Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0090(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0057/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0057/2006

Keskustelut :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Äänestykset :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Äänestysselitykset
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Hyväksytyt tekstit
PDF 442kWORD 423k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Kuulemismenettely)

Ehdotusta muutettiin seuraavasti(1):

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE
(1)  Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä 'varainhoitoasetus', vahvistetaan varainhoitouudistuksen oikeudelliset perusteet. Tältä osin sen keskeiset tekijät olisi säilytettävä ja vahvistettava. Lisäksi asetuksessa säädetään budjettiperiaatteista, joita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja joita koskevat poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.
(1)  Neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä 'varainhoitoasetus', vahvistetaan varainhoitouudistuksen oikeudelliset perusteet. Tältä osin sen keskeiset tekijät olisi säilytettävä ja vahvistettava. Lisäksi asetuksessa säädetään budjettiperiaatteista, jotka perustuvat EY:n perustamissopimuksen 268 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin ja joita olisi noudatettava kaikissa säädöksissä ja joita koskevat poikkeukset olisi rajoitettava mahdollisimman vähiin.
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE
(2)  Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen on syytä tehdä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja menettelyjä ja asiakirjoja koskevia vaatimuksia voidaan suhteuttaa paremmin riskeihin ja kustannuksiin.
(2)  Käytännön kokemusten perusteella varainhoitoasetukseen on syytä tehdä tiettyjä muutoksia, jotta talousarvion toteuttamista ja sen perustana olevien poliittisten tavoitteiden saavuttamista voidaan helpottaa ja EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettu hallinnoinnin suhteellisuusperiaate voidaan kirjata siihen nimenomaisesti, millä tehdään selväksi, että hallinnointi on edelleen suhteutettava riskeihin ja kustannuksiin.
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE
(3)  Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista, tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja parannettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa petoksilta ja laittomalta toiminnalta ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.
(3)  Kaikkien muutosten olisi edistettävä komission uudistustavoitteiden toteuttamista, tehostettava tai tuettava moitteetonta varainhoitoa ja tehostettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaa petoksilta ja laittomalta toiminnalta ja näin edistettävä riittävän varmuuden saamista taloustapahtumien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)
(5 a) Jokainen toimielin on 2 päivänä lokakuuta 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 1 kohdan nojalla velvollinen noudattamaan toimivaltaansa käyttäessään suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan yhteisön toiminnassa ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden noudattamiseksi.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE
(6)  Budjettiperiaatteiden soveltamista koskevia säännöksiä olisi tehostettava ja selkeytettävä tietyiltä kohdin, jotta ne vastaisivat paremmin toiminnan vaatimuksia.
(6)  Varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosta saadut kokemukset osoittavat, että taloushallinnon henkilöstö turvautuu yksittäistapauksissa liian vähän harkintaansa toimivaltaansa käyttäessään. Euroopan yhteisön toimeenpanovallan käyttäjänä se voi esimerkiksi yksittäistapauksessa päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaisesti, onko jokin toimenpide oikeasuhteinen EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan ja 2 päivänä lokakuuta 1997 tehdyn Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan mukaisesti.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE
(12)  Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen vain tapauksissa, joissa lahjoituksesta aiheutuu huomattavia kuluja.
(12)  Nykyisin komission on saatava budjettivallan käyttäjän lupa sellaisten lahjojen, testamenttilahjoitusten tai muiden lahjoitusten vastaanottamiseen, joista aiheutuu menoja. Turhien ja raskaiden menettelyjen välttämiseksi luvan olisi oltava pakollinen tapauksissa, joissa lahjoituksesta aiheutuu huomattavia seurannaiskustannuksia.
Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE
(13)  Talousarviota koskevan erittelyperiaatteen mukaisesti sovellettavia, määrärahojen siirtämistä koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava ja selkeytettävä, koska ne ovat osoittautuneet käytännössä epäselviksi tai hankaliksi soveltaa. Varainhoitoasetuksen 22 artiklaa oli alun perin tarkoitus soveltaa muihin toimielimiin kuin komissioon, koska komissio soveltaa omaa järjestelmäänsä. Sen vuoksi kyseistä säännöstä olisi muutettava.
Poistetaan.
Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE
(14)  Niin sanotussa ilmoitusmenettelyssä komissio ja muut toimielimet ilmoittavat määrärahasiirtoehdotuksistaan budjettivallan käyttäjälle, joka voi vaatia tavanomaisen menettelyn noudattamista, jos se ei hyväksy siirtoa. Tällaisissa tapauksissa budjettivallan käyttäjän on periaatteessa päätettävä siirrosta tavanomaisen määräajan kuluessa. Kyseisessä säännöksessä ei kuitenkaan säädetä määräajan alkamisajankohdasta ja tämä puute olisi korjattava.
Poistetaan.
Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE
(16)  Tehokkuussyistä komission olisi saatava päättää itsenäisesti varauksiin otettujen määrärahojen siirtämisestä, kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukainen perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan kuluvan varainhoitovuoden aikana.
Poistetaan.
Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE
(17)  Komission hallintomäärärahojen siirtoa koskevat säännöt olisi sovitettava talousarvion uuteen toimintoperusteiseen budjetoinnin rakenteeseen. Ilmoitusmenettelyn soveltaminen olisi siten rajoitettava talousarvion kunkin osaston hallintomäärärahoja koskevien budjettikohtien välisiin määrärahasiirtoihin, joiden määrä on enemmän kuin 10 prosenttia koko varainhoitovuoden määrärahoista. Toisaalta komission olisi päätettävä itsenäisesti sellaisista talousarvion eri osastojen budjettikohtien välisistä määrärahasiirroista, jotka koskevat samanlaisia menoja.
Poistetaan.
Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 22 A KAPPALE (uusi)
(22 a) Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuuta koskevia säännöksiä on selkeytettävä, jotta oikeusvarmuutta voidaan parantaa.
Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE
(27)  Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua velkasaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti varainhoitoasetukseen olisi lisättävä uusi 73 b artikla, jossa säädetään vanhentumisajasta.
(27)  Olisi säädettävä saamisten vanhentumisajasta. Toisin kuin monissa jäsenvaltioissa, yhteisössä ei sovelleta vanhentumisaikaa, jonka kuluttua velkasaamiset lakkaavat. Myöskään yhteisön saamisten perimistä kolmansilta oikeusteitse ei rajoita vanhentumisaika. Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti varainhoitoasetukseen olisi lisättävä uusi 73 b artikla, jossa säädetään vanhentumisajasta. Tahallisen vahingon aiheuttajien ei kuitenkaan tulisi voida turvautua vanhentumisaikaan samalla tavoin kuin muiden velallisten. Siksi vanhentumisajan käynnistyminen on rajattava ajankohtaan, jona saamisoikeuden kaikkien näkökohtien myönteinen todentaminen on dokumentoitu.
Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 27 A KAPPALE (uusi)
(27 a) Hankintamenettelyt olisi mahdollisuuksien mukaan ja aiheellisissa tapauksissa hoidettava toimielinten välisesti, jotta myös pienten yksikköjen hallintotaakkaa voidaan keventää.
Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 27 B KAPPALE (uusi)
(27 b) Tavara- ja palveluhankintoja koskevien tarjouskilpailujen menettelyjä on virtaviivaistettava ja sopeutettava paremmin tarjoajien tarpeisiin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että suhteellisuusperiaatetta sovelletaan myös asiakirja-aineistoon. Puitesopimukset olisi sisällytettävä varainhoitoasetukseen. Kilpailua ei pitäisi rajoittaa puitesopimuksista aiheutuvilla tarpeettoman pitkillä sopimussidoksilla eikä pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi tosiasiallisesti sulkea tarjouskilpailujen ulkopuolelle pelkästään niiden koon perusteella.
Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE
(29)  Yhteisön toimielinten on varainhoitoasetuksen säännösten nojalla sovellettava tarjoajien poissulkemiseen tiukempaa linjaa kuin se, mistä säädetään direktiivissä 2004/18/EY. Varainhoitoasetuksessa ei tehdä eroa vakavimpien ja muiden poissulkemisperusteiden välillä. Sen sijaan direktiivissä 2004/18/EY tehdään tällainen ero, jota myös yhteisön toimielinten olisi voitava soveltaa. Varainhoitoasetuksen 93 ja 94 artiklassa olisi säädettävä, että poissulkeminen on pakollista vakavimmissa tapauksissa, ja annettava hankintaviranomaiselle mahdollisuus päättää poissulkemisesta muissa tapauksissa riskiarvioinnin perusteella. Samanlainen muutos olisi tehtävä avustusten osalta varainhoitoasetuksen 114 artiklaan. Varainhoitoasetuksen 96 artiklassa annettuja sääntöjä seuraamuksista olisi tarkistettava vastaavasti.
(29)  Yhteisön toimielinten on varainhoitoasetuksen säännösten nojalla sovellettava tarjoajien poissulkemiseen tiukempaa linjaa kuin se, mistä säädetään direktiivissä 2004/18/EY. Tarjoajien poissulkemisen yhteydessä olisi sovellettava suhteellisuusperiaatetta. Poissulkemisen kesto olisi rajattava enintään kymmeneen vuoteen kohtuuttomien seuraamusten välttämiseksi. Kaikkien yli viiden vuoden pituisten poissulkemisten olisi perustuttava lainvoimaiseen tuomioon.
Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 30 A KAPPALE (uusi)
(30 a) Toteennäytön vaatiminen olisi rajattava siihen, mikä on tarpeen. Asiakirja-aineistoa koskevien vaatimusten olisi perustuttava muun muassa toimeksiannon arvoon.
Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 30 B KAPPALE (uusi)
(30 b) Yhteisön palveluksessa olevien olisi aina ilmoitettava esimiehilleen osallistumisesta avustusmenettelyihin, jotta voidaan säilyttää toimielinten maine hallinnon vilpittömyyden ja nuhteettomuuden suhteen ja estää eturistiriitojen ilmeneminen.
Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 32 A KAPPALE (uusi)
(32 a) Hylätyksi tulleilla tarjoajilla olisi oltava mahdollisuudet tehokkaaseen oikeussuojaan, johon jäsenvaltiotkin on velvoitettu. Tätä varten on perustettava riippumattomia valvontaelimiä, jotka voivat tarkastaa hankintamenettelyn nopeasti ja ilman kohtuutonta rasitusta ja jotka takaavat tehokkaan oikeussuojan.
Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 32 B KAPPALE (uusi)
(32 b) Unionin taloudellisten etujen suojaaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta toimeksisaajalle. Siten toimeksisaajalle asetettavaa takuiden esittämisvelvoitetta on perustelluissa tapauksissa rajattava eikä velvoite saa ylittää sitä, mikä on tarpeen varmistamista ajatellen.
Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE
(34)  Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Tarkastuksia ja takeita koskevat vaatimukset olisi suhteutettava paremmin taloudellisiin riskeihin. Varainhoitoasetukseen on ensin tehtävä välttämättömät muutokset, jotta asiasta voidaan säätää myöhemmin yksityiskohtaisesti soveltamissäännöissä. Avustusten laajuutta koskevia varainhoitoasetuksen 108 artiklan säännöksiä on selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien osalta. Viittaus suhteellisuusperiaatteeseen on myös lisättävä.
(34)  Avustuksia koskevia sääntöjä olisi yksinkertaistettava. Hallintomenettelystä aiheutuvien vaatimusten on oltava kaikissa vaiheissa oikeasuhteisia osallistujien kannalta. Tämän vuoksi tuloksettomat hakemukset olisi karsittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta hakijalle ei aiheutuisi tarpeetonta rasitusta. Avustusten laajuutta koskevia varainhoitoasetuksen 108 artiklan säännöksiä on selkeytettävä erityisesti lainanannon ja osakkuuksien osalta. Etenkin pienten tukimäärien yhteydessä on tukea voitava antaa päätöksen nojalla eikä laajan ja monitahoisen tukisopimuksen nojalla.
Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 36 KAPPALE
(36)  Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Kokemusten perusteella kuitenkin joissakin tilanteissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa olisi oltava maininta siitä, että tällaisia poikkeustapauksia voi esiintyä.
(36)  Sääntö, jonka mukaan avustukset on myönnettävä ehdotuspyynnön perusteella, on osoittautunut onnistuneeksi. Tällöin on oikeus- tai suunnitteluvarmuuden vuoksi huolehdittava, että hakijalle tarjouskilpailun alussa annetut ohjeet eivät muutu menettelyn aikana. Kokemusten perusteella kuitenkin joissakin tilanteissa toiminta on luonteeltaan sellaista, että valinta kohdistuu väistämättä tiettyyn saajaan. Varainhoitoasetuksen 110 artiklassa olisi oltava maininta siitä, että tällaisia poikkeustapauksia voi esiintyä.
Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 37 KAPPALE
(37)  Sääntöä, jonka mukaan samasta toiminnasta ei tulisi myöntää useampaa kuin yhtä avustusta samalle saajalle, olisi tarkistettava, koska joissakin perussäädöksissä sallitaan yhteisön rahoituksen yhdistäminen ja koska tällaiset tapaukset saattavat yleistyä, kun pyritään varmistamaan, että varat käytetään tehokkaasti. Varainhoitoasetuksen 111 artiklassa olisi kuitenkin käytävä selvästi ilmi, että yhteisön talousarviosta ei saada koskaan rahoittaa samoja menoja kahdesti.
(37)  Varainhoitoasetuksen 111 artiklassa olisi käytävä selvästi ilmi, että yhteisön talousarviosta ei saada koskaan rahoittaa samoja menoja kahdesti eikä rahoitus saa ylittää 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 39 KAPPALE
(39)  Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi säädettävä uudessa 113 a artiklassa, että tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla sallitaan myös kiinteämääräiset korvaukset.
(39)  Selkeyden ja avoimuuden vuoksi olisi säädettävä uudessa 113 a artiklassa, että tosiasiallisesti syntyneiden kustannusten korvaamiseen perustuvan perinteisen korvausmenettelyn rinnalla sallitaan myös kiinteämääräiset korvaukset. Tukikelpoiset kustannukset on määritettävä selkeämmin.
Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 40 KAPPALE
(40)  Olisi luovuttava osasta varainhoitoasetuksen 114 artiklassa säädetyistä avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöllisyyttä vailla oleville yhteisöille.
(40)  Vastikkeettoman rahoituksen saajille asetettavien toteennäyttövelvoitteiden ja mahdollisten seuraamusten olisi aina oltava aiheutuvaan riskiin suhteutettuja. Lisäksi olisi luovuttava osasta avustuskelpoisuutta koskevista rajoituksista, jotta avustuksia voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille ja eräille oikeushenkilöllisyyttä vailla oleville yhteisöille.
Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 40 A KAPPALE (uusi)
(40 a) Hakijoille tiedottamista olisi parannettava perustamalla yhteinen palvelu, joka käsittelee samankaltaisten hakemusten, hakijoille tiedottamisen ja vertaisarvioinnin standardisointia tuen myöntämisen yhteydessä.
Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 47 KAPPALE
(47)  Määrärahat, jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön tarkkaan määritellyin edellytyksin. Tämän olisi oltava mahdollista tiukoin edellytyksin ja ainoastaan tutkimushankkeiden alalla, koska taloudellinen riski on tutkimushankkeissa suurempi kuin muilla aloilla.
(47)  Koska tutkimuksen edistämisellä on erityinen merkitys Euroopan unionin kilpailukyvylle, maksusitoumusmäärärahat, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on vapautettu, koska hankkeet, joihin ne oli osoitettu, ovat jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta, olisi voitava ottaa uudelleen käyttöön.
Tarkistus 27
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
2 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Kaikkien muissa säädöksissä olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen tuloina tai menoina, on noudatettava erityisesti II osastossa esitettyjä budjettiperiaatteita.
Kaikkien muissa säädöksissä olevien säännösten, jotka liittyvät talousarvion toteuttamiseen tuloina tai menoina, on noudatettava EY:n perustamissopimuksen 268 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa esitettyjä budjettiperiaatteita.
Tarkistus 28
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
2 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Talousarviota tämän asetuksen mukaisesti toteuttavien toimielinten kaikkien toimien on oltava EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia.
Tarkistus 29
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
2 artiklan 1 b kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Mikäli komissio esittää jossakin toisessa säädösehdotuksessa poikkeusta varainhoitoasetuksen säännöksistä, on sen ilmoitettava asiasta erikseen talousarviosta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.
Tarkistus 136
1 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)
9 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
5 a. Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jos määrärahoja ei ole käytetty sen varainhoitovuoden aikana, jota varten ne on otettu talousarvioon, ne peruuntuvat periaatteessa.
Käyttämättömät määrärahat voidaan kuitenkin viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2 ja 3 kohdan mukaisesti asianomaisen toimielimen päätöksellä siirtää yksinomaan seuraavan varainhoitovuoden aikana käytettäviksi tai ne voidaan siirtää ilman eri toimenpiteitä 4 kohdan mukaisesti.
Käyttämättömät maksusitoumusmäärärahat sekä maksusitoumusmäärärahat, joiden määrä vastaa sen vuoksi vapautettuja sitoumuksia, että hankkeet, joihin ne oli osoitettu, jäivät kokonaan tai osittain toteuttamatta, voidaan kuitenkin asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, budjettivallan käyttäjien yhteisestä päätöksestä jonkin perussäädöksen tai budjettivallan käyttäjän suostumuksen nojalla ottaa jälleen käyttöön alun perin suunniteltujen ohjelmien toteuttamiseksi tai uusien toimien rahoittamiseksi siten, että enimmäismäärä on [...] euroa."
Tarkistus 30
1 ARTIKLAN 6 KOHTA
12 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa määrärahoja voidaan kuitenkin sitoa hätäapuun ja humanitaarisiin avustustoimiin seuraavan varainhoitovuoden talousarviosta kunkin vuoden joulukuun 15 päivästä alkaen. Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa vastaavan budjettikohan määrärahoista viimeksi vahvistetussa talousarviossa.
Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa määrärahoja voidaan kuitenkin sitoa hätäapuun ja humanitaarisiin avustustoimiin seuraavan varainhoitovuoden talousarviosta kunkin vuoden joulukuun 15 päivästä alkaen. Tällaiset sitoumukset eivät saa kuitenkaan ylittää neljäsosaa vastaavan budjettikohdan määrärahoista viimeksi vahvistetussa talousarviossa. Budjettivallan käyttäjälle on ilmoitettava näistä sitoumuksista.
Tarkistus 31
1 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)
14 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
6 a) Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Euroopan yhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö ja 185 artiklassa tarkoitetut yhteisöjen perustamat elimet eivät saa ottaa lainaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 46 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan soveltamista, paitsi hankkiakseen suoraa rahoitusta toimielinten käyttöön tulevien kiinteistöjen hankintaa varten saatuaan ensin budjettivallan käyttäjältä myönteisen lausunnon 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti."
Tarkistus 32
1 ARTIKLAN 7 KOHTA
16 artiklan 2 kohdan 2 virke (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Valuutan muuttaminen olisi toteutettava siten, että unionin hankkeita varten myöntämien avustusten yhteisrahoitusosuus ei muutu olennaisesti.
Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 9 KOHTA
19 artiklan 2 kohdan 1 virke (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Sellaisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua huomattavan suuria kuluja, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.
Sellaisten lahjoitusten vastaanottamiseen, joista voi aiheutua seurannaiskustannuksia, tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lupa; niiden molempien on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat vastaanottaneet komission pyynnön.
Tarkistus 34
1 ARTIKLAN 10 KOHTA
22 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
b a) artiklasta toiseen rajoituksitta.
Tarkistus 35
1 ARTIKLAN 10 KOHTA
22 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
2.  Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle ja komissiolle. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.
2.  Kolme viikkoa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen määrärahasiirtojen tekemistä toimielimet ilmoittavat aikeistaan budjettivallan käyttäjälle. Asianmukaisista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille tämän määräajan kuluessa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.
Tarkistus 36
1 ARTIKLAN 10 KOHTA
22 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 24 artiklassa säädetyssä määräajassa, jonka katsotaan alkavan siitä päivästä, jolloin toimielin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle aiotusta siirrosta.
Poistetaan.
Tarkistus 37
1 ARTIKLAN 10 KOHTA
22 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
3.  Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Budjettivallan käyttäjän on ilmoitettava siirtoesityksistä komissiolle. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.
3.  Muut toimielimet kuin komissio voivat esittää budjettivallan käyttäjälle omassa pääluokassaan määrärahasiirtoja osastosta toiseen, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia siihen budjettikohtaan osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, josta määrärahat siirretään. Näihin siirtoihin sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä.
Tarkistus 38
1 ARTIKLAN 10 KOHTA
22 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
4.  Muut toimielimet kuin komissio voivat tehdä määrärahasiirtoja omassa pääluokassaan luvusta toiseen ilman ennakolta ilmoittamista budjettivallan käyttäjälle.
Poistetaan.
Tarkistus 39
1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA
23 artiklan 1 kohdan b alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
i) korvataan ensimmäisen alakohdan b alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
"b) henkilöstö- ja hallintomenojen osalta osastosta toiseen ainoastaan sellaisten momenttien välillä, joista rahoitetaan samanlaisia menoja;"
Tarkistus 40
1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA
23 artiklan 1 kohdan d alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
ii) lisätään ensimmäiseen alakohtaan d alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
"d) siirtää määrärahoja 43 artiklassa tarkoitetusta osastosta "alustavat määrärahat", kun rahoitettavalta toimenpiteeltä puuttuu perussäädös talousarviota laadittaessa, mutta perussäädös annetaan varainhoitovuoden aikana."
Tarkistus 41
1 ARTIKLAN 11 KOHDAN A ALAKOHDAN III ALAKOHTA
23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
iii) poistetaan toinen alakohta;
iii) korvataan toinen alakohta seuraavasti;
"Kolme viikkoa ennen b ja c alakohdassa tarkoitettuja määrärahasiirtoja komissio ilmoittaa päätöksestään budjettivallan käyttäjälle. Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille edellä mainitussa määräajassa, sovelletaan 24 artiklan mukaista menettelyä.
Komissio raportoi budjettivallan käyttäjälle kolme kuukautta ennen varainhoitovuoden loppua b alakohdassa tarkoitettujen menojen toteuttamisesta ja ilmoittaa aikomistaan henkilöstöä, ulkopuolista henkilöstöä ja muita työntekijöitä koskevista b alakohdan mukaisista siirroista. Mikäli budjettivallan käyttäjä ei ilmaise vastustavansa aiottuja siirtoja kuuden viikon kuluessa ilmoituksesta, komissio saa suorittaa siirrot ja ilmoittaa niistä budjettivallan käyttäjälle seuraavan kuukauden aikana."
Tarkistus 42
1 ARTIKLAN 11 KOHDAN B ALAKOHTA
23 artiklan 1 a kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
b)  Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"1 a. Komissio ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle seuraavista määrärahasiirroista kolme viikkoa ennen niiden tekemistä:
a) siirrot momentilta toiselle saman osaston hallintomäärärahoja koskevassa luvussa, kun siirron määrä ylittää 10 prosenttia sille momentille osoitetuista kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista, jolta määrärahat siirretään;
b) 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirrot.
Asianmukaisesti perustelluista syistä, jotka jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille kolmen viikon määräajassa, sovelletaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä. Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 24 artiklassa säädetyssä määräajassa, jonka katsotaan alkavan siitä päivästä, jona toimielin ilmoitti budjettivallan käyttäjälle aiotusta siirrosta."
Tarkistus 43
1 ARTIKLAN 11 KOHDAN C ALAKOHTA
23 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
c)  Korvataan 2 kohdassa ilmaisu "1 kohdan c alakohdassa" ilmaisulla "1 ja 1 a kohdassa".
Poistetaan.
Tarkistus 44
1 ARTIKLAN 12 KOHTA
26 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12)  Korvataan 26 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
"Budjettivallan käyttäjä päättää komission esityksestä määrärahasiirroista, joiden tarkoituksena on käyttää hätäapua koskevaa varausta. Siirtoehdotus on esitettävä erikseen kunkin toimen osalta."
Tarkistus 45
1 ARTIKLAN 12 A KOHTA (uusi)
27 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12 a) Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Talousarviomäärärahat on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden sekä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti."
Tarkistus 46
1 ARTIKLAN 12 B KOHTA (uusi)
27 artiklan 2 kohdan 3 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12 b) Lisätään 27 artiklaan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Suhteellisuus tarkoittaa asianmukaista suhdetta rasituksen, myös valvonnasta aiheutuvan rasituksen, ja kyseessä olevien määrien ja riskien välillä."
Tarkistus 47
1 ARTIKLAN 12 C KOHTA (uusi)
27 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12 c) Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:
"4 a. Menettely noudattaa täytäntöönpanovaiheessa ohjelmien ja toimien sisältöä. Tämän artiklan vaatimuksista säädetään tarkemmin soveltamissäännöissä."
Tarkistus 48
1 ARTIKLAN 12 D KOHTA (uusi)
27 artiklan 4 b kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12 d) Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:
"4 b. Toimielimet luovat vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittaamista ja vertaamista koskevat järjestelmät hankintamenettelyjä ja tuen myöntämistä koskevia menettelyjä varten."
Tarkistus 49
1 ARTIKLAN 12 E KOHTA (uusi)
28 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12 e) Korvataan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Toimielimet ja elimet antavat talousarviomenettelyn yhteydessä tarvittavat tiedot määrärahatarpeen kehityksen vertailemiseksi rahoitusselvityksessä annettuihin alustaviin arvioihin. Näihin tietoihin sisältyy tilannekatsaus ja selvitys siitä, miten lainsäätäjän työ ehdotusten käsittelemiseksi on edistynyt. Määrärahatarvetta voidaan tarkistaa perussäädöksen käsittelyn edistymisen mukaan."
Tarkistus 50
1 ARTIKLAN 12 F KOHTA (uusi)
28 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
12 f) Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Väärinkäytösten ja säännönvastaisuuksien riskien estämiseksi toimielimet ja elimet antavat rahoitusselvityksessä tietoja olemassa tai suunnitteilla olevista ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä."
Tarkistus 51
1 ARTIKLAN 13 KOHTA
29 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
13)  Korvataan 29 artiklan 2 kohta seuraavasti:
13)  Korvataan 29 artikla seuraavasti:
"29 artikla
1.  Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan seurattavuusperiaatetta.
"2. Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.
2.  Talousarvio ja lisätalousarviot julkaistaan lopullisessa muodossaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin puhemiehen pyynnöstä.
Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.
Talousarvio julkaistaan kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona talousarvion lopullinen vahvistaminen on todettu.
Kunkin toimielimen laatima konsolidoitu tilinpäätös ja selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä."
Komission selvityksissä on oltava myös tietoja talousarvion selvitysosien toteuttamisesta."
Tarkistus 52
1 ARTIKLAN 13 A KOHTA (uusi)
9 luku ja 30 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
13 a) Lisätään ensimmäisen osan II osastoon luku ja artikla seuraavasti:
"9 LUKU
Tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan periaate
30 a artikla
1.  Talousarvion toteuttaminen varmistetaan tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan avulla kulloisenkin hallinnointimallin mukaisesti.
2.  Sisäinen valvonta määritellään talousarvion toteuttamisen yhteydessä valvontaketjun kaikilla tasoilla sovellettavaksi menettelyksi, jolla pyritään antamaan kohtuulliset takeet seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:
a) toimien tehokkuus ja vaikuttavuus,
b) rahoitusselvitysten luotettavuus,
c) varojen ja tietojen turvaaminen sekä petosten ja säännönvastaisuuksien ehkäiseminen ja havaitseminen ja
d) tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskeva asianmukainen riskienhallinta."
Tarkistus 53
1 ARTIKLAN 16 KOHDAN A ALAKOHTA
43 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
a)  Korvataan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "24 artiklassa" ilmaisulla "23 ja 24 artiklassa;
Poistetaan.
Tarkistus 54
1 ARTIKLAN 16 KOHDAN B ALAKOHTA
43 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
b)  Korvataan 2 kohdassa ilmaisu "24 artiklassa" ilmaisulla "23 ja 24 artiklassa";
Poistetaan.
Tarkistus 55
1 ARTIKLAN 19 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA
46 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
ii) poistetaan f alakohta;
Poistetaan.
Tarkistus 56
1 ARTIKLAN 19 KOHDAN B ALAKOHTA
46 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
b)  Korvataan 2 alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
"2. kunkin toimielimen pääluokassa tulot ja menot 1 alakohdassa esitetyn rakenteen mukaisesti."
Tarkistus 57
1 ARTIKLAN 19 KOHDAN C ALAKOHTA
46 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan c alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
c)  Korvataan 3 alakohdan c alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
"c) tieteellisen ja teknisen henkilöstön osalta jakauma voidaan esittää palkkaluokkaryhmittäin kussakin talousarviossa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Henkilöstötaulukossa on eriteltävä ne tieteellisesti tai teknisesti erityisen pätevät henkilöt, joille myönnetään henkilöstösäännöissä olevien erityissäännösten mukaisia erityisetuja;"
Tarkistus 58
1 ARTIKLAN 19 KOHDAN D ALAKOHTA
46 artiklan 1 kohdan 5 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
d)  Korvataan 5 alakohta seuraavasti:
Poistetaan.
"5. ne tulo- ja menopuolen budjettikohdat, jotka tarvitaan ulkosuhteisiin liittyviä hankkeita varten perustetun takuurahaston täytäntöönpanoa varten."
Tarkistus 59
1 ARTIKLAN 20 A KOHTA (uusi)
48 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
20 a. Korvataan 48 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Toimielimet toteuttavat talousarvion tuloja ja menoja tämän asetuksen mukaisesti, omalla vastuullaan ja annettujen määrärahojen rajoissa."
Tarkistus 60
1 ARTIKLAN 22 KOHDAN A ALAKOHTA
53 artiklan 3 kohdan 3 alakohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet:
Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi kaikki lainsäädännölliset, sääntelevät, hallinnolliset ja muu tarvittavat toimenpiteet:
Tarkistus 61
1 ARTIKLAN 22 KOHDAN A ALAKOHTA
53 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan b alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
b) estääkseen sääntöjenvastaisuudet ja petokset ja puuttuakseen niihin;
b) estääkseen sääntöjenvastaisuudet, huonon taloudenpidon ja petokset ja puuttuakseen niihin;
Tarkistus 62
1 ARTIKLAN 23 KOHDAN B ALAKOHDAN -I ALAKOHTA (uusi)
54 artiklan 2 kohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
-i)  Korvataan johdantokappale seuraavasti:
"2. Toteuttaessaan talousarviota keskitetysti 53 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi edellä 1 kohdassa säädetyin rajoituksin siirtää julkisen vallan tehtäviä, kuten talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä:"
Tarkistus 63
1 ARTIKLAN 23 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)
54 artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
c a) Lisätään kohta seuraavasti:
"3 a. Euroopan parlamentti voi komission 50 artiklan mukaisesti sille myöntämää toimivaltaa käyttäessään siirtää täytäntöönpanotehtäviä poliittisille ryhmille työjärjestyksensä mukaisesti ja hyväksymällä erityismääräyksiä tarkoin määritettyjä määrärahoja varten.
Tällä erityissäännöksellä ei voida poiketa 56 artiklasta, ellei se ole välttämätöntä poliittisten ryhmien toimintaa koskevien erityisvaatimusten perusteella."
Tarkistus 64
1 ARTIKLAN 24 KOHTA
56 artiklan 1 kohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
1.  Kun komissio toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat asianmukaiset ja toimivat järjestelyt:
1.  Kun komissio tai Euroopan parlamentti toteuttaa talousarviota välillisesti ja keskitetysti, se vaatii ensin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti todisteet, jotka osoittavat, että yhteisöissä, joille se antaa toteuttamistehtäviä, on käytössä seuraavat asianmukaiset ja toimivat järjestelyt:
Tarkistus 65
1 ARTIKLAN 24 KOHTA
56 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
3.  Komissio huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Komissio ottaa huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.
3.  Komissio tai Euroopan parlamentti huolehtii muille siirrettyjen tehtävien toteuttamisen valvonnasta, arvioinnista ja tarkastuksesta. Ne ottavat huomioon valvontajärjestelmien vastaavuuden suorittaessaan tarkastuksiaan omia valvontajärjestelmiään käyttäen.
Tarkistus 66
1 ARTIKLAN 27 KOHTA
60 artiklan 7 kohdan 1 virke (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
27)  Korvataan 60 artiklan 7 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:
27)  Korvataan 60 artiklan 7 kohta seuraavasti:
"Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot, sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät."
"7. Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä laatii toimielimelleen vuosittain tehtäviensä suorittamisesta toimintakertomuksen, joka sisältää taloutta ja hallinnointia koskevat tiedot ja viimeksi mainittuun mahdollisesti esitettävät varaumat sekä vakuutuksen, jonka mukaan kertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät.
Kertomuksesta käy ilmi, vastaavatko hänen saavuttamansa tulokset asetettuja tavoitteita, millaisia riskejä toimenpiteisiin liittyy, miten hänen käyttöönsä asetetut varat on käytetty ja miten sisäinen valvontajärjestelmä toimii. Sisäinen tarkastaja tutustuu vuosittain annettavaan toimintakertomukseen sekä muihin yksilöityihin tietoihin. Komissio toimittaa vuosittain viimeistään 15 päivänä kesäkuuta budjettivallan käyttäjälle yhteenvedon edellisen vuoden toimintakertomuksista. Näissä kertomuksissa esitellään yksityiskohtaisesti toimet, joita on toteutettu tilien perusteena olevien toimien virheriskien rajoittamiseksi, ja arvioidaan kyseisten toimien tehokkuutta."
Tarkistus 67
1 ARTIKLAN 28 KOHDAN -A KOHTA (uusi)
61 artiklan 1 kohdan e a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
-a)  Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
"(e a) näiden järjestelmien vaikuttavasta toiminnasta huolehtiminen;"
Tarkistus 68
1 ARTIKLAN 28 KOHDAN A ALAKOHTA
61 artiklan 2 a kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
2 a. Tilinpitäjä laatii tilinpäätöksen 2 kohdan mukaisesti saamiensa tietojen perusteella. 129 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti laadittuun lopulliseen tilinpäätökseen liitetään tilinpitäjän vakuutus, jonka mukaan tilinpäätös on laadittu VII osaston säännösten sekä tilinpäätöksen liitteessä esitettyjen kirjanpitoperiaatteiden, -sääntöjen ja -menetelmien mukaisesti.
2 a. Tilinpitäjä vahvistaa ennen toimielimen antamaa hyväksyntää allekirjoituksellaan tilinpäätöksen varmistaen täten, että se antaa totuudenmukaisen kuvan toimielimen rahoitustilanteesta.
Tätä varten tilinpitäjän on varmistuttava siitä, että tilinpäätös on laadittu hänen vastuullaan olevien kirjanpitosääntöjen, -menetelmien ja -järjestelmien mukaisesti, kuten tässä asetuksessa on hänen toimielimensä tilinpäätöksestä säädetty, ja että kaikki tulot ja menot merkitään kirjanpitoon.
Tilinpitäjä voi tarkastaa saamansa tiedot ja suorittaa muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia voidakseen vahvistaa tilinpäätöksen allekirjoituksellaan.
Tilinpitäjä esittää tarvittaessa varaumia tehden selkoa niiden luonteesta ja laajuudesta.
Valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät toimittavat tilinpitäjälle kaikki tiedot, joita tämä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi.
Tulojen ja menojen hyväksyjät säilyttävät täyden vastuun hallinnoimiensa varojen asianmukaisesta käytöstä sekä heidän valvontaansa kuuluvien menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.
Muiden toimielinten ja virastojen tilinpitäjät vahvistavat omat tilinpäätöksensä allekirjoituksellaan ja lähettävät todennuksen tästä komission tilinpitäjälle."
Tarkistus 69
1 ARTIKLAN 32 KOHDAN A ALAKOHTA
66 artiklan 1 kohdan 1 virke (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
a)  Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:
a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti, joissa määrätään, että sellaista henkilöstöön kuuluvaa, jota asianomaiset säännökset koskevat, voidaan vaatia korvaamaan kokonaan tai osittain yhteisöjen kärsimä vahinko, joka johtuu hänen tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä tekemästään vakavasta virheestä, erityisesti kun hän toteaa perittävät saatavat tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen noudattamatta kuitenkaan tätä asetusta ja soveltamissääntöjä."
"1. Tulojen ja menojen hyväksyjä voidaan saattaa taloudelliseen vastuuseen henkilöstösääntöjen ehtojen mukaisesti.
Vahingot on korvattava erityisesti silloin, kun
– tulojen ja menojen hyväksyjä toteaa perittävät saatavat tai antaa perintämääräyksen, tekee menositoumuksen tai allekirjoittaa maksumääräyksen ja ei tällöin joko törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti noudata tätä asetusta ja soveltamissääntöjä,
– tulojen ja menojen hyväksyjä ei joko törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti laadi saamisen perusteena olevaa asiakirjaa, ei anna perintämääräystä tai viivyttää sen antamista taikka ei anna maksumääräystä tai viivyttää sen antamista, minkä johdosta toimielin saattaa joutua siviilioikeudelliseen vastuuseen kolmatta osapuolta kohtaan.
Virheellisyyttä ja sen vakavuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki seikat ja erityisesti voimavarat, jotka tulojen ja menojen hyväksyjällä on käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen.
Tulojen ja menojen hyväksyjän vastuu määräytyy suhteellisuusperiaatteen mukaisesti etenkin virheen vakavuuden perusteella. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä on toiminut tuottamuksellisesti, vastuu rajataan enintään 12 kuukauden palkan suuruiseksi. Jos tulojen ja menojen hyväksyjä on toiminut tahallisesti ja tietoisesti, hän vastaa vahingosta täysimääräisesti."
Tarkistus 70
1 ARTIKLAN 32 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)
66 artiklan 4 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
b a) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"4. Jokainen toimielin perustaa erityisen, toiminnallisesti riippumattoman elimen, jonka tehtävänä on selvittää taloudellisia väärinkäytöksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia, tai osallistuu tällaisen elimen perustamiseen. Toimielimet voivat ryhmänä perustaa yhteisiä elimiä. Elimen henkilöstö voidaan ottaa palvelukseen kaikista toimielimistä."
Tarkistus 71
1 ARTIKLAN 33 A KOHTA (uusi)
72 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
33 a) Lisätään 72 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Aiheettomasti maksetut määrät kuuluvat yhteisön talousarvioon, ja ne olisi perittävä takaisin suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, ja siirrettävä talousarvioon.
Kun jäsenvaltiot tai muut instituutiot huolehtivat takaisinperinnästä, yhteisön talousarviota voidaan käyttää takaisinperinnästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kyseisiä maksusuorituksia käsitellään soveltamissäännöissä."
Tarkistus 72
1 ARTIKLAN 35 KOHTA
73 b artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.
Yhteisöjen saamiset kolmansilta ja kolmansien saamiset yhteisöiltä vanhentuvat viidessä vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaan sovellettavia erityissäännöksiä tai yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen soveltamista.
Jos saaminen perustuu tahallisesti aiheutettuun vahinkoon, vanhentuminen käynnistyy aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun vahinko ja vahingonkorvausvaade, sen perusteet ja suuruus ovat tosiasiallisesti ja oikeudellisesti tiedossa ja lopullisiksi merkittyjä. Vanhentuminen keskeytyy, kun vaade saatetaan voimaan oikeusteitse. Jos useampi velallinen on vastuussa yhteisvelallisina, yhtä velallista koskeva keskeyttäminen vaikuttaa kaikkiin yhteisvelallisiin.
Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään soveltamissäännöissä.
Vanhentumisajan alkamisajankohdasta ja vanhentumisajan keskeyttämisen edellytyksistä säädetään lisäksi soveltamissäännöissä.
Tarkistus 73
1 ARTIKLAN 35 A KOHTA (uusi)
74 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
35 a) Korvataan 74 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:
"Sakoista, sopimuksista, uhkasakoista ja muista maksuseuraamuksista ja takaisinperityistä määristä peräisin olevia tuloja sekä niistä kertyneitä korkoja ei kirjata lopullisesti budjettituloiksi niin kauan kuin yhteisöjen tuomioistuin voi kumota niitä koskevat päätökset".
Tarkistus 74
1 ARTIKLAN 37 A KOHTA (uusi)
79 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
37 a) Lisätään 79 artiklaan kohta seuraavasti:
"Komission maksuissa olisi edellytettävä maksupyyntöä ainoastaan perustelluissa tapauksissa."
Tarkistus 75
1 ARTIKLAN 37 B KOHTA (uusi)
80 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
37 b) Lisätään 80 artiklaan kohta seuraavasti:
"Mikäli kausiluontoiset maksut suoritetaan tarjottujen palvelujen ja toimitettujen tavaroiden perusteella ja niistä on tehtävä riskianalyysi, tulojen ja menojen hyväksyjä voi määrätä sovellettavan suoraveloitusmenettelyä."
Tarkistus 76
1 ARTIKLAN 37 C KOHTA (uusi)
83 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
37 c) Lisätään 83 artiklaan kohta seuraavasti:
"Toimielimet laativat budjettivallan käyttäjälle selvityksen soveltamissäännöissä vahvistettujen määräaikojen noudattamisesta ja niiden keskeyttämisestä."
Tarkistus 77
1 ARTIKLAN 39 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)
88 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Sopimuksen täytäntöönpano voidaan käynnistää vasta allekirjoittamisen jälkeen."
Tarkistus 78
1 ARTIKLAN 39 A KOHTA (uusi)
89 artiklan 2 a ja 2 b kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
39 a) Lisätään 89 artiklaan kohdat seuraavasti:
"2 a. Rajakustannusten optimoimiseksi ja rinnakkaisten hankintamenettelyjen välttämiseksi hankintaviranomaisen on soveltuvin keinoin varmistettava, että hankintamenettelyt toteutetaan toimielinten välisinä.
2 b. Pienten ja keskisuurten yritysten edut on otettava asianmukaisesti huomioon ensisijaisesti jakamalla sopimukset tarvittaessa osa- tai ammattialalohkoihin. Jäljempänä 105 ja 167 artiklassa tarkoitettuja kynnysarvoja ei saa kiertää tällaisilla jakamisilla."
Tarkistus 79
1 ARTIKLAN 39 B KOHTA (uusi)
90 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 2 virke (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
39 b) Lisätään 90 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:
"Sama pätee puitesopimuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin, jos 105 ja 167 artiklassa tarkoitetut kynnysarvot ylitetään joko yksittäistä sopimusta tehtäessä tai laskemalla puitesopimuksen mukaisesti tehtyjen sopimusten määrät yhteen."
Tarkistus 80
1 ARTIKLAN 41 A KOHTA (uusi)
91 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
41 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"91 a artikla
1.  Jos hankintaviranomainen toteaa, että:
a) samanlaisia toimeksiantoja koskevien useampien samanaikaisten tai peräkkäisten hankintamenettelyjen täytäntöönpanon hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset ennakoidaan suuremmiksi kuin hankintamenettelyjen täytäntöönpanosta aiheutuvat säästöt ja että asiassa ei siten päästä kustannustehokkuuteen, tai
b) toimeksiannon aihe tätä edellyttää, ja
c) kilpailua ei rajoiteta suhteettomasti,
hankintaviranomainen voi päättää puitesopimuksen tekemisestä. Tulojen ja menojen hyväksyjän on sisällytettävä puitesopimuksen tekemistä koskeva perusteltu päätös asiakirjoihin.
2.  Palvelujen tarjoamista koskevan puitesopimuksen kesto on enintään 24 kuukautta, ja sitä voidaan jatkaa hiljaisella sopimuksella 24 kuukaudella (peruskesto). Osittaisesta irtisanomisesta on määrättävä, jos se on sopimustavoitteen perusteella mahdollista.
3.  Sopimusta voidaan jatkaa hiljaisella sopimuksella ainoastaan siinä tapauksessa, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät jatkamisajankohtana. Tulojen ja menojen hyväksyjän on tarkastettava edellytysten täyttyminen ja sisällytettävä tulokset asiakirjoihin.
4.  Jos sopimuksenteon ajankohtana arvioidaan, että toimeksianto voidaan saattaa loppuun ainoastaan ylittämällä peruskesto, tulojen ja menojen hyväksyjän on sisällytettävä myös ylittämisen syyt asiakirjoihin.
5.  Jos sopimus koskee tavaroiden toimittamista, on puitesopimusta tehtäessä 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä riippumatta varmistettava asianmukaisilla määräyksillä, että hankintaviranomaiselle ei aiheudu taloudellista haittaa puitesopimuksen voimassaoloaikana."
Tarkistus 81
1 ARTIKLAN 41 B KOHTA (uusi)
92 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
41 b) Korvataan 92 artikla seuraavasti:
"92 artikla
1.  Hankintasopimuksen aiheesta on annettava täydellinen, selkeä ja täsmällinen määritelmä tarjouspyyntöasiakirjoissa.
2.  Valintaperusteet, joiden mukaan arvioidaan ehdokkaiden tai tarjoajien valmiudet, ja ratkaisuperusteet, joiden mukaan arvioidaan tarjousten sisältö, määritellään ennalta ja esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
3.  Ehdokkaille tai tarjoajille ilmoitetaan etukäteen poissulkemisen perusteista (93 ja 94 artikla).
4.  Jollei 93 a artiklasta muuta johdu, ehdokkaita ja tarjoajia on muistutettava siitä, että he ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä kaikista ilmenevistä poissulkemisen perusteista ja todentamaan tarvittaessa, että niitä ei ilmene. Lisäksi on muistutettava 96 artiklassa tarkoitetuista oikeudellisista seuraamuksista.
5.  Puitesopimusten yhteydessä ehdokkaita ja tarjoajia on muistutettava siitä, että myös muilla toimielimillä on oikeus saada toimituksia puitesopimuksessa vahvistetuin ehdoin."
Tarkistus 82
1 ARTIKLAN 42 KOHTA
93 artiklan 1 kohdan a alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
a) ehdokas tai tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja;
a) ehdokas tai tarjoaja on tarjouskilpailun ajankohtaa edeltävän viiden vuoden aikana tuomittu petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta vastaavasta rangaistavasta toiminnasta; poissulkemisen kestoa voidaan pidentää kymmeneen vuoteen, jos ehdokas tai tarjoaja on tuomittu yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavasta teosta;
Tarkistus 83
1 ARTIKLAN 42 KOHTA
93 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
3.  Poissulkemiseen johtavat tilanteet on määriteltävä etukäteen ja niistä on tiedotettava ehdokkaille tai tarjoajille.
Poistetaan.
Tarkistus 84
1 ARTIKLAN 42 KOHTA
93 artiklan 4 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
4.  Ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä, ja lisäksi soveltuvin osin, että mikään 2 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.
4.  Jollei 93 a artiklasta muuta johdu, ehdokkaan tai tarjoajan on osoitettava, että mikään 1 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä, ja lisäksi soveltuvin osin, että mikään 2 kohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.
Tarkistus 85
1 ARTIKLAN 42 KOHTA
93 artiklan 4 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Kun ehdokas tai hakija on oikeussubjekti, tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuuksesta on hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava.
Poistetaan.
Tarkistus 86
1 ARTIKLAN 42 KOHTA
93 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
93 a artikla
1.  Hallinto- ja asiakirjavaatimukset on 89 artiklan soveltamista rajoittamatta rajattava selvästi hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa ja niiden on oltava suhteutettuja kulloiseenkin menettelyyn. Erityisesti:
a) tulojen ja menojen hyväksyjät voivat riskinarvioinnin perusteella poiketa yhdestä tai useammasta todentamisvaatimuksesta, ellei kyse ole arvoltaan vähäisestä toimeksiannosta, jolloin neuvottelumenettelyssä voidaan hyväksyä yksi yksittäinen tarjous;
b) hankintaviranomainen voi muissa 91 artiklan 3 kohdan mukaisissa hankintamenettelyissä vaatia vahvistusta tai muuta osoitusta sille, että hakija ei ole jossakin 93 ja 94 artiklassa tarkoitetuista tilanteista ja että hän täyttää myös muut menettelyperusteet;
c) hankintaviranomainen voi kaikissa muissa tapauksissa vaatia kaikkia osoituksia, joita hän pitää välttämättöminä hankintamenettelyn täytäntöönpanon kannalta.
Kun ehdokas tai hakija on oikeussubjekti, tiedot omistussuhteista tai hallinnasta, valvonnasta ja edustusvaltuudesta on hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava.
2.  Rajoittamatta 4 jakson soveltamista ennakkorahoituksena maksettavia maksuja ei voida pidättää pelkästään sen perusteella, että osoituksen tutkimista koskevaan mahdollisuuteen ei ole turvauduttu.
Tarkistus 87
1 ARTIKLAN 42 KOHTA
94 artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Rajoittamatta muiden jääviyttä koskevien säännösten ja etenkään 52 artiklan soveltamista oletetaan, että ehdokas tai tarjoaja on a alakohdan mukaisesti jäävi, jos hän on hankintamenettelyn jossakin vaiheessa ollut yhteisöjen palveluksessa, paitsi jos hänen esimiehensä ovat etukäteen hyväksyneet hänen osallistumisensa hankintamenettelyyn.
Tarkistus 88
1 ARTIKLAN 43 KOHTA
95 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
43)  Lisätään 95 artiklaan kohta seuraavasti:
43)  Korvataan 95 artikla seuraavasti:
"Kaksi tai useampi toimielin voi kuitenkin kustannustehokkuussyistä sopia yhteisen tietokannan käyttämisestä."
"95 artikla
1.  Kukin toimielin ilmoittaa komission ylläpitämään keskustietokantaan tiedot ehdokkaista ja tarjoajista, jotka ovat jossakin 93 ja 94 artiklassa esitetyistä tilanteista.
2.  Kaikkien toimielinten ja virastojen tulojen ja menojen hyväksyjien on perehdyttävä tietokantaan ennen tarjouksen hyväksymistä. Asiasta vastaavilla kansallisilla viranomaisilla on myös pääsy tietokantaan. Pääsyoikeudet voidaan myöntää merkittävän julkisen edun perusteella myös kolmansille maille tai kansainvälisille organisaatioille rajoittamatta kuitenkaan henkilötietojen käsittelyä koskevien yhteisön määräysten soveltamista.
3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tiedot taloudellisista toimijoista, jotka ovat jossakin 93 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b ja c alakohdassa esitetyistä tilanteista, kun näiden toiminta on vahingoittanut yhteisön taloudellisia etuja eivätkä yhteisöt ole vielä käynnistäneet oikeudellisia menettelyjä. Kansallisten viranomaisten on perehdyttävä sopimuksia myönnettäessä komission tietokantoihin, jos niihin käytetään Euroopan unionin varoja, ja käytettävä tietoja vastaavasti."
Tarkistus 89
1 ARTIKLAN 44 KOHTA
96 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
2 a. Ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea pois hankintamenettelyistä yli viiden vuoden ajaksi ainoastaan sellaisen tuomion tai vastaavan asiakirjan perusteella, jolla ehdokas tai tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä poissulkemisen kannalta merkittävästä teosta, joka on vahingoittanut yhteisön etuja.
Tarkistus 90
1 ARTIKLAN 44 A KOHTA
Ennen 97 artiklaa - 3 a jakso (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
44 a) Lisätään ennen 97 artiklaa jakso seuraavasti:
"3 a jakso
Hankintamenettelyihin osallistuvien oikeudet"
Tarkistus 91
1 ARTIKLAN 44 B KOHTA (uusi)
97 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
44 b) Poistetaan 97 artiklan 1 kohta.
Tarkistus 92
1 ARTIKLAN 46 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)
98 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Hankintaviranomainen voi ainoastaan perustelluissa tapauksissa vaatia tarjoajilta soveltamissäännöissä säädettyjen edellytysten mukaisesti vakuuden tarjousten poisvetämisen varalta."
Tarkistus 93
1 ARTIKLAN 46 A KOHTA (uusi)
100 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
46 a) Lisätään 100 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Sopimusta ei voida allekirjoittaa 14 päivän kuluessa ajankohdasta, jona ehdokkaalle tai tarjoajalle on (2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti) ilmoitettu hylkäämisestä, paitsi jos sopimuksen allekirjoittamatta jättämisestä aiheutuisi merkittävää vahinkoa yhteisöille. Määräaika käynnistyy vasta, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjalliset ohjeet päätöstä koskevasta muutoksenhausta ja erityisesti muutoksenhakuinstanssista, määräajasta ja muodosta. Sopimus on mitätön, jos se on allekirjoitettu ennen määräajan päättymistä."
Tarkistus 94
1 ARTIKLAN 46 B KOHTA (uusi)
100 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
46 b) Lisätään artikla seuraavasti:
"100 a artikla
1.  Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että varainhoitoasetuksen soveltamisalaan kuuluviin sopimuksentekomenettelyihin liittyviin hankintaviranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta tehokkaasti ja ennen kaikkea niin nopeasti kuin mahdollista ja erityisesti 100 b artiklan 7 kohdan mukaisesti, milloin edellä tarkoitetut päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta tai sen täytäntöönpanemiseksi annettuja muita säännöksiä.
2.  Komissio varmistaa, että käytettävissä on muutoksenhakumenettelyt, joiden yksityiskohdista on säädetty soveltamissäännöissä ja jotka ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka joko ovat olleet tai ovat tavoittelemassa jotain julkisia tavaranhankintoja tai rakennusurakoita koskevaa sopimusta ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata. Komissio voi erityisesti vaatia, että ennen muutoksenhakumenettelyn käynnistämistä hakijan on täytynyt ilmoittaa hankintaviranomaiselle väitetystä virheellisestä menettelystä sekä aikomuksestaan hakea muutosta."
Tarkistus 95
1 ARTIKLAN 46 C KOHTA (uusi)
100 b artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
46 c) Lisätään artikla seuraavasti:
"100 b artikla
1.  Komissio varmistaa, että 100 a artiklassa säädettyihin muutoksenhakumenettelyihin liittyviin toimenpiteisiin sisältyy valtuudet:
a) ryhtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kiireellisesti väliaikaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on saada väitetty virheellinen menettely päättymään tai estää kyseisiin etuihin kohdistuvat lisävahingot, mukaan lukien toimenpiteet julkisen hankintasopimusmenettelyn taikka hankintaviranomaisen tekemän päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi tai niiden keskeyttämisen varmistamiseksi;
b) joko poistaa lainvastaisesti tehdyt päätökset tai varmistaa niiden mitätöiminen, mukaan lukien tarjouspyynnössä, sopimusasiakirjoissa tai muussa sopimuksentekomenettelyyn liittyvässä asiakirjassa olevien syrjintää aiheuttavien teknisten, taloudellisten tai rahoitusta koskevien eritelmien poistaminen;
c) korvata virheellisestä menettelystä kärsineen vahingot.
2.  Edellä 1 kohdassa säädetyt valtuudet voidaan siirtää muutoksenhakumenettelyn eri osa-alueista vastuussa oleville eri tahoille.
3.  Muutoksenhakumenettelyjen ei sinänsä tarvitse johtaa niiden sopimuksentekomenettelyjen keskeyttämiseen, joita ne koskevat.
4.  Komissio voi säätää, että harkitessaan väliaikaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä toimivaltainen muutoksenhakuelin voi ottaa huomioon kaikki edut, joille näillä toimenpiteillä mahdollisesti aiheutetaan haittaa, sekä yleisen edun, ja voi päättää olla toteuttamatta näitä toimenpiteitä silloin, kun niiden kielteiset seuraukset voisivat olla myönteisiä suuremmat. Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia toimenpiteitä ei rajoita hakijan muiden vaatimusten esittämistä.
5.  Komissio voi säätää, että päätöksen lainvastaisuuteen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen elin on ensin mitätöinyt riitautetun päätöksen.
6.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen valtuuksien käytön vaikutukset urakan antamisesta johtuvaan sopimukseen vahvistetaan soveltamissäännöissä.
Lisäksi, paitsi milloin päätös on mitätöitävä ennen vahinkojen korvaamista, komissio voi säätää, että sen jälkeen kun sopimus on tehty, muutoksenhakumenettelystä vastaavan elimen toimivalta rajoittuu vahingonkorvausten määräämiseen niille, joiden etua virheellinen menettely on loukannut.
7.  Komissio varmistaa, että muutoksenhakumenettelystä vastaavien elinten päätökset voidaan panna täytäntöön tehokkaasti.
8.  Milloin muutoksenhakumenettelystä vastaavat muut kuin oikeusviranomaiset, niiden on aina perusteltava päätöksensä kirjallisesti. Siinä tapauksessa on lisäksi säädettävä menettelyistä, joilla varmistetaan mahdollisuus saattaa muutoksenhakuelimen väitetyt lainvastaiset toimenpiteet tai sille annettujen toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset joko oikeusviranomaisen tai muun viranomaisen käsiteltäväksi, joka on EY:n perustamissopimuksen 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja riippumaton sekä hankintaviranomaisesta että muutoksenhakuelimestä.
Tällaisen riippumattoman elimen jäsenten nimittämistä ja heidän toimikautensa päättymistä tulee koskea samat edellytykset kuin tuomareita, siltä osin kuin ne koskevat nimittävää viranomaista, toimikauden pituutta ja tehtävästä vapauttamista. Ainakin tämän riippumattoman elimen puheenjohtajan on täytettävä tuomareille asetetut muodollista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Riippumattoman elimen on tehtävä päätöksensä noudattaen menettelyä, jossa molempia osapuolia kuullaan, ja päätösten on komission määräämällä tavalla oltava oikeudellisesti sitovia."
Tarkistus 96
1 ARTIKLAN 46 D KOHTA (uusi)
102 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
46 d) Korvataan 102 artikla seuraavasti:
"102 artikla
Hankintaviranomainen vaatii tietyissä perustelluissa tapauksissa toimeksisaajilta vakuuden:
a) sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi;
b) ennakkomaksujen ja etumaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi. Etumaksujen yhteydessä vaaditaan vakuita ainoastaan siltä osin kuin kyse ei ole aiemmin sovitun mukaisesti jo hoidettujen toimitusten tai jo tarjottujen palvelujen maksamisesta."
Tarkistus 97
1 ARTIKLAN 50 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)
108 artiklan 1 kohdan johdantokappale (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
-a)  Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
"1. Avustus on välitöntä vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään yhteisöjen talousarviosta seuraaville toimille:"
Tarkistus 98
1 ARTIKLAN 50 KOHDAN -A A ALAKOHTA (uusi)
108 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
-a a) Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
"Avustuksista on laadittava kirjallinen sopimus tai hakijalle toimitettava päätös myöntämisestä. Avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen voidaan liittää sellaisia ehtoja, velvoitteita ja määräaikoja, jotka olisivat voineet olla myös tukisopimuksen kohteena."
Tarkistus 99
1 ARTIKLAN 50 KOHDAN A ALAKOHTA
108 artiklan 2 kohdan g a ja g b alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
g a) sellaiset lähinnä toimielinten jäsenistä ja entisistä jäsenistä sekä henkilöstöstä ja entisestä henkilöstöstä koostuvien organisaatioiden menot, jotka
– edistävät toimielimen etuja tai tukevat sen toimintaa; ja/tai
– järjestävät kulttuuri- tai urheilutoimintaa taikka sosiaalista tai muuta toimintaa toimielimen ja/tai sen jäsenten ja entisten jäsenten sekä henkilöstön ja entisen henkilöstön eduksi; ja
g b) menot, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kolmansien osapuolten kanssa, eivät kuulu hankintoja koskevien säännösten piiriin ja koskevat toimielimen tiedotuspolitiikkaa.
Nämä kategoriat katsotaan 49 artiklassa tarkoitetuiksi hallintomenoiksi. Ne on esitettävä talousarviossa erillisenä kokonaisuutena.
Tarkistus 100
1 ARTIKLAN 52 KOHTA
109 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä.
Päällekkäisiä tai taannehtivia avustuksia ei saa myöntää, ja avustettavaan toimintaan on saatava rahoitusta myös muista lähteistä riippumatta säännöksistä, jotka koskevat avustusten myöntämistä joko kiinteänä rahoituksena tai kiinteinä määrinä (113 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta).
Tarkistus 101
1 ARTIKLAN 52 KOHTA
109 artiklan 3 kohdan d alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
d) 113 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuihin vähäisiin avustuksiin tai näiden avustusten yhdistelmiin soveltamissääntöjen mukaisesti.
d) 113 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuihin avustuksiin tai näiden avustusten yhdistelmiin soveltamissääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 102
1 ARTIKLAN 52 KOHTA
109 artiklan 3 kohdan d a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
d a) omiin varoihin, etenkään maksuosuuksiin tai jäsenmaksuihin, jotka on koottu Euroopan tasolla toimivan poliittisen puolueen vuosittaisessa toiminnassa asetuksen (EY) N:o 2004/20031 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jotka ylittävät edunsaajan maksettavaksi kyseisen asetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuuluvan 25 prosentin osuuden tukikelpoisista menoista.
__________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).
Tarkistus 103
1 ARTIKLAN 52 A KOHTA (uusi)
109 a artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
52 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"109 a artikla
Yhteisen palvelun tehtävänä on antaa tietoja hakijoille ja neuvoa näitä. Kyseisen palvelun on erityisesti:
– laadittava yhteiset standardit samanlaisten tukivarojen hakulomakkeita varten sekä valvottava hakulomakkeiden laajuutta ja luettavuutta;
– tiedotettava mahdollisille hakijoille (etenkin seminaarien avulla ja laatimalla ohjeita); sekä
– pidettävä yllä tietokantaa, johon komissio rekisteröi hakijat."
Tarkistus 104
1 ARTIKLAN 52 B KOHTA (uusi)
110 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
52 b) Korvataan 110 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Avustusten on perustuttava varainhoitovuoden alussa tai kuitenkin viimeistään 15 päivänä maaliskuuta julkaistavaan vuotuiseen ohjelmaan, kriisitilanteissa ja humanitaarisiin avustusoperaatioihin annettavaa tukea koskevin varauksin.
Toiminta-avustusten, siten kuin niistä on säädetty 112 artiklassa, on samoin perustuttava vuotuiseen ohjelmaan, joka voidaan julkaista jo edellisenä vuonna edellyttäen, että seuraavalle vuodelle on varattu tätä varten varoja."
Tarkistus 105
1 ARTIKLAN 53 KOHTA
110 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi.
Työohjelma toteutetaan julkaisemalla ehdotuspyyntöjä paitsi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä tapauksissa tai jollei muita vaihtoehtoja ole avustuksen saajan aseman tai toiminnan luonteen vuoksi. Ehdotuspyynnöt voidaan julkaista jo edeltävänä vuonna edellyttäen. että varat ovat käytettävissä seuraavana vuonna. Julkaisuajankohdasta ja 115 artiklasta riippumatta ilmoitetaan kaikki avustusten myöntämiseen sovellettavat säännökset (erityisesti 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut poissulkemisen perusteet), jolloin voidaan viitata normeihin. Sovellettavat säännökset ovat sitovia koko menettelyn ajan siinä muodossa kuin ne on esitetty ilmoitettaessa.
Tarkistus 106
1 ARTIKLAN 53 A KOHTA (uusi)
110 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
53 a) Korvataan 110 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava vuosittain mahdollisuuksien mukaan elektroninen luettelo luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia noudattaen."
Tarkistus 107
1 ARTIKLAN 53 B KOHTA (uusi)
110 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
53 b) Lisätään 110 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Samalla kun 2 kohdassa tarkoitettu julkaiseminen toteutetaan, komissio toimittaa Euroopan parlamentille selonteon:
a) hakijoiden lukumäärästä kuluneena vuonna;
b) hyväksyttyjen hakemusten lukumäärästä ja osuudesta ehdotuspyyntöä ja tukea antavaa elintä kohden;
c) menettelyn keskimääräisestä kestosta alkaen ehdotuspyynnön julkaisemisesta rahoitussopimuksen tekemiseen tai avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen tekemiseen ehdotuspyyntöä ja tukea antavaa elintä kohden;
d) keskimääräisestä kestosta lopulliseen arviointiin ja loppumaksuun saakka (119 artiklan 1 kohta)."
Tarkistus 108
1 ARTIKLAN 54 KOHTA
111 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Samalle saajalle voidaan myöntää samaa toimintaa varten ainoastaan yksi avustus talousarviosta, jollei asianomaisissa perussäädöksissä toisin säädetä.
1)  Samalle saajalle voidaan myöntää samaa toimintaa varten ainoastaan yksi avustus talousarviosta, jollei asianomaisissa perussäädöksissä toisin säädetä.
Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen.
2)  Saaja voi saada talousarviosta saman varainhoitovuoden aikana vain yhden toiminta-avustuksen. Hakijan on ilmoitettava viipymättä tulojen ja menojen hyväksyjille kaikista muista hanketta koskevista hakemuksista ja muusta hanketta koskevasta tuesta.
Samoja kustannuksia ei missään tapauksessa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta.
3)  Samoja kustannuksia ei missään tapauksessa saa rahoittaa kahdesti talousarviosta. Tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa missään tapauksessa ylittyä.
Tarkistus 109
1 ARTIKLAN 55 A KOHTA (uusi)
113 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
55 a) Korvataan 113 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Ellei yleistä eurooppalaista etua ajavista elimistä säädetä perussäädöksessä toisin ja poiketen kertakorvauksina tai kiinteämääräisen rahoituksen pohjalta myönnettäviä avustuksia koskevista määräyksistä (113 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohta), toiminta-avustuksia vähennetään niitä uudistettaessa asteittain suhteellisesti ja kohtuullisesti."
Tarkistus 110
1 ARTIKLAN 56 KOHTA
113 a artiklan 1 kohdan a alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
a) korvaukset, jotka kattavat yksilöidyn osuuden tosiasiallisesti syntyneistä avustuskelpoisista kustannuksista;
a) korvaukset, jotka kattavat enimmäismääräisen tai yksilöidyn osuuden tosiasiallisesti syntyneistä avustuskelpoisista kustannuksista;
Tarkistus 111
1 ARTIKLAN 56 KOHTA
113 a artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
1 a. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan katsoa erityisesti:
a) kustannukset, joita avustusten saajalle aiheutuu 118 artiklassa tarkoitetusta pankkitakauksesta tai muusta vastaavasta vakuudesta;
b) liikevaihtoveron osuus, jota tuen saaja ei voi vähentää ennakkoperinnässä;
c) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkoisesta tarkastuksesta (117 ja 119 artikla);
d) hallintokulut ja toimintakustannukset;
e) poistot.
Tarkistus 112
1 ARTIKLAN 57 KOHTA
114 artiklan 3 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Hakijan on osoitettava, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.
Hakija osoittaa tulojen ja menojen hyväksyjän pyynnöstä 109 artiklan periaatteet huomioon ottaen, että mikään ensimmäisessä alakohdassa esitetyistä tilanteista ei koske sitä.
Tarkistus 113
1 ARTIKLAN 57 KOHTA
114 artiklan 4 kohdan 2 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.
Tällaisia seuraamuksia voidaan määrätä myös saajalle, joka on avustussopimuksen täyttämisen yhteydessä syyllistynyt tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tulojen ja menojen hyväksyjälle tämän vaatimia tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja.
Tarkistus 114
1 ARTIKLAN 57 KOHTA
114 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
4 a. Tulojen ja menojen hyväksyjän on kehotettava selvitysten tekemiseen, hakemusten jättämiseen tai selvitysten tai hakemusten oikaisemiseen, jos on ilmeistä, että niiden puuttuminen tai virheellinen tekeminen tai jättäminen on tahatonta tai johtuu tietämättömyydestä. Tulojen ja menojen hyväksyjä antaa tarvittaessa ja käytettävissä olevien mahdollisuuksiensa mukaisesti tietoja menettelyyn osallistuvien oikeuksista ja heille asetettavista velvollisuuksista.
Tulojen ja menojen hyväksyjän on pidettävä soveltuvalla tavalla kirjaa hakijoihin menettelyn aikana ylläpidettävistä yhteyksistä.
Tarkistus 115
1 ARTIKLAN 57 A KOHTA (uusi)
115 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
57 a) Korvataan 115 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Ottaen huomioon 109 artiklan 1 kohdassa mainitut periaatteet ja soveltaen ehdotuspyyntöä julkaistaessa yksilöityjä valintaperusteita arvioidaan hakijan valmiuksia toteuttaa ehdottamansa toiminta tai toimintasuunnitelma. Edellä mainittu ei vaikuta 110 artiklan 1 kohdan soveltamiseen.
Myöntämisperusteiden on kuvastettava hankkeiden erityispiirteitä, niiden laatua ja täytäntöönpanoa."
Tarkistus 116
1 ARTIKLAN 57 B KOHTA (uusi)
115 artiklan 2 a ja 2 b kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
57 b) Lisätään 115 artiklaan kohdat seuraavasti:
"2 a. Myöntämismenettely on periaatteessa jaettava useampaan osuuteen siten, että ensimmäisessä osuudessa arvioidaan yleisluonteisesti kaikkia asianmukaisesti jätettyjä hakemuksia. Jos tietty hakemus voidaan arvioida tuloksettomaksi jo tässä osuudessa, asiasta on ilmoitettava hakijalle 116 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kussakin myöhemmässä osuudessa on pyrittävä selvästi vähentämään hakijalta edellytettävän osoittamisen määrää ja sisältöä edeltävään osuuteen verrattuna. Jos hakijalta vaaditaan tietyn asian osoittamista, sitä voidaan vain vaatia vain kerran kussakin menettelyssä. Kertaalleen kootut tiedot on kirjattava (109 a artiklan mukaiseen) tietopankkiin. Menettely on pyrittävä saattamaan päätökseen nopeasti.
2 b. Tulojen ja menojen hyväksyjän on 109 artiklan 1 kohdan periaatteita rajoittamatta kiinnitettävä koko menettelyn aikana huomiota erityisesti siihen, että hakijalle avustusta koskevista julkaisu-, ja dokumentointivelvoitteista ja muista osoittamisvelvoitteista aiheutuva rasitus pysyy oikeassa suhteessa myönnettävän avustuksen arvoon."
Tarkistus 117
1 ARTIKLAN 58 KOHTA
116 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
1.  Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämisperusteiden mukaisesti sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.
1.  Ehdotukset arvioidaan ennakolta ilmoitettujen valinta- ja myöntämisperusteiden mukaisesti kahden kuukauden kuluessa sen määrittämiseksi, mille ehdotuksille voidaan myöntää rahoitusta.
Tarkistus 118
1 ARTIKLAN 58 A KOHTA (uusi)
116 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
58 a) Korvataan 116 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä ilmoittaa hakijalle kirjallisesti tämän hakemusta koskevasta päätöksestä ja allekirjoittaa sopimuksen 100 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun määrärajan päätyttyä.
Jos avustushakemus hylätään, toimielimen on ilmoitettava syyt hakemuksen hylkäämiseen viittaamalla ennen kaikkea etukäteen ilmoitettuihin valinta- ja myöntämisperusteisiin."
Tarkistus 119
1 ARTIKLAN 58 B KOHTA (uusi)
117 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
58 b) Korvataan 117 artikla seuraavasti:
"117 artikla
1.  Maksuaikataulu määräytyy rahoitukseen liittyvien riskien, toiminnan keston ja edistymisen tai saajalle aiheutuneiden kulujen perusteella. Maksut on suoritettava kohtuullisessa ajassa.
Jos erääntyminen on vahvistettu sopimuksessa tai päätöksellä, maksut on suoritettava niiden erääntyessä ilman erillistä kehotusta. Tämä ei vaikuta 119 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.
2.  Tulojen ja menojen hyväksyjä voi rahoitusriskien toteamiseksi vaatia 109 artiklan 1 kohdan periaatteet huomioon ottaen avustuksen saajalta riippumattoman tilintarkastajan esittämän lausunnon. Soveltamissäännöissä voidaan määrätä tapauksista, joissa lausunto on haettava ulkoiselta tilintarkastajalta tai joissa lausunnosta voidaan luopua."
Tarkistus 120
1 ARTIKLAN 58 C KOHTA (uusi)
118 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
58 c) Korvataan 118 artikla seuraavasti:
"118 artikla
Ellei riskien minimoimiseksi ole muita yhtä tehokkaita mahdollisuuksia, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi vaatia avustuksen saajalta etukäteen vakuuden ennakkomaksujen suorittamiseen liittyvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi."
Tarkistus 121
1 ARTIKLAN 58 D KOHTA (uusi)
119 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
58 d) Korvataan 119 artikla seuraavasti:
"119 artikla
1.  Avustuksen määrä vahvistetaan lopullisesti vasta sitten, kun toimielin on hyväksynyt loppuselvityksen ja kustannusselvityksen, mikä ei kuitenkaan estä toimielintä tekemästä myöhemmin tarkastuksia. Tässä tapauksessa toimielimeen sovellettava saamisten vanhentumisaika (73 b artikla) käynnistyy viimeisen maksun suorittamisen myötä. Saajaa koskeva vanhentumisaika (73 b artikla) käynnistyy ajankohdasta, jona koko avustusmäärä on suoritettu.
2.  Jos avustuksen saaja ei noudata lakiin, rahoitussopimukseen tai avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen perustuvia velvoitteitaan, avustus voidaan keskeyttää, sitä voidaan supistaa tai se voidaan evätä kokonaan soveltamissäännöissä säädetyissä tapauksissa sen jälkeen, kun saajalle on tarjottu mahdollisuus esittää omat huomautuksensa.
Supistusten on oltava suhteutettuja virheeseen.
Jos velvoitteiden loukkaamisen ei voida katsoa johtuvan saajan toiminnasta, avustuksen keskeyttäminen, supistaminen tai epääminen on toteutettava ainoastaan poikkeustapauksissa, etenkin jos avustuksen toteuttaminen tai säilyttäminen ylittäisi hankkeen tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärän tai jos velvoitteiden loukkaaminen merkitsee, että avustustavoitetta ei voida enää saavuttaa."
Tarkistus 122
1 ARTIKLAN 59 KOHTA
120 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
1.  Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää avustuksen saajalta julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan soveltamissäännöissä säädettyjä menettelyjä.
1.  Jos toiminnan toteuttaminen edellyttää julkisia hankintoja, niiden yhteydessä noudatetaan V osastossa esitettyjä periaatteita.
Soveltamissäännöissä voidaan säätää yksinkertaistetusta menettelystä toimeksiannon laajuuden mukaisesti.
Tarkistus 123
1 ARTIKLAN 61 KOHTA
122 artikla (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
61)  Korvataan 122 artiklassa ilmaisu "185 artiklassa" ilmaisulla "121 artiklassa".
61)  Korvataan 122 artikla seuraavasti:
"122 artikla
Toimielinten ja 121 artiklassa tarkoitettujen elinten tilinpäätöksiin on liitettävä varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskeva selvitys, jossa otetaan huomioon muun muassa määrärahojen täytäntöönpanoaste ja määrärahojen siirrot budjettikohtien välillä."
Tarkistus 124
1 ARTIKLAN 68 A KOHTA (uusi)
139 artiklan 2 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
68 a) Korvataan 139 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Toimielimet toimittavat tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle tiedoksi varainhoitoa koskevat sisäiset sääntönsä."
Tarkistus 125
1 ARTIKLAN 68 B KOHTA (uusi)
143 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
68 b) Korvataan 143 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Vuosikertomus sisältää arvion siitä, onko varainhoito ollut moitteetonta. Se sisältää myös arvion siitä, onko talousarvio- ja varainhallinto ollut tehokasta ja asianmukaista."
Tarkistus 126
1 ARTIKLAN 75 KOHTA
153 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
75)  Korvataan 153 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"1. Silloin kun komissio voi tehdä 23 artiklan mukaisesti määrärahasiirtoja, se tekee päätöksensä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31 päivänä tammikuuta ja ilmoittaa siitä budjettivallan käyttäjälle kolme viikkoa ennen 23 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtojen tekemistä."
Tarkistus 127
1 ARTIKLAN 82 A KOHTA (uusi)
160 b artikla (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
82 a) Lisätään 160 a artiklan jälkeen artikla seuraavasti:
"160 b artikla
Ehdotuspyynnöt voidaan 110 artiklasta poiketen julkaista jo edellisenä vuonna edellyttäen, että varat ovat käytettävissä seuraavana vuonna. Komissio ilmoittaa julkaisuajankohdasta ja 115 artiklasta riippumatta kaikki avustusten myöntämiseen sovellettavat säännökset (erityisesti 93 ja 94 artiklassa tarkoitetut poissulkemisen perusteet), jolloin voidaan viitata normeihin. Sovellettavat säännökset ovat sitovia koko menettelyn ajan siinä muodossa kuin ne on esitetty ilmoitettaessa."
Tarkistus 128
1 ARTIKLAN 85 A KOHTA (uusi)
168 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
85 a) Lisätään 168 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Yhteisön ulkoisen avun osalta noudatetaan tarjouspyyntömenettelyihin osallistumista koskevia sääntöjä, jotka on esitetty yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/20051, sekä yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 21 päivänä marraskuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2112/20052.
_______________
1 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.
2 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23."
Tarkistus 129
1 ARTIKLAN 87 KOHTA
169 a artiklan 1 a kohta (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan katsoa erityisesti:
a) kustannukset, joita avustusten saajalle aiheutuu 118 artiklassa tarkoitetusta pankkitakauksesta tai muusta vastaavasta vakuudesta;
b) liikevaihtoveron osuus, jota tuen saaja ei voi vähentää ennakkoperinnässä;
c) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkoisesta tarkastuksesta (117 ja 119 artikla);
d) hallintokulut ja toimintakustannukset;
e) poistot.
Tarkistus 130
1 ARTIKLAN 94 A KOHTA (uusi)
179 artiklan 3 kohdan 1 alakohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
94 a) Korvataan 179 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"3. Toimielimet toimittavat mahdollisimman pian, mutta vähintään kolme viikkoa ennen budjettivallan käyttäjän päätöksen tekemisen määräaikaa molemmille budjettivallan käyttäjille tiedot jokaisesta kiinteistöhankkeesta, jolla voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia talousarvioon."
Tarkistus 131
1 ARTIKLAN 94 B KOHTA (uusi)
183 artiklan 2 virke (uusi) (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
94 b) Lisätään 183 artiklaan virke seuraavasti:
"Se pyytää budjettivallan käyttäjältä lausunnon ja ottaa sen tarvittaessa aiheellisesti huomioon."
Tarkistus 132
1 ARTIKLAN 94 C KOHTA (uusi)
185 artiklan 1 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
94 c) Korvataan 185 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Komissio antaa varainhoidon puiteasetuksen sellaisille unionin perustamille elimille, joilla on oikeushenkilöllisyys. Tällaisten elinten varainhoitoa koskevat säännökset voivat poiketa puiteasetuksesta ainoastaan, jos se on välttämätöntä elinten toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja jos komissio on sen ennalta hyväksynyt."
Tarkistus 133
1 ARTIKLAN 95 KOHTA
185 artiklan 3 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
3.  Kukin 1 kohdassa tarkoitettu elin perustaa sisäisen tarkastuksen tehtävän, jota on hoidettava kansainvälisten standardien mukaisesti. Komission sisäinen tarkastaja vahvistaa, että elimen sisäinen tarkastus toimii kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti, ja voi toimittaa tätä varten tarvittaessa laatukatselmuksia.
3.  Komission sisäinen tarkastaja hoitaa 1 kohdassa tarkoitettuja elimiä koskevat tarkastukset. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut elimet voivat perustaa sisäisen tarkastuksen yksikön. Komission sisäinen tarkastaja voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa siirtää tehtäviään näiden elinten sisäisille tarkastajille. Siirto on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava siirtämisen syyt sekä asiasta vastaavien tarkastajien (tehtävien siirtäjän ja tehtävien vastaanottajan) nimet. Komission sisäinen tarkastaja voi tehtävien siirtämisestä huolimatta suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen elinten sisäisiä tarkastuksia ja kumota tehtävien siirron aina kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.
Jos 1 kohdassa tarkoitetut elimet ovat perustaneet sisäisen tarkastuksen yksikön, tarkastus on hoidettava komission sisäisen tarkastajan laatimien ohjeiden mukaisesti. Ohjeisiin sisällytetään velvoite toimittaa kaikki tehdyt selvitykset komission sisäiselle tarkastajalle. Komission sisäinen tarkastaja varmentaa, että tarkastusyksikön toiminta täyttää kansainväliset standardit, ja toteuttaa tätä varten laaduntarkastuksia.
Tarkistus 134
1 ARTIKLAN 95 KOHTA
185 artiklan 4 kohta (asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002)
4.  Edellä 121 artiklassa tarkoitetut elimet soveltavat 133 artiklassa mainittuja kirjanpitosääntöjä, jotta niiden tilinpäätökset voidaan yhdistää komission tilinpäätökseen.
Poistetaan.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti (A6-0057/2006).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö