Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0090(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0057/2006

Indgivne tekster :

A6-0057/2006

Forhandlinger :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Stemmeforklaringer
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Vedtagne tekster
PDF 331kWORD 435k
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg
Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS))

(Høringsprocedure)

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 1
(1)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt "finansforordningen", fastlægger det retlige grundlag for reformen af den finansielle forvaltning. Derfor bør dens væsentligste elementer vedligeholdes og styrkes. Den opstiller desuden en række budgetprincipper, som bør overholdes i alle retsakter. Afvigelser herfra bør begrænses til et strengt minimum.
(1)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt "finansforordningen", fastlægger det retlige grundlag for reformen af den finansielle forvaltning. Derfor bør dens væsentligste elementer vedligeholdes og styrkes. Den opstiller desuden en række budgetprincipper, som er baseret på EF-traktatens artikel 268 ff. og bør overholdes i alle retsakter. Afvigelser herfra bør begrænses til et strengt minimum.
Ændring 2
BETRAGTNING 2
(2)  Der er grund til at foretage visse ændringer i lyset af den praktiske erfaring med henblik på at lette gennemførelsen af budgettet og af de underliggende politiske målsætninger og for at tilpasse en række krav til procedure og dokumentation, så de kommer til at stå i et mere rimeligt forhold til risikoen og udgifterne.
(2)  Der er grund til at foretage visse ændringer i lyset af den praktiske erfaring med henblik på at lette gennemførelsen af budgettet og af de underliggende politiske målsætninger og for udtrykkeligt at kræve anvendelse af proportionalitetsprincippet som omhandlet i EF-traktatens artikel 5 i forbindelse med administrative procedurer med henblik på at gøre det klart, at der skal være et mere rimeligt forhold til risikoen og udgifterne.
Ændring 3
BETRAGTNING 3
(3)  Alle ændringer bør bidrage til gennemførelsen af formålene med Kommissionens reformer, de bør bidrage til at forbedre eller sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bør øge beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og ulovlige aktiviteter, og dermed bidrage til, at der opnås en rimelig sikkerhed for, at de finansielle transaktioner er lovlige og i overensstemmelse med de fastsatte regler.
(3)  Alle ændringer bør bidrage til gennemførelsen af formålene med Kommissionens reformer, de bør bidrage til at forbedre eller sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og bør gøre beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser mod svig og ulovlige aktiviteter mere effektiv og dermed bidrage til, at der opnås en rimelig sikkerhed for, at de finansielle transaktioner er lovlige og i overensstemmelse med de fastsatte regler.
Ændring 4
BETRAGTNING 5 A (ny)
(5a) I henhold til punkt 1 i protokollen om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, knyttet som et bilag til Amsterdam-traktaten af 2. oktober 1997, er de enkelte institutioner forpligtet til ved udøvelsen af de beføjelser, som de er tillagt, at sikre, at proportionalitetsprincippet, hvorefter Fællesskabet kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå traktatens mål, overholdes.
Ændring 5
BETRAGTNING 6
(6)  På visse områder er det af hensyn til de operationelle behov nødvendigt med større effektivitet og åbenhed ved anvendelsen af budgetprincipperne.
(6)  I forbindelse med anvendelsen af finansforordningen har det vist sig, at de finansielle aktører i konkrete tilfælde ikke i tilstrækkelig grad gør brug af deres skønsbeføjelser, som også indebærer, at de som Det Europæiske Fællesskabs udøvende myndighed i konkrete tilfælde kan afgøre, om en foranstaltning er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5 og protokollen om anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, knyttet som et bilag til Amsterdam-traktaten af 2. oktober 1997.
Ændring 6
BETRAGTNING 12
(12)  I øjeblikket skal Kommissionen have tilladelse af budgetmyndigheden til at modtage donationer, såsom gaver og arv, der medfører en forpligtelse. For at undgå unødvendige og tunge procedurer, bør tilladelsen kun være obligatorisk, såfremt der er tale om betydelige forpligtelser.
(12)  I øjeblikket skal Kommissionen have tilladelse af budgetmyndigheden til at modtage donationer, såsom gaver og arv, der medfører en forpligtelse. For at undgå unødvendige og tunge procedurer, bør tilladelsen være obligatorisk, såfremt der er tale om følgeomkostninger.
Ændring 7
BETRAGTNING 13
(13)  Hvad angår princippet om budgettets specificering, bør reglerne vedrørende bevillingsoverførsler forenkles og præciseres på visse punkter, da de i praksis har vist sig at være tunge eller uklare. Hensigten har været, at finansforordningens artikel 22 skulle gælde for andre institutioner end Kommissionen, eftersom Kommissionen har sin egen ordning. Den pågældende bestemmelse bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
udgår
Ændring 8
BETRAGTNING 14
(14)  Hvad angår "underretningsproceduren", forelægger Kommissionen og de øvrige institutioner deres forslag til overførsel for budgetmyndigheden, som kan anvende den normale procedure, hvis den ønsker at rejse indvendinger. I sådanne tilfælde gælder i teorien de normale frister for budgetmyndighedens afgørelse om overførsel. Imidlertid fremgår det ikke af ordlyden, fra hvilket tidspunkt fristen anses for at løbe, og denne mangel bør udbedres.
udgår
Ændring 9
BETRAGTNING 16
(16)  Af hensyn til effektiviteten bør Kommissionen have tilladelse til selv at træffe beslutning om overførsel fra reserven i tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen basisretsakt i betydningen i artikel 49 finansforordningen for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet opstilles, men hvor basisretsakten vedtages i løbet af året.
udgår
Ændring 10
BETRAGTNING 17
(17)  Reglerne om Kommissionens overførsel af administrationsbevillinger bør tilpasses den nye aktivitetsbaserede budgetstruktur (ABB). Således bør "underretningsproceduren" kun anvendes i forbindelse med overførsel mellem artikler inden for samme afsnits administrationskapitel, som udgør mere end 10 % af årets bevillinger. På den anden side bør overførsel mellem artikler under forskellige afsnit, der finansierer udgifter af samme art, kunne besluttes af Kommissionen selv.
udgår
Ændring 11
BETRAGTNING 22 A (ny)
(22a) Bestemmelserne om de anvisningsberettigedes ansvar bør formuleres klarere for at øge retssikkerheden.
Ændring 12
BETRAGTNING 27
(27)  Der bør indføres en forældelsesfrist for fordringer. I modsætning til mange af medlemsstaterne har Fællesskaberne ikke forældelsesfrist for fordringer, således at disse bortfalder efter en vis periode. Fællesskabet har heller ikke en forældelsesfrist for fordringer i forhold til tredjemand. Indførelsen af en sådan forældelsesfrist med en ny artikel 73b vil være i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning.
(27)  Der bør indføres en forældelsesfrist for fordringer. I modsætning til mange af medlemsstaterne har Fællesskaberne ikke forældelsesfrist for fordringer, således at disse bortfalder efter en vis periode. Fællesskabet har heller ikke en forældelsesfrist for fordringer i forhold til tredjemand. Indførelsen af en sådan forældelsesfrist med en ny artikel 73b vil være i overensstemmelse med en forsvarlig økonomisk forvaltning. Personer, der har handlet forsætligt, bør dog ikke kunne påberåbe sig forældelse i samme omfang som andre skyldnere. Forældelsesfristen bør derfor først beregnes fra det tidspunkt, hvor der foreligger dokumentation for samtlige krav.
Ændring 13
BETRAGTNING 27 A (NY)
(27a) Udbudsprocedurer bør, hvor det er muligt og relevant, gennemføres interinstitutionelt for at lette den administrative byrde også for mindre enheder.
Ændring 14
BETRAGTNING 27 B (ny)
(27b) Ved tildeling af ordrer på leverancer og tjenesteydelser bør procedurerne forlænges og i højere grad tilpasses de bydendes behov. I den forbindelse bør der især tages hensyn til, at proportionalitetsprincippet også omfatter dokumentationsbyrden. Rammekontrakter bør nævnes i finansforordningen. Konkurrencen bør ikke begrænses af unødigt langvarige kontraktmæssige forpligtelser som følge af rammekontrakter, og små og mellemstore virksomheder bør ikke på forhånd udelukkes fra tildeling af kontrakter alene på grund af deres størrelse.
Ændring 15
BETRAGTNING 29
(29)  Finansforordningens regler om udelukkelse af ansøgere eller bydende medfører en strengere ordning for fællesskabsinstitutionerne end ordningen i direktiv2004/18/EF. Finansforordningen sondrer ikke mellem tungtvejende årsager til udelukkelse og andre årsager. Derimod foretages der en sådan sondring i direktiv 2004/18/EF, og det bør også være muligt for fællesskabsinstitutionerne at foretage denne sondring. Artikel 93 og 94 i finansforordningen bør fastslå, at udelukkelse er obligatorisk i de alvorligste situationer, medens det bør være muligt for den ordregivende myndighed at træffe beslutning om udelukkelse i andre tilfælde på grundlag af en risikovurdering. Den samme sondring bør foretages i finansforordningens artikel 114 i forbindelse med tilskud. Reglerne om sanktioner, som er fastlagt i finansforordningens artikel 96, bør justeres i overensstemmelse hermed.
(29)  Finansforordningens regler om udelukkelse af ansøgere eller bydende medfører en strengere ordning for fællesskabsinstitutionerne end ordningen i direktiv2004/18/EF. Ved udelukkelse af ansøgere eller bydende bør proportionalitetsprincippet lægges til grund. Udelukkelsen bør højst være af ti års varighed for at undgå uforholdsmæssigt strenge sanktioner. Udelukkelse af over fem års varighed bør kun ske på basis af en retskraftig dom.
Ændring 16
BETRAGTNING 30 A (ny)
(30a) Kravet om dokumentation bør begrænses til det absolut nødvendige. Dokumentationsbyrden bør bl.a. afpasses efter ordrens værdi.
Ændring 17
BETRAGTNING 30 B (ny)
(30b) For at bevare institutionernes ry for åbenhed og rene linjer i administrationen, bør ansatte ved Fællesskaberne altid informere deres overordnede, hvis de deltager i tilskudsprocedurer, for at udelukke interessekonflikter.
