rozšířit vyloučení i na jiné případy. Stejný rozdíl by měl být činěn v článku 114 finančního nařízení týkajícím se grantů. Pravidla ukládání sankcí stanovená v článku 96 uvedeného nařízení by měla být odpovídajícím způsobem upravena.
(29)  Pravidla finančního nařízení o vyloučení uchazečů stanovují pro orgány Společenství přísnější režim, než úprava obsažená ve směrnici 2004/18/ES. Při vyloučení uchazečů by měla platit zásada proporcionality. Doba vyloučení by přitom měla být omezena nejvýše na deset let, aby se zabránilo nepřiměřeným sankcím. K vyloučení na více než pět let by mělo docházet pouze na základě pravomocného rozsudku.
Pozměňovací návrh 16
BOD ODŮVODNĚNÍ 30A (nový)
30a) Požadavky na překládání dokladů by měly být omezeny na nezbytně nutnou míru. Náklady na dokumentaci by se měly mimo jiné řídit hodnotou zakázky.
Pozměňovací návrh 17
BOD ODŮVODNĚNÍ 30B (nový)
(30b) Pro vnější zdokumentování správnosti a spravedlivosti řízení by zaměstnanci Společenství měli při zadávání veřejných zakázek a při přidělování podpory průběžně informovat svého nadřízeného o účasti, aby se vyloučila existence střetu zájmů.
Pozměňovací návrh 18
BOD ODŮVODNĚNÍ 32A (nový)
(32a) Opomenutí uchazeči by měli mít možnost účinné ochrany práv, což je také povinností členských států. K tomuto účelu je třeba se obrátit na nezávislá kontrolní místa, která mohou urychleně a bez nepřiměřených nákladů prověřit postup při zadávání veřejných zakázek a poskytnout účinnou právní ochranu.
Pozměňovací návrh 19
BOD ODŮVODNĚNÍ 32B (nový)
(32b) V souvislosti s ochranou svých finančních zájmů nesmí Unie klást na dodavatele přílišné požadavky. Dodavatelé by proto měly poskytovat jistotu pouze v odůvodněných případech a tyto jistoty mohou být požadovány pouze za účelem zajištění.
Pozměňovací návrh 20
BOD ODŮVODNĚNÍ 34
(34)  Dále je nutno zjednodušit pravidla týkající se grantů. Požadavky na kontroly a záruky by měly být úměrnější příslušným finančním rizikům. Několik zásadních změn je nutno provést především ve finančním nařízení, aby bylo možno následně vytvořit odpovídající podrobná ustanovení v prováděcích pravidlech. V článku 108 finančního nařízení je nutno vyjasnit rozsah užití ustanovení o grantech, zejména co se týče financování zahrnujícího agendu půjček a finanční účasti. Dále je zde nutno doplnit zásadu proporcionality.
(34)  Dále je nutno zjednodušit pravidla týkající se grantů. Požadavky týkající se správního řízení musí být vůči zúčastněným v každém okamžiku přiměřené. Proto by se měly neúspěšné žádosti vyřadit již v počáteční fázi výběrového řízení, aby se žadatelům ušetřily zbytečné náklady. V článku 108 finančního nařízení je nutno vyjasnit rozsah užití ustanovení o grantech, zejména co se týče financování zahrnujícího agendu půjček a finanční účasti. Právě u podpor v malých částkách je nutno poskytnout možnost udělit podporu na základě rozhodnutí místo rozsáhlé a komplexní grantové smlouvy.
Pozměňovací návrh 21
BOD ODŮVODNĚNÍ 36
(36)  Pravidlo, podle něhož mají být granty poskytnuty na základě výzvy k podávání návrhů, se v praxi osvědčilo. Zkušenost však ukázala, že v určitých situacích neumožňuje povaha akce při výběru příjemců žádnou volbu a článek 110 finančního nařízení by měl výslovně uznat skutečnost, že k takovýmto výjimečným případům dochází.
(36)  Pravidlo, podle něhož mají být granty poskytnuty na základě výzvy k podávání návrhů, se v praxi osvědčilo. Přitom je třeba ve smyslu právní jistoty, popřípadě jistoty při plánování dbát na to, aby se během postupu neměnila zadání, která žadatelé obdrželi na začátku výběrového řízení. Zkušenost však ukázala, že v určitých situacích neumožňuje povaha akce při výběru příjemců žádnou volbu a článek 110 finančního nařízení by měl výslovně uznat skutečnost, že k takovýmto výjimečným případům dochází.
Pozměňovací návrh 22
BOD ODŮVODNĚNÍ 37
(37)   Pravidlo, že na tutéž akci by měl být témuž příjemci poskytnut pouze jeden grant, by mělo být změněno, neboť některé základní právní akty umožňují kombinaci finančních prostředků poskytovaných Společenstvím a v budoucnu by se mohl počet takovýchto případů zvýšit s cílem zajistit efektivnost výdajů. Mělo by se však v článku 111 finančního nařízení jasně stanovit, že tytéž náklady nelze financovat z rozpočtu Společenství dvakrát.
(37)  V článku 111 finančního nařízení by se mělo jasně stanovit, že tytéž náklady nelze za žádných okolností financovat z rozpočtu Společenství dvakrát a že nesmí být překročena výše 100 % nákladů, které lze grantem financovat.
Pozměňovací návrh 23
BOD ODŮVODNĚNÍ 39
(39)  V zájmu srozumitelnosti a průhlednosti je zapotřebí použití paušálních plateb v novém článku 113a finančního nařízení povolit vedle tradičnější metody poměrného uhrazení skutečně vynaložených nákladů.
(39)  V zájmu srozumitelnosti a průhlednosti je zapotřebí použití paušálních plateb v novém článku 113a finančního nařízení povolit vedle tradičnější metody poměrného uhrazení skutečně vynaložených nákladů. Náklady, které lze grantem financovat, je třeba jasněji definovat.
Pozměňovací návrh 24
BOD ODŮVODNĚNÍ 40
(40)   Z článku 114 finančního nařízení by měla být vypuštěna některá omezení způsobilosti příjemců, aby bylo možno poskytovat granty fyzickým osobám a některým subjektům, které nemají právní subjektivitu.
(40)   Důkazní povinnosti a sankce, jimž jsou vystaveni příjemci příspěvků, by měly být stále přiměřené riziku; kromě toho by měla být vypuštěna některá omezení způsobilosti příjemců, aby bylo možno poskytovat granty fyzickým osobám a některým subjektům, které nemají právní subjektivitu.
Pozměňovací návrh 25
BOD ODŮVODNĚNÍ 40A (nový)
(40a) Pro lepší informovanost žadatelů by měla být vytvořena společná služba, která by se při poskytování grantů zabývala standardizací stejného druhu žádostí o podporu, informováním žadatelů a porovnáváním výkonnosti.
Pozměňovací návrh 26
BOD ODŮVODNĚNÍ 47
(47)  Je nutné umožnit, aby byly položky zrušené v důsledku celkového nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly určeny, za přísných podmínek opětovně použity. Opětovné použití by však mělo být možné pouze za přísných podmínek a pouze v oblasti výzkumu, neboť výzkumné projekty představují vyšší finanční riziko než projekty v rámci jiných politik.
(47)  Vzhledem ke zvláštnímu významu, který má podpora výzkumu pro konkurenceschopnost Evropské unie, je nutné umožnit, aby byly položky závazků, které se nepoužily nebo byly zrušeny v důsledku celkového nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly určeny, za přísných podmínek opětovně použity.
Pozměňovací návrh 27
ČL. 1 BOD 2
Čl. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Každé ustanovení, které se týká plnění příjmů a výdajů rozpočtu, obsažené v jiném legislativním aktu, musí být zejména v souladu s rozpočtovými zásadami uvedenými v hlavě II.
Každé ustanovení, které se týká plnění příjmů a výdajů rozpočtu, obsažené v jiném právním aktu, musí být v souladu zejména s rozpočtovými zásadami uvedenými v článku 268 a následujících článcích Smlouvy o ES.
Pozměňovací návrh 28
ČL. 1 BOD 2
Čl. 2 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Každé opatření, jímž orgány provádějí rozpočet podle tohoto nařízení, musí být v souladu se zásadou proporcionality uvedenou v článku 5 Smlouvy o ES.
Pozměňovací návrh 29
ČL. 1 BOD 2
Čl. 2 odst. 1b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Pokud Komise v návrhu k jinému právnímu aktu stanoví odchylku od ustanovení finančního nařízení, musí tuto skutečnost výslovně a zvlášť oznámit výboru Evropského parlamentu pověřenému rozpočtovými otázkami.
Pozměňovací návrh 136
Čl. 1 BOD 5A
Čl. 9 odst. 1 (Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
5a. Čl. 9 odst. 1 se nahrazuje tímto:
"Položky, které nebyly použity do konce rozpočtového roku, v němž byly zapsány, budou obecně zrušeny.
Mohou však být převedeny pouze do příštího roku na základě rozhodnutí dané instituce nejpozději do 15. února, v souladu s odstavci 2 a 3, nebo mohou být převedeny automaticky v souladu s odstavcem 4.
Avšak nepoužité položky závazků a položky závazků odpovídající objemu závazků zrušených z důvodu úplného nebo částečného neprovedení projektů, na něž byly vyhrazeny, mohou být v dostatečně odůvodněných případech stanovených společným rozhodnutím rozpočtového orgánu, základním aktem nebo se souhlasem rozpočtového orgánu opět dány k dispozici až do výše maximálně [...] ročně, je-li nezbytné provést původně plánované programy nebo mít k dispozici finanční prostředky k financování nových akcí."
Pozměňovací návrh 30
ČL. 1 BOD 6
Čl. 12 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
V řádně odůvodněných výjimečných případech však mohou být položky určené k financování pomoci v krizových situacích a humanitární pomoci přidělovány počínaje 15. prosincem každého roku na vrub položek schválených na příští rozpočtový rok. Tyto závazky nesmí překročit čtvrtinu položek uvedených v odpovídající rozpočtové položce v posledním schváleném rozpočtu.
V řádně odůvodněných výjimečných případech však mohou být položky určené k financování pomoci v krizových situacích a humanitární pomoci přidělovány počínaje 15. prosincem každého roku na vrub položek schválených na příští rozpočtový rok. Tyto závazky nesmí překročit čtvrtinu položek uvedených v odpovídající rozpočtové položce v posledním schváleném rozpočtu. Rozpočtový orgán musí být o těchto závazcích informován.
Pozměňovací návrh 31
ČL. 1 BOD 6A (nový)
Čl. 14 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
6a. Čl. 14 odst. 2 se nahrazuje tímto:
"Aniž je dotčen čl. 46 odst. 1 bod 4, Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii a rovněž orgány vytvořené Společenstvími, jak jsou uvedeny v článku 185, nemohou upisovat půjčky, s výjimkou přímého financování nezbytného pro zakoupení budov určených k užívání orgány, pokud k nim rozpočtový orgán zaujal kladné stanovisko v souladu s čl. 179 odst. 3."
Pozměňovací návrh 32
ČL. 1 BOD 7
Čl. 16 odst. 2 druhá věta (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Přepočty měn jsou prováděny tak, aby nijak podstatně neměnily spolufinancování Unie na příspěvky na projekty.
Pozměňovací návrh 33
ČL. 1 BOD 9
Čl. 19 odst. 2 první věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Přijetí příspěvků, které vedou ke značným finančním nákladům, je vázáno na předchozí schválení Evropským parlamentem a Radou, které se usnesou do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti Komise.
Přijetí příspěvků, které vedou k následným nákladům, je vázáno na předchozí schválení Evropským parlamentem a Radou, které se usnesou do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti Komise.
Pozměňovací návrh 34
ČL. 1 BOD 10
Čl. 22 odst. 1 písm. ba) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
ba) z jednoho článku do druhého bez omezení.
Pozměňovací návrh 35
ČL. 1 BOD 10
Čl. 22 odst. 2 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
2.  Orgán uvědomí rozpočtový orgán a Komisi o svém úmyslu provést převody uvedené v odstavci 1 tři týdny předem. Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v této lhůtě závažné důvody, použije se postup stanovený v článku 24.
2.  Orgán uvědomí rozpočtový orgán o svém úmyslu provést převody uvedené v odstavci 1 tři týdny předem. Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v této lhůtě důvody, použije se postup stanovený v článku 24.
Pozměňovací návrh 36
ČL. 1 BOD 10
Čl. 22 odst. 2 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Rozpočtový orgán rozhodne o těchto převodech ve lhůtách stanovených v článku 24, jejichž běh se považuje za započatý dnem, kdy byl rozpočtový orgán uvědomen orgánem o zamýšleném převodu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
ČL. 1 BOD 10
Čl. 22 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
3.  Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu navrhnout rozpočtovému orgánu převody z jedné hlavy do druhé převyšující 10 % položek za daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí. Příslušný orgán o těchto převodech informuje Komisi. Tyto převody se řídí postupem stanoveným v článku 24.
3.  Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu navrhnout rozpočtovému orgánu převody z jedné hlavy do druhé převyšující 10 % položek za daný rozpočtový rok uvedených v rozpočtové položce, ze které se převod provádí. Tyto převody se řídí postupem stanoveným v článku 24.
Pozměňovací návrh 38
ČL. 1 BOD 10
Čl. 22 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
4.  Kterýkoli orgán s výjimkou Komise může v rámci svého oddílu rozpočtu provádět převody v rámci každé kapitoly, aniž by předem uvědomil rozpočtový orgán.
vypouští se
Pozměňovací návrh 39
ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) BOD I)
Čl. 23 odst. 1 písm. b) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
i)  Písmeno b) se nahrazuje tímto::
vypouští se
"b) pokud jde o výdaje na zaměstnance a správní výdaje, převod položek z jedné hlavy do druhé pouze mezi články, z nichž jsou financovány výdaje stejné povahy ".
Pozměňovací návrh 40
ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) BOD II)
Čl. 23 odst. 1 písm. d) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
ii)  Doplňuje se nové písmeno d), které zní:
vypouští se
"d) převod položek z hlavy "předběžné položky" dle článku 43 v případech, kdy v době, v níž je rozpočet sestavován, neexistuje základní právní akt upravující příslušné úkony, ale bude přijat v průběhu rozpočtového roku."
Pozměňovací návrh 41
ČL. 1 BOD 11 PÍSM. A) PODBOD III)
Čl. 23 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
iii)  Druhý pododstavec se zrušuje;
iii)  Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
"Tři týdny před převodem zmíněným v písmenech b) a c) Komise o svém rozhodnutí informuje rozpočtový orgán. Zjistí-li během této doby kterákoli ze složek rozpočtového orgánu závažné důvody, použije se postup stanovený v článku 24.
Tři měsíce před koncem rozpočtového roku podá Komise zprávu rozpočtovému orgánu ohledně provedení výdajů uvedených v písm. b) a oznámí svůj záměr provést převody, pokud jde o zaměstnance, externí pracovníky a jiné úředníky ve smyslu písm. b). Pokud do šesti týdnů od podání oznámení rozpočtový orgán nemá výhrady proti zamýšleným převodům, může je Komise provést a informuje rozpočtový orgán o převodech během následujícího měsíce."
Pozměňovací návrh 42
ČL. 1 BOD 11 PÍSM. B)
Čl. 23 odst. 1a (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
b)  Vkládá se nový odstavec 1a, který zní:
vypouští se
"(1a) Komise uvědomí rozpočtový orgán tři týdny předem:
a) o převodech mezi články v rámci kapitoly odpovídajících správním položkám téže hlavy, které převyšují 10 % položky za rok uvedené v článku, z něhož se daný převod uskutečňuje;
b) o převodech uvedených v odst. 1 písm. c).
Uplatní-li jedna ze dvou složek rozpočtového orgánu v uvedené třítýdenní lhůtě závažné důvody, použije se postup uvedený v článku 24. Rozpočtový orgán rozhodne o těchto převodech ve lhůtách stanovených v článku 24, jejichž běh se považuje za započatý dnem, kdy byl rozpočtový orgán uvědomen orgánem o zamýšleném převodu."
Pozměňovací návrh 43
ČL. 1 BOD 11 PÍSM. C)
Čl. 23 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
c)  V odstavci 2 se slova "odst. 1 písm. c)" nahradí slovy "odstavci 1 a 1a."
vypouští se
Pozměňovací návrh 44
ČL. 1 BOD 12
Čl. 26 odst. 2 pododstavec 1(nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12.  V čl. 26 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
vypouští se
"O převodech, které umožňují použití rezervy na pomoc při mimořádných událostech, rozhoduje rozpočtový orgán na návrh Komise. Pro každou jednotlivou operaci musí být předložen zvláštní návrh."
Pozměňovací návrh 45
ČL. 1 BOD 12A (nový)
Čl. 27 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12a. V článku 27 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"Použití položek rozpočtu musí být v souladu se zásadou řádného finančního řízení, to jest se zásadami hospodárnosti, účinnosti, efektivity a proporcionality."
Pozměňovací návrh 46
ČL. 1 BOD 12B (nový)
Čl. 27 odst. 2 pododstavec 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12b. V čl. 27 odst. 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:
"Proporcionalita znamená přiměřený poměr mezi náklady, včetně nákladů na kontrolu, a uvažovanými částkami a riziky."
Pozměňovací návrh 47
ČL. 1 BOD 12C (nový)
Čl. 27 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12c. V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:
"4a. Při provádění programů a činností se postup řídí jejich obsahem. Požadavky tohoto článku upřesňují prováděcí pravidla."
Pozměňovací návrh 48
ČL. 1 BOD 12D (nový)
Čl. 27 odst. 4b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12d. V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:
"4b. Instituce zřídí systémy pro měření a srovnávání účinnosti a výkonnosti, pokud jde o postup pro veřejné zakázky a postup pro udílení grantů."
Pozměňovací návrh 49
ČL. 1 BOD 12E (nový)
Čl. 28 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12e. Čl. 28 odst. 2 se mění takto:
"2. V průběhu rozpočtového procesu poskytnou orgány a instituce veškeré informace pro srovnání mezi vývojem požadovaných položek a původních odhadů uvedených ve finančních výkazech. Uvedené informace obsahují údaje o dosaženém pokroku a o stavu projednávání předložených návrhů legislativním útvarem. Požadované položky budou případně upraveny podle stavu projednávání základního právního aktu."
Pozměňovací návrh 50
ČL. 1 BOD 12F (nový)
Čl. 28 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
12f. Čl. 28 odst. 3 se mění takto:
"3. K zamezení nebezpečí podvodů a nesrovnalostí uvedou orgány a instituce ve finančním výkazu informace týkající se stávajících i zamýšlených preventivních a ochranných opatření."
Pozměňovací návrh 51
ČL. 1 BOD 13
Čl. 29 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
13.  V článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto::
13.  Článek 29 se nahrazuje tímto:
"Článek 29
1.  Pro sestavování rozpočtu, pro plnění rozpočtu a předkládání účtů platí požadavek transparentnosti.
"2. Rozpočet a opravné rozpočty, schválené s konečnou platností, se z podnětu předsedy Evropského parlamentu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
"2. Rozpočet a opravné rozpočty, schválené s konečnou platností, se z podnětu předsedy Evropského parlamentu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Rozpočet se zveřejní do tří měsíců ode dne prohlášení o jeho schválení s konečnou platností. Konsolidované roční účetní závěrky a zprávy o rozpočtovém a finančním řízení sestavené jednotlivými orgány se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie."
Rozpočet se zveřejní do dvou měsíců ode dne prohlášení o jeho schválení s konečnou platností.
Zprávy Komise musí obsahovat také údaje o činnosti prováděné na základě rozpočtových poznámek."
Pozměňovací návrh 52
ČL. 1 BOD 13A (nový)
Kapitola 9 a článek 30a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
13a. V hlavě II oddílu 1 se vkládá tato kapitola a článek:
"Kapitola 9
Zásada účinné a efektivní vnitřní kontroly
Článek 30a
1.  Provádění rozpočtu musí zajistit účinná a efektivní vnitřní kontrola v závislosti na způsobech řízení.
2.  Za účelem provádění rozpočtu se vnitřní kontrola definuje jako postup uplatnitelný na všech úrovních v řadě kontrol a určený k řádnému dosažení těchto cílů:
a) efektivita a účinnost operací;
b) spolehlivost finančních zpráv;
c) zachování aktiv a informací a předcházení podvodům a finančním nesrovnalostem a jejich odhalování;
d) přiměřené řízení rizik spojených s legalitou a řádností podkladových operací."
Pozměňovací návrh 53
ČL. 1 BOD 16 PÍSM. A)
Čl. 43 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
a)  V odstavci 1 druhém pododstavci se slova "článku 24" nahradí slovy "článků 23 a 24";
vypouští se
Pozměňovací návrh 54
ČL. 1 BOD 16 PÍSM. B)
Čl. 43 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
b)  V odstavci 2 se slova "článkem 26" nahradí slovy "články 23 a 24".
vypouští se
Pozměňovací návrh 55
ČL. 1 BOD 19 PÍSM. A) BOD II)
Čl. 46 odst. 1 bod 1 písm. f) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
ii) bod f) se zrušuje:
vypouští se
Pozměňovací návrh 56
ČL. 1 BOD 19 PÍSM. B)
Čl. 46 odst. 1 bod 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
b)  Bod 2 se nahrazuje tímto:
vypouští se
"2. v oddíle pro každý orgán jsou v rozpočtu příjmy a výdaje uvedeny ve stejné skladbě jako v bodě 1."
Pozměňovací návrh 57
ČL. 1 BOD 19 PÍSM. C)
Čl. 46 odst. 1 bod 3 písm. c) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
c)  V bodu 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:
vypouští se
"c) pokud jde o vědecké a technické zaměstnance, může být jejich rozdělení založeno na skupinách stupňů v souladu s podmínkami stanovenými v každém rozpočtu; plán pracovních míst musí uvést počet vysoce kvalifikovaných technických a vědeckých pracovníků, kterým jsou poskytovány zvláštní výhody upravené zvláštními ustanoveními služebního řádu;"
Pozměňovací návrh 58
ČL. 1 BOD 19 PÍSM. D)
Čl. 46 odst. 1 bod 5 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
d)  Bod 5 se nahrazuje tímto:
vypouští se
"5. Rozpočet obsahuje položky příjmů a výdajů, které jsou nezbytné pro Záruční fond pro opatření v souvislosti s vnějšími vztahy."
Pozměňovací návrh 59
ČL. 1 BOD 20A (nový)
Čl. 48odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
20a. Čl. 48 odst. 1 se nahrazuje tímto:
"1. Orgány plní rozpočet v příjmech a výdajích v souladu s tímto nařízením, na vlastní odpovědnost a v mezích schválených položek."
Pozměňovací návrh 60
ČL. 1 BOD 22 PÍSM. A)
Čl. 53 odst. 3 pododstavec 3 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Aby bylo možno sdíleným řízením zajistit, že budou prostředky použity v souladu s pravidly a zásadami, přijmou členské státy opatření, aby:
Aby bylo možno sdíleným řízením zajistit, že budou prostředky použity v souladu s pravidly a zásadami, přijmou členské státy veškerá právní, správní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství, aby:
Pozměňovací návrh 61
ČL. 1 BOD 22 PÍSM. A
Čl. 53 odst. 3 pododstavec 2 písm. b) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
b) zabránily nesrovnalostem a podvodům a v případě jejich výskytu nebo podvodů přijaly potřebná opatření;
b) zabránily nesrovnalostem, nehospodárnosti a podvodům a v případě jejich výskytu nebo podvodů přijaly potřebná opatření;
Pozměňovací návrh 62
ČL. 1 BOD 23 PÍSM. B) BOD –I )(nový)
Čl. 54 odst. 2 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
–i)  Úvod se nahrazuje tímto:
"2. Pokud Komise plní rozpočet v souladu s čl. 53 odst. 2 nepřímým řízením na ústřední úrovni nebo v souladu s čl. 53 odst. 4, může při dodržování omezení uvedených v odstavci 1 přenést úkoly veřejné moci, zejména úkoly související s plněním rozpočtu, na následující orgány:"
Pozměňovací návrh 63
ČL. 1 BOD 23 PÍSM. CA (nové)
Čl. 54 odst. 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
ca)  Doplňuje se nový článek, který zní:
"3a. Evropský parlament může při výkonu svých pravomocí svěřených mu Komisí podle článku 50 v souladu se svým jednacím řádem a při přijetí zvláštních předpisů přenést prováděcí pravomoci v souvislosti s přesně definovanými finančními prostředky na své politické skupiny."
Výše uvedenými zvláštními předpisy nemůže být dotčen článek 56, ledaže to vyžadují zvláštní požadavky fungování politických skupin.
Pozměňovací návrh 64
ČL. 1 BOD 24
Čl. 56 odst. 1 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
1.  Plní-li Komise rozpočet nepřímým řízením na ústřední úrovni, požaduje nejprve důkaz existence, adekvátnosti a řádného fungování postupů v zařízeních, která pověří tímto plněním v souladu s pravidly řádného finančního řízení, a to:
1.  Plní-li Komise nebo Evropský parlament rozpočet nepřímým řízením na ústřední úrovni, požadují vždy nejprve důkaz existence, adekvátnosti a řádného fungování postupů v zařízeních, která pověří tímto plněním v souladu s pravidly řádného finančního řízení, a to:
Pozměňovací návrh 65
ČL. 1 BOD 24
Čl. 56 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
3.  Komise zajišťuje dohled, hodnocení a kontrolu plnění svěřených úkolů. Při svých kontrolách bere v úvahu rovnocennost kontrolních systémů s vlastními kontrolními systémy.
3.  Komise, popřípadě Evropský parlament, zajišťují dohled, hodnocení a kontrolu plnění svěřených úkolů. Při svých kontrolách berou v úvahu rovnocennost kontrolních systémů s vlastními kontrolními systémy.
Pozměňovací návrh 66
ČL. 1 BOD 27
Čl. 60 odst. 7 první věta (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
27.  V článku 60 se první věta odstavce 7 nahrazuje tímto:
27.  V článku 60 se odstavec 7 se nahrazuje tímto:
"7. Pověřená schvalující osoba předkládá svému orgánu každoročně zprávu o plnění svých povinností, jejíž součástí jsou informace o finančních a správních záležitostech a prohlášení o věrohodnosti stvrzující, že tyto informace podávají pravdivý a úplný obraz."
"7. Pověřená schvalující osoba předkládá svému orgánu každoročně zprávu o plnění svých povinností, jejíž součástí jsou informace o finančních a správních záležitostech, o jakýchkoli výhradách k těmto informacím spolu s prohlášením o věrohodnosti stvrzujícím, že tyto informace podávají pravdivý a úplný obraz.
Zpráva uvádí výsledky operací s odkazem na stanovené cíle, rizika spojená s těmito operacemi, využití prostředků, které byly dispozici, a fungování systému vnitřní kontroly. Interní auditor vezme na vědomí výroční zprávu o činnosti i ostatní zjištěné informace. Nejpozději do 15. června každého roku předává Komise rozpočtovému orgánu shrnutí výročních zpráv o činnosti za předchozí rok. Tyto zprávy obsahují přehled opatření, která byla přijata k omezení rizika vzniku chyb v uvedených operacích, a vyhodnocení účinnosti těchto opatření."
Pozměňovací návrh 67
ČL. 1 BOD 28 Písm. -A) (nové)
Čl. 61 odst. 1 písm. -ea) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
-a)  V odstavci 1 se vkládá písmeno ea), které zní:
"ea) účinné fungování těchto systémů";
Pozměňovací návrh 68
ČL. 1 BOD 28 PÍSM. A)
Čl. 61 odst. 2a (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
2a. Účetní vypracuje účty na základě informací poskytnutých podle odstavce 2. Ke konečným účetním závěrkám vypracovaným podle čl. 129 odst. 2 a 3 se přiloží osvědčení, v němž účetní prohlašuje, že byly vypracovány v souladu s hlavou VII a s účetními zásadami, pravidly a metodami uvedenými v příloze k finančním výkazům."
2a. Před přijetím účtů institucí účetní účty parafuje a potvrdí, že podávají pravdivý a úplný obraz o finanční situaci dané instituce.
Za tímto účelem se účetní ujistí, že účty byly vypracovány podle účetních pravidel, metod a platných účetních systémů v souladu s odpovědností stanovenou tímto nařízením pro účty jeho instituce a že jsou v účtech uvedeny veškeré výdaje a příjmy.
Má pravomoc podle vlastního uvážení kontrolovat předložené údaje, jakož i provádět další kontroly, jež považuje za nezbytné pro parafování účtů.
Bude-li to třeba, vyjádří výhrady a přesně vyloží povahu a míru těchto výhrad.
Pověřené schvalující osoby předají účetnímu veškeré informace, které potřebuje ke splnění svých povinností. Schvalující osoby zůstávají plně odpovědné za řádné využívání prostředků, které spravují, jakož i za zákonnost a řádnost výdajů, které kontrolují.
Účetní ostatních institucí a subjektů parafují své výroční účty a potvrzení zašlou účetnímu Komise.
Pozměňovací návrh 69
ČL. 1 BOD 32 PÍSM. A)
Čl. 66 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
a)  V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:
a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
"Schvalující osoba nese finanční odpovědnost za podmínek stanovených služebním řádem, který uvádí, že zaměstnanec, na nějž se vztahují příslušná ustanovení, musí zcela nebo částečně nahradit škodu, kterou způsobil Společenství z důvodů závažného pochybení při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho funkce, zejména pokud zjistí nárok na úhradu pohledávky, vydá inkasní příkazy, přidělí výdaj nebo podepíše platební příkaz v rozporu s tímto nařízením a prováděcími pravidly."
1.  "Schvalující osoba nese finanční odpovědnost za podmínek stanovených služebním řádem.
Povinnost náhrady škody se uplatňuje, zejména pokud
– schvalující osoba zjistí nárok na úhradu pohledávky nebo vydá inkasní příkazy, přidělí výdaj nebo podepíše platební příkaz a přitom z nedbalosti nebo úmyslně hrubě poruší toto nařízení a prováděcí pravidla;
schvalující osoba z hrubé nedbalosti nebo úmyslně hrubě zanedbá povinnost vystavit dokument, který zdůvodňuje nárok na úhradu pohledávky, nevydá inkasní příkaz nebo jeho vydání zdrží a z nedbalosti nebo úmyslně zdrží podepsání platebního příkazu, které může mít za následek občanskoprávní odpovědnost orgánu vůči třetí osobě.
Při prověřování existence a stupně zadlužení je třeba brát v úvahu všechny okolnosti, zejména prostředky, které má schvalující osoba k dispozici pro plnění svých povinností.
Výše čerpání schvalující osoby se měří při dodržování zásady proporcionality především podle stupně zadlužení. Pokud schvalující osoba jedná z nedbalosti, je odpovědnost omezena na nejvýše 12 měsíčních platů. Pokud schvalující osoba jedná úmyslně nebo záměrně, odpovídá za plnou náhradu škodu."
Pozměňovací návrh 70
ČL. 1 BOD 32 PÍSM. BA) (nové)
Čl. 66 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
ba) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
"4. Každý orgán zřídí zvláštní komisi pro otázky finančních nesrovnalostí nebo se podílí na zřízení takové komise, která určí, zda došlo k finanční nesrovnalosti a jaké jsou její případné důsledky. Skupina orgánů může zřizovat společné komise. Členové zvláštní komise mohou být jmenováni z jakéhokoli orgánu."
Pozměňovací návrh 71
ČL. 1 BOD 33A (nový)
Čl. 72 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
(33a) V článku 72 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"2a. Neoprávněně vyplacené částky patří do rozpočtu Společenství a měly by být vymáhány s přihlédnutím k zásadě přiměřenosti a zapsány do rozpočtu.
Pokud opatření spojená s navrácením zajišťují členské státy nebo jiné instituce, je možné použít k úhradě nákladů spojených s tímto vymáháním rozpočet Společenství. Takové úhrady se řídí prováděcími pravidly."
Pozměňovací návrh 72
ČL. 1 BOD 35
Článek 73b (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy a používání rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Společenství, vztahuje se na nároky Společenství vůči třetím stranám a na nároky třetích stran vůči Společenství promlčecí lhůta pěti let.
Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy a používání rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Společenství, vztahuje se na nároky Společenství vůči třetím stranám a na nároky třetích stran vůči Společenství promlčecí lhůta pěti let.
Pokud čerpání vyplývá s úmyslného poškození, běží promlčecí lhůta nejdříve od okamžiku, k němuž je znám výsledek škody a požadavek na náhradu škody podle povahy a výše z hlediska skutečnosti a práva a kdy to bylo úředně oznámeno. Promlčecí lhůta se přerušuje uplatněním požadavku u soudu. Pokud je spojeno více dlužníků jako solidární dlužníci, působí přerušení vůči jednomu dlužníkovi i vůči každému ze společných dlužníků.
Počátek běhu promlčecí lhůty a podmínky pro její přerušení stanoví prováděcí pravidla.
Počátek běhu promlčecí lhůty a podmínky pro její přerušení stanoví kromě toho prováděcí pravidla.
Pozměňovací návrh 73
ČL. 1 BOD 35A (nový)
Čl. 74 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
35a. V článku 74 se první odstavec nahrazuje tímto:
"Příjmy získané z pokut, dohod, pravidelných plateb penále a dalších peněžitých trestů, částky získané nazpět nebo veškeré úroky by neměly být zaznamenány jako rozpočtový příjem, pokud může být rozhodnutí, na jehož základě byly vymáhány, zrušeno rozhodnutím Soudního dvora."
Pozměňovací návrh 74
ČL. 1 BOD 37A (nový)
Čl. 79 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
37a. V článku 79 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"Výzvy k platbě mají být předpokladem pro platby Komise pouze v odůvodněných případech."
Pozměňovací návrh 75
ČL. 1 BOD 37B (nový)
Čl. 80 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
37b. V článku 80 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"Provádí-li se pravidelné platby za poskytnuté služby nebo dodané zboží, může schvalující osoba na základě své analýzy rizik nařídit uplatnění systému přímého inkasa."
Pozměňovací návrh 76
ČL. 1 BOD 37C (nový)
Čl. 83 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
37c. V článku 83 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"Instituce podávají rozpočtovému orgánu zprávu o dodržování lhůt uvedených v prováděcích ustanoveních a o odkladu těchto lhůt."
Pozměňovací návrh 77
ČL. 1 BOD 39 PÍSM. AA) (nové)
Čl. 88 odst. 1 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
aa)  V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"Provádění smlouvy může být započato až po jejím podpisu."
Pozměňovací návrh 78
ČL. 1 BOD 39A (nový)
Čl. 89 odst. 3 a 4 (nové)(nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
39a. V článku 89 se vkládají nové pododstavce, které znějí:
"2a. K dosažení optimálních mezních nákladů a k zabránění paralelním postupům při zadávání veřejných zakázek má zadavatel veřejných zakázek odpovídajícími prostředky zajistit, aby se veřejné zakázky zadávaly interinstitucionálně.
2b. Zájmy malých a středních podniků mají být zohledněny přednostně dělením zakázek na odborné nebo dílčí části. Rozdělením se nesmějí obejít mezní hodnoty uvedené v článcích 105 a 167."
Pozměňovací návrh 79
ČL. 1 BOD 39B (nový)
Čl. 90 odst. 1 pododstavec 1 druhá věta (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
- 39b. V čl. 90 odst. 1 se do prvního pododstavce doplňuje nová věta, která zní:
"To platí také pro smlouvy uzavřené v rámci jedné rámcové smlouvy, pokud se uzavřením jedné smlouvy nebo celkovým objemem smluv uzavřených v rámci jedné rámcové smlouvy překročí mezní hodnoty uvedené v článcích 105 a 167."
Pozměňovací návrh 80
ČL. 1 BOD 41A (nový)
Článek 91a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
41a. Vkládá se článek 91a, který zní:
"Článek 91a
1.  Pokud zadavatel veřejné zakázky zjistí, že
a) předpokládaná výše správních nákladů při zadávání několika veřejných zakázek současně nebo při po sobě následujícím zadávání několika veřejných zakázek překračuje ve srovnání se zakázkami, které se týkají stejného předmětu, předpokládané úspory, jichž se má zadáváním veřejných zakázek dosáhnout, a proto je neefektivní, nebo
b) to předmět zakázky předpokládá a
c) tím nebude nepřiměřeně omezena soutěž,může se rozhodnout pro uzavření rámcové smlouvy. Odůvodněné rozhodnutí pro uzavření rámcové smlouvy musí oprávněná osoba zanést do spisů.
2.  Doba trvání rámcové smlouvy o poskytování služeb nesmí překročit dobu 24 měsíců, přičemž je přípustné automatické prodloužení až o 24 měsíců (základní doba trvání). Pokud to účel smlouvy umožňuje, lze předpokládat částečné vypovězení.
3.  K automatickému prodloužení smlouvy může dojít pouze tehdy, pokud v okamžiku prodloužení existují podmínky podle odstavce 1. Schvalující osoba je povinna existenci podmínek prověřit a výsledek zanést do spisů.
4.  Pokud se podle odhadů v okamžiku uzavření smlouvy může předmět zakázky realizovat pouze v časovém úseku, který je delší než základní doba trvání, je schvalující osoba povinna zanést do spisů také důvody pro překročení základní doby trvání.
5.  Pokud je předmětem zakázky dodávka zboží, pak je při uzavírání rámcové smlouvy bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1 třeba upřesnit příslušnými pravidly, že zadavateli veřejné zakázky nevznikne po dobu trvání smlouvy žádná hospodářská újma."
Pozměňovací návrh 81
ČL. 1 BOD 41B (nový)
Článek 92 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
41b. Článek 92 se nahrazuje tímto:
"Článek 92
1.  Zadávací dokumentace obsahuje úplný, jasný a přesný popis předmětu smlouvy.
2.  Kritéria výběru pro hodnocení schopnosti zájemců nebo uchazečů a kritéria pro udělení zakázky jsou stanovena předem a upřesněna v zadávací dokumentaci.
3.  Důvody vyloučení se zájemcům a uchazečům sdělují předem (článek 93 a 94).
4 Podle článku 93a jsou zájemci nebo uchazeči upozorněni na povinnost neprodleně zadavatele informovat, splňují-li jedno či více kritérií pro vyloučení, a případně potvrdit, že se na ně žádné z těchto kritérií nevztahuje. Je třeba upozornit na právní důsledky článku 96.
5.  V případě rámcové smlouvy jsou zájemci či uchazeči upozorněni na to, že také ostatní orgány mají nárok na dodávky stanovené v podmínkách rámcové smlouvy."
Pozměňovací návrh 82
ČL. 1 BOD 42
Čl. 93 odst. 1 písm. a) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
a) byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení, praní špinavých peněz nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství;
a) byli v průběhu pěti let předcházejících výzvě k předkládání návrhů pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení, praní špinavých peněz nebo za podobnou trestnou činnost; trvání vyloučení může dosáhnout až deseti let, byl-li zájemce či uchazeč pravomocně odsouzen za čin poškozující finanční zájmy Společenství;
Pozměňovací návrh 83
ČL. 1 BOD 42
Čl. 93 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
3.  Důvody vyloučení musí být předem stanoveny a sděleny zájemcům nebo uchazečům.
vypouští se
Pozměňovací návrh 84
ČL. 1 BOD 42
Čl. 93 odst. 4 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
4.  Zájemci nebo uchazeči musí osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 1, popřípadě v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.
4.  Zájemci nebo uchazeči musí v souladu s článkem 93a osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 1, popřípadě v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 85
ČL. 1 BOD 42
Čl. 93 odst. 4 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Pokud je zájemce nebo uchazeč právním subjektem, musí poskytnout informace o vlastnictví nebo o řízení právního subjektu, výkonu kontroly nad ním nebo oprávnění jej zastupovat kdykoli, když o to zadavatel požádá.
vypouští se
Pozměňovací návrh 86
ČL. 1 BOD 42
Článek 93a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Článek 93a
1.  Bez ohledu na ustanovení článku 89 musí být ve všech fázích postupu zadávání veřejných zakázek správní náležitosti a povinnosti předkládat podpůrné dokumenty vždy jasně vymezeny a musí být přímo spojeny s dotyčným postupem.
Zejména:
a) kromě případů smluv nízké hodnoty, při nichž je při vyjednávacím řízení přípustná pouze jediná nabídka, mohou schvalující osoby po zhodnocení rizika upustit od požadavku, aby byl předložen jeden či více podpůrných dokumentů;
b) v případě postupu zadávání veřejných zakázek podle čl. 91 odst. 3 může zadavatel v průběhu postupu zadávání veřejné zakázky požadovat osvědčení či jiné doklady o tom, že se uchazeč nenachází v žádné ze situací uvedených v článcích 93 a 94 a že splňuje ostatní kritéria pro zadání zakázky;
c) ve všech ostatních případech může zadavatel požadovat dokumenty, které považuje pro uskutečnění postupu zadávání zakázky za nutné.
Kromě toho musí zájemci či uchazeči na žádost zadavatele sdělit, kdo je vlastníkem právního subjektu podávajícího nabídku, kdo je členem jeho vedení, kdo nad ním vykonává kontrolu nebo je oprávněn jej zastupovat.
2.  Bez ohledu na ustanovení uvedená v oddílu 4 nesmějí být platby pozastaveny pouze kvůli tomu, že se nevyužilo možnosti vyžadovat od zájemců či účastníků předložení podpůrných dokumentů."
Pozměňovací návrh 87
ČL. 1 BOD 42
Čl. 94 odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Bez ohledu na ostatní ustanovení týkající se střetu zájmů, zejména na článek 52, se předpokládá, že střet zájmů ve smyslu písmene a) vzniká, byl-li v jakémkoli okamžiku postupu souvisejícího s udílením grantu zájemce nebo uchazeč zaměstnancem Společenství, pokud jeho účast v postupu zadávání zakázky nebyla předem schválena jeho nadřízeným.
Pozměňovací návrh 88
ČL. 1 BOD 43
Článek 95 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
43.  V článku 95 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
43.  Článek 95 se nahrazuje tímto:
"Z důvodů hospodárnosti však mohou dva či více orgánů souhlasit s užíváním společné databáze."
"Článek 95
1.  Každý orgán sdělí podrobnosti o zájemcích nebo uchazečích, kteří se nacházejí v situaci popsané v článcích 93 a 94, do ústřední databáze řízené Komisí.
2.  Schvalující osoby všech orgánů a institucí by měly před udělením zakázky nahlížet do databáze. Přístup do databáze by měl být umožněn rovněž příslušným orgánům členských států. Třetí země a mezinárodní organizace mohou získat přístup do databáze jen v případě, že to vyžaduje veřejný zájem, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství o zpracování osobních údajů.
3.  Členské státy sdělí Komisi údaje o hospodářských subjektech nacházejících se v některé ze situací uvedených čl. 93 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) a c), jestliže chování těchto subjektů poškodilo finanční zájmy Společenství a Společenství se zatím neúčastní soudního řízení. Při udělování zakázek budou orgány členských států nahlížet do databáze Komise, jestliže jsou v rámci této zakázky použity zdroje EU, a odpovídajícím způsobem tyto informace použijí."
Pozměňovací návrh 89
ČL. 1 BOD 44
Čl. 96 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
2a. Vyloučení zájemce či uchazeče může trvat déle než pět let pouze na základě rozsudku či obdobného rozhodnutí, podle něhož byl zájemce či uchazeč pravomocně odsouzen za trestný čin poškozující zájmy Společenství, jehož skutková podstata je pro vyloučení relevantní.
Pozměňovací návrh 90
ČL. 1 BOD 44A
Před článek 97 oddíl 3a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
44a. Před článek 97 se vkládá tento nový oddíl 3a:
"Oddíl 3a
Práva účastníků postupu zadávání veřejné zakázky"
Pozměňovací návrh 91
ČL. 1 BOD 44B (nový)
Čl. 97 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
44b. Čl. 97 odst. 1 se zrušuje.
Pozměňovací návrh 92
ČL. 1 BOD 46 PÍSM. AA) (nové)
Čl. 98 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
aa)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
"2. Pouze v řádně odůvodněných případech může zadavatel za podmínek uvedených v prováděcích pravidlech od uchazečů požadovat, aby složili předem jistotu jako záruku, že nabídka nebude stažena."
Pozměňovací návrh 93
ČL. 1 BOD 46A (nový)
Čl. 100 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
46a. V článku 100 se vkládá nový odstavec, který zní:
"2a. Smlouva nesmí být podepsána před uplynutím lhůty 14 pracovních dnů, která začíná dnem, kdy byli zájemci či uchazeči vyrozuměni o odmítnutí své nabídky (odst. 2 první věta), kromě případů, kdy by tím Společenství vznikly značné finanční ztráty. Tato lhůta začíná plynout, až když jsou zájemci či uchazeči písemně informováni o příslušných opravných prostředcích proti danému rozhodnutí, zejména pokud jde o orgán, lhůtu a formu. Smlouva podepsaná před uplynutím uvedené lhůty je neplatná."
Pozměňovací návrh 94
ČL. 1 BOD 46B (nový)
Článek 100a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
46b. Vkládá se článek 100a:
"Článek 100a
1.  Komise přijme nutná opatření k zajištění toho, že vzhledem k postupům zadávání veřejných zakázek spadajícím do působnosti finančního nařízení mohou být rozhodnutí zadavatelů účinně a především co nejrychleji přezkoumána, zejména podle ustanovení čl. 100b odst. 7, s cílem zjistit, zda rozhodnutí neporušují právní předpisy Společenství o veřejných zakázkách či jiná ustanovení, kterými se tyto předpisy provádějí.
2.  Komise zajistí, aby přezkumné řízení bylo podle podmínek uvedených v prováděcích pravidlech přístupné každému, kdo má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky na stavby nebo dodávky a komu vznikla či případně hrozí škoda v důsledku domnělého porušení právních předpisů. Komise může zejména požadovat, aby ten, kdo má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, předem uvědomil zadavatele o údajném porušení právních předpisů a o svém úmyslu žádat o přezkum."
Pozměňovací návrh 95
ČL. 1 BOD 46C (nový)
Článek 100b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
46c. Vkládá se článek 100b:
"Článek 100b
1.  Komise zajistí, že pro přezkumné řízení uvedené v článku 100a budou poskytnuty potřebné pravomoci,
a) aby bylo možno co nejdříve a formou předběžného řízení přijmout prozatímní opatření s cílem napravit domnělé porušení právních předpisů či zabránit dalšímu poškozování dotčených zájmů; k tomu náleží kroky, jejichž cílem je pozastavit postup zadávání veřejné zakázky či pozastavit provádění jednotlivých rozhodnutí zadavatele;
b) aby bylo možno zrušit či zajistit zrušení protiprávních rozhodnutí, včetně odstranění diskriminujících technických, hospodářských či finančních specifikací uvedených v zadávacích dokumentech, v podkladech zakázky či v jakémkoli jiném dokumentu týkajícím se postupu zadávání veřejné zakázky;
c ) aby těm, kdo byli porušením právních předpisů poškozeni, mohlo být přiznáno odškodnění.
2.  Pravomoci uvedené v odstavci 1 mohou být přeneseny odděleně na více orgánů, které odpovídají za různá hlediska přezkumného řízení.
3.  Přezkumné řízení jako takové nemusí mít automaticky pozastavující účinek na postup zadávání veřejné zakázky, jehož se týká.
4.  Komise může stanovit, že příslušný orgán může při zkoumání otázky, zda je třeba přijmout prozatímní opatření, zohlednit možné důsledky pro všechny pravděpodobně poškozené zájmy, včetně veřejných zájmů obecně, a že se může rozhodnout tato opatření nepřijmout, pokud by mohly nepříznivé důsledky těchto opatření převážit jejich přínos. Rozhodnutí nepřijmout prozatímní opatření se nedotýká ostatních nároků žadatele.
5.  Komise může stanovit, že u nároků na náhradu škody opírajících se o protiprávnost rozhodnutí, musí být dotyčné rozhodnutí nejprve zrušeno jedním z orgánů vybavených příslušnými pravomocemi.
6.  Účinky výkonu pravomocí uvedených v odstavci 1 na smlouvu uzavřenou po udělení veřejné zakázky jsou stanoveny v prováděcích pravidlech.
Bez ohledu na případy, kdy musí být rozhodnutí před přiznáním náhrady škody zrušeno, může Komise dále stanovit, že po uzavření smlouvy v návaznosti na udělení zakázky se pravomoci orgánu odpovědného za přezkumné řízení omezí na přiznání náhrady škod subjektům, kterým porušením právních předpisů vznikla škoda.
7.  Komise zajistí, že rozhodnutí orgánu odpovědného za přezkumné řízení bude účinně provedeno.
8.  Orgán odpovědný za přezkumné řízení, který není soudní povahy, musí své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit. Dále je v tomto případě nutno zaručit postupy, kterými lze jakékoli domněle protiprávní opatření daného přezkumného orgánu či údajné vady ve výkonu jemu svěřených pravomocí učinit předmětem soudního přezkumného řízení u jiného orgánu, který je vzhledem k zadavateli veřejné zakázky i k přezkumnému orgánu nezávislý a který je soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy o ES.
Pokud jde o orgán příslušný pro jmenování, funkční období a odvolání, jsou členové tohoto nezávislého orgánu jmenováni a svou funkci opouštějí za týchž podmínek jako členové soudu. Alespoň předseda tohoto nezávislého orgánu musí splňovat právní a profesní kvalifikaci soudce. Nezávislý orgán rozhoduje v návaznosti na řízení, při němž jsou vyslechnuty obě strany, a jeho rozhodnutí jsou právně závazná způsobem, který stanoví Komise."
Pozměňovací návrh 96
ČL. 1 BOD 46D (nový)
Článek 102 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
46d. Článek 102 se nahrazuje tímto:
"Článek 102
Zadavatel požaduje v určitých odůvodněných případech od smluvní strany složení jistoty, aby
a) zajistil řádné splnění zakázky;
b) omezil finanční rizika spojená s platbami předběžného financování a zálohami. V případě záloh by mělo být složení jistoty požadováno, jen pokud není platba prováděna za již poskytnuté dodávky nebo za služby probíhající na základě předem dohodnutých dílčích úkonů."
Pozměňovací návrh 97
ČL. 1 BOD 50 –A (nový)
Čl. 108 odst. 1 úvodní část (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
–a)  V odstavci 1 se úvodní část nahrazuje tímto:
"1. Granty se rozumějí přímé finanční příspěvky z rozpočtu Evropského společenství, poskytované bezúplatně za účelem financování."
Pozměňovací návrh 98
ČL. 1 BOD 50 PÍSM. -AA) (nové)
Čl. 108 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
-aa)  Odst. 1 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
"Granty jsou předmětem písemné smlouvy o poskytnutí grantu či rozhodnutí o poskytnutí grantu, jež je žadateli oznámeno. Rozhodnutí o poskytnutí grantu může stanovit podmínky, požadavky a časová omezení, pokud by tyto podmínky mohly být také předmětem smlouvy o poskytnutí grantu."
Pozměňovací návrh 99
ČL. 1 BOD 50A
Čl. 108 odst. 2 písm. ga) a gb) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
ga) výdaje na organizace složené především z členů či bývalých členů a zaměstnanců či bývalých zaměstnanců orgánů, kteří:
- podporují zájmy a fungování daného orgánu; nebo
- organizují kulturní, sportovní, společenské a další aktivity ve prospěch orgánu nebo jeho bývalých členů či bývalých členů a zaměstnanců či bývalých zaměstnanců; a
gb) výdaje v rámci spolupráce se třetími osobami, které se neřídí ustanoveními o veřejných zakázkách, a související s informační politikou daného orgánu.
Tyto kategorie se považují za správní výdaje ve smyslu článku 49. Musí jim být věnován samostatný bod v rozpočtu.
Pozměňovací návrh 100
ČL. 1 BOD 52
Čl. 109 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Nesmějí být kumulativní ani poskytovány zpětně a musí zahrnovat spolufinancování.
Nesmějí být kumulativní ani poskytovány zpětně a musí bez ohledu na ustanovení o poskytování grantů formou paušálního financování nebo paušální částky (čl. 113 odst. 1 písm. b) a c)) zahrnovat spolufinancování.
Pozměňovací návrh 101
ČL. 1 BOD 52
Čl. 109 odst. 3 písm. d) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
d) drobné granty v jedné z forem uvedených v čl. 113a odst. 1 písm. b) nebo c) nebo představují kombinaci těchto forem v souladu s prováděcími pravidly.
d) granty v jedné z forem uvedených v čl. 113a odst. 1 písm. b) nebo c) nebo představují kombinaci těchto forem v souladu s prováděcími pravidly.
Pozměňovací návrh 102
ČL. 1 BOD 52
Čl. 109 odst. 3 písm. da) (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
da) vlastní zdroje, zejména příspěvky a členské příspěvky, zahrnuté do roční činnosti politické strany na evropské úrovni v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2004/20031, které přesahují 25 % způsobilých nákladů, které má nést příjemce podle čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení.
__________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č, 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1).
Pozměňovací návrh 103
ČL. 1 BOD 52A (nový)
Článek 109a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
52a. Vkládá se článek 109a:
"Článek 109a
Úkolem společné služby bude poskytování informací a poradenství pro žadatele. Tato služba zejména:
– stanoví společné normy pro formuláře žádostí pro podobné granty a dohlíží na rozsah a srozumitelnost formulářů žádostí,
– informuje potenciální žadatele (zejména prostřednictvím seminářů a poskytováním příruček) a
– spravuje databázi, s jejíž pomocí Komise žadatele informuje."
Pozměňovací návrh 104
ČL. 1 BOD 52B (nový)
Čl. 110 odst. 1 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
52b. Čl. 110 odst. 1 první pododstavec se nahrazuje tímto:
"1. S výjimkou finanční pomoci v krizových situacích a humanitárních operací se granty řídí ročním programem, který se zveřejňuje na počátku rozpočtového roku, v každém případě nejpozději dne 31. března.
Provozní granty ve smyslu článku 112 jsou rovněž předmětem ročního plánování, které může být zveřejněno již v předchozím roce, pokud budou v následujícím roce k dispozici finanční prostředky."
Pozměňovací návrh 105
ČL. 1 BOD 53
Čl. 110 odst. 1 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Tento pracovní program se provádí zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých výjimečných případů nebo pokud vlastnosti příjemce nebo povaha akce nedávají pro určitou akci jinou možnost.
Tento pracovní program se provádí zveřejněním výzvy k předkládání návrhů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých výjimečných případů nebo pokud vlastnosti příjemce nebo povaha akce nedávají pro určitou akci jinou možnost. Výzva k předkládání návrhů nabídky může být zveřejněna v předcházejícím roce, pokud budou v následujícím roce k dispozici finanční prostředky. Bez ohledu na dobu zveřejnění a na článek 115 tato výzva uvádí všechny předpisy, které se na poskytnutí grantu vztahují (zejména kritéria vyloučení uvedená v článcích 93 a 94), přičemž jsou přípustné odkazy na normy. Předpisy, které je třeba dodržet, jsou po dobu trvání postupu závazné v podobě platné ke dni zveřejnění výzvy.
Pozměňovací návrh 106
ČL. 1 BOD 53A (nový)
Čl. 110 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
53a. V článku 110 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
"2. Všechny granty poskytnuté v průběhu jednoho rozpočtového roku se každoročně zveřejňují, je-li to vhodné, v elektronické podobě, s náležitým ohledem na požadavky důvěrnosti a bezpečnosti."
Pozměňovací návrh 107
ČL. 1 BOD 53B (nový)
Čl. 110 odst. 2a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
53a. V článku 110 se doplňuje nový odstavec 2a, který zní:
"2a. Zároveň se zveřejněním podle odstavce 2 Komise předloží Evropskému parlamentu zprávu o:
a) počtu žadatelů v uplynulém roce;
b) počtu a podílu úspěšných žádostí u jednotlivých výzev k předkládání návrhů a u každého subjektu poskytujícího grant;
c) průměrné délce trvání postupu od zveřejnění výzvy k předkládání návrhů až do uzavření dohody o poskytnutí grantu, případně do rozhodnutí o poskytnutí grantu, u jednotlivých výzev k předkládání návrhů a u každého subjektu poskytujícího grant;
d) o průměrné délce trvání postupu až do závěrečného vyhodnocení a konečné platby (čl. 119 odst. 1)."
Pozměňovací návrh 108
ČL. 1 BOD 54
Článek 111 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Na jednu akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu, není-li v základních právních aktech stanoveno jinak.
1.  Na jednu akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu, není-li v základních právních aktech stanoveno jinak.
Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady.
2.  Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady. Žadatel musí neprodleně informovat schvalující osoby o tom, že pro daný projekt podal více žádostí a je možné financování z více grantů.
V žádném případě nesmí být tytéž náklady financovány z rozpočtu dvakrát.
3.  V žádném případě nesmí být tytéž náklady financovány z rozpočtu dvakrát. V žádném případě nesmí být překročena celková částka kombinovaných způsobilých nákladů.
Pozměňovací návrh 109
ČL. 1 BOD 55A (nový)
Čl. 113 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
55a. V článku 113 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
"2. Není-li v základním aktu stanoveno jinak, pokud jde o orgány sledující cíl obecného evropského zájmu, a bez ohledu na ustanovení pro poskytování grantů formou paušálních částek nebo paušálního financování (čl. 113a odst. 1 písm. b) a c)), obnovují-li se provozní granty, měly by se postupně poměrným a spravedlivým způsobem snižovat."
Pozměňovací návrh 110
ČL. 1 BOD 56
Čl. 113a odst. 1 písm. a) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
a) proplacením předem určeného podílu skutečně vzniklých způsobilých nákladů;
a) proplacením maximálního nebo předem určeného podílu skutečně vzniklých způsobilých nákladů;
Pozměňovací návrh 111
ČL. 1 BOD 56
Čl. 113a odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
1a. Jako způsobilé náklady lze uplatnit zejména:
a) náklady na bankovní záruku nebo srovnatelné ručení, které musí příjemce grantu podle článku 118 poskytnout;
b) platby daně z obratu, které příjemce grantu nemůže uplatnit jako odpočet vstupní daně;
c) náklady na externí audit (články 117 a 119);
d) správní náklady, náklady na zaměstnance a věcné náklady;
e) odpisy.
Pozměňovací návrh 112
ČL. 1 BOD 57
Čl. 114 odst. 3 pododstavec 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Žadatelé musí osvědčit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v prvním pododstavci.
Žadatelé osvědčí s ohledem na ustanovení článku 109 na žádost schvalujících osob, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 113
ČL. 1 BOD 57
Čl. 114 odst. 4 druhý pododstavec (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Takovéto sankce mohou být uloženy též příjemcům, kteří během plnění dohody o grantu předložili nepravdivé prohlášení při poskytování informací vyžádaných schvalující osobou nebo tyto informace nepředložili.
Takovéto sankce mohou být uloženy též příjemcům, kteří během plnění dohody o grantu předložili úmyslně či z hrubé nedbalosti nepravdivé prohlášení při poskytování informací vyžádaných schvalující osobou nebo tyto informace nepředložili.
Pozměňovací návrh 114
ČL. 1 BOD 57
Čl. 114 odst. 4a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
4a. Schvalující osoba vyzve k vydání prohlášení, předložení žádostí nebo k opravě prohlášení nebo žádostí pouze tehdy, pokud zjevně nedopatřením či z neznalosti nebyly předloženy, nebo byly předloženy či vypracovány nesprávně. Sdělí, pokud je to nutné a v rámci svých možností proveditelné a přípustné, informace o právech a povinnostech účastníků postupu.
Schvalující osoba vede vhodnou evidenci kontaktů s žadatelem v průběhu postupu.
Pozměňovací návrh 115
ČL. 1 BOD 57A (nový)
Čl. 115 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
57a. V článku 115 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. S ohledem na zásady uvedené v čl. 109 odst. 1 a podle kritérií poskytování předem oznámených ve výzvě k předkládání návrhů se hodnotí schopnost žadatele řádně uskutečnit navrhovanou činnost či splnit navrhovaný pracovní program. Není tím dotčen čl. 110 odst. 1. Kritéria poskytování odrážejí zvláštnosti projektů, jejich kvalitu a provedení."
Pozměňovací návrh 116
ČL. 1 BOD 57B (nový)
Čl. 115 odst. 2a a 2b (nové) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
57b. V článku 115 se doplňují odstavce 2a a 2b, které znějí:
"2a. Postup poskytování grantu je v zásadě rozdělen do několika fází, přičemž první se zabývá výhradně přibližným hodnocením přípustných žádosti, které byly předloženy. Nemá-li žádost již v této fázi postupu naději na úspěch, je o tom žadatel informován v souladu s čl. 116 odst. 3. Každá následná fáze postupu se musí výrazně odlišovat od fáze předcházející, zejména pokud jde o kvantitu a obsah podkladů, které má žadatel předložit. Je-li od žadatele požadováno předložení důkazu, lze daný důkaz během celého postupu požadovat pouze jedenkrát. Obdržené údaje se ukládají do databáze (článek 109a). Je třeba usilovat o urychlené dokončení postupu.
2b. Bez ohledu na zásady stanovené v čl. 109 odst. 1 věnuje schvalující osoba v průběhu postupu zvláštní pozornost tomu, aby úsilí vyžadované od žadatele v souvislosti se zveřejněním, dokumentací a s ustanoveními o jiných povinných dokladech spojených s grantem nebylo neúměrné vzhledem k hodnotě grantu."
Pozměňovací návrh 117
ČL. 1 BOD 58
Čl. 116 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
1.  Návrhy jsou vyhodnocovány na základě předem oznámených kritérií výběru a poskytování s cílem určit, které návrhy lze financovat.
1.  Návrhy jsou vyhodnocovány během dvou měsíců na základě předem oznámených kritérií výběru a poskytování s cílem určit, které návrhy lze financovat.
Pozměňovací návrh 118
ČL. 1 BOD 58A (nový)
Čl. 116 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
58a. V článku 116 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
"3. Příslušná schvalující osoba informuje žadatele písemně o rozhodnutích týkajících se jejich žádosti a podepisuje smlouvu po uplynutí lhůty uvedené v čl. 100 odst. 2a.
Jestliže požadovaný grant není poskytnut, orgán sdělí důvody odmítnutí žádosti s odkazem zejména na předem oznámená výběrová kritéria a kritéria pro poskytnutí udílení grantu."
Pozměňovací návrh 119
ČL. 1 BOD 58A (nový)
Článek 117 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
58a. Článek 117 se nahrazuje tímto:
"Článek 117
1.  Rytmus plateb se určí na základě finančních rizik, podle trvání a vývoje dané akce nebo podle nákladů, které příjemci vzniknou. Platby musí být provedeny v přiměřené lhůtě.
Je-li rozpis splátek stanoven smluvně či rozhodnutím, provádí se platby bez dalších požadavků v určených termínech. Není tím dotčen čl. 119 odst. 2.
2.  Schvalující osoba může za účelem určení rizik s přihlédnutím k zásadám uvedeným v čl. 109 odst. 1 od příjemce grantu požadovat předložení posudku nezávislého auditora. Prováděcí pravidla mohou stanovit případy, kdy je třeba získat posudek externího auditora, nebo případy, kdy se posudek nevyžaduje."
Pozměňovací návrh 120
ČL. 1 BOD 58C (nový)
Článek 118 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
58c. Článek 118 se nahrazuje tímto:
"Článek 118
Není-li k dispozici žádný jiný stejně účinný způsob omezení rizik, může příslušná schvalující osoba od příjemce předem požadovat složení jistoty, aby omezila finanční rizika spojená s platbami předběžného financování."
Pozměňovací návrh 121
ČL. 1 BOD 58D (nový)
Článek 119 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
58d. Článek 119 se nahrazuje tímto:
"Článek 119
1.  Částka grantu je konečná až poté, co dotyčný orgán přijme závěrečné zprávy a účetní uzávěrky, čímž nejsou dotčeny následné kontroly ze strany orgánu.
V tomto případě začíná běžet promlčecí lhůta (článek 73b) vůči orgánu ve chvíli, kdy je provedena poslední platba. Promlčecí lhůta (článek 73b) vzhledem k příjemci začíná běžet ve chvíli, kdy je částka grantu konečná.
2.  Nesplní-li příjemce své právní nebo smluvní závazky nebo povinnosti stanovené rozhodnutím o poskytnutí grantu, může být poskytování grantu pozastaveno, sníženo či ukončeno v souladu s ustanoveními uvedenými v prováděcích pravidlech, a to poté, co příjemce dostal příležitost vyjádřit k situaci své připomínky.
Snížení grantu musí být úměrné danému pochybení.
Pokud neplnění povinností nelze přičítat jednání příjemce, poskytování grantu se pozastavuje, snižuje či ukončuje jen ve výjimečných případech, zejména pokud provádění nebo zachování grantu překračuje celkovou částku způsobilých nákladů projektu nebo pokud nesplnění povinnosti znemožní dosáhnout cíle grantu."
Pozměňovací návrh 122
ČL. 1 BOD 59
Čl. 120 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
1.  Pokud provedení opatření vyžaduje zadávání zakázek příjemcem, použije se postup stanovený pro tento případ v prováděcích pravidlech.
1.  Pokud provedení opatření vyžaduje zadávání zakázek příjemcem, řídí se příjemce zásadami uvedenými v hlavě V této části.
Prováděcí pravidla mohou stanovit předpisy pro zjednodušení postupu v závislosti na rozsahu smlouvy.
Pozměňovací návrh 123
ČL. 1 BOD 61
Článek 122 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
61.  V článku 122 se slova "článku 185" nahrazují slovy "článku 121".
61.  Článek 122 se nahrazuje tímto:
"Článek 122
K účtům orgánů a institucí uvedených v článku 121 se připojí zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za příslušný rozpočtový rok, v níž jsou zachyceny mimo jiné míra využití finančních prostředků a převody prostředků mezi různými body rozpočtu."
Pozměňovací návrh 124
ČL. 1 BOD 68A (nový)
Čl. 139 odst. 2 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
68a. Čl. 139 odst. 2 se nahrazuje tímto:
"2. Orgány předají Účetnímu dvoru a rozpočtovému orgánu pro informaci své vnitřní finanční předpisy."
Pozměňovací návrh 125
ČL. 1 BOD 68B (nový)
Čl. 143 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
68b. V článku 143 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
"3. Výroční zpráva obsahuje posouzení řádnosti finančního řízení. Musí obsahovat hodnocení účinnosti a řádnosti rozpočtového a ekonomického řízení."
Pozměňovací návrh 126
ČL. 1 BOD 75
Čl. 153 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
75.  V článku 153 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
vypouští se
"1. Pokud může Komise převést položky podle článku 23, přijme své rozhodnutí do 31. ledna následujícího rozpočtového roku a uvědomí o něm rozpočtový orgán tři týdny před provedením převodů podle čl. 23 odst. 1 písm. a)."
Pozměňovací návrh 127
ČL. 1 BOD 82A (nový)
Článek 160b (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
82a. Za článek 160a se vkládá článek 160b, který zní:
"Článek 160b
Odchylně od článku 110 může být výzva k předkládání návrhů zveřejněna v předcházejícím roce, pokud budou v následujícím roce k dispozici finanční prostředky. Bez ohledu na dobu zveřejnění a na článek 115 tato výzva uvádí všechny předpisy, které se na poskytnutí grantu vztahují (zejména kritéria vyloučení uvedená v článcích 93 a 94), přičemž jsou přípustné odkazy na normy. Předpisy, které je třeba dodržet, jsou po dobu trvání postupu závazné v podobě platné ke dni zveřejnění výzvy."
Pozměňovací návrh 128
ČL. 1 BOD 85A (nový)
Čl. 168 odst. 1 pododstavec 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
85a. V čl. 168 odst. 1 se vkládá tento pododstavec:
"Pokud jde o vnější pomoc Společenství, platí pravidla pro účast v řízeních o veřejných zakázkách stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 ze dne 14. prosince 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství1 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21. listopadu 2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství.2
_______________
1 Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 1.
2 Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23."
Pozměňovací návrh 129
ČL. 1 BOD 87
Čl. 169a odst. 1a (nový) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
Jako způsobilé náklady lze uplatnit zejména:
a) náklady na bankovní záruku nebo srovnatelné ručení, které musí příjemce grantu podle článku 118 poskytnout;
b) platby daně z obratu, které příjemce grantu nemůže uplatnit jako odpočet vstupní daně;
c) náklady na externí audit (články 117 a 119);
d) správní náklady, náklady na zaměstnance a věcné náklady;
e) odpisy.
Pozměňovací návrh 130
ČL. 1 BOD 94A (nový)
Čl. 179 odst. 3 pododstavec 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
94a. V čl. 179 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
"3. Instituce informují obě složky rozpočtového orgánu co nejdříve, ale nejméně tři týdny před koncem lhůty, v níž musí rozpočtový orgán přijmout rozhodnutí, o jakémkoli stavebním projektu, který by mohl mít značný finanční vliv na rozpočet."
Pozměňovací návrh 131
ČL. 1 BOD 94B (nový)
Článek 183 věta 2 (nová) (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
94b. V článku 183 se vkládá nová věta, která zní:
"Požádá rozpočtový orgán o stanovisko a v případě potřeby musí toto stanovisko náležitě zohlednit."
Pozměňovací návrh 132
ČL. 1 BOD 94C (nový)
Čl. 185 odst. 1 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
94c. V článku 185 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. Komise přijme rámcové finanční nařízení pro subjekty, které jsou zřízeny Unií a mají právní subjektivitu. Finanční předpisy, kterými se tyto subjekty řídí, se mohou odchýlit od rámcového nařízení pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby jejich činnosti, a s předchozím souhlasem Komise."
Pozměňovací návrh 133
ČL. 1 BOD 95
Čl. 185 odst. 3 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
3.   Každý subjekt uvedený v odstavci 1 zřídí funkci interního auditora, která musí být vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními normami. Interní auditor Komise osvědčí, že funkce auditu odpovídá mezinárodním normám pro audit a za tímto účelem může provádět audit kvality
3.   Interní auditor Komise provádí audit pro subjekty uvedené v odstavci 1. Subjekty uvedené v odstavci 1 mohou zřídit funkci interního auditora. Interní auditor Komise může v řádně odůvodněných případech pověřit svými úkoly interní auditory těchto subjektů. Toto pověření musí být provedeno písemně, musí uvádět důvody pro pověření a musí obsahovat jména odpovědných auditorů (pověřujícího i pověřeného). Bez ohledu na pověření může interní auditor Komise provádět interní audity pro subjekty uvedené v odstavci 1 a zrušit pověření, kdykoli to považuje za vhodné.
Jestliže subjekty uvedené v odstavci 1 zřídí funkci interního auditora, musí tak učinit v souladu s pokyny vydanými interním auditorem Komise. Tyto pokyny budou zahrnovat povinnost předkládat veškeré zprávy internímu auditorovi Komise. Interní auditor Komise potvrdí, že funkce auditu odpovídá normám pro interní audity a za tímto účelem může provádět audity kvality.
Pozměňovací návrh 134
ČL. 1 BOD 95
Čl. 185 odst. 4 (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002)
4.  Subjekty uvedené v článku 121 používají účetní pravidla stanovená v článku 133, aby jejich účty mohly být konsolidovány s účty Komise.
vypouští se

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru podle čl. 53 odst. 2 (A6-0057/2006).

Právní upozornění - Ochrana soukromí