Ændring 18
BETRAGTNING 32 A (ny)
(32a) Ansøgere eller bydende, der er blevet forbigået, bør sikres effektiv retsbeskyttelse, således som det også er obligatorisk for medlemsstaterne. Med henblik herpå skal der oprettes uafhængige kontrolinstanser, som hurtigt og uden uforholdsmæssigt omfattende formaliteter kan undersøge udbudsproceduren og sikre effektiv retsbeskyttelse.
Ændring 19
BETRAGTNING 32 B (ny)
(32b) Beskyttelsen af EU's formueinteresser må ikke pålægge kontrahenterne for stor en byrde. Kontrahenterne bør derfor kun afkræves sikkerhedsstillelse i begrundede tilfælde, og der bør ikke kræves uforholdsmæssig stor sikkerhed.
Ændring 20
BETRAGTNING 34
(34)  Reglerne om tilskud bør forenkles. Kravene til kontrol og garanti bør stå i et mere rimeligt forhold til den økonomiske risiko. Det er nødvendigt først at foretage en række væsentlige ændringer i finansforordningen, således at der senere kan fastlægges mere detaljerede bestemmelser i gennemførelsesbestemmelserne. Anvendelsesområdet for tilskud bør præciseres i finansforordningens artikel 108, især for så vidt angår finansiering i forbindelse med låneaktiviteter og kapitalandele. Også proportionalitetsprincippet bør indgå.
(34)  Reglerne om tilskud bør forenkles. Den administrative procedures krav til de involverede bør til enhver tid stå i et rimeligt forhold til formålet. Med henblik herpå bør chanceløse ansøgninger eller bud frasorteres i så tidlig en fase som muligt for at spare ansøgeren eller den bydende unødige omkostninger. Anvendelsesområdet for tilskud bør præciseres i finansforordningens artikel 108, især for så vidt angår finansiering i forbindelse med låneaktiviteter og kapitalandele. Især i forbindelse med små støttebeløb skal det være muligt at basere støtten på en afgørelse i stedet for en omfangsrig og kompleks støtteaftale.
Ændring 21
BETRAGTNING 36
(36)  Reglen om, at tilskud bør ydes på grundlag af forslagsindkaldelser, har vist sig værdifuld i praksis. Erfaringen har imidlertid vist, at der i visse situationer, på grund af foranstaltningens art, ikke er nogen valgmuligheder med hensyn til modtagere, og finansforordningens artikel 110 bør derfor taget stilling til, at sådanne undtagelsestilfælde kan forekomme.
(36)  Reglen om, at tilskud bør ydes på grundlag af forslagsindkaldelser, har vist sig værdifuld i praksis. Af hensyn til rets- og planlægningssikkerheden bør det i den forbindelse sikres, at de krav, der stilles til ansøgerne eller de bydende ved udbudsprocedurens begyndelse, ikke ændres under proceduren. Erfaringen har imidlertid vist, at der i visse situationer, på grund af foranstaltningens art, ikke er nogen valgmuligheder med hensyn til modtagere, og finansforordningens artikel 110 bør derfor tage stilling til, at sådanne undtagelsestilfælde kan forekomme.
Ændring 22
BETRAGTNING 37
(37)  Reglen om, at den samme foranstaltning kun kan give anledning til et enkelt tilskud til en modtager, bør justeres, fordi nogle basisretsakter giver mulighed for, at fællesskabsfinansieringer kan kombineres, og antallet af sådanne tilfælde vil kunne forventes at stige i fremtiden af hensyn til en effektiv udnyttelse af finansieringen. Dog bør lejligheden benyttes til i finansforordningens artikel 111 at præcisere, at de samme udgifter aldrig kan finansieres to gange over fællesskabsbudgettet.
(37)  I finansforordningens artikel 111 bør det præciseres, at de samme udgifter aldrig kan finansieres to gange over fællesskabsbudgettet, og at der ikke kan ydes støtte, der overstiger 100 % af de støtteberettigede udgifter.
Ændring 23
BETRAGTNING 39
(39)  Med henblik på klarhed og åbenhed bør der i en ny artikel 113a i finansforordningen indføres en mulighed for at anvende faste beløb ved siden af den mere traditionelle metode med godtgørelse af de faktiske udgifter.
(39)  Med henblik på klarhed og åbenhed bør der i en ny artikel 113a i finansforordningen indføres en mulighed for at anvende faste beløb ved siden af den mere traditionelle metode med godtgørelse af de faktiske udgifter. De støtteberettigede udgifter bør defineres klarere.
Ændring 24
BETRAGTNING 40
(40)  I finansforordningens artikel 114 bør visse restriktioner vedrørende modtagernes støtteberettigelse fjernes, så det bliver muligt at yde tilskud til fysiske personer og visse typer enheder, der ikke er retssubjekter.
(40)  De dokumentationskrav og sanktioner, der gælder for støttemodtagere, bør altid stå i et rimeligt forhold til risikoen. Desuden bør visse restriktioner vedrørende modtagernes støtteberettigelse fjernes, så det bliver muligt at yde tilskud til fysiske personer og visse typer enheder, der ikke er retssubjekter.
Ændring 25
BETRAGTNING 40 A (ny)
(40a) Med henblik på at give ansøgere eller bydende bedre information bør der oprettes en fælles tjeneste, som skal have til opgave at standardisere ensartede støtteansøgninger, informere ansøgere eller bydende og sammenligne ydelser (benchmarking) i forbindelse med tildeling af støtte.
Ændring 26
BETRAGTNING 47
(47)  Det er nødvendigt at tillade genopførelse af bevillinger, der er blevet frigjort, fordi de projekter, hvortil de var bestemt, enten slet ikke eller kun delvis er gennemført. Genopførelse bør dog kun være mulig på nøje fastsatte betingelser og kun inden for forskningsområdet, eftersom forskningsprojekter indebærer en højere økonomisk risiko end projekter inden for andre politikområder.
(47)  Da støtten til forskning er af særlig betydning for Den Europæiske Unions konkurrenceevne, er det nødvendigt at tillade genopførelse af forpligtelsesbevillinger, der ikke er blevet udnyttet eller er blevet frigjort, fordi de projekter, hvortil de var bestemt, enten slet ikke eller kun delvis er gennemført.
Ændring 27
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Enhver bestemmelse vedrørende gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter eller udgifter, der findes i en anden retsakt, skal bl.a. overholde de budgetprincipper, der er anført i afsnit II.
Enhver bestemmelse vedrørende gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter eller udgifter, der findes i en anden retsakt, skal overholde de budgetprincipper, der er anført i EF-traktatens artikel 268 ff.
Ændring 28
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 2, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Enhver foranstaltning, som institutionerne træffer som led i gennemførelsen af budgettet efter denne forordning, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i EF-traktatens artikel 5.
Ændring 29
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 2, stk. 1b (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Agter Kommissionen at fravige bestemmelserne i finansforordningen i et forslag til en anden retsakt, underretter den udtrykkeligt og specifikt det udvalg i Europa-Parlamentet, der har budgetspørgsmål som sagsområde.
Ændring 136
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)
Artikel 9, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
5a) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
"1. Bevillinger, der ikke er udnyttet ved udgangen af det regnskabsår, for hvilket de er opført, bortfalder i princippet.
De kan imidlertid fremføres, dog kun til det følgende regnskabsår, hvis den pågældende institution træffer beslutning herom senest den 15. februar i overensstemmelse med stk. 2 og 3, eller de kan fremføres automatisk i overensstemmelse med stk. 4.
Uudnyttede forpligtelsesbevillinger og forpligtelsesbevillinger, der er frigjort som følge af manglende eller delvis gennemførelse af de projekter, hvortil bevillingerne var afsat på budgettet, kan imidlertid ved fælles beslutning fra budgetmyndigheden i behørigt begrundede tilfælde i henhold til en grundlæggende retsakt eller efter aftale med budgetmyndigheden stilles til rådighed på ny for et beløb på [...] EUR pr. år, såfremt de oprindeligt planlagte programmer skal gennemføres, eller der er behov for midler til finansiering af nye foranstaltninger."
Ændring 30
ARTIKEL 1, NR. 6
Artikel 12, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Der kan dog i behørigt begrundede undtagelsestilfælde indgås udgiftsforpligtelser til bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger fra den 15. december hvert år over bevillingerne for det følgende regnskabsår. Sådanne forpligtelser kan dog ikke overstige en fjerdedel af de bevillinger, der er opført under den dertil svarende budgetpost på det senest vedtagne budget.
Der kan dog i behørigt begrundede undtagelsestilfælde indgås udgiftsforpligtelser til bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger fra den 15. december hvert år over bevillingerne for det følgende regnskabsår. Sådanne forpligtelser kan dog ikke overstige en fjerdedel af de bevillinger, der er opført under den dertil svarende budgetpost på det senest vedtagne budget. Budgetmyndigheden skal underrettes om sådanne forpligtelser.
Ændring 31
ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)
Artikel 14, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
6a) Artikel 14, stk. 2, affattes således:
"2. Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt de organer, der er nedsat af Fællesskaberne, som omhandlet i artikel 185, kan ikke optage lån, jf. dog artikel 46, stk. 1, nr. 4, med undtagelse af den direkte finansiering, der er nødvendig i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom til brug for institutionerne, som budgetmyndigheden har afgivet positiv udtalelse om, jf. artikel 179, stk. 3."
Ændring 32
ARTIKEL 1, NR. 7
Artikel 16, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Valutaomregninger skal foretages på en sådan måde, at de ikke i væsentlig grad ændrer EU's medfinansiering af tilskud til projekter.
Ændring 33
ARTIKEL 1, NR. 9
Artikel 19, stk. 2, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Donationer, der medfører en betydelig forpligtelse, kan kun modtages efter godkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, der begge udtaler sig senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.
Donationer, der medfører følgeomkostninger, kan kun modtages efter godkendelse fra Europa-Parlamentet og Rådet, der begge udtaler sig senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens anmodning.
Ændring 34
ARTIKEL 1, NR. 10
Artikel 22, stk. 1, litra b a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
ba) fra en artikel til en anden uden begrænsninger.
Ændring 35
ARTIKEL 1, NR. 10
Artikel 22, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
2.  Institutionerne underretter budgetmyndigheden og Kommissionen om deres hensigter, tre uger før de foretager de i stk. 1 omhandlede overførsler. Hvis der foreligger behørigt dokumenterede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden denne frist, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.
2.  Institutionerne underretter budgetmyndigheden om deres hensigter, tre uger før de foretager de i stk. 1 omhandlede overførsler. Hvis en af budgetmyndighedens to parter inden denne frist fremfører en begrundelse herfor, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.
Ændring 36
ARTIKEL 1, NR. 10
Artikel 22, stk. 2, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Budgetmyndigheden træffer afgørelse om disse overførsler inden de i artikel 24 fastsatte frister, som anses for at løbe fra den dato, hvor budgetmyndigheden blev underrettet af institutionen om den påtænkte overførsel.
udgår
Ændring 37
ARTIKEL 1, NR. 10
Artikel 22, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
3.  Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foreslå budgetmyndigheden, at der foretages overførsler fra et afsnit til et andet af over 10 % af regnskabsårets bevillinger under den post, hvorfra overførslen foretages. Budgetmyndigheden underretter Kommissionen herom. Disse overførsler foretages efter proceduren i artikel 24.
3.  Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foreslå budgetmyndigheden, at der foretages overførsler fra et afsnit til et andet af over 10 % af regnskabsårets bevillinger under den post, hvorfra overførslen foretages. Disse overførsler foretages efter proceduren i artikel 24.
Ændring 38
ARTIKEL 1, NR. 10
Artikel 22, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
4.  Alle institutioner undtagen Kommissionen kan inden for deres egen budgetsektion foretage overførsler mellem kapitler uden først at underrette budgetmyndigheden herom.
udgår
Ændring 39
ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. I
Artikel 23, stk. 1, litra b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
i)  Litra b) affattes således:
udgår
"b) for så vidt angår personale- og driftsudgifter foretage overførsler fra et afsnit til et andet, dog kun mellem artikler, der finansierer udgifter af samme art"
Ændring 40
ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA A, NR. II
Artikel 23, stk. 1, litra d (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
ii)  Som litra d) indsættes følgende:
udgår
"d) foretage overførsler fra afsnittet med "formålsbestemte reserver", jf. artikel 43, når der ikke foreligger nogen basisretsakt for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet opstilles, men en sådan vedtages i løbet af regnskabsåret."
Ændring 41
ARTIKEL 1, N. 11, LITRA A, PUNKT III
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
iii)  Andet afsnit udgår.
iii)  Andet afsnit affattes således:
"Kommissionen underretter budgetmyndigheden om sin beslutning, tre uger før den foretager de i litra b) og c) omhandlede overførsler. Hvis der foreligger behørigt motiverede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden denne frist, finder proceduren i artikel 24 anvendelse.
Tre måneder inden regnskabsårets udløb underretter Kommissionen budgetmyndigheden om gennemførelsen af bevillingerne i litra b) og meddeler, hvis den agter at foretage overførsler angående bevillinger til personale, eksternt personale og øvrige ansatte i overensstemmelse med litra b). Såfremt budgetmyndigheden ikke har gjort indsigelse inden for en frist på seks uger efter meddelelsen, kan Kommissionen gå videre med overførslen, og den underretter budgetmyndigheden om overførslerne i den efterfølgende måned."
Ændring 42
ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA B
Artikel 23, stk. 1 a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
b)  Som stk. 1a indsættes følgende:
udgår
"1a. Kommissionen underretter budgetmyndigheden tre uger, før den foretager:
a) overførsler mellem artikler inden for et kapitel angående administrationsbevillinger fra samme afsnit, når overførslen overstiger 10 % af regnskabsårets bevillinger under den artikel, hvorfra overførslen sker
b) de i stk. 1, litra c), nævnte overførsler i.
Hvis der foreligger behørigt dokumenterede grunde, som en af budgetmyndighedens to parter har gjort opmærksom på inden fristen på tre uger, finder proceduren i artikel 24 anvendelse. Budgetmyndigheden træffer afgørelse om disse overførsler inden de i artikel 24 fastsatte frister, som anses for at løbe fra den dato, hvor budgetmyndigheden blev underrettet af Kommissionen om den påtænkte overførsel."
Ændring 43
ARTIKEL 1, NR. 11, LITRA C
Artikel 23, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
c)  I stk. 2 ændres "stk. 1, litra c)" til "stk. 1 og 1a".
udgår
Ændring 44
ARTIKEL 1, NR. 12
Artikel 26, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12)  Artikel 26, stk. 2, første afsnit, affattes således:
udgår
"Overførsler, der skal muliggøre anvendelse af reserven til nødhjælp, besluttes af budgetmyndigheden på forslag af Kommissionen. Der skal forelægges et særskilt overførselsforslag for hver enkelt transaktion."
Ændring 45
ARTIKEL 1, NR. 12 A (nyt)
Artikel 27, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12a) Artikel 27, stk. 1, affattes således:
"1. Budgetbevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet og proportionalitetsprincippet."
Ændring 46
ARTIKEL 1, NR. 12 B (nyt)
Artikel 27, stk. 2, afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12b) I artikel 27, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:
"Proportionalitet betyder et passende forhold mellem omkostninger, herunder også kontrolomkostninger, og de involverede beløb og risici."
Ændring 47
ARTIKEL 1, NR. 12 C (nyt)
Artikel 27, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12c) I artikel 27 tilføjes følgende stykke:
"(4a) Ved gennemførelsen af programmer og aktiviteter afpasses proceduren efter indholdet. Gennemførelsesbestemmelserne præciserer denne artikels krav."
Ændring 48
ARTIKEL 1, NR. 12 D (nyt)
Artikel 27, stk. 4 b (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12d) I artikel 27 tilføjes følgende stykke:
"4b. Institutionerne indfører systemer til måling og sammenligning af produktiviteten og effektiviteten med hensyn til procedurerne for indgåelse af aftaler og proceduren for ydelse af tilskud."
Ændring 49
ARTIKEL 1, NR. 12 E (nyt)
Artikel 28, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12e) Artikel 28, stk. 2, affattes således:
"2. Under budgetbehandlingen fremlægger organer og institutioner de oplysninger, der er nødvendige for, at udviklingen i bevillingsbehovene kan sammenlignes med de oprindelige overslag i finansieringsoversigterne. De skal bl.a. oplyse, hvilke fremskridt der er gjort, og hvor langt lovgivningsmyndigheden er kommet i behandlingen af de forelagte forslag. Bevillingsbehovene justeres om nødvendigt i takt med fremskridtene i forhandlingerne om basisretsakten."
Ændring 50
ARTIKEL 1, NR. 12 F (nyt)
Artikel 28, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
12f) Artikel 28, stk. 3, affattes således:
"3. For at mindske risikoen for svig og uregelmæssigheder giver organer og institutioner i finansieringsoversigten oplysninger om eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger."
Ændring 51
ARTIKEL 1, NR. 13
Artikel 29, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
13.  Artikel 29, stk. 2, affattes således:
13.  Artikel 29 affattes således:
"Artikel 29
1.  Ved opstilling og gennemførelse af budgettet og regnskabsaflæggelse skal der sikres åbenhed.
"2. Budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Europa-Parlamentets formand.
2.  Budgettet og ændringsbudgetterne offentliggøres i deres endeligt vedtagne form i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Europa-Parlamentets formand.
Offentliggørelsen finder sted senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at budgettet er endeligt vedtaget.
Offentliggørelsen finder sted senest tre måneder efter den dato, hvor det fastslås, at budgettet er endeligt vedtaget.
Det konsoliderede årsregnskab og beretningerne om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, som hver institution udarbejder, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende."
Kommissionens beretninger skal også indeholde oplysninger om gennemførelsen af anmærkningerne i budgettet."
Ændring 52
ARTIKEL 1, NR. 13 A (nyt)
Kapitel 9 og artikel 30 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
13a) I første del, afsnit II, tilføjes følgende kapitel og artikel:
"Kapitel 9
Princippet om effektiv og produktiv intern kontrol
Artikel 30a
1.  Budgetgennemførelsen sikres gennem effektiv og produktiv intern kontrol i overensstemmelse med de enkelte forvaltningsmetoder.
2.  I forbindelse med budgetgennemførelsen defineres intern kontrol som en proces, der finder anvendelse i alle led i kontrolkæden og tager sigte på at tilvejebringe rimelig sikkerhed for opfyldelsen af følgende målsætninger:
a) effektive og produktive transaktioner
b) pålidelig finansiel rapportering
c) beskyttelse af aktiver og oplysninger samt forebyggelse og afsløring af svig og uregelmæssigheder samt
d) tilfredsstillende forvaltning af risiciene i forbindelse med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed."
Ændring 53
ARTIKEL 1, NR. 16, LITRA A
Artikel 43, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
a)  I stk. 1, andet afsnit, ændres "artikel 24" til "artikel 23 og 24".
udgår
Ændring 54
ARTIKEL 1, NR. 16, LITRA B
Artikel 43, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
b)  I stk. 2 ændres "artikel 24" til "artikel 23 og 24".
udgår
Ændring 55
ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA A, NR. II
Artikel 46, stk. 1, nr. 1, litra f (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
ii)  Litra f) udgår.
udgår
Ændring 56
ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA B
Artikel 46, stk. 1, nr. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
b)  Nr. 2) affattes således:
udgår
"2) i hver enkelt institutions sektion: indtægter og udgifter struktureret på samme måde som under nr. 1."
Ændring 57
ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA C
Artikel 46, stk. 1, nr. 3, litra c (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
c)  Nr. 3, litra c), affattes således:
udgår
"c) hvad angår videnskabeligt og teknisk personale, kan opdelingen baseres på lønklassegrupper på betingelser fastsat i hvert enkelt budget; stillingsfortegnelsen skal angive antallet af højtkvalificerede videnskabelige og tekniske medarbejdere, der har ret til specielle fordele i henhold til de særlige bestemmelser i vedtægten"
Ændring 58
ARTIKEL 1, NR. 19, LITRA D
Artikel 46, stk. 1, nr. 5 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
d)  Nr. 5) affattes således:
udgår
"5) indtægts- og udgiftsposter, der er nødvendige for iværksættelsen af Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland."
Ændring 59
ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)
Artikel 48, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
20a) Artikel 48, stk. 1, affattes således:
"1. Organerne har ansvaret for gennemførelsen af budgettet med hensyn til indtægter og udgifter i overensstemmelse med denne forordning og inden for rammerne af de givne bevillinger."
Ændring 60
ARTIKEL 1, NR. 22, LITRA A
Artikel 53, stk. 3, afsnit 2, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
For at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger til:
For at sikre, at midlerne ved delt forvaltning anvendes i overensstemmelse med de gældende regler og principper, skal medlemsstaterne ved lov, administrativt eller på anden måde træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser med henblik på:
Ændring 61
ARTIKEL 1, NR. 22, LITRA A
Artikel 53, stk. 3, afsnit 2, litra b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
b) at forhindre og forfølge uregelmæssigheder og svig
b) at forhindre og forfølge uregelmæssigheder, mangelfuld forvaltning og svig
Ændring 62
ARTIKEL 1, NR. 23, LITRA B, NR. -I (nyt)
Artikel 54, stk. 2, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
-i)  Indledningen affattes således:
"2. Inden for de grænser, der er fastsat i stk. 1, kan Kommissionen, når den gennemfører budgettet centralt, men indirekte efter bestemmelserne i artikel 53, stk. 2, eller efter bestemmelserne i artikel 53, stk. 4, overlade offentligretlige opgaver og navnlig budgetgennemførelsesopgaver til:"
Ændring 63
ARTIKEL 1, NR. 23, LITRA C A (nyt)
Artikel 54, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
ca)  Som stk. 3a indsættes følgende:
"3a. Europa-Parlamentet kan ved udøvelsen af de beføjelser, det har fået overdraget af Kommissionen, jf. artikel 50, i overensstemmelse med sin forretningsorden og igennem vedtagelse af særlige bestemmelser uddelegere gennemførelsesopgaver til de politiske grupper for veldefinerede bevillinger.
Disse særlige bestemmelser må ikke afvige fra artikel 56, medmindre det er påkrævet på grund af de særlige forhold, der karakteriserer de politiske gruppers drift."
Ændring 64
ARTIKEL 1, NR. 24
Artikel 56, stk. 1, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
1.  Når Kommissionen gennemfører budgettet ved indirekte central forvaltning, skal den først indhente bevis for, at følgende foreligger, er relevante og fungerer hensigtsmæssigt inden for de enheder, hvortil den overdrager gennemførelsen, i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning:
1.  Når Kommissionen eller Europa-Parlamentet gennemfører budgettet ved indirekte central forvaltning, skal de først indhente bevis for, at følgende foreligger, er relevante og fungerer hensigtsmæssigt inden for de enheder, hvortil de overdrager gennemførelsen, i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning:
Ændring 65
ARTIKEL 1, NR. 24
Artikel 56, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
3.  Kommissionen skal sikre, at gennemførelsen af de overdragne opgaver overvåges, evalueres og kontrolleres. Den tager i betragtning, om kontrolsystemerne svarer til hinanden, når den udfører kontrol ved hjælp af sine egne kontrolsystemer.
3.  Kommissionen eller Europa-Parlamentet skal sikre, at gennemførelsen af de overdragne opgaver overvåges, evalueres og kontrolleres. De tager i betragtning, om kontrolsystemerne svarer til hinanden, når de udfører kontrol ved hjælp af deres egne kontrolsystemer.
Ændring 66
ARTIKEL 1, NR. 27
Artikel 60, stk. 7, punktum 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
27)  Artikel 60, stk. 7, første punktum, affattes således:
27)  Artikel 60, stk. 7, affattes således:
"7. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede redegør over for institutionen for sin virksomhed i en årsberetning, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, og i en revisionserklæring om, at oplysningerne i hans beretning giver et retvisende billede."
"7. Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede redegør over for institutionen for sin virksomhed i en årsberetning, der ledsages af oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen og eventuelle forbehold med hensyn til disse oplysninger samt af en revisionserklæring om, at oplysningerne i hans beretning giver et retvisende billede.
Denne beretning skal redegøre for resultaterne af de gennemførte transaktioner i forhold til de opstillede mål og for de dermed forbundne risici samt for, hvordan de disponible ressourcer er udnyttet, og hvorledes det interne kontrolsystem har fungeret. Den interne revisor gør sig bekendt med årsberetningen og med de øvrige nævnte oplysninger. Kommissionen sender senest den 15. juni hvert år budgetmyndigheden en sammenfatning af årsberetningerne for det foregående år. Disse beretninger indeholder en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse risikoen for fejl i de underliggende transaktioner og en vurdering af disse foranstaltningers effektivitet."
Ændring 67
ARTIKEL 1, NR. 28, LITRA -A (nyt)
Artikel 61, stk. 1, litra ea (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
-a)  I stk. 1 indsættes som litra ea):
"ea) disse systemers effektive funktion"
Ændring 68
ARTIKEL 1, NR. 28, LITRA A
Artikel 61, stk. 2 a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
"2a. Regnskabsføreren udfærdiger regnskaberne på grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger. De endelige regnskaber, der er udfærdiget i henhold til artikel 129, stk. 2 og 3, ledsages af en attest udstedt af regnskabsføreren, hvori han erklærer, at de er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit VII og med de regnskabsmæssige principper, regler og metoder, der er foreskrevet i et bilag til årsregnskabet."
"2a. Før regnskaberne godkendes af institutionen, underskrives de af regnskabsføreren, som bekræfter, at de giver et retvisende billede af institutionens økonomiske situation.
Med henblik herpå forvisser han sig om, at regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler, metoder og regnskabssystemer, som er indført under hans ansvar som fastsat i denne forordning for hans institutions regnskaber, og at alle indtægter og udgifter er opført i regnskaberne.
Han har beføjelse til at kontrollere de modtagne oplysninger samt til at gennemføre yderligere kontroller, som han anser for nødvendige for, at han kan underskrive regnskaberne.
Han tager om nødvendigt forbehold og redegør i så tilfælde i detaljer for arten og omfanget af disse forbehold.
De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede fremsender alle de oplysninger, regnskabsføreren har behov for at kunne varetage sine opgaver. De anvisningsberettigede beholder det fulde ansvar for den korrekte anvendelse af de midler, de forvalter, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de udgifter, de kontrollerer.
De øvrige institutioners regnskabsførere underskriver deres årsregnskaber og sender deres attestering til Kommissionens regnskabsfører."
Ændring 69
ARTIKEL 1, NR. 32, LITRA A
Artikel 66, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
a)  Stk. 1, første punktum, affattes således:
a)  Stk. 1 affattes således:
"Den anvisningsberettigede pådrager sig økonomisk ansvar i henhold til vedtægten, hvorefter det kan pålægges en ansat, der er omfattet af de relevante bestemmelser, helt eller delvist at erstatte tab, som påføres Fællesskaberne som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med hans hverv, navnlig hvis han ikke overholder denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne, når han konstaterer tilstedeværelse af udestående fordringer eller udsteder indtægtsordrer, indgår en udgiftsforpligtelse eller underskriver en betalingsordre."
"1. Den anvisningsberettigede pådrager sig økonomisk ansvar i henhold til vedtægten.
Erstatningspligt består især, når
- den anvisningsberettigede konstaterer tilstedeværelsen af udestående fordringer eller udsteder indtægtsordrer, indgår udgiftsforpligtelse eller underskriver betalingsordrer og i den forbindelse groft uagtsomt eller forsætligt undlader at følge denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil
- den anvisningsberettigede groft uagtsomt eller forsætligt undlader at udstede et dokument, som begrunder en fordring, undlader at udstede indtægtsordrer eller forhaler udstedelsen eller groft uagtsomt eller forsætligt forhaler udstedelsen af en betalingsordre, som kan påføre institutionen et civilretligt ansvar over for tredjemand.
Ved undersøgelsen af, om og i hvilken grad der er begået personlige fejl, tages alle forhold i betragtning, især de ressourcer, den anvisningsberettigede har haft til rådighed til varetagelsen af sine pligter.
Omfanget af den anvisningsberettigedes erstatningspligt afhænger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet først og fremmest af sværhedsgraden af den begåede fejl. Har den anvisningsberettigede handlet uagtsomt, er erstatningspligten begrænset til 12 månedslønninger. Har den anvisningsberettigede handlet forsætligt eller overlagt, hæfter han for hele skaden."
Ændring 70
ARTIKEL 1, NR. 32, LITRA B A (nyt)
Artikel 66, stk. 4, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
ba)  Stk. 4, første afsnit, affattes således:
4.  Med henblik på at afgøre, om der foreligger en økonomisk uregelmæssighed, og hvilke følger en sådan uregelmæssighed eventuelt skal have, opretter hver institution en særlig og i operationel henseende selvstændig instans eller deltager i oprettelse af en fælles instans. En gruppe institutioner kan oprette en fælles instans. Ved besætningen af disse instanser kan der forekomme overlapninger institutionerne imellem.
Ændring 71
ARTIKEL 1, NR. 33 A (nyt)
Artikel 72, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
33a) I artikel 72 indsættes følgende stykke:
"2a. Uberettiget udbetalte beløb tilhører fællesskabsbudgettet og bør inddrives under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og opføres på budgettet.
Når inddrivelsesforanstaltningerne gennemføres af medlemsstater eller andre institutioner, kan omkostningerne ved inddrivelsen godtgøres over fællesskabsbudgettet. Sådanne godtgørelser er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne."
Ændring 72
ARTIKEL 1, NR. 35
Artikel 73 b (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Uden at dette berører bestemmelserne i specifikke forordninger eller anvendelsen af Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning vedrørende egne indtægter, er Fællesskabernes fordringer over for tredjemand og tredjemands fordringer over for Fællesskaberne undergivet en forældelsesfrist på fem år.
Uden at dette berører bestemmelserne i specifikke forordninger eller anvendelsen af Rådets afgørelse om Fællesskabernes ordning vedrørende egne indtægter, er Fællesskabernes fordringer over for tredjemand og tredjemands fordringer over for Fællesskaberne undergivet en forældelsesfrist på fem år.
Hidrører en fordring fra en skade, der skyldes forsætlighed, løber forældelsesfristen tidligst fra det tidspunkt, hvor den skadelige handling og baggrunden for og omfanget af erstatningskravet er kendt i almindelig og juridisk henseende og dette er dokumenteret. Forældelsesfristen afbrydes, når erstatningskravet gøres gældende ved en domstol. Hæfter flere skyldnere solidarisk, gælder afbrydelsen for den enkelte skyldner over for hver af de øvrige.
Datoen for beregning af forældelsesfristen og betingelserne for fristafbrydelse fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne."
Datoen for beregning af forældelsesfristen og betingelserne for fristafbrydelse fastsættes desuden i gennemførelsesbestemmelserne."
Ændring 73
ARTIKEL 1, NR. 35 A (nyt)
Artikel 74, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
35a) Artikel 74, stk. 1, affattes således:
"Indtægter hidrørende fra bøder, aftaler, tvangsbøder og andre sanktioner, inddrevne beløb og eventuelle påløbne renter bogføres ikke endeligt som budgetindtægter, så længe beslutningerne herom kan annulleres af Domstolen."
Ændring 74
ARTIKEL 1, NR. 37 A (nyt)
Artikel 79, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
37a) I artikel 79 indsættes følgende stykke:
"Betalingsanmodninger udgør kun i begrundede tilfælde en betingelse for Kommissionens betalinger."
Ændring 75
ARTIKEL 1, NR. 37 B (nyt)
Artikel 80, stk. 1 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
37b) I artikel 80 indsættes følgende stykke:
"I tilfælde af periodiske betalinger for tjenester eller leverancer kan den anvisningsberettigede på grundlag af sin risikoanalyse give instruks om anvendelse af en direkte debiteringsordning."
Ændring 76
ARTIKEL 1, NR. 37 C (nyt)
Artikel 83, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
37c) I artikel 83 indsættes følgende stykke:
"Institutionerne aflægger beretning til budgetmyndigheden om overholdelsen af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne og om udsættelse af disse frister."
Ændring 77
ARTIKEL 1, NR. 39, LITRA A A (nyt)
Artikel 88, stk. 1, afsnit 1a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
aa)  I stk. 1 indsættes som afsnit 1a:
"Gennemførelsen af aftalen kan først påbegyndes efter undertegnelsen."
Ændring 78
ARTIKEL 1, NR. 39 A (nyt)
Artikel 89, stk. 2 a og 2 b (nye) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
39a) "I artikel 89 indsættes følgende stykker:
2a. For at opnå de bedst mulige grænseomkostninger og undgå parallelle udbudsprocedurer sikrer den ordregivende myndighed ved hjælp af egnede forholdsregler, at udbudsprocedurer gennemføres interinstitutionelt.
2b. Der skal tages behørigt hensyn til små og mellemstore virksomheders interesser først og fremmest ved opsplitning af indkøbsaftalerne i fag- eller delentrepriser, hvor det er hensigtsmæssigt. Beløbsgrænserne i artikel 105 og 167 må ikke omgås ved opsplitningen."
Ændring 79
ARTIKEL 1, NR. 39 B (nyt)
Artikel 90, stk. 1, afsnit 1, punktum 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
39b) I artikel 90, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende:
"Dette gælder også for aftaler indgået under en rammeaftale, såfremt værdien af en enkelt aftale eller den samlede værdi af de aftaler, der er indgået under rammeaftalen, ligger over de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 105 og 167."
Ændring 80
ARTIKEL 1, NR. 41 A (nyt)
Artikel 91 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
41a) Som artikel 91a indsættes følgende:
"Artikel 91a
1.  Konstaterer den ordregivende myndighed,
a) at de forventede omkostninger til administration i forbindelse med gennemførelse af flere parallelle eller på hinanden følgende udbudsprocedurer vedrørende ensartede udbudsgenstande ligger over de forventede besparelser, der kan opnås ved udbudsproceduren, og omkostningseffektiviteten således ikke er sikret, eller
b) at udbudsgenstanden gør det nødvendigt, og
c) at det ikke vil medføre uforholdsmæssig stor konkurrencebegrænsning,
kan den beslutte at indgå en rammeaftale. Den anvisningsberettigede skal lade den begrundede beslutning om indgåelse af en rammeaftale indgå i sagsakterne.
2.  En rammeaftale om levering af tjenesteydelser kan højst løbe i 24 måneder, men kan stiltiende forlænges med op til 24 måneder (basisløbetid). Hvis det er foreneligt med aftalens formål, skal der være mulighed for delvis opsigelse.
3.  En stiltiende forlængelse af aftalen kan kun ske, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt på tidspunktet for forlængelsen. Den anvisningsberettigede skal undersøge, om betingelserne er opfyldt og lade resultatet af sine undersøgelser indgå i sagsakterne.
4.  Anslås det på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, at opfyldelse af aftalens formål vil kræve en løbetid, der er længere end basisløbetiden, skal den anvisningsberettigede lade grundene til overskridelsen indgå i sagens akter.
5.  Er udbuddets genstand levering af varer, skal det ved indgåelsen af rammeaftalen uanset betingelserne i stk. 1 igennem passende bestemmelser sikres, at den ordregivende myndighed ikke lider økonomisk skade i rammeaftalens løbetid."
Ændring 81
ARTIKEL 1, NR. 41 B (nyt)
Artikel 92 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
41b) Artikel 92 affattes således:
"Artikel 92
1.  Der skal i udbudsdokumenterne være en fuldstændig, klar og præcis beskrivelse af, hvad aftalen drejer sig om.
2.  De udvælgelseskriterier, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes og de bydendes kapacitet, og de tildelingskriterier, der skal gøre det muligt at vurdere buddenes indhold, skal være fastlagt på forhånd og angivet i udbudsdokumenterne.
3.  Ansøgere og bydende (artikel 93 og 94) underrettes på forhånd om udelukkelsesgrundene.
4.  Med forbehold af artikel 93a oplyses ansøgere og bydende om, at de er forpligtet til straks at gøre opmærksom på forhold, der kan medføre udelukkelse, og i givet fald bekræfte, at sådanne forhold ikke foreligger. Der henvises til retsvirkningerne af artikel 96.
5.  I tilfælde af en rammekontrakt oplyses ansøgere og bydende om, at andre institutioner også har krav på at få leveringer på de betingelser, der er fastlagt i rammekontrakten."
Ændring 82
ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 93, stk. 1, litra a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
a) som ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser
a) som inden for fem år før datoen for indledningen af proceduren ved en retskraftig dom er dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, hvidvaskning af penge eller en tilsvarende, strafbar aktivitet; udelukkelsens varighed kan forlænges i indtil ti år, såfremt ansøgeren eller den bydende ved en retskraftig dom er dømt for en aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser
Ændring 83
ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 93, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
3.  Det fastsættes på forhånd, i hvilke situationer der skal ske udelukkelse, og dette meddeles ansøgere eller bydende.
udgår
Ændring 84
ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 93, stk. 4, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
4.  Ansøgere og bydende skal dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 1 nævnte situationer, og i påkommende tilfælde, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 2 nævnte situationer.
4.  Ansøgere og bydende skal med forbehold af artikel 93a dokumentere, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 1 nævnte situationer, og i påkommende tilfælde, at de ikke befinder sig i en af de i stk. 2 nævnte situationer.
Ændring 85
ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 93, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Såfremt ansøgeren eller den bydende er en retlig enhed skal ejerforholdene eller ledelses-, kontrol- og repræsentationsbeføjelserne med hensyn til den retlige enhed dokumenteres på den ordregivende myndigheds forlangende.
udgår
Ændring 86
ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 93 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Artikel 93a
1.  Uanset bestemmelserne i artikel 89 skal forvaltnings- og dokumentationsbyrden til enhver tid under udbudsproceduren være tydeligt afgrænset og stå i forhold til den relevante procedure. Således:
a) kan de anvisningsberettigede, når det ikke drejer sig om aftaler af beskeden værdi, hvor et enkelt tilbud efter proceduren med forhandling er tilladt, efter deres egen risikovurdering helt eller delvis undlade at kræve dokumentation
b) kan den ordregivende myndighed i forbindelse med andre udbudsprocedurer efter artikel 91, stk. 3, kræve en bekræftelse og/eller anden dokumentation for, at kandidaten ikke befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet af artikel 93 og 94, og at den pågældende i øvrigt opfylder tildelingskriterierne
c) kan den ordregivende myndighed i alle andre tilfælde kræve den dokumentation, der anses for at være nødvendig for at kunne gennemføre udbudsproceduren.
Endvidere skal ansøgeren eller den bydende dokumentere ejerforholdene eller ledelses-, kontrol- og repræsentationsbeføjelserne med hensyn til den retlige enhed på den ordregivende myndigheds forlangende.
2.  Uanset afsnit 4 må acontobeløb ikke tilbageholdes alene med den begrundelse, at der ikke er blevet gjort brug af muligheden for at kræve dokumentation.
Ændring 87
ARTIKEL 1, NR. 42
Artikel 94, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Uanset de øvrige bestemmelser om interessekonflikter, herunder navnlig artikel 52, formodes det, at der består en interessekonflikt efter litra a), såfremt ansøgeren eller den bydende på noget tidspunkt under en procedure for tildeling af tilskud har været ansat i Fællesskaberne, medmindre hans deltagelse i udbudsproceduren på forhånd var godkendt af hans hierarkisk overordnede.
Ændring 88
ARTIKEL 1, NR. 43
Artikel 95 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
43)  I artikel 95 tilføjes følgende stykke:
43)  Artikel 95 affattes således:
"Med henblik på omkostningseffektivitet kan to eller flere institutioner aftale at anvende en fælles database."
"Artikel 95
1.  De enkelte institutioner indgiver oplysningerne om ansøgere og bydende, som befinder sig i en af de i artikel 93 og 94 omhandlede situationer, til en central database, der forvaltes af Kommissionen.
2.  Databasen konsulteres af de anvisningsberettigede i samtlige institutioner og organer, før de tildeler en kontrakt. De relevante myndigheder i medlemsstaterne har også adgang til databasen. Tredjelande og internationale organisationer kan få adgang, hvis det er nødvendigt af hensyn til vigtige almene interesser, uden at det berører fællesskabsbestemmelserne om behandling af personoplysninger.
3.  Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysninger om økonomiske aktører, der befinder sig i en af de i artikel 93, stk. 1, og stk. 2, litra b) og c), omhandlede situationer, såfremt de pågældende aktørers adfærd har skadet Fællesskabernes økonomiske interesser og Fællesskaberne ikke allerede har været part i en retssag. Medlemsstaternes myndigheder konsulterer Kommissionens databaser, når de tildeler en kontrakt, hvis kontrakten involverer finansielle midler fra EU, og anvender oplysningerne som anvist."
Ændring 89
ARTIKEL 1, NR. 44
Artikel 96, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
2a. Udelukkelse af en ansøger eller en bydende i en periode på mere end fem år må kun ske på grundlag af en dom eller et domslignende dokument, hvorved ansøgeren eller den bydende retskraftigt er dømt for et forhold, der skader Fællesskabet, og som er udelukkelsesgrund.
Ændring 90
ARTIKEL 1, NR. 44 A (nyt)
Før artikel 97 afsnit 3 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
44a) Før artikel 97 indsættes som afsnit 3a følgende:
"Afsnit 3a
Rettigheder for deltagere i udbudsprocedurer"
Ændring 91
ARTIKEL 1, NR. 44 B (nyt)
Artikel 97, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
44b) Artikel 97, stk. 1, udgår.
Ændring 92
ARTIKEL 1, NR. 46, LITRA A A (nyt)
Artikel 98, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
aa)  Stk. 2 affattes således:
"2. Kun i begrundede tilfælde kan den ordregivende myndighed efter nærmere regler, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, kræve en forhåndsgaranti af de bydende for at sikre sig, at de står ved deres bud."
Ændring 93
ARTIKEL 1, NR. 46 A (nyt)
Artikel 100, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
46a) I artikel 100 tilføjes følgende stykke:
"2a. Aftalen må først undertegnes efter udløbet af en frist på 14 hverdage efter det tidspunkt, hvor ansøgerne eller de bydende har fået meddelelse om afvisningen (stk. 2, første punktum), medmindre Fællesskabet derved ville lide væsentlig skade. Fristen beregnes først fra det tidspunkt, hvor ansøgerne og de bydende skriftligt er blevet underrettet om de relevante retsmidler, der kan anvendes mod afgørelsen, navnlig hvad angår instans, frist og form. En aftale, der er blevet undertegnet før fristens udløb, er ugyldig."
Ændring 94
ARTIKEL 1, NR. 46 B (nyt)
Artikel 100 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
46b) Som artikel 100a indsættes følgende:
"Artikel 100a
1.  Kommissionen træffer, for så vidt angår procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter, der henhører under finansforordningens anvendelsesområde, de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der effektivt og navnlig så hurtigt som muligt kan indgives klage over de ordregivende myndigheders beslutninger på de betingelser, der er anført i artikel 100b, stk. 7, med den begrundelse, at beslutningerne er i strid med fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter eller andre regler, der omsætter denne ret.
2.  Kommissionen sikrer, at der er adgang til klageprocedurerne efter nærmere bestemmelser, som fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, i det mindste for personer, der har eller har haft interesse i at opnå en offentlig indkøbs -, bygge - eller anlægskontrakt, og som har lidt eller vil kunne lide skade som følge af en påstået overtrædelse. Kommissionen kan navnlig kræve, at en person, der ønsker at gøre brug af en sådan procedure, på forhånd har underrettet den ordregivende myndighed om den påståede overtrædelse og om, at vedkommende agter at indgive klage."
Ændring 95
ARTIKEL 1, NR. 46 C (nyt)
Artikel 100 b (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
46c) Som artikel 100b indsættes følgende:
"Artikel 100b
1.  Kommissionen påser, at de foranstaltninger, der træffes med henblik på de i artikel 100a omhandlede klageprocedurer, omfatter de nødvendige beføjelser til:
a) hurtigst muligt og som hastesag at træffe midlertidige foranstaltninger, der har til formål at bringe den påståede overtrædelse til ophør eller hindre, at der påføres de pågældende interesser anden skade, herunder foranstaltninger med henblik på at afbryde eller foranledige afbrydelse af den pågældende procedure for indgåelse af en offentlig kontrakt eller stille gennemførelsen af enhver beslutning, der er truffet af den ordregivende myndighed, i bero
b) at annullere eller foranledige annullering af ulovlige beslutninger, herunder at fjerne de diskriminerende tekniske, økonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmaterialet, i udbudsbetingelserne eller i andre dokumenter i forbindelse med den pågældende procedure for indgåelse af en kontrakt
c) at tilkende skadelidte personer skadeserstatning.
2.  De i stk. 1 omhandlede beføjelser kan tillægges særlige instanser, der har ansvaret for forskellige aspekter af klageproceduren.
3.  Klageprocedurerne skal ikke i sig selv nødvendigvis automatisk have opsættende virkning for de procedurer for indgåelse af kontrakter, som de vedrører.
4.  Kommissionen kan foreskrive, at den ansvarlige instans, når den undersøger, om der skal træffes midlertidige foranstaltninger, kan tage hensyn til de sandsynlige følger af sådanne foranstaltninger for alle interesser, som vil kunne skades, samt for almenvellet, og beslutte ikke at give sit samtykke hertil, når de negative følger af sådanne foranstaltninger vil være større end fordelene. En beslutning om ikke at tillade midlertidige foranstaltninger berører ikke de øvrige rettigheder, som den person, der anmoder om disse foranstaltninger, måtte gøre krav på.
5.  Når der kræves skadeserstatning med den begrundelse, at beslutningen er ulovlig, kan Kommissionen bestemme, at den anfægtede beslutning først skal annulleres af en instans, der har den fornødne kompetence hertil.
6.  Virkningerne af udøvelsen af de i stk. 1 omhandlede beføjelser på den kontrakt, som er indgået efter tildeling af en kontrakt, fastlægges i gennemførelsesbestemmelserne.
Endvidere kan Kommissionen, undtagen når en beslutning skal annulleres, inden der ydes skadeserstatning, bestemme, at den ansvarlige instans' beføjelser efter indgåelsen af den kontrakt, som følger efter tildelingen, er begrænset til ydelse af skadeserstatning til enhver, som har lidt skade på grund af en overtrædelse.
7.  Kommissionen påser, at de afgørelser, der træffes af de for klageprocedurerne ansvarlige instanser, kan gennemføres effektivt.
8.  Når de instanser, der er ansvarlige for klageprocedurerne, ikke er retsinstanser, skal deres afgørelser altid begrundes skriftligt. I så fald skal der desuden træffes dispositioner til at sikre de procedurer, hvorved enhver foranstaltning, der formodes at være ulovlig, og som træffes af den kompetente myndighed i første instans, eller enhver formodet forsømmelse i udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, kan appelleres eller indbringes for en anden instans, som er en ret i henhold til traktatens artikel 234, og som er uafhængig i forhold til den ordregivende myndighed og til myndigheden i første instans.
Udnævnelsen af medlemmerne af denne uafhængige instans og udløbet af deres embedsperiode er undergivet de samme betingelser, som gælder for dommere, for så vidt angår den myndighed, der er ansvarlig for deres udnævnelse, varigheden af deres embedsperiode og muligheden for deres afsættelse. Formanden for denne uafhængige instans skal mindst have samme juridiske og faglige kvalifikationer som en dommer. Den uafhængige instans træffer sine afgørelser efter en kontradiktorisk procedure, og disse afgørelser har på grundlag af bestemmelser, som fastsættes af hver medlemsstat, retsvirkninger med bindende kraft."
Ændring 96
ARTIKEL 1, NR. 46 D (nyt)
Artikel 102 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
46d) Artikel 102 affattes således:
"Artikel 102
Den ordregivende myndighed skal i visse tilfælde kræve en forhåndsgaranti af kontrahenterne med henblik på:
a) at sikre, at aftalen gennemføres på tilfredsstillende måde
b) at begrænse de økonomiske risici, der er forbundet med udbetaling af forfinansiering og acontobeløb. I tilfælde af acontobetalinger skal der kun kræves forhåndsgarantier, såfremt betalingen ikke vedrører allerede ydede leveringer eller tjenester i overensstemmelse med på forhånd aftalte delydelser."
Ændring 97
ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA -A (nyt)
Artikel 108, stk. 1, indledning (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
-a)  Stk. 1, afsnit 1, indledning, affattes således:
"1. Tilskud er direkte finansielle bidrag uden krav om tilbagebetaling, der ydes over De Europæiske Fællesskabers budget til finansiering af:"
Ændring 98
ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA -A A (nyt)
Artikel 108, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
-aa)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:
"Tilskud ydes på grundlag af en skriftlig aftale eller en beslutning om tildeling, der tilstilles ansøgeren. Beslutningen om tildeling af tilskud kan indeholde betingelser, pålæg og frister, såfremt disse også kunne have været omfattet af en aftale om tilskud."
Ændring 99
ARTIKEL 1, NR. 50, LITRA A
Artikel 108, stk. 2, litra g a og g b (nye) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
ga) tilskud til organisationer, der hovedsagelig består af medlemmer og tidligere medlemmer samt personale og tidligere personale i en institution, og som:
- fremmer institutionens interesser eller støtter dennes funktion, og/eller
- tilrettelægger aktiviteter af bl.a. kulturel, sportslig og social art til fordel for en institution og/eller dens medlemmer og tidligere medlemmer samt personale og tidligere personale, og
gb) tilskud inden for rammerne af et samarbejde med tredjemand, der ikke er omfattet af udbudsbestemmelserne eller knyttet til institutionens informationspolitik.
Disse kategorier betragtes som administrative udgifter efter artikel 49. De opføres særskilt på budgettet.
Ændring 100
ARTIKEL 1, NR. 52
Artikel 109, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Tilskud kan ikke kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, og de skal involvere samfinansiering.
Tilskud kan ikke kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, og de skal med forbehold af bestemmelserne om faste beløb eller finansiering efter takst (artikel 113, stk. 1, litra b) og c)) involvere samfinansiering.
Ændring 101
ARTIKEL 1, NR. 52
Artikel 109, stk. 3, litra d (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
d) mindre tilskud under en af de i artikel 113a, stk. 1, litra b) eller c), nævnte former eller en kombination af disse, jf. gennemførelsesbestemmelserne.
d) tilskud under en af de i artikel 113a, stk. 1, litra b) eller c), nævnte former eller en kombination af disse, jf. gennemførelsesbestemmelserne.
Ændring102
ARTIKEL 1, NR. 52
Artikel 109, stk. 3, litra d a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
da) egne indtægter, især bidrag og medlemsgebyrer, indkommet ved den årlige virksomhed, der udøves af et politisk parti på europæisk plan som omhandlet i artikel 2, nr. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2004/20031, som overstiger 25 % af de støtteberettigede udgifter, der afholdes af støttemodtageren i henhold til artikel 10, stk. 2, i nævnte forordning.
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).
Ændring 103
ARTIKEL 1, NR. 52 A (nyt)
Artikel 109 a (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
52a) Som artikel 109a indsættes følgende:
"Artikel 109a
En fælles tjeneste skal have til opgave at informere og rådgive ansøgere. Denne tjeneste skal bl.a.:
- opstille fælles normer for ansøgningsblanketter til beslægtede tilskud samt overvåge ansøgningsblanketternes omfang og læsevenlighed
- informere potentielle ansøgere (bl.a. ved hjælp af seminarer og vejledning), samt
- drive en database, hvori Kommissionen notificerer ansøgere."
Ændring 104
ARTIKEL 1, NR. 52 B (nyt)
Artikel 110, stk. 1, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
52b) Artikel 110, stk. 1, første afsnit, affattes således:
"1. Bortset fra bistand i krisesituationer og humanitære bistandsforanstaltninger anføres tilskud i et årligt program, der offentliggøres i regnskabsårets begyndelse, dog senest den 15. marts.
Driftstilskud i overensstemmelse med artikel 112 er ligeledes genstand for en årlig programmering, der kan offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter."
Ændring 105
ARTIKEL 1, NR. 53
Artikel 110, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
"Dette arbejdsprogram gennemføres ved indkaldelse af forslag, undtagen i hastende og behørigt begrundede undtagelsestilfælde, eller hvis modtageren eller foranstaltningen er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er anden mulighed i forbindelse med en bestemt foranstaltning."
"Dette arbejdsprogram gennemføres ved indkaldelse af forslag, undtagen i hastende og behørigt begrundede undtagelsestilfælde, eller hvis modtageren eller foranstaltningen er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er anden mulighed i forbindelse med en bestemt foranstaltning. Indkaldelser af forslag kan allerede offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter. Uafhængigt af tidspunktet for offentliggørelsen og uanset artikel 115 bekendtgør den alle forskrifter, der finder anvendelse på tildelingen af tilskud (herunder udelukkelseskriterierne i artikel 93 og 94), idet det dog er tilladt at henvise til normer. De gældende forskrifter er bindende i den udformning, de havde på tidspunktet for offentliggørelse, under hele procedurens varighed."
Ændring 106
ARTIKEL 1, NR. 53 A (nyt)
Artikel 110, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
53a) Artikel 110, stk. 2, affattes således:
"2. Alle tilskud, der ydes i løbet af et regnskabsår, offentliggøres årligt, hvor dette er relevant på elektroniske medier, under overholdelse af fortroligheds- og sikkerhedskrav."
Ændring 107
ARTIKEL 1, NR. 53 B (nyt)
Artikel 110, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
53b) I artikel 110 indsættes som stk. 2a følgende:
"2a. Samtidig med offentliggørelsen efter stk. 2 fremsender Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet om:
a) antallet af ansøgere i det forløbne år
b) antallet og kvoten af godkendte ansøgninger efter indkaldelse af forslag og efter instans
c) den gennemsnitlige procedureperiode fra offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag til indgåelsen af finansieringsaftalen eller offentliggørelsen af en beslutning om tildeling af tilskud efter indkaldelse og instans
d) den gennemsnitlige periode frem til den endelige evaluering og betaling (artikel 119, stk. 1)."
Ændring 108
ARTIKEL 1, NR. 54
Artikel 111 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Hver modtager kan for hver foranstaltning kun opnå ét tilskud finansieret over budgettet, medmindre den pågældende basisretsakt giver mulighed for andet.
1.  Hver modtager kan for hver foranstaltning kun opnå ét tilskud finansieret over budgettet, medmindre den pågældende basisretsakt giver mulighed for andet.
En modtager kan pr. regnskabsår kun opnå ét driftstilskud finansieret over budgettet.
2.  En modtager kan pr. regnskabsår kun opnå ét driftstilskud finansieret over budgettet. Ansøgeren er forpligtet til straks at underrette den anvisningsberettigede, hvis der er indsendt flere ansøgninger eller der er flere tilskudskilder til projektet.
I intet tilfælde kan de samme udgifter finansieres to gange over budgettet.
3.  I intet tilfælde kan de samme udgifter finansieres to gange over budgettet. Den samlede sum af støtteberettigede udgifter må under ingen omstændigheder overskrides.
Ændring 109
ARTIKEL 1, NR. 55 A (nyt)
Artikel 113, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
55a) Artikel 113, stk. 2, affattes således:
"2. Medmindre andet er fastsat i basisretsakten til fordel for organer, der forfølger et mål af almen europæisk interesse, skal driftstilskud med forbehold af bestemmelserne om tilskud som faste beløb eller ved finansiering efter takst (artikel 113a, stk. 1, litra b og c) gradvis nedtrappes på en proportionel og rimelig måde, hvis de fornys."
Ændring 110
ARTIKEL 1, NR. 56
Artikel 113 a, stk. 1, litra a (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
a) godtgørelse af en nærmere bestemt andel af de tilskudsberettigede udgifter, der faktisk er afholdt
a) godtgørelse af en maksimal eller nærmere bestemt andel af de tilskudsberettigede udgifter, der faktisk er afholdt
Ændring 111
ARTIKEL 1, NR. 56
Artikel 113 a, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
1a. Som støtteberettigede udgifter kan bl.a. følgende komme i betragtning:
a) udgifter til en bankgaranti eller anden tilsvarende garanti, som tilskudsmodtageren skal stille i overensstemmelse med artikel 118
b) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag
c) udgifter til en ekstern revision (artikel 117 og 119)
d) administrationsudgifter, udgifter til personale og materiel
e) afskrivninger.
Ændring 112
ARTIKEL 1, NR. 57
Artikel 114, stk. 3, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Ansøgerne skal erklære, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i første afsnit.
Ansøgerne erklærer under hensyntagen til princippet i artikel 109 efter anmodning fra den anvisningsberettigede, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i første afsnit.
Ændring 113
ARTIKEL 1, NR. 57
Artikel 114, stk. 4, afsnit 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Sådanne sanktioner kan også pålægges modtagere, som, under gennemførelsen af aftalen om tilskud, har afgivet urigtige erklæringer ved meddelelsen af de oplysninger, som den anvisningsberettigede har krævet, eller ikke har meddelt disse oplysninger."
Sådanne sanktioner kan også pålægges modtagere, som, under gennemførelsen af aftalen om tilskud, forsætligt eller groft uagtsomt har afgivet urigtige erklæringer ved meddelelsen af de oplysninger, som den anvisningsberettigede har krævet, eller ikke har meddelt disse oplysninger."
Ændring 114
ARTIKEL 1, NR. 57
Artikel 114, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
4a. Den anvisningsberettigede opfordrer til, at der afgives erklæringer og indgives ansøgninger eller at sådanne erklæringer og ansøgninger berigtiges, når det er åbenlyst, at disse mangler eller er afgivet eller indgivet ukorrekt ved en fejltagelse eller på grund af manglende kendskab. Han oplyser, såfremt dette er påkrævet og, inden for rammerne af de disponible muligheder, gennemførligt og tilladeligt, om deltagernes rettigheder og pligter.
Den anvisningsberettigede fører passende fortegnelser over kontakter til ansøgere under proceduren.
Ændring 115
ARTIKEL 1, NR. 57 A (nyt)
Artikel 115, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
57a) Artikel 115, stk. 1, affattes således:
"1. Der tages hensyn til principperne i artikel 109, stk. 1, og der anvendes udvælgelseskriterier bekendtgjort på forhånd i forslagsindkaldelsen, der skal gøre det muligt at vurdere ansøgerens evne til at fuldføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram. Artikel 110, stk. 1, berøres ikke heraf.
Tildelingskriterierne skal afspejle projekternes karakteristika, kvalitet og gennemførelse."
Ændring 116
ARTIKEL 1, NR. 57 B (nyt)
Artikel 115, stk. 2 a og 2 b (nye) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
57b) I artikel 115 indsættes som stk. 2a og 2b følgende:
"2a. Tildelingsproceduren opdeles principielt i flere procedureafsnit, idet det første procedureafsnit udelukkende består i en skønsmæssig vurdering af de indsendte ansøgninger, der kan komme i betragtning. Såfremt en ansøgning allerede efter dette procedureafsnit ikke har udsigt til at blive imødekommet, underrettes ansøgeren herom i overensstemmelse med artikel 116, stk. 3. De følgende procedureafsnit skal, navnlig hvad angår omfang og indhold af den dokumentation, ansøgeren skal forelægge, hver især tydeligt adskille sig fra det foregående. Anmodes ansøgeren om dokumentation, kan denne dokumentation kun kræves en gang under den samme procedure. Modtagne data registreres i en database (artikel 109a). Der stiles mod en hurtig afvikling af proceduren.
2b. Den anvisningsberettigede påser uanset principperne i artikel 109, stk. 1, under hele proceduren navnlig, at ansøgerens udgifter til offentliggørelse, tilvejebringelse af dokumentation og andre obligatoriske oplysninger vedrørende et tilskud ikke er ude af proportion med størrelsen af det tilskud, der kan tildeles."
Ændring 117
ARTIKEL 1, NR. 58
Artikel 116, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
1.  Forslagene vurderes på grundlag af de på forhånd meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at afgøre, hvilke forslag der vil kunne finansieres.
1.  Forslagene vurderes inden for to måneder på grundlag af de på forhånd meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier med henblik på at afgøre, hvilke forslag der vil kunne finansieres.
Ændring 118
ARTIKEL 1, NR. 58 A (nyt)
Artikel 116, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
58a) Artikel 116, stk. 3, affattes således:
"3. Den ansvarlige anvisningsberettigede underretter skriftligt ansøgerne om afgørelsen med hensyn til deres ansøgning og undertegner kontrakten efter udløbet af den i artikel 100, stk. 2a, omhandlede frist.
Hvis det tilskud, der er ansøgt om, ikke bevilges, oplyser institutionen om årsagerne til, at ansøgningen er blevet afvist og henviser især til de allerede meddelte udvælgelses- og tildelingskriterier."
Ændring 119
ARTIKEL 1, NR. 58 B (nyt)
Artikel 117 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
58b) Artikel 117 affattes således:
"Artikel 117
1.  Betalingstempoet er betinget af de økonomiske risici, foranstaltningens varighed og gennemførelsesgrad eller de udgifter, modtageren har afholdt. Betalinger foretages inden for en rimelig frist.
Såfremt forfaldsdatoen er fastlagt ved aftale eller beslutning, foretages betalinger uden yderligere opfordring ved forfald. Artikel 119, stk. 2, berøres ikke heraf.
2.  Med henblik på en konstatering af de økonomiske risici kan den anvisningsberettigede under hensyntagen til principperne i artikel 109, stk. 1, kræve, at modtageren af et tilskud forelægger en erklæring fra en uafhængig revisor. De tilfælde, hvor der skal kræves en erklæring fra en uafhængig revisor, eller hvor der kan gives afkald på en sådan, fastlægges i gennemførelsesbestemmelserne."
Ændring 120
ARTIKEL 1, NR. 58 C (nyt)
Artikel 118 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
58c) Artikel 118 affattes således:
"Artikel 118
Den kompetente anvisningsberettigede kan, såfremt der ikke findes andre, lige så effektive muligheder for at minimere risikoen, af modtageren kræve en forhåndsgaranti for at begrænse de økonomiske risici, der er forbundet med udbetalingen af forfinansiering."
Ændring 121
ARTIKEL 1, NR. 58 D (nyt)
Artikel 119 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
58d) Artikel 119 affattes således:
"Artikel 119
1.  Tilskudsbeløbet bliver først endeligt, når institutionen har godkendt de endelige rapporter og regnskaber, uden at dette dog begrænser institutionens mulighed for senere at gennemføre kontrol. I dette tilfælde beregnes forældelsesfristen (artikel 73b) i forhold til institutionen fra tidspunktet for den sidste betaling. Forældelsesfristen (artikel 73b) i forhold til modtageren beregnes fra det tidspunkt, hvor tilskudsbeløbet bliver endeligt.
2.  Opfylder modtageren ikke sine retlige og kontraktmæssige forpligtelser, eller sine forpligtelser i henhold til beslutningen om tildeling af tilskud, kan tilskuddet suspenderes, reduceres eller bortfalde helt i de tilfælde, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, efter at modtageren har fået lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.
En reduktion skal stå i et rimeligt forhold til den påtalte mangel.
Er modtageren ikke ansvarlig for forsømmelsen, skal suspension, reduktion og bortfald kun ske i undtagelsestilfælde, navnlig i de tilfælde hvor gennemførelsen eller opretholdelsen af et tilskud ville medføre, at projektets støtteberettigede udgifter overskrides, eller forsømmelsen ville medføre, at tilskuddets mål ikke længere kan nås."
Ændring 122
ARTIKEL 1, NR. 59
Artikel 120, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
1.  Gennemførelsesbestemmelserne fastsætter de relevante procedurer, der skal følges, hvis foranstaltningens gennemførelse gør det nødvendigt, at modtageren indgår indkøbsaftaler.
1.  Hvis foranstaltningens gennemførelse gør det nødvendigt, at modtageren indgår indkøbsaftaler, er disse undergivet principperne i afsnit V i denne del.
Bestemmelserne for en procedure, der er forenklet i forhold til kontraktens omfang, fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.
Ændring 123
ARTIKEL 1, NR. 61
Artikel 122 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
61)  I artikel 122 ændres "artikel 185" til "artikel 121".
61)  Artikel 122 affattes således:
"Artikel 122
Årsregnskaberne for institutionerne og de organer, der er omhandlet i artikel 121, ledsages af en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret, der bl.a. tager højde for udnyttelsesgraden for bevillinger og bevillingsoverførslerne mellem forskellige budgetposter."
Ændring 124
ARTIKEL 1, NR. 68 A (nyt)
Artikel 139, stk. 2 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
68a) Artikel 139, stk. 2, affattes således:
"2. Institutionerne sender Revisionsretten og budgetmyndigheden de interne bestemmelser, som de vedtager på det finansielle område, til orientering."
Ændring 125
ARTIKEL 1, NR. 68 B (nyt)
Artikel 143, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
68b) Artikel 143, stk. 3, affattes således:
"3. Årsberetningen indeholder en vurdering af, om den økonomiske forvaltning har været forsvarlig. Den indeholder en vurdering af, om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning har været produktiv og formelt rigtig."
Ændring 126
ARTIKEL 1, NR. 75
Artikel 153, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
75)  Artikel 153, stk. 1, affattes således:
udgår
"1. Når Kommissionen kan foretage bevillingsoverførsler i henhold til artikel 23, træffer den beslutning herom senest den 31. januar i det følgende regnskabsår og underretter budgetmyndigheden herom, tre uger inden den foretager de i artikel 23, stk. 1, litra a), omhandlede overførsler."
Ændring 127
ARTIKEL 1, NR. 82 A (nyt)
Artikel 160 b (ny) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
82a) Efter artikel 160a indsættes som artikel 160b følgende:
"Artikel 160b
Uanset artikel 110 kan indkaldelser af forslag allerede offentliggøres året før, såfremt midlerne er disponible året efter. Uafhængigt af tidspunktet for offentliggørelsen og uanset artikel 115 bekendtgør Kommissionen alle forskrifter, der finder anvendelse på tildelingen af tilskud (herunder udelukkelseskriterierne i artikel 93 og 94), idet det dog er tilladt at henvise til normer. De gældende forskrifter er bindende i den udformning, de havde på tidspunktet for offentliggørelse, under hele procedurens varighed."
Ændring 128
ARTIKEL 1, NR. 85 A (nyt)
Artikel 168, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
85a) I artikel 168, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Bestemmelserne om deltagelse i udbudsprocedurer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand1 og Rådets forordning (EF) nr. 2112/2005 af 21. november 2005 om adgang til EU's eksterne bistand2 finder anvendelse på Fællesskabets eksterne bistand."
1 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1.
2 EUT L 344, 27.12.2005, s. 23."
Ændring 129
ARTIKEL 1, NR. 87
Artikel 169 a, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
Som støtteberettigede udgifter kan bl.a. følgende komme i betragtning:
a) udgifter til en bankgaranti eller anden tilsvarende garanti, som tilskudsmodtageren skal stille i overensstemmelse med artikel 118
b) omsætningsafgiftsbeløb, som modtageren ikke kan gøre gældende som skattefradrag
c) udgifter til en ekstern revision (artikel 117 og 119)
d) udgifter til administration, personale og materiel
e) afskrivninger.
Ændring 130
ARTIKEL 1, NR. 94 A (nyt)
Artikel 179, stk. 3, afsnit 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
94a) Artikel 179, stk. 3, afsnit 1 affattes således:
"3. Institutionerne underretter hurtigst muligt og senest 3 uger før udløbet af en eventuel frist for budgetmyndighedens afgørelse budgetmyndighedens to parter om alle projekter vedrørende fast ejendom, der kan give anledning til betydelige budgetudgifter."
Ændring 131
ARTIKEL 1, NR. 94 B (nyt)
Artikel 183, punktum 2 (nyt) (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
94b) I artikel 183, tilføjes følgende punktum:
"Den hører budgetmyndigheden og tager behørigt hensyn til dennes udtalelse."
Ændring 132
ARTIKEL 1, NR. 94 C (nyt)
Artikel 185, stk. 1 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
94c) Artikel 185, stk. 1, affattes således:
"1. Kommissionen vedtager en rammefinansforordning for organer nedsat af EU, der er juridiske personer. De finansielle bestemmelser for disse organer kan kun afvige fra rammeforordningen, hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer deres drift, og Kommissionen på forhånd giver sit samtykke."
Ændring 133
ARTIKEL 1, NR. 95
Artikel 185, stk. 3 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
"3. Hvert af de i stk. 1 omhandlede organer opretter en intern revisionsfunktion, der skal udøves under overholdelse af de relevante internationale standarder. Kommissionens interne revisor attesterer, at revisionsfunktionen overholder internationale revisionsstandarder, og kan foretage kvalitetskontrol med henblik herpå.
"3. Kommissionens interne revisor foretager revisionerne for de i stk. 1 omhandlede organer. De i stk. 1 omhandlede organer kan oprette en intern revisionsfunktion. Kommissionens interne revisor kan i velbegrundede tilfælde uddelegere sine opgaver til organernes interne revisorer. Denne delegering skal ske skriftligt med angivelse af grundene til delegeringen og navnene på de ansvarlige revisorer (delegerende og delegerede). Delegeringen er ikke til hinder for, at Kommissionens interne revisor kan foretage interne revisioner for de i stk. 1 omhandlede organer og ophæve delegeringen når som helst, han måtte anse det for hensigtsmæssigt.
Når de i stk. 1 omhandlede organer opretter en intern revisionsfunktion, sker det efter retningslinjer, der fastlægges af Kommissionens interne revisor. Disse retningslinjer omfatter pligt til at forelægge enhver beretning for Kommissionens interne revisor. Kommissionens interne revisor attesterer, at revisionsfunktionen overholder internationale revisionsstandarder, og kan til det formål foretage kvalitetsrevisioner."
Ændring 134
ARTIKEL 1, NR. 95
Artikel 185, stk. 4 (forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002)
4.  De i artikel 121 omhandlede organer anvender de regnskabsregler, der er nævnt i artikel 133, så deres årsregnskab kan konsolideres med Kommissionens årsregnskab."
udgår

(1) Efter vedtagelsen af ændringsforslagene blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 53, stk. 2 (A6-0057/2006).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